gardening dreams

Smluvní záruka

Upozornění: Tyto Záruční podmínky pro výrobky značky GARDENA neplatí pro výrobky zakoupené v internetovém obchodě GARDENA na webových stránkách www.gardena.com/cz.

Záruční podmínky pro výrobky značky GARDENA

(Poslední aktualizace 1. 2. 2023)

Kromě práv stanovených v těchto Záručních podmínkách má koncový kupující v případě vad zakoupeného výrobku příslušná zákonná práva z odpovědnosti prodávajícího za vady podle občanského zákoníku. Tato jeho zákonná práva nejsou uvedenými Záručnímu podmínkami nijak omezena.

 

1.       Tyto Záruční podmínky pro výrobky značky GARDENA (dále také jen „ZP“) platí pro výrobky zahradní techniky uvedené výrobní značky: (a) distribuované společností Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, IČO: 27408264, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111206 (dále také jen „Poskytovatel“), a (b) prodávané v České republice smluvními (autorizovanými) prodejci nebo smluvními (autorizovanými) obchodními řetězci (dohromady dále také jen „Výrobky“, resp. v jednotném čísle „Výrobek“).

2.       Záruka za jakost Výrobků na základě ZP (dále také jen „Záruka“) je poskytována pouze koncovým kupujícím-spotřebitelům (dále také jen „Kupující“), a to způsobem, v rozsahu, se záruční dobou, s obsahem a za podmínek, vyplývajících z těchto ZP.

3.       Je-li koncovým kupujícím někdo jiný než kupující-spotřebitel, tzn. zejména: (a) podnikatel (a při uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti) nebo (b) právnická osoba, která není podnikatelem, má takový koncový kupující pouze zákonná práva z odpovědnosti prodávajícího za vady, která pro něho vyplývají z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), a nikoli tedy žádná práva ze Záruky na základě ZP.

4.       Poskytovatel při prodeji Výrobků (ať už v prodejně, nebo v e-shopu) poskytuje Kupujícím Záruku se záruční dobou 24 měsíců, není-li dále uvedeno jinak.

4.1.    Jestliže je na Výrobku, na jeho obalu, v Záručním listu (je-li Kupujícím při prodeji takových Výrobků předáván), v Návodu k používání Výrobku nebo na webových stránkách https://www.gardena.com/cz/podpora/ v sekci Servis a podpora uvedena odlišná záruční doba Záruky za Výrobek, platí takto uvedená záruční doba Záruky.

4.2.    U Výrobku nebo jeho součásti, které mají kratší životnost (jako je např. akumulátor, baterie, žárovka aj.), platí záruční doba Záruky v délce expirační doby (doby životnosti) uvedené některým ze způsobů vyjmenovaných v bodu 4.1. ZP, nejdéle však 12 měsíců.

4.3.    U náhradních dílů Výrobků, zakoupených Kupujícími, činí záruční doba Záruky 6 měsíců.

4.4.    Pokud jsou takto u stejného Výrobku uvedeny rozdílné záruční doby, platí nejdelší, Poskytovatelem stanovená záruční doba Záruky za tento Výrobek.

5.       Záruční doba Záruky začíná běžet od zakoupení Výrobku Kupujícím.

6.       Záruka na základě ZP platí pouze při prodeji nových Výrobků Kupujícím, a to za podmínky, že Kupujícím zakoupený Výrobek je používán jen k běžným spotřebitelským účelům.

7.       Kupující má v rámci Záruky poskytnuté na základě ZP následující práva:

(a) Právo na odstranění vady Výrobku záruční opravou, pokud takový způsob odstranění vady není nemožný nebo ve srovnání s právem Kupujícího na dodání nového Výrobku bez vady podle bodu 7. písm. (b) ZP nepřiměřeně nákladný. (Tím není dotčeno oprávnění Kupujícího podle bodu 7.1. ZP.)

(b) Právo na dodání nového Výrobku bez vady, pokud takový způsob odstranění vady není nemožný nebo ve srovnání s právem Kupujícího na odstranění vady záruční opravou podle bodu 7. písm. (a) ZP nepřiměřeně nákladný. (Tím není dotčeno oprávnění Kupujícího podle bodu 7.1. ZP.)

