XC-878582

Instrukcje dotyczące utylizacji (recykling baterii i urządzeń elektrycznych)

Utylizacja baterii i akumulatorów w sposób przyjazny dla środowiska

Zakupiłeś urządzenie elektryczne od Gardena i chcesz je oddać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi recyklingu baterii i urządzeń elektrycznych?

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Informacje na temat dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu (WEEE):

Baterie i akumulatory, nazywane też bateriami do wielokrotnego ładowania, zawierają cenne zasoby i substancje potencjalnie szkodliwe. Zużytych baterii nie wolno zatem wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyte baterie i akumulatory należy prawidłowo utylizować w wyznaczonych punktach zbiórki u sprzedawców detalicznych lub w miejscach wyznaczonych przez samorządy lokalne. W ten sposób dbamy o to, by były one poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska i zachowujemy ważne surowce.

Baterie zawierające szkodliwe substancje są często oznaczone symbolami chemicznymi: Cd dla kadmu, Hg dla rtęci i Pb dla ołowiu. Baterii oznaczonych tymi symbolami nigdy nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska, należy zwrócić uwagę na odpowiedni symbol.

 

Utylizacja starych urządzeń elektrycznych w sposób przyjazny dla środowiska

Urządzenia elektryczne oznaczone są symbolem wskazującym, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Urządzenia elektryczne zawierają cenne zasoby i mogą zawierać szkodliwe substancje. W związku z tym każdy konsument ma prawny obowiązek oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do autoryzowanych punktów ich zbiórki lub recyklingu. Punktami tymi mogą być na przykład lokalne centra recyklingu lub pojemniki na elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest bezpłatnie i poddawany recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska i oszczędzający zasoby.

W GARDENA jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywnie działamy na rzecz zrównoważonej przyszłości. Dlatego staramy się sprawić, aby utylizacja starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób przyjazny dla środowiska była jak najprostsza.

Jeśli zakupiłeś produkt GARDENA i chcesz go oddać lub zutylizować po zakończeniu cyklu użytkowania, oferujemy następujące opcje odbioru starego sprzętu:

- utylizacja za pośrednictwem oficjalnego punktu zbiórki odpadów komunalnych (obejmuje to na przykład centra recyklingu w danym mieście lub gminie).