YF-125427

Γερμανικός νόμος για την αλυσίδα εφοδιασμού

Νόμος σχετικά με τις υποχρεώσεις εταιρικής δέουσας επιμέλειας στις αλυσίδες εφοδιασμού, σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας της αλυσίδας εφοδιασμού (LkSG)

 

Η GARDENA και ο γερμανικός νόμος για την αλυσίδα εφοδιασμού (LkSG)

Η GARDENA δεσμεύεται να σέβεται, να προστατεύει και να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο, η GARDENA αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στη Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία.

Η GARDENA δεσμεύεται να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο. Κατά την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη συνεργασία με προμηθευτές, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η παγκόσμια δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των παιδιών, τις πρακτικές στο χώρο εργασίας, το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, ο γερμανικός νόμος  περί δέουσας επιμέλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ή LkSG) θα τεθεί σε ισχύ για την GARDENA, με τη γερμανική επιχειρηματική οντότητα Gardena Manufacturing GmbH.

 

Διαχείριση κινδύνων και διαφάνεια στις αλυσίδες εφοδιασμού μας

Η GARDENA έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου για τον εντοπισμό, την ανάλυση, την παρακολούθηση, την αποφυγή, την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών παραβιάσεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντός της αλυσίδας εφοδιασμού, μέσω έγκαιρων αξιολογήσεων κινδύνου. Οι βασικοί κίνδυνοι στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού περιλαμβάνουν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης από ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις εργαζομένων, τη συμμόρφωση με τις ώρες εργασίας και τις συνθήκες εργασίας, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας.

 

Πρόληψη και διορθωτικά μέτρα

Η GARDENA έχει εφαρμόσει μέτρα πρόληψης και έχει καθορίσει διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώνει συνεχώς τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση της GARDENA να επηρεάζει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, επιτόπου στους προμηθευτές, στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας μακροπρόθεσμων εταιρικών σχέσεων με προμηθευτές και της ενσωμάτωσης πτυχών βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυτό περιλαμβάνει επίσης κατάρτιση πρόληψης για υπαλλήλους (εσωτερικούς) και άμεσους προμηθευτές (εξωτερικούς).

Εάν ένας επιχειρηματικός εταίρος δεν συμμορφωθεί με αυτές τις αρχές ή άλλους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, η GARDENA θα απαιτήσει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, θα υποστηρίξει την εφαρμογή και θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Πριν, εάν είναι απαραίτητο, τερματισμός της επιχειρηματικής σχέσης.

 

 

Διαδικασία υποβολής παραπόνων

Οι ηθικές αξίες και η ακεραιότητα είναι υψίστης σημασίας για την GARDENA. Μέσω της στοχευμένης εκπαίδευσης των εργαζομένων και της ευαισθητοποίησης των εξωτερικών συνεργατών, υποστηρίζεται η συνειδητή αντίληψη των παραβιάσεων των προαναφερθεισών αρχών.

Σε περίπτωση υποψίας παραβίασης, σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας της αλυσίδας εφοδιασμού (LkSG), αυτό μπορεί να αναφερθεί και να υποβληθεί σε επεξεργασία μέσω μιας συστηματικά υποστηριζόμενης διαδικασίας, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη λειτουργία. Αυτό ισχύει και για αναφορές τρίτων. Η συστηματική διαδικασία υποβολής καταγγελιών σύμφωνα με τον LkSG είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου, που υποστηρίζεται από τον ανεξάρτητο εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών EthicsPoint:

EthicsPoint - Husqvarna

Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα διαβιβάζονται στην GARDENA από την EthicsPoint, θα αντιμετωπίζονται ως απολύτως εμπιστευτικές και ανώνυμες κατόπιν αιτήματος.

Παρακαλούμε δείτε EthicsPoint FAQ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πολιτικές Ομίλου και Συμβατικές Συμφωνίες-Πλαίσια με Προμηθευτές

Ως μέλος του Ομίλου Husqvarna, η GARDENA συμμορφώνεται με τις παγκόσμιες πολιτικές του Ομίλου Husqvarna. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές συμπεριφοράς του Ομίλου Husqvarna, οι οποίες περιγράφονται και είναι ελεύθερα προσβάσιμες μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Προμηθευτών. Πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα και πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

Γενικές απαιτήσεις | Husqvarna Αγορά (husqvarnagroup.com)

Αυτά τα έγγραφα αποτελούν τη βάση για τον τρόπο συνεργασίας και ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, τα στελέχη και τους επιχειρηματικούς εταίρους. Η GARDENA αναμένει από όλους τους προμηθευτές να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες διεθνείς και τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς κατά την κατασκευή και διανομή προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών.

 

Δήλωση πολιτικής LkSG, τεκμηρίωση και υποβολή εκθέσεων

Η GARDENA διατηρεί συνεχή εσωτερική τεκμηρίωση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας. Υποβάλλεται και δημοσιεύεται ετήσια έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας. Ως εκ τούτου, η GARDENA συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας (§ 10 Abs. 2 LkSG). Η ετήσια έκθεση στο κοινό είναι προσβάσιμη δωρεάν, από το πρώτο έτος αναφοράς και θα δημοσιεύεται για τουλάχιστον 7 έτη.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πολιτική LkSG της GARDENA, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Διακήρυξη πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το 
Γερμανικός νόμος περί δέουσας επιμέλειας της αλυσίδας εφοδιασμού (LkSG)