YF-125427

Tyska leverantörskedjelagen

Lag om krav på tillbörlig aktsamhet för företag i leverantörskedjor, enligt den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjan (LkSG)

 

GARDENA och den Tyska leverantörskedjelagen (LkSG)

GARDENA förbinder sig att respektera, skydda och upprätthålla individers mänskliga rättigheter. GARDENA hänvisar till OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

GARDENA har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. I expansionen av affärsverksamheten och samarbetet med leverantörer, både nationellt och internationellt, är det avgörande att upprätthålla det globala engagemanget för mänskliga rättigheter, barns rättigheter, arbetsplatspraxis, miljö och anställdas säkerhet.

Från och med den 1 januari 2024 träder den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjan (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz eller LkSG) i kraft för GARDENA, med dess tyska affärsenhet Gardena Manufacturing GmbH.

 

Riskhantering och transparens i våra leverantörskedjor

GARDENA har upprättat ett riskhanteringssystem för att identifiera, analysera, övervaka, undvika, hantera och mildra miljökränkningar och kränkningar av mänskliga rättigheter inom leverantörskedjan genom riskbedömningar i rätt tid. Viktiga risker i globala leveranskedjor är bland annat hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, miljöhänsyn, föreningsfrihet, rätten till kollektiva förhandlingar för oberoende fackföreningar och arbetstagarorganisationer, efterlevnad av arbetstider och arbetsvillkor, skydd av barns rättigheter samt diskriminering på arbetsplatsen.

 

Förebyggande och avhjälpande åtgärder

GARDENA har implementerat förebyggande åtgärder och har definierat avhjälpande åtgärder för att säkerställa och kontinuerligt förbättra efterlevnaden av mänskliga rättigheter och miljöskydd inom leveranskedjan. Detta inkluderar GARDENAs åtagande att påverka lämpliga arbetsförhållanden, på plats hos leverantörer, i leveranskedjan. Detta ska uppnås genom att etablera långsiktiga partnerskap med leverantörer och integrera hållbarhetsaspekter i affärsprocesser. Detta inkluderar även förebyggande utbildningar för anställda (internt) och direktleverantörer (externt).

Om en affärspartner inte följer dessa principer eller andra tillämpliga lagar eller förordningar kommer GARDENA att kräva lämpliga åtgärder, stödja implementeringen och utvärdera effektiviteten av sådana åtgärder. Innan, om nödvändigt, avslutar affärsrelationen.

 

 

Förfarande för klagomål

Etiska värderingar och integritet är av yttersta vikt för GARDENA. Genom riktad utbildning för anställda och ökad medvetenhet bland externa partners stöds den medvetna uppfattningen om överträdelser av de ovan nämnda principerna.

Vid misstanke om en överträdelse, i enlighet med den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan (LkSG), kan detta rapporteras och behandlas genom en systematiskt stödd process, för att härleda lämpliga åtgärder för verksamheten. Detta gäller även rapporter från tredje part. Det systematiska klagomålsförfarandet enligt LkSG kan nås via följande länk, med stöd av den oberoende externa tjänsteleverantören EthicsPoint:

EthicsPoint

Den information som lämnas kommer att överföras till GARDENA av EthicsPoint, behandlas som absolut konfidentiell och anonymiseras på begäran.

Se EthicsPoint FAQ för ytterligare information.

 

Koncernpolicyer och ramavtal med leverantörer

Som en del av Husqvarna Group följer GARDENA Husqvarna Groups globala koncernpolicyer. Dessa inkluderar bland annat Husqvarna-koncernens beteendeprinciper, som beskrivs och är fritt tillgängliga genom uppförandekoden, samt uppförandekoden för leverantörer. Tillgång till dessa dokument och ytterligare information kan erhållas via följande länk:

Allmänna krav | Husqvarna Inköp (husqvarnagroup.com)

Dessa dokument utgör grunden för samarbetet och gäller för alla anställda, chefer och affärspartners. GARDENA förväntar sig att alla leverantörer följer alla tillämpliga internationella och lokala lagar, regler och föreskrifter vid tillverkning och distribution av produkter, komponenter och material.

 

LkSG:s policydeklaration, dokumentation och rapportering

GARDENA upprätthåller löpande intern dokumentation om uppfyllandet av kraven på tillbörlig aktsamhet. En årlig rapport om fullgörandet av due diligence-skyldigheterna lämnas in och publiceras. GARDENA uppfyller därmed de lagstadgade rapporteringskraven enligt den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan (§ 10 Abs. 2 LkSG). Årsredovisningen är tillgänglig för allmänheten gratis från och med det första rapporteringsåret och kommer att offentliggöras i minst 7 år.

Du hittar GARDENA LkSG-policyn genom att följa länken nedan:

Deklaration om policy för mänskliga rättigheter, enligt
Tysk lag om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan (LkSG)