(c) Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Výrobku, pokud je odstranění vady nemožné nebo její odstranění podle bodu 7. písm. (a) či (b) ZP by bylo nepřiměřeně nákladné.

(d) Právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud jsou jinak splněny všechny předpoklady pro dodání nového Výrobku bez vady podle bodu 7. písm. (b) ZP, avšak dodání nového Výrobku bez vady je nemožné.

7.1.    Jestliže se s Výrobkem zacházelo vždy odborně a podle Návodu k používání, přičemž nedošlo k pokusu o jeho opravu (úpravu) nebo k  jeho opravě (úpravě) kýmkoli jiným než oprávněným smluvním (autorizovaným) servisním centrem Poskytovatele (dále také jen „Servisní centrum“), je Kupující při výskytu odstranitelné vady Výrobku, za kterou prodávající odpovídá a která zároveň splňuje všechny odpovídající podmínky podle ZP, oprávněn volit mezi uplatněním práva na bezplatné odstranění takové vady Výrobku záruční opravou a výměnou vadného Výrobku za náhradní funkční Výrobek, avšak pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. (Aktuální kontakt na Servisní centrum je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele: www.gardena.com/cz, nebo ho lze získat na telefonním čísle Poskytovatele: 800 100 425, či na e-mailové adrese Poskytovatele: servis@gardena.cz.)

7.2.    U Výrobku prodaného se slevou má Kupující místo práva na dodání nového Výrobku bez vady pouze právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Výrobku.

8.       Kupující nemůže požadovat dodání nového Výrobku bez vady ani odstoupit od Kupní smlouvy, nemůže-li Výrobek vrátit v tom stavu, v jakém ho převzal od prodávajícího. V takovém případě – je-li reklamace vady Výrobku jinak oprávněná a důvodná – může být Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny Výrobku.

9.       Provedenou volbu odpovídajícího práva ze Záruky na základě ZP nemůže Kupující změnit bez souhlasu Poskytovatele, ledaže by se při jinak oprávněném požadování práva na odstranění vady záruční opravou /bod 7. písm. (a) ZP/ ukázalo, že vytknutá vada Výrobku je objektivně neodstranitelná.   

10.     Podmínkou pro vytknutí vady Výrobku a požadování práva Kupujícího ze Záruky na základě ZP (dohromady dále také jen „Reklamace“) přitom je, že:

         (a)   Kupující zaregistroval zakoupený Výrobek podle bodu 10.1. ZP.

          (b)  Výrobek byl řádně uveden do provozu (tzn. že u Výrobků vyžadujících instalaci byl také řádně instalován) způsobem vyplývajícím z Návodu k používání předaném Kupujícímu.

          (c)   Výrobek byl vždy řádně užíván i udržován v souladu s Návodem k používání.

          (d)  Do Výrobku nebylo neoprávněně nebo neodborně zasahováno. (Takovým  neoprávněným nebo neodborným zásahem se přitom rozumí – nevylučují-li to                    kogentní ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky – i provedení jakékoli opravy, úpravy či jiného zásahu do Výrobku kýmkoli jiným než Servisním centrem oprávněným k takové opravě, úpravě anebo jinému zásahu.

          (e)   Kupující před převzetím Výrobku při koupi nevěděl, že Výrobek má vadu, a Kupující  vadu sám nezpůsobil.

          (f)   Nejde o vadu Výrobku prodaného za nižší kupní cenu, pro kterou byla tato nižší kupní cena ujednána.

          (g)   Vadu po přechodu nebezpečí škody na Výrobku na Kupujícího nezpůsobila vnější    událost, ledaže by vadu způsobil sám prodávající.

10.1.  Registraci Výrobku /bod 10. písm. (a) ZP/ musí Kupující provést nejpozději do 3 měsíců od zakoupení Výrobku, a to na webových stránkách http://www.gardena.com/cz/podpora/registrace-záruka/ v sekci Servis a podpora, rubrika Registrace výrobku/záruka, způsobem aktuálně stanoveným Poskytovatelem a za použití elektronického formuláře obsaženého na těchto webových stránkách.

