Certyfikaty

Tutaj możesz znaleźć normy, rozporządzenia, certyfikaty i deklaracje dotyczące produktów marki GARDENA.

Jakość - Środowisko - Energia

Nasze zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i energią zgodne jest z aktualnie obowiązującymi normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001. Nasz zintegrowany system zarządzania jest stale optymalizowany i weryfikowany poprzez wewnętrzne audyty we wszystkich lokalizacjach produkcji.

Utrzymaniem certyfikatów i rozwojem polityki w tym zakresie zajmuje się interdyscyplinarny zespół, w pracach którego bierze udział także kierownictwo firmy. Aby utrzymać nasze certyfikaty, wszystkie wymagania i normy są w ramach audytów zewnętrznych corocznie monitorowane przez niezależną i akredytowaną do tego celu jednostkę audytorską.
Przy wyborze naszych dostawców brane jest pod uwagę to, czy spełniają oni wszystkie aspekty w/w norm i czy są odpowiednio oceniani w niezależnych audytach.


Sprawdź certyfikaty ISO

GARDENA deklaracja zgodności CE

GARDENA smart System posiada deklarację zgodności CE. Gwarantuje ona, że nasze produkty spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i innych regulacji prawnych. Aby przeczytać więcej na ten temat, pobierz dokument „Deklaracja zgodności CE” dla każdego produktu z serii smart System w sekcji „Pliki do pobrania”.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych deklaracji CE, zapytaj o nie lokalnego przedstawiciela.

CE

Dyrektywa UE - Ecodesign

Deklaracja producenta dotycząca rozporządzenia w sprawie ECODESIGN dla silników elektrycznych (UE) 2019/1781.

Czytaj Deklarację

Poziomy hałasu i natężenie drgań

Poniżej znajduje się przegląd poziomów hałasu i natężenia drgań dla wszystkich produktów marki GARDENA.

Rozporządzenie REACH Unii Europejskiej

REACH („Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów”) to ramy regulacyjne Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, które weszły w życie 1 czerwca 2007 r. z terminami wyznaczonymi do 2018 r.

Artykuł 33. Przekazywanie informacji o substancjach chemicznych w produktach.

GARDENA dostarcza następujących informacji odnośnie substancji o stężeniu przekraczającym 0,1% masy produktu określonych przez Europejską agencję chemikaliów w ramach kandydatury do Załącznika XIV agencji REACH (tzw. Lista kandydatów).    

Reach

Karty charakterystyki

Tutaj można znaleźć wszystkie dostępne karty charakterystyki dotyczące produktów marki GARDENA.

Przejdź do karty charakterystyki

Baterie litowo-jonowe - informacje na temat bezpieczeństwa

Więcej informacji

Wykaz składników

Do wykazu

Tutaj można pobrać pliki

Poziom hałasu i natężenie drgań
No Image Available
Drgania
Rozporządzenie UE REACH
No Image Available
Deklaracja zgodnie z Artykułem 33 rozporządzenia REACH
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smartSystem — router 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smartSystem — sterownik nawadniania
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smartSystem — czujnik
deklaracja zgodności CE
No Image Available
smart system - Pressure pump
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smart system - Wtyczka wielofunkcyjna
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Bluetooth - sterowanie wodą
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Bluetooth - Zawór nawadniający 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Sterowanie nawadnianiem 9V