Drif hose 30M

Drif hose 30M

Part-Nr. 01291-00.600.01