10.2.  Podmínkou pro uplatnění každého práva Kupujícího ze Záruky na základě ZP (přesahující odpovědnost prodávajícího za vady Výrobku stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky) je také provedení všech oprav a úprav Výrobku v Servisním centru. Provedením jakékoli opravy anebo úpravy Výrobku jinde než v Servisním centru poskytnutá Záruka, včetně veškerých uplatněných i neuplatněných práv z ní, zaniká.

10.3.  Při každé Reklamaci ze Záruky na základě ZP musí Kupující prokázat existenci této Záruky, a to zpravidla předložením originálu dokladu o koupi Výrobku, kopie dokladu o registraci Výrobku, Záručního listu na originálu formuláře vydaného Poskytovatelem (je-li Kupujícím při prodeji takových Výrobků předáván), jakož i odpovídajících dokladů o absolvování všech dosavadních oprav a úprav Výrobku v Servisním centru. Veškeré tyto doklady musí být čitelně, správně a úplně vyplněny. K neúplně vyplněným nebo neoprávněně pozměněným dokladům nebude brán zřetel. (Při Reklamacích ze Záruky na základě ZP /přesahující odpovědnost prodávajícího za vady, stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky nelze shora uvedené písemné doklady nahradit jiným způsobem prokazování zmíněných skutečností. V rámci zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, může Kupující prokazovat existenci zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady i jiným prokazatelným a nepochybným způsobem.)

11.     Reklamaci, jejíž součástí je uplatnění práva na bezplatné odstranění vady záruční opravou /bod 7. písm. (a) ZP/, může Kupující podat buď v Servisním centru, nebo u prodávajícího, kde Výrobek koupil.

11.1.  Tímto Servisním centrem je aktuálně pouze: GARDENA servisní centrum, provozované společností Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., se sídlem Jesenická 146/28, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 18953557 (dále také jen „GARDENA servisní centrum“).                        

11.2.  Podat Reklamaci ze Záruky na základě ZP v GARDENA servisním centru může Kupující buď e-mailem na e-mailové adrese: servis@gardena.cz, nebo – jde-li o naléhavý případ – telefonicky na bezplatném telefonním čísle Poskytovatele: 800 100 425. Telefonickou Reklamaci přitom musí Kupující vždy neprodleně písemně potvrdit e-mailem na shora uvedenou e-mailovou adresu.

11.3.  Po této Reklamaci dá GARDENA servisní centrum Kupujícímu pokyny: (a) k zaslání (popř. jinému způsobu doručení) Výrobku, který je předmětem Reklamace, do GARDENA servisního centra nebo (b) k provedení prohlídky reklamovaného Výrobku a k záruční opravě v místě, kde se zmíněný Výrobek nachází. (Uvedené pokyny, resp. některý nebo některé z nich, přitom mohou být obsaženy také na webových stránkách Poskytovatele www.gardena.com/cz v sekci Servis a podpora.)

11.4.  Postup Kupujícího podle těchto pokynů je podmínkou pro provedení záruční opravy i pro realizaci jakéhokoli jiného požadavku Kupujícího, který vyplývá ze ZP a/nebo ze Záruky poskytnuté na jejich základě.

11.5.  Spolu s Výrobkem Kupující předloží také doklady podle bodu 10.3. ZP.

11.6. Jestliže Kupující v rámci Reklamace uplatní právo na bezplatné odstranění vady záruční opravou nebo právo na dodání nového Výrobku bez vady u prodávajícího, kde Výrobek zakoupil, tento prodávající – nejde-li o zjevně neoprávněnou Reklamaci – přepraví (zašle) reklamovaný Výrobek k posouzení Reklamace a k případnému provedení záruční opravy Výrobku do GARDENA servisního centra.   

12.     Všechna ostatní práva ze Záruky na základě ZP Kupující uplatňuje u prodávajícího, kde Výrobek zakoupil.

13.     Kupující musí podat Reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady Výrobku, nejpozději však do konce záruční doby Záruky na základě ZP. Skončením záruční doby Záruky všechna do té doby neuplatněná práva Kupujícího z této Záruky zanikají.

14.     Poskytovatel, Prodávající ani GARDENA servisní centrum neodpovídají za poškození, zničení, vady, zhoršení vady nebo jejích projevů ani za jiná znehodnocení Výrobku či kterékoli jeho části ani za jakékoli jiné škody anebo újmy Kupujícího nebo jakékoli třetí osoby, vzniklé v souvislosti s opožděnou Reklamací vady Výrobku.

