GARDENA

Pravidla Zákaznického účtu

Pravidla pro vytvoření a používání Zákaznického účtu v internetovém obchodu www.gardena.com/cz

(poslední aktualizace: 05.03.2024, ke stažení zde)

 

1.               Úvodní ustanovení

1.1.            Tato Pravidla pro vytvoření a používání Zákaznického účtu v internetovém obchodu GARDENA (dále také jen „Pravidla“), který provozuje společnost GARDENA Manufacturing GmbH, se sídlem Hans-Lorenser-Strasse 40, 89079 Ulm, Spolková republika Německo (dále také jen „Provozovatel“), na webových stránkách www.gardena.com/cz (dále také jen „Internetový obchod“ a „Webové stránky“), upravují způsob, podmínky a další náležitosti vytváření a používání Zákaznických účtů kupujících-spotřebitelů v uvedeném Internetovém obchodu.

2.               Zákaznický účet

2.1.            Kupující-spotřebitelé se mohou v Internetovém obchodu GARDENA zaregistrovat a vytvořit si tím svůj Zákaznický účet (dále také jen „Zákaznický účet“, resp. v množném čísle „Zákaznické účty“).

2.2.            Účelem Zákaznického účtu je především:

(a)    snadnější objednávání v Internetovém obchodu,

(b)    možnost rychlejší, všestrannější a jednodušší komunikace kupujícího-spotřebitele s Internetovým obchodem,             

(c)    využívání výhod, služeb a funkcí, spojených se Zákaznickými účty,

(d)   účinnější zpětná vazba mezi kupujícím-spotřebitelem a Internetovým obchodem.

2.3.            Objednávat a nakupovat v Internetovém obchodu lze přitom i bez vytvoření Zákaznického účtu (jako host). Kupující-spotřebitel ale v takovém případě nebude moci využít výhody, služby a funkce, spojené se Zákaznickým účtem.

3.               Vytvoření a používání Zákaznického účtu

3.1.            Vytvoření a používání Zákaznického účtu je bezplatné.

3.2.            Kupující-spotřebitel si může vytvořit a používat svůj Zákaznický účet, jen pokud splňuje všechny podmínky, které Pravidla stanoví pro vytvoření a používání Zákaznického účtu.

3.3.            Při vytvoření Zákaznického účtu musí kupující-spotřebitel: (a) postupovat způsobem, stanoveným v Pravidlech a vyplývajícím z elektronického registračního formuláře pro vytvoření Zákaznického účtu na Webových stránkách (dále také jen „Registrační formulář“), a (b) použít správné, úplné, aktuální a pravdivé údaje.

3.3.1.        Zákaznický účet může být vytvořen vždy jen pro jednu osobu, smí ho používat pouze tato osoba, pro kterou byl vytvořen, a není přenosný na nikoho jiného (tzn. že ho nelze nijak převést ani nijak nepřechází na žádnou další osobu). 

3.3.2.        Kupující-spotřebitel, který si chce vytvořit Zákaznický účet, musí být zletilý (tzn. dosáhnout alespoň 18 let věku) a plně svéprávný.

3.4.           Při vytváření Zákaznického účtu kupující-spotřebitel souhlasí s tím, že na Webových stránkách Internetového obchodu bude vytvořen jeho osobní Zákaznický účet definovaný těmito Pravidly.

3.4.1.        Všechny vytvořené Zákaznické účty spravuje Provozovatel.

3.4.2.        Zákaznický účet je přístupný pouze kupujícímu-spotřebiteli, pro kterého byl vytvořen (a to po zadání jeho uživatelského jména a přístupového hesla), a Provozovateli. Kupující proto musí při vytváření Zákaznického účtu zvolit a zadat své uživatelské jméno (tzn. svou e-mailovou adresu) a přístupové heslo. (Toto uživatelské jméno a přístupové heslo nesmí být vulgární, urážlivé ani rasově, národnostně, etnicky, sexuálně nebo jakkoli jinak hanlivé a nesmí porušovat práva duševního vlastnictví ani práva na ochranu osobních údajů či práva na ochranu soukromí.)

