Balance tube

Balance tube

Part-Nr. 01240-00.600.16