GARDENA

Användarvillkor konto

Användarvillkor för att skapa och använda ett kundkonto hos GARDENA

(Senast uppdaterad: 10.01.2024)

 

1. Allmänt

Dessa användarvillkor som fastställts av GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Tyskland (nedan kallat "GARDENA", "vi", "oss" eller "vår") gäller i respektive version som gäller vid den tidpunkt då avtalet om att skapa och använda ett personligt kundkonto hos www.gardena.com ingås (nedan kallat " GTC").

GARDENA är ett dotterbolag till Husqvarna AB (publ.). Syftet med kundkontot och de tjänster som tillhandahålls med det är att du ska kunna använda kundkontofunktionerna och i synnerhet registrera dina produkter och få en översikt över dessa registrerade produkter.

Villkor för användare som avviker från eller kompletterar dessa GTC gäller inte.

 

2. Grundläggande krav, skapa ett kundkonto

Det är gratis att skapa och använda ett kundkonto. Du behöver inte skapa ett kundkonto, men du måste skapa ett om du vill registrera en produkt.

Du måste vara minst 18 år för att skapa ett konto.

Med ett kundkonto har du möjlighet att använda följande funktioner i synnerhet:

  a) Profilinställningar (kontouppgifter, lösenordsinställningar, borttagning av konto)

  b) Registrering av produkter

  c) Registrerade produkter (visa produkter registrerade via kundkontot med garantiperiod)

När du skapar ett kundkonto accepterar du att ett personligt konto skapas. Detta kundkonto kommer att hanteras av Husqvarna AB (publ.). När du skapar ett kundkonto måste du välja ett användarnamn (e-postadress) och ett lösenord. Ditt användarnamn och lösenord får inte vara kränkande, rasistiskt eller etniskt stötande, sexuellt explicit eller ärekränkande, kränka immateriella rättigheter eller kränka personliga rättigheter.

När du skapar kundkontot kommer du att bli ombedd att ange din e-postadress, för- och efternamn, ursprungsland och lösenord. När du skapar ett konto förbinder du dig att inte ange något annat än information som är sann (dvs. och uppdaterad). När du har skickat in dina registreringsuppgifter får du en e-postbekräftelse med en bekräftelselänk. För att slutföra registreringen måste du klicka på den här bekräftelselänken. När du är registrerad får du ditt eget kundkonto med dina egna inloggningsuppgifter. Du kommer då att ha rätt att använda ditt kundkonto inom ramen för dessa GTC.

Ditt konto är personligt och du får inte överföra ditt konto till tredje part eller tillåta tredje part att använda ditt kundkonto. Det är ditt ansvar att skydda dina inloggningsuppgifter från att nås av obehöriga. Lösenordet måste ändras regelbundet av säkerhetsskäl. Om du har anledning att tro att tredje part har fått tillgång till ditt kundkonto måste du informera oss omedelbart. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera åtkomst till ditt kundkonto om vi har anledning att tro att tredje part har fått obehörig åtkomst till ditt kundkonto.

Om du inte har loggat in på ditt kundkonto flera månader i rad förbehåller vi oss rätten att skicka ett e-postmeddelande som informerar dig om att om du vill behålla ditt kundkonto måste du logga in på ditt konto inom en viss tidsperiod från det att du fick e-postmeddelandet. Om du inte loggar in på ditt kundkonto inom denna specifika period kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt kundkonto och informera dig via e-post om detta och om den resulterande uppsägningen av användningsförhållandet som ligger till grund för dessa villkor.

 

3. Behandling av personuppgifter

När du skapar ditt kundkonto kommer du att bli ombedd att lämna viss information om dig själv. Läs vårt integritetsmeddelande innan du använder kundkontot. Vårt integritetsmeddelande finns här: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/se/

 

4. Licens

Förutsatt att du accepterar och följer dessa Allmänna villkor beviljar GARDENA dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-överförbar, återkallelig licens (nedan kallad "Licens") att använda kundkontot och relaterade tjänster. Licensen beviljas för privat bruk snarare än för kommersiellt bruk. GARDENA ger inte dig eller någon annan person tillstånd att kopiera eller ändra någon av de tjänster som tillhandahålls dig via kundkontot. Du eller en tredje part får inte utveckla, komplettera, dekompilera eller bakåtkompilera tjänsterna utan vårt medgivande (reverse engineering). Elektroniska attacker av något slag på tjänsterna är förbjudna. Detta inkluderar överföring av virus eller spionprogram. Varje försök att göra detta utgör en kränkning av GARDENAs rättigheter. Om du bryter mot dessa begränsningar eller andra begränsningar som hänvisas till i detta avsnitt 4, har GARDENA rätt att säga upp användarförhållandet (inklusive licensen) som ligger till grund för dessa allmänna villkor på extraordinär basis utan föregående meddelande. Du kan också åtalas eller bli skadeståndsskyldig.

Denna licens beviljas för en obegränsad tidsperiod och upphör automatiskt vid uppsägning av användarförhållandet som ligger till grund för dessa villkor, t.ex. i enlighet med avsnitt 8 nedan. § 69e i UrhG (tyska upphovsrättslagen) ska härmed förbli opåverkad.

 

5. Din användning av kundkontot och tjänsterna; tredje parts rättigheter

Du får endast använda kundkontot och de tjänster och det innehåll som tillhandahålls dig inom ramen för dessa användarvillkor. Du samtycker till och garanterar att du inte kommer att använda tjänsterna och deras innehåll på ett sätt som:

  a) är falskt, vilseledande, osant eller felaktigt,

  b) främjar eller uppmuntrar olaglig verksamhet,

  c) är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör hets mot en minoritet (t.ex. en nationell eller etnisk grupp),

  d) representerar ärekränkning eller på annat sätt är sexuellt explicit,

  e) angriper sexuell läggning eller religion eller på annat sätt diskriminerar,

  f) förolämpar eller förföljer en individ,

  g) på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller olagligt eller kränker tredje parts rättigheter (såsom, men inte begränsat till, upphovsrätt och varumärkesrättigheter), eller

  h) på annat sätt strider mot det avsedda syftet med tjänsterna eller dessa allmänna villkor.

Som användare är du själv direkt ansvarig gentemot tredje part för brott mot dessa tredje parters rättigheter som du ansvarar för. I händelse av berättigade anspråk från tredje part mot GARDENA till följd av en sådan överträdelse, är du skyldig att ersätta GARDENA i den utsträckning som du är ansvarig för, såvida du inte kan bevisa att du inte är ansvarig för överträdelsen som resulterar i förlusten.

 

6. Nätavgifter och tillgång

Du ansvarar för att säkra din åtkomst till det nätverk som krävs för användning av innehåll och tjänster som är tillgängliga via kundkontot. I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som du använder för att komma åt nätverket att debitera extra kostnader, t.ex. för dataöverföringar. Vi kommer inte att betala dessa kostnader. Dessutom är du ansvarig för att skaffa och underhålla den senaste hårdvaran eller programvaran som krävs för att komma åt och använda våra tjänster.

 

7. Kundkontots tillgänglighet

GARDENA strävar efter att kundens konto ska kunna användas med så få avbrott som möjligt. Av tekniska skäl kanske du bara kan använda ditt kundkonto på ett begränsat sätt eller tillfälligt inte alls, både när det gäller tid och innehåll. Åtkomst till kundkontot kan också påverkas eller avbrytas av underhållsarbete, uppdateringar eller andra fel (särskilt tekniska problem, maskinvarufel eller programvarufel).

Dessutom förbehåller vi oss rätten