3.4.3.        Kupující při vytváření svého Zákaznického účtu zadává do Registračního formuláře tyto své údaje: jméno a příjmení, zemi pobytu, e-mailovou adresu (uživatelské jméno), a přístupové heslo. Kupující se zároveň zavazuje, že při vytváření Zákaznického účtu zadá pouze své správné, aktuální, úplné a pravdivé údaje. Po správném zadání těchto registračních údajů a odeslání vyplněného Registračního formuláře obdrží kupující-spotřebitel registrační e-mail s potvrzovacím odkazem. (Vyskytne-li se při registraci kupujícího-spotřebitele chyba, je kupujícímu-spotřebiteli zaslán e-mail s upozorněním na tuto chybu a kupující-spotřebitel musí svou registraci provést znovu, správným způsobem.) Pro dokončení registrace kupujícího-spotřebitele a vytvoření Zákaznického účtu musí kupující-spotřebitel kliknout na potvrzovací odkaz (tlačítko s nápisem „DOKONČIT OVĚŘENÍ“) v obdrženém registračním e-mailu.

3.4.4.        Dokončením této registrace získá kupující svůj Zákaznický účet s vlastními přihlašovacími údaji (e-mail /uživatelské jméno/ a přístupové heslo). Takto vytvořený Zákaznický účet je kupující oprávněn používat způsobem a pro všechny účely, vyplývající z Pravidel.

3.4.5.        Kupující-spotřebitel odesláním vyplněného Registračního formuláře zároveň potvrzuje, že plně a bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními Pravidel a zavazuje se, že tato Pravidla bude vždy dodržovat, a že bude řádně a včas plnit všechny své povinnosti, které jsou podle Pravidel spojeny s jeho Zákaznickým účtem.

3.5.            Provozovatel je oprávněn odmítnout registraci kupujícího a vytvoření jeho Zákaznického účtu, pokud kupující nesplňuje podmínky stanovené Pravidly nebo pokud porušil požadavky či povinnosti, vyplývající z Pravidel pro vytvoření, používání anebo zrušení Zákaznického účtu.

3.6.            Vytvořený Zákaznický účet umožňuje zaregistrovaným kupujícím-spotřebitelům využívat zejména následující výhody, služby a funkce:

(a)    Nastavení údajů o kupujícím-spotřebiteli (včetně jeho e-mailu /uživatelského jména/ a přístupového hesla, aktualizace a změn příslušných údajů, správy odebírání newsletteru nebo jiných marketingových materiálů, případného zrušení Zákaznického účtu aj.).

(b)   Využívání historie objednávek kupujícího-spotřebitele (přehled jeho dosavadních objednávek, podrobnosti o jednotlivých objednávkách, sledování stavu vyřizování objednávek aj.).

(c) Nastavení a úpravy adresáře (včetně možností aktualizovat nebo upravovat zadané dodací adresy aj.).

(d)    Nastavení a úpravy způsobů platby (včetně kontroly plateb, možností měnit dosavadní vybrané způsoby plateb aj.).

(e)    Evidování výrobků zakoupených kupujícím-spotřebitelem v Internetovém obchodu a provedených registrací těchto výrobků.

(f)     Přehled těchto zaregistrovaných výrobků (včetně údajů o jejich smluvní záruční době, o vyřizování případných reklamací aj.).

(g)    Účast na prodejních, sezónních, slevových, marketingových a jiných akcích pořádaných pro registrované kupující-spotřebitele se Zákaznickým účtem aj.

3.7.           Zákaznický účet je osobní a kupující-spotřebitel ho nesmí nijak převést na žádnou třetí osobu ani umožnit žádné třetí osobě jeho (byť i jen částečné) používání.