15.     Při žádné Reklamaci vady Výrobku v rámci Záruky na základě ZP (která je Kupujícímu poskytována nad rámec zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky) ani při jejím vyřizování nedochází ke stavení běhu záruční doby Záruky ani žádných jiných souvisejících lhůt a tato záruční doba ani žádné jiné související lhůty se nijak neprodlužují ani jinak nemění. /To znamená, že pro nový Výrobek, dodaný Kupujícímu při vyřizování Reklamace podle bodu 7. písm. (b), resp. bodu 7.1. ZP (a obdobně i pro náhradní díl použitý při odstraňování vady záruční opravou podle bodu 7. písm. (a) ZP) platí dosavadní záruční doba Záruky i dosavadní lhůta pro vytknutí vad a požadování práv ze zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady, týkající se Kupujícím zakoupeného Výrobku./

16.     Kupující je povinen poskytnout GARDENA servisnímu centru, resp. prodávajícímu, neprodleně veškerou součinnost potřebnou k ověření existence reklamované vady (včetně odpovídajícího vyzkoušení nebo demontáže Výrobku) a k vyřízení Reklamace (zahrnujícímu i Kupujícím případně požadované odstranění vady záruční opravou). Proto je třeba předat Výrobek k provedení záruční opravy včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření vytknuté vady a její odstranění.

16.1.  Jestliže Kupující přepravuje nebo zasílá reklamovaný Výrobek GARDENA servisnímu centru, resp. prodávajícímu, děje se tato přeprava či zaslání Výrobku i jeho přeprava anebo zaslání nazpět Kupujícímu na nebezpečí Kupujícího.

16.2.  Případná náhrada nezbytných nákladů takové přepravy nebo zaslání, které vzniknou Kupujícímu, je závislá na tom, zda na Výrobku bude zjištěna Kupujícím vytknutá vada, která je důvodem pro oprávněnou Reklamaci Kupujícího. (Zmíněné náklady přitom musí být v každém případě nezbytné, skutečné, prokazatelné a vynaložené pouze v nezbytně nutné výši.)

17.     GARDENA servisní centrum, resp. prodávající, při Reklamaci písemně potvrdí Kupujícímu: (a) datum Reklamace, (b) jakou vadu Výrobku Kupující vytkl, (c) jaký způsob vyřízení Kupující požaduje (tzn. jaké právo ze Záruky na základě ZP uplatnil) a (d) kontaktní údaje Kupujícího.

18.     GARDENA servisní centrum, resp. prodávající (jde-li o právo ze Záruky, uvedené v bodu 12. ZP), posoudí oprávněnost a důvodnost Reklamace a podle povahy vytknuté vady Výrobku rozhodne o způsobu jejího vyřízení (včetně určení způsobu a termínu provedení případné záruční opravy).

19.     Po provedení záruční opravy Výrobku GARDENA servisní centrum vyznačí uskutečněnou záruční opravu v Záručním listu (je-li Kupujícím při prodeji takových Výrobků předáván) a vydá Kupujícímu čitelnou a úplně vyplněnou kopii opravenky, ve které mu potvrdí: (a) datum a způsob vyřízení Reklamace, (b) provedení případné záruční opravy, (c) dobu jejího trvání a (d) náhradní díly použité při záruční opravě (včetně jejich objednacích čísel).

19.1.  Kupující předkládá Záruční list (je-li Kupujícím při prodeji takových Výrobků předáván) i všechny kopie opravenek při dalších Reklamacích Výrobku (bod 10.3. ZP).

19.2.  Při zamítnutí Reklamace musí být Kupujícímu vydáno písemné potvrzení o zamítnutí Reklamace s uvedením důvodů jejího zamítnutí. (Toto potvrzení může být obsaženo v opravence.)

20.     Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční opravě vyjmuty z Výrobku a vyměněny.

20.1.  Kupující nemá po dobu výskytu vady Výrobku ani po dobu vyřizování Reklamace v rámci Záruky (tzn. ani po dobu provádění případné záruční opravy Výrobku) právo na poskytnutí náhradního Výrobku.

