A GARDENA sprinkler system in a garden

Bezpieczeństwo i regulacje prawne

Tutaj możesz znaleźć normy, rozporządzenia, certyfikaty i deklaracje dotyczące produktów marki GARDENA.

Jakość - Środowisko - Energia

Nasze zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i energią zgodne jest z aktualnie obowiązującymi normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001. Nasz zintegrowany system zarządzania jest stale optymalizowany i weryfikowany poprzez wewnętrzne audyty we wszystkich lokalizacjach produkcji.

Utrzymaniem certyfikatów i rozwojem polityki w tym zakresie zajmuje się interdyscyplinarny zespół, w pracach którego bierze udział także kierownictwo firmy. Aby utrzymać nasze certyfikaty, wszystkie wymagania i normy są w ramach audytów zewnętrznych corocznie monitorowane przez niezależną i akredytowaną do tego celu jednostkę audytorską.
Przy wyborze naszych dostawców brane jest pod uwagę to, czy spełniają oni wszystkie aspekty w/w norm i czy są odpowiednio oceniani w niezależnych audytach.

European Unions REACH regulation

Rozporządzenie REACH Unii Europejskiej

REACH („Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów”) to ramy regulacyjne Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, które weszły w życie 1 czerwca 2007 r. z terminami wyznaczonymi do 2018 r.

Artykuł 33. Przekazywanie informacji o substancjach chemicznych w produktach.

GARDENA dostarcza następujących informacji odnośnie substancji o stężeniu przekraczającym 0,1% masy produktu określonych przez Europejską agencję chemikaliów w ramach kandydatury do Załącznika XIV agencji REACH (tzw. Lista kandydatów).    

 

Do deklaracji z artykułu 33 rozporządzenia REACH navigate_next
A father and his two young daughters gardening together

Dyrektywa UE - Ecodesign

Deklaracja producenta dotycząca rozporządzenia w sprawie ECODESIGN dla silników elektrycznych (UE) 2019/1781.

CE logo

CE conformity GARDENA

GARDENA deklaracja zgodności CE

GARDENA smart System posiada deklarację zgodności CE. Gwarantuje ona, że nasze produkty spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i innych regulacji prawnych. Aby przeczytać więcej na ten temat, pobierz dokument „Deklaracja zgodności CE” dla każdego produktu z serii smart System w sekcji „Pliki do pobrania”.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych deklaracji CE, zapytaj o nie lokalnego przedstawiciela.

picture_as_pdf

Bluetooth – Control unit 9V

CE declaration

picture_as_pdf

11500 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11501 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11502 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11510 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11512 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11513 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11520 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11521 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11522 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11530 Shrubcare glove

CE declaration

picture_as_pdf

11540 Cutting and rose glove

CE declaration

picture_as_pdf

11541 Cutting and rose glove

CE declaration

picture_as_pdf

201, 202, 203 Planting and Maintenance Glove

CE declaration

picture_as_pdf

213, 214, 215 Tool Glove

CE declaration

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Gardening and Soil Glove

CE declaration

A young woman listening to music in between her indoor plants

Poziomy hałasu i natężenie drgań

Poniżej znajduje się przegląd poziomów hałasu i natężenia drgań dla wszystkich produktów marki GARDENA.

folder_zip

Safety Information

Li-Ion Batteries

folder_zip

Lithium Batteries Test Summary (UN 38.3.5)

Battery applications

folder_zip

Lithium Batteries Test summary (UN 38.3.5)

Robotic Lawnmowers

Wykaz składników

folder_zip

Data sheet ingredients (EC 648/2004; Annex VII D)