3.8.            Kupující-spotřebitel je povinen chránit přihlašovací údaje ke svému Zákaznickému účtu před neoprávněnými osobami. Z bezpečnostních důvodů je třeba, aby kupující-spotřebitel pravidelně měnil přístupové heslo ke svému Zákaznickému účtu. Pokud má kupující-spotřebitel důvod domnívat se, že třetí osoba získala neoprávněný přístup k jeho Zákaznickému účtu, musí o tom Internetový obchod ihned informovat, a to buď telefonicky na telefonní číslo: +420 554 790 341, nebo e-mailem na e-mailovou adresu: gardenashop-cz@husqvarnagroup.com. Provozovatel Internetového obchodu má právo (nikoli však povinnost) zablokovat přístup ke kterémukoli Zákaznickému účtu, pokud má důvod domnívat se, že třetí osoba získala neoprávněný přístup k tomuto Zákaznickému účtu.

3.9.            Pokud se kupující-spotřebitel nepřihlásí do svého Zákaznického účtu po dobu více než šesti měsíců, Provozovatel Internetového obchodu mu zašle na jeho poslední e-mailovou adresu evidovanou v Zákaznickém účtu e-mail s dotazem, zda kupující-spotřebitel má zájem Zákaznický účet nadále používat. Pokud kupující-spotřebitel do dvou měsíců: (a) nesdělí e-mailem Provozovateli na e-mailovou adresu: gardenashop-cz@husqvarnagroup.com, že má zájem Zákaznický účet nadále používat, nebo (b) se do svého Zákaznického účtu v této dvouměsíční lhůtě nepřihlásí, je Provozovatel oprávněn po marném uplynutí uvedené dvouměsíční lhůty Zákaznický účet kupujícího-spotřebitele bez jakékoli náhrady zrušit. Zrušení Zákaznického účtu zároveň Provozovatel oznámí e-mailem kupujícímu-spotřebiteli na jeho poslední e-mailovou adresu evidovanou ve zrušeném Zákaznickém účtu.

3.9.1.        To nebrání, aby si kupující-spotřebitel – bude-li mít zájem – mohl případně vytvořit nový Zákaznický účet.  

4.               Zpracování a ochrana osobních údajů

4.1.           Pro zpracování a ochranu osobních údajů kupujících-spotřebitelů při vytvoření a používání Zákaznického účtu i v jakékoli souvislosti s tím platí přiměřeně ustanovení oddílu 9. Všeobecných obchodních podmínek prodeje v internetovém obchodu GARDENA na www.gardena.com/cz a Oznámení o ochraně osobních údajů, obojí  obsažené na webových stránkách www.gardena.com/cz.

5.               Oprávnění kupujícího-spotřebitele používat Zákaznický účet

5.1.            Provozovatel uděluje registrovanému kupujícímu-spotřebiteli oprávnění používat jeho vytvořený Zákaznický účet způsobem a pro všechny účely, které vyplývají z Pravidel. Toto oprávnění kupujícího-spotřebitele je poskytováno jako nepřenosné, nepřevoditelné a odvolatelné, a to na dobu trvání vytvořeného Zákaznického účtu. Uvedené oprávnění je uděleno pouze pro osobní použití Zákaznického účtu (a nikoli tedy pro jeho komerční, podnikatelské, obchodní, výdělečné nebo jiné obdobné použití).    

5.1.1.        Provozovatel neuděluje kupujícímu-spotřebiteli ani žádné jiné osobě povolení kopírovat, upravovat nebo jakkoli jinak neoprávněně používat Zákaznický účet (včetně výhod, služeb a funkcí, které jsou jeho prostřednictvím poskytovány či umožňovány) anebo nakládat s ním způsobem, který by byl v rozporu s Pravidly a/nebo jinak porušoval povinnosti kupujícího-spotřebitele související s jeho vytvořeným Zákaznickým účtem.

5.1.2.        Kupující-spotřebitel ani žádná třetí osoba nesmí bez písemného souhlasu Provozovatele Zákaznický účet ani výhody, služby a funkce, které jsou jeho prostřednictvím poskytovány nebo umožňovány, nijak měnit, vyvíjet, doplňovat, dekompilovat nebo zpětně upravovat (reverzní inženýrství). Jakékoli elektronické útoky na Zákaznické účty a/nebo na výhody, služby a funkce, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány či umožňovány, jsou zakázány. To zahrnuje i přenos počítačových virů nebo spywaru. Jakýkoli pokus o takový útok představuje porušení práv Provozovatele.

