A person holding some soil with a seedling

Udržitelnost a angažovanost

Naše ekonomické aktivity mají dopad na životní prostředí a klima. Je důležité, abychom si toho byli vědomi a čelili výsledným výzvám. Proto se musíme neustále učit a zlepšovat. Jako společnost se ubíráme touto cestou prostřednictvím široce zaměřeného programu "Sustainovate", jehož označení spojuje pojmy „Udržitelnost“ a „Inovace“. Strategickým cílem tohoto programu je podporovat inovace, které sbližují lidi a přírodu.

SDGs

Sladění s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů

Prostřednictvím naší angažovanosti podporujeme širokou škálu cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), které ukazují 17bodový plán pro ukončení extrémní chudoby, boj proti nerovnosti a nespravedlnosti a ochranu planety do roku 2030. Dosažení těchto globálních cílů vyžaduje značné úsilí na všech úrovních společnosti, v neposlední řadě v podnikání, které hraje klíčovou roli jako hybatel změn. Ve společnosti Husqvarna Group spočívá náš největší přínos k dosažení cílů ve snižování negativních dopadů provozu, přispívání k pozitivním změnám v celém hodnotovém řetězci a zapojení do společnosti jako celku.

Naše angažovanost pro lepší budoucnost

04_01_Globalcompact

Iniciativa OSN Global Compact

Iniciativa OSN Global Compact je výzvou společnostem, aby sladily svůj provoz a strategie s univerzálními zásadami v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci a aby přijaly taková opatření, která podporují společenské cíle, jako je např. udržitelný rozvoj.

04_02_Sciencebasedtargets

Vědecky podložené cíle

Iniciativa Science-Based Targets pomáhá společnostem stanovit cíle v souladu s klimatickým prostředím. Důvodem je poskytnout společnostem jasně definovanou cestu ke snížení emisí v souladu se závěry Pařížské dohody.

04_03_BusinessA

Obchodní ambice - snížení o 1,5°C

Business Ambition 1,5 °C je součástí iniciativy OSN Global Compact, která vyzývá společnosti, aby se podílely na omezení nárůstu globální teploty o 1,5°C. To od nich následně vyžaduje, aby si stanovily vědecky podložené emisní cíle.

04_04_CDP

Projekt zveřejňování informací o uhlíku

CDP je nezisková organizace, která provozuje globální systém zveřejňování informací pro investory, společnosti, města, státy a regiony, aby mohli řídit své dopady na životní prostředí. Systém je v provozu již více než 20 let.

04_05_CLC

Koalice pro vedoucí postavení v oblasti klimatu

Climate Leadership Coalition je nezisková síť podniků v oblasti klimatu v Evropě. Členové usilují o to, aby patřili mezi lídry ve svých oborech, pokud jde o ambice v oblasti zmírňování změny klimatu. Podporuje vedoucí představitele v oblasti klimatu sdílením osvědčených postupů, politických přístupů a strategií a účastí na rozvoji regionální a globální politiky.

Sustainovate 2025

Sustainovate – náš program udržitelnosti

Sustainovate  – to je náš plán, jak vést náš průmysl při přechodu na chytrou ekonomiku s udržitelným využíváním zdrojů. Prostřednictvím Sustainovate vyzýváme k transformaci sami sebe a inspirujeme k tomu i ostatní a jsme průkopníky řešení pro účinné skokové změny a chytřejší využívání zdrojů.

Program udržitelnosti zachycuje tři příležitosti ke změně – uhlík, cirkulární ekonomika a lidi – a tři cíle do roku 2025, které určují způsob, jakým podnikáme. Přinášejí nám příležitosti k podpoře přechodu na nízkouhlíkový energetický mix, k průkopnictví způsobů, jak poskytovat zákazníkům velkou hodnotu prostřednictvím řešení oběhového hospodářství a k inspiraci a zapojení více lidí, aby rozšířili naše pozitivní dopady.

Přečtěte si více

Podpora přechodu na nízkouhlíková řešení

Snižování emisí uhlíku v našich provozech i mimo ně, poskytování našeho spravedlivého podílu na omezení nárůstu globální teploty o 1,5° C v souladu s Pařížskou dohodou – globálním rámcem pro politiku v oblasti klimatu.

06_02_Circular

Přehodnocení a přepracování - moudré využívání zdrojů

Implementovat principy cirkulární ekonomiky v naší společnosti opětovným používáním materiálů, snižováním množství odpadu a zvyšováním recyklovatelnosti výrobků a jejich obalů a zároveň umožňovat efektivní využívání vody.

06_03_People

Inspirujte k činům, které mají trvalý význam

Náš přístup je založen na probouzení vášně, elánu a kreativity našich zákazníků a týmů. Zvyšujeme náš vliv tím, že inspirujeme naše zákazníky, aby se rozhodli pro nejudržitelnější volbu a podněcujeme jejich představivost v oblasti změny, kterou mohou udělat.