20.2.  Pokud Kupující po vyřízení Reklamace (tzn. i po jejím eventuálním zamítnutí) nepřevezme reklamovaný Výrobek, který byl předán, zaslán nebo přepraven do GARDENA servisního centra, resp. k Prodávajícímu, nazpět nejpozději do 60 dnů, a to ani přes opakovanou výzvu, dává tím Kupující souhlas, aby tento Výrobek byl na náklady a nebezpečí Kupujícího zlikvidován.

21.     Poskytovatel, GARDENA servisní centrum a prodávající jsou oprávněni požadovat po Kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněné (tzn. i neplatné nebo opožděné) či nedůvodné Reklamaci Kupujícího anebo při prodlení Kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti podle bodu 16. ZP (včetně nákladů spojených s případnou přepravou nebo zasíláním Výrobku, s ověřováním existence reklamované vady atd.).

22.     Poskytovaná Záruka na základě ZP se nevztahuje na:

          (a)   Opotřebení způsobené užíváním Výrobku (zejména opotřebení klínových řemenů, oběžných kol, žárovek, vzduchových filtrů, nožů, upevňovacích součástí nožů, turbín, ozubených řemenů, zapalovacích svíček, strunových hlav, žacích nástrojů apod.) nebo poškození Výrobku (včetně poškození způsobeného: při nesprávném uvedení Výrobku do provozu, při neodborné instalaci Výrobku, při úpravě Výrobku či při užívání anebo údržbě Výrobku v rozporu s Návodem k používání, vynecháním nebo opožděným provedením předepsané revize, v důsledku neodborné či chybné demontáže, seřízení anebo montáže, při užívání nebo údržbě Výrobku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými normami či – není-li  stanoveno jinak – s obvyklým způsobem užívání anebo údržby Výrobku apod.), mechanická poškození Výrobku, jiná poškození Výrobku vzniklá používáním v nepřiměřených nebo nevhodných podmínkách (chemických, mechanických aj.) a poškození Výrobku způsobená vyšší mocí či přírodními živly.

          (b)   Výrobky nebo součásti Výrobků, jejichž doba expirace či životnost je kratší než záruční doba Záruky na základě ZP, a to po uplynutí této doby jejich expirace anebo      životnosti.

          (c)   Výrobek, který byl upraven Kupujícím nebo třetí osobou (nátěr, ohnutí, zkrácení atd.).

          (d)  Vady Výrobku v případě, kdy Kupující neprokáže oprávněnost (tzn. i platnost a včasnost) Reklamace.

          (e)   Poškození Výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (jako je např. bouřka, požár, přepětí, podpětí anebo jiná nedostatečná kvalita, vlastnost nebo projev elektrické sítě, výpadky, poruchy či jiné nedostatky v jakékoli síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu anebo cizích předmětů do Výrobku aj.).

          (f)   Mechanické poškození Výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části Výrobku aj.).

          (g)   Poškození způsobené použitím nevhodné náplně (včetně nevhodného nebo znečištěného paliva či maziva) anebo nevhodnými provozními podmínkami.

          (h)   Vady, poškození, poruchy a jiné projevy nebo nedostatky, způsobené nesprávným, porušeným či neaktualizovaným softwarem, nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod.

          (i)    Úkony potřebné v rámci údržby, čištění, revize, seřízení nebo kontroly parametrů  Výrobku (ledaže by v ZP, v Záručním listu či v Návodu k používání Výrobku bylo výslovně uvedeno jinak).

          (j)    Poškození, úpravu nebo jiný zásah do Výrobku, provedený k tomu neoprávněnou či  neautorizovanou osobou (včetně poškození plomb, pečetí, šroubů, nýtů aj.).

          (k)   Výrobek použitý ke komerčním, profesionálním, podnikatelským, závodním, soutěžním nebo jakýmkoli jiným účelům nad rámec jeho užívání k běžným spotřebitelským účelům.

          (l)    Náhradní díly a součástky, použité při jakékoli opravě nebo úpravě Výrobku, které nebyly schváleny výrobcem Výrobku či Poskytovatelem.

          (m)  Spotřební díly a spotřební materiál.