5.1.3.        Pokud kupující-spotřebitel překročí svá oprávnění používat svůj Zákaznický účet, vyplývající z Pravidel, nebo nedodrží některou z povinností stanovených v Pravidlech v souvislosti s vytvořením a používáním Zákaznického účtu či pokud dojte k narušení Zákaznického účtu a/nebo výhod, služeb anebo funkcí, které jsou jeho prostřednictvím poskytovány nebo umožňovány, je Provozovatel oprávněn Zákaznický účet kupujícího-spotřebitele ihned, bez předchozího upozornění a bez jakékoli náhrady zrušit. Takové zrušení Zákaznického účtu Poskytovatel neprodleně oznámí kupujícímu-spotřebiteli e-mailem zaslaným na poslední e-mailovou adresu kupujícího-spotřebitele evidovanou v jeho Zákaznickém účtu. Popsané jednání kupujícího-spotřebitele nebo třetích osob by – podle konkrétních okolností – mohlo případně vést i k uplatnění práva Provozovatele na náhradu vzniklé škody nebo k trestnímu stíhání odpovědných osob.

5.2.            Zrušením nebo jiným zánikem Zákaznického účtu zároveň zaniká i oprávnění kupujícího-spotřebitele tento Zákaznický účet používat.    

6.               Další ustanovení o používání Zákaznického účtu

6.1.            Zákaznický účet (včetně výhod, služeb a funkcí, které jsou jeho prostřednictvím poskytovány nebo umožňovány) smí kupující-spotřebitel používat pouze v rozsahu těchto Pravidel. Kupující-spotřebitel se vytvořením Zákaznického účtu zavazuje, že nebude používat svůj Zákaznický účet ani výhody, služby a funkce, které jsou jeho prostřednictvím poskytovány nebo umožňovány, způsobem, který by:

                (a)    byl nepravdivý, zavádějící nebo nepřesný,

                (b)    propagoval či podporoval nezákonnou činnost,

                (c)    byl rasově, národnostně, etnicky, sexuálně anebo jakkoli jinak hanlivý nebo  představoval podněcování proti příslušné menšině či skupině,

                (d)    představoval urážku anebo pomluvu,

                (e)    napadal sexuální orientaci nebo náboženství či byl jakýmkoli jiným způsobem diskriminační,

                (f)     urážel anebo pronásledoval jednotlivce,

                (g)    byl jakýmkoli způsobem škodlivý, urážlivý, neetický nebo nezákonný či by porušoval práva třetích stran (např. autorská práva, práva k ochranným známkám apod.), anebo

                (h)    byl jinak v rozporu se zamýšleným účelem Internetového obchodu a/nebo těchto Pravidel.

6.2.            Kupující-spotřebitel je – a to i při používání svého Zákaznického účtu – přímo odpovědný vůči třetím stranám za případné porušení práv těchto třetích stran, za které nese odpovědnost. V případě oprávněných nároků třetích stran, vzniklých v důsledku takové odpovědnosti kupujícího-spotřebitele, které byly uplatněny proti Provozovateli, je kupující-spotřebitel povinen nahradit Provozovateli takto jemu vzniklou škodu, a to v rozsahu, v němž je za ni kupující-spotřebitel odpovědný.

7.               Používání internetu, související poplatky

7.1.            Kupující-spotřebitel má vlastní odpovědnost za používání internetu a za své síťové připojení, potřebné pro standardní, řádný a ničím nerušený přístup na Webové stránky, do Internetového obchodu a do svého Zákaznického účtu. Poplatky, které operátoři nebo jiní poskytovatelé internetových služeb vyúčtují kupujícímu-spotřebiteli za jeho síťové připojení (včetně přenosu dat aj.) představují vlastní výdaje kupujícího-spotřebitele, které Poskytovatel nijak nehradí. Kupující-spotřebitel je také odpovědný za pořízení, provoz a údržbu odpovídajícího hardware a software, potřebného pro přístup na Webové stránky, do Internetového obchodu a do svého Zákaznického účtu i k jeho používání.

