Här hittar du standarder, certifikat, bestämmelser och deklarationer för GARDENA-produkter.

Kvalitet - Miljö - Energi

Vår integrerade kvalitets-, miljö- och energihantering uppfyller kraven i aktuella versioner av standard ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001.
Underhåll och utveckling utförs av ett tvärvetenskapligt team i samarbete med ledningen. Vårt integrerade ledningssystem optimeras och verifieras kontinuerligt genom interna revisioner av alla anläggningar.
För att vi ska behålla våra certifieringar granskas kraven i standarden varje år i externa revisioner som utförs av en ackrediterad instans.
Vid val av våra leverantörer beaktas alla aspekter av dessa standarder och de utvärderas därefter i revisioner.
To the ISO certificates

CE-märkning – GARDENA

GARDENA smartSystem har CE-märkning. Det innebär att produkterna uppfyller kraven i de EU-direktiv som omfattas. Om du vill läsa mer kan du ladda ned CE-deklarationsdokumenten för GARDENA smartSystem-produkterna under Hämta.

Kontakta din lokala representant om du behöver fler CE-deklarationer.

CE

Akustik och vibrationer

Nedan hittar du en översikt över värden för akustik och vibrationer hos alla GARDENA-produkter.

EU:s kemikalielagstiftning REACH

REACH ("Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier") är Europeiska unionens kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007, med stegvisa deadlines till 2018.

Artikel 33. Innehållsdeklaration av varor.

GARDENA ger följande information om ämnen som fastställts av Europeiska kemikaliemyndigheten som kandidater för bilaga XIV till REACH (den så kallade kandidatlistan), i en koncentration över 0,1 viktprocent i produkterna.    

Reach

Säkerhetsdatablad

Här hittar du alla tillgängliga säkerhetsdatablad för GARDENA-produkter.

Gå till säkerhetsdatablad

Datablad innehållsförteckningar

Till databladen med innehållsförteckningar

Här kan du hämta filerna

Akustik och vibrationer
No Image Available
Vibration
EU:s REACH-förordning
No Image Available
REACH artikel 33 deklaration
CE-deklaration
No Image Available
smart system - Gateway
CE-deklaration
No Image Available
smart system - Water Control
CE-deklaration
No Image Available
smart system - Fuktsensor
CE-deklaration
No Image Available
smart system - Elektronisk Tryckpump
CE-deklaration
No Image Available
smart system - Power Strömadapter
CE-deklaration
No Image Available
smart system - bevattningskontroll
CE-deklaration
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE-deklaration
No Image Available
Bluetooth - 9 V Ventildosa
CE-deklaration
No Image Available
Bluetooth - 9 V Styrenhet