23.     Poskytovaná Záruka na základě ZP se nevztahuje také na:

          (a)   Vady, poškození, poruchy a jiné projevy nebo nedostatky, které nastaly či jež se  projevily při nadměrném anebo neobvyklém zatížení Výrobku (např. při jeho nepřetržitém provozu apod.).

           (b) Vlastnosti nebo projevy Výrobku, které budou či by mohly být považovány za vadu  anebo nedostatek z hlediska pokroku vědy, techniky nebo poznání, k němuž došlo v průběhu záruční doby Záruky.

            (c)   Vady těchto součástí (dílů) Výrobků, podléhajících opotřebení, které nastaly nebo jež se projevily v průběhu záruční doby Záruky: 

                     -    u zahradních nůžek, nůžek na větve, nůžek na živý plot, nůžek na trávu a jakýchkoli jiných nůžek: nože, kovadlina, pružina,
                     -    u pilek: pilový list, 
                     -    u zahradního nářadí: smetáky, gumové lišty,
                     -    u Výrobků s dřevěnou násadou, resp. dřevěnou částí násady: dřevěná část násady.

            (d)  Vady Výrobků, které nastaly nebo se projevily v průběhu záruční doby Záruky,  jestliže:

                    -    Výrobek byl opravován či upravován jinde než v Servisním středisku, anebo
                    -    Výrobek byl konstrukčně nebo jinak obdobně upraven, či
                    -    při opravě anebo úpravě Výrobku byl použit jiný než originální náhradní díl (díly) značky GARDENA, nebo
                    -    Výrobek byl užíván s jiným než originálním příslušenstvím značky GARDENA.

     (e)   Zahradní hadice, které byly použity:

                    -    v interiéru, nebo 
                    -    takovým způsobem, že byly vystaveny trvalému tlaku (zejména při neuzavření přívodu vody do hadice v jejím klidovém stavu), či
                    -    takovým způsobem, že došlo k jejich povrchovému narušení anebo poškození  (zejména v důsledku tahání hadice po příliš hrubém nebo tvrdém podkladu), či 
                    -    takovým způsobem, že došlo k jejich násilnému nalomení anebo zlomení (zejména při nesprávném nebo silovém ohýbání hadice).

24.     Práva Kupujícího ze Záruky nepřecházejí (s výjimkami vyplývajícími z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky) na dalšího nabyvatele Výrobku, ledaže by mezi Poskytovatelem, prodávajícím, Kupujícím a dalším nabyvatelem Výrobku bylo v jednotlivém konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

25.     Těmito ZP ani Zárukou poskytovanou na jejich základě není dotčeno právo Kupujícího na bezplatnou nápravu, které má Kupující podle platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

26.     Kupující mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských smluv, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se Kupních smluv o prodeji Výrobků je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

27.     ZP a Záruka poskytovaná na jejich základě se řídí – není-li Poskytovatelem v ZP stanoveno jinak – platným právním řádem České republiky.

28.     ZP a Záruka poskytovaná na jejich základě nahrazují (s výjimkami vyplývajícími z bodu 28.1. ZP) veškerá případná prohlášení výrobce Výrobku nebo součásti (součástky) Výrobku či kohokoli dalšího o odpovědnosti za vady Výrobku anebo jeho části nebo o záruce: (a) obsažená na Výrobku, na jeho obalu, v Návodu k používání či v jakékoli jiné dokumentaci Výrobku anebo písemnosti připojené k Výrobku, (b) jakkoli jinak poskytnutá Kupujícímu v souvislosti s Výrobkem, (c) jakkoli uveřejněná nebo (d) uvedená v reklamě.

28.1.  Tím není dotčeno ustanovení bodu 4.1. ZP ani případná záruka výrobce, pokud je v českém jazyce uvedena na obalu Výrobku nebo v Návodu k používání či v jiné písemnosti, jež je k Výrobku připojena, ani práva Kupujícího, která z ní vyplývají.

29.     ZP mohou být Poskytovatelem kdykoli změněny, doplněny, nahrazeny nebo zrušeny. Každá taková úprava bude předem oznámena na webových stránkách www.gardena.com/cz. Případná úprava ZP se přitom netýká Záruky za již prodané Výrobky, pro které platí i nadále ZP účinné v době zakoupení Výrobku Kupujícím.

30.     Tyto ZP nabývají účinnosti dne 1. února 2023.