8.               Dostupnost Zákaznického účtu

8.1.            Provozovatel Internetového obchodu se snaží zajistit, aby Zákaznické účty bylo možno používat s co nejmenším počtem přerušení nebo omezení. Z provozních nebo technických důvodů však nelze vyloučit, že připojení k Zákaznickému účtu může být – ať už z časového, nebo obsahového hlediska – dočasně přerušeno či omezeno. Přístup k Zákaznickému účtu mohou dočasně přerušit nebo omezit také údržbové práce, aktualizace či jiné podobné okolnosti (např. odstraňování softwarové chyby apod.). Za taková přerušení a omezení Poskytovatel nenese odpovědnost a neposkytuje kupujícím-spotřebitelům žádné náhrady, kompenzace ani jiná plnění.

8.2.            Poskytovatel si také vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění přerušit, změnit nebo pozastavit přístup k Zákaznickému účtu, pokud je k tomu povinen na základě obecně závazných právních předpisů či rozhodnutí státního anebo správního orgánu, nebo pokud je to nezbytné k odvrácení ohrožení bezpečnosti informačních technologií a/nebo dat.

9.               Odpovědnost Provozovatele

9.1.            Odpovědnost Provozovatele Internetového obchodu se řídí obecně závaznými právními předpisy, ledaže Pravidla nebo smlouva, dohoda či jiné ujednání, uzavřené mezi Provozovatelem a kupujícím-spotřebitelem, stanoví něco jiného.

9.2.            Provozovatel neodpovídá za škody, za vady a/nebo za prodlení, vzniklé v důsledku projevu vyšší moci či závad, poruch, výpadků anebo jiných nedostatků při provozu internetové sítě nebo přenosu dat na ní. (Tím není dotčena jeho zákonná odpovědnost za vady výrobků prodaných v Internetovém obchodu ani smluvní záruka za tyto výrobky, vyplývající ze Záručních podmínek pro výrobky značky GARDENA prodané v internetovém obchodu GARDENA na webových stránkách www.gardena.com/cz.) 

9.3.            Pokud Provozovatel v souladu s těmito Pravidly poskytuje bezplatné služby nebo činnosti, odpovídá přitom – nevyplývá-li z kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů jinak – pouze za své úmyslné pochybení nebo svou hrubou nedbalost. 

10.             Zrušení Zákaznického účtu

10.1.         Registrovaný kupující-spotřebitel může kdykoli zrušit svůj Zákaznický účet a přestat používat výhody, služby a funkce, které jsou s ním spojeny.

10.1.1.      Kupující-spotřebitel zruší svůj Zákaznický účet tím, že po přihlášení do tohoto Zákaznického účtu klikne na tlačítko s nápisem „Smazat profil“ v elektronickém formuláři uvedeného Zákaznického účtu.

10.1.2.      Zrušením Zákaznického účtu je Zákaznický účet vymazán a zároveň je ukončen právní vztah mezi Provozovatelem a kupujícím-spotřebitelem, týkající se používání zrušeného Zákaznického účtu i výhod, služeb a funkcí, které s ním byly spojeny.

10.2.         Provozovatel může zrušit Zákaznický účet kupujícího-spotřebitele a ukončit poskytování výhod, služeb a funkcí, které jsou s ním spojeny, v těchto případech:

          (a)    Poruší-li kupující-spotřebitel Pravidla (včetně bodu 5.1., poslední věta, Pravidel) nebo své povinnosti, které vyplývají z těchto Pravidel či ze smlouvy, dohody anebo jiného ujednání, uzavřeného mezi Provozovatelem a kupujícím-spotřebitelem.

                   (b)    V případech uvedených v bodech 3.9., 5.1.3. a/nebo 8.2. Pravidel.

                   (c)    Z obchodních, provozních nebo technických důvodů či i bez uvedení důvodu.

