gardening dreams

Gwarancja

Warunki gwarancji dla gwarancji producenta GARDENA

(data ostatniej aktualizacji: 31.01.2023)

 

W przypadku wystąpienia wad poza prawami określonymi w niniejszych warunkach klientowi końcowemu przysługują ustawowe prawa. Prawa te mogą przysługiwać bezpłatnie i nie są ograniczone niniejszymi warunkami.

 

 1. Firma GARDENA Manufacturing GmbH (zwana dalej „GARDENA”) udziela gwarancji na wszystkie oryginalne produkty GARDENA (zwane dalej „Produktami”). Okres gwarancji dla każdego Produktu widoczny jest na ikonie wydrukowanej na opakowaniu produktu lub w opisie produktu online na stronie www.gardena.com. Gwarancja liczona jest od daty pierwszego zakupu produktu u dilera, zgodnie z poniższymi warunkami: Produkty były używane wyłącznie do celów prywatnych, tzn. nie były wykorzystywane do celów komercyjnych lub związanych z działalnością zawodową, a wystąpienie usterki zostało udowodnione w okresie gwarancji w tym okresie (zwanym dalej „Gwarancją”) zostało zgłoszone roszczenie. Data na oryginalnym dowodzie zakupu ma więc decydujące znaczenie w odniesieniu do ewentualnych roszczeń. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do produktów nabytych z drugiej ręki.

 

 1. Firma GARDENA gwarantuje klientowi końcowemu, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych zgodnie z poniższymi warunkami. Normalne zużycie części i komponentów (takich jak pasy klinowe, wirniki, żarówki, filtry powietrza, części mocujące łopatki, łopatki, turbiny, paski zębate, świece zapłonowe), zmiany wyglądu, części zużywające się i materiały eksploatacyjne (np. akumulatory) są wyłączone z rozszerzonej gwarancji.

 

 1. Usługi w ramach gwarancji są realizowane poprzez dostarczenie w pełni funkcjonalnego produktu zamiennego lub naprawę niesprawnego produktu wysłanego nam nieodpłatnie przez klienta; zastrzegamy sobie prawo do wyboru jednej z dwóch powyższych opcji. Aby klient mógł skorzystać z tej usługi, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 

  1. Produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem określonym w zaleceniach zamieszczonych w instrukcji obsługi.
  2. Nabywca ani żadna inna osoba nie podejmowali prób otwarcia ani naprawy produktu.
  3. Podczas użytkowania produktu używano wyłącznie oryginalnych części zamiennych oraz części zużywających się firmy GARDENA.
  4. Przesłano kopię oryginalnego dowodu zakupu.
  5. Przesłano kopie wiadomości e-mail dotyczącej rejestracji produktu oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem gwarancji.

 

 1. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wymiany lub naprawy produktu zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami. Wymienione produkty lub części stają się naszą własnością. Gwarancja producenta nie uprawnia klienta do wnoszenia innych roszczeń wobec nas jako producenta np. o odszkodowanie. W szczególności klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania produktu zastępczego na czas naprawy produktu. Usługi gwarancyjne nie przedłużają ani nie odnawiają okresu gwarancji na produkt.

 

 1. Niniejsza gwarancja jest ważna na całym świecie. Firma Gardena będzie zwolniona z obowiązku gwarancyjnego w przypadku, gdy wypełnienie go spowodowałoby naruszenie krajowych lub międzynarodowych przepisów dotyczących handlu zagranicznego, embarg i/lub innych sankcji.

 

 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji należy wysłać opłaconą przesyłką pocztową na adres centrum serwisowego w kraju zamieszkania użytkownika wymieniony poniżej: produkt objęty gwarancją, kopię oryginalnego dowodu zakupu, wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji produktu i potwierdzeniem gwarancji oraz opis usterki.

 

 1. Gwarancja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ten wybór jurysdykcji nie oznacza, że klient, jako konsument, jest pozbawiony ochrony przyznanej mu przez przepisy, które zgodnie z prawem państwa, w którym klient mieszka, nie mogą być wyłączone w drodze umowy.

 

 

GARDENA Manufacturing GmbH

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm

NIEMCY

picture_as_pdf

Adresy serwisów GARDENA