10.2.1.      Zrušení Zákaznického účtu Provozovatel oznámí kupujícímu-spotřebiteli e-mailem zaslaným na poslední e-mailovou adresu kupujícího-spotřebitele evidovanou v jeho Zákaznickém účtu. Při zrušení Zákaznického účtu podle bodu 10.2. písm. (c) Pravidel tak učiní Provozovatel nejméně čtyři týdny předem.

10.2.2.      Po odeslání tohoto e-mailového oznámení kupujícímu /při zrušení Zákaznického účtu podle bodu 10.2. písm. (c) Pravidel však až po uplynutí uvedené čtyřtýdenní lhůty/ Provozovatel zrušený Zákaznický účet vymaže a tím dojde k ukončení právního vztahu mezi Provozovatelem a kupujícím-spotřebitelem, týkajícího se používání Zákaznického účtu i výhod, služeb a funkcí, které s ním byly spojeny.

10.3.         Při zrušení Zákaznického účtu není kupujícímu-spotřebiteli poskytována žádná náhrada, kompenzace nebo jiné plnění.

10.4.         Zrušením Zákaznického účtu nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele ze zákonné odpovědnosti Provozovatele za vady výrobků prodaných v Internetovém obchodu ani jeho práva ze smluvní záruky za tyto registrované výrobky, vyplývající ze Záručních podmínek pro výrobky značky GARDENA prodané v e-shopu na www.gardena.com/cz.               

11.             Změny výhod, služeb a funkcí, spojených se Zákaznickým účtem

11.1.         Provozovatel neustále inovuje Internetový obchod a jeho provoz tak, aby uživatelům Zákaznických účtů poskytoval co možná nejlepší výhody, služby a funkce, spojené s jejich Zákaznickými účty. Proto si vyhrazuje právo průběžně a podle svých možností i potřeb aktualizovat a/nebo měnit obsah těchto výhod, služeb a funkcí, přístupných prostřednictvím Zákaznických účtů.

11.2.         Pokud by kupující-spotřebitel s takovými aktualizacemi a/nebo změnami nesouhlasil, může svůj Zákaznický účet zrušit podle bodů 10.1. a násl. Pravidel.

12.             Úpravy Pravidel

12.1.         Provozovatel může tato Pravidla podle své úvahy kdykoli měnit, doplňovat, rušit a/nebo nahrazovat jinými Pravidly pro vytvoření a používání Zákaznického účtu v internetovém obchodu GARDENA. Každou takovou úpravu Pravidel Provozovatel předem uveřejní na Webových stránkách.

12.2.         Pokud by registrovaný kupující-spotřebitel s provedenou úpravou Pravidel nesouhlasil, může svůj Zákaznický účet zrušit podle bodů 10.1. a násl. Pravidel.

13.             Vyřizování stížností a řešení sporů

13.1.         Pro vyřizování stížností a řešení případných sporů v souvislosti se Zákaznickými účty platí přiměřeně ustanovení oddílu 12. Všeobecných obchodních podmínek prodeje v internetovém obchodu GARDENA na www.gardena.com/cz obsažené na Webových stránkách.

14.             Kontaktní údaje Provozovatele           

14.1.         Kupující-spotřebitelé se mohou se svými dotazy, podněty nebo jinými podáními, která se týkají Pravidel či Zákaznických účtů, obracet na Provozovatele, a to buď e-mailem na jeho e-mailovou adresu: gardenashop-cz@husqvarnagroup.com, anebo telefonicky na jeho telefonní číslo: +420 554 790 341.

15.             Závěrečná ustanovení

15.1.         Tato Pravidla se řídí platným právním řádem České republiky.

15.2.         Pokud by některé ustanovení těchto Pravidel bylo nebo se stalo – ať už zcela, či jen zčásti – neplatným, zdánlivým, neúčinným, nevymahatelným anebo sporným, zůstávají tím ostatní ustanovení Pravidel nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení Pravidel nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Pravidel, nebo – není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu – obvyklý způsob řešení odpovídající zamýšlenému účelu Pravidel.

15.3.         Tato Pravidla jsou účinná ode dne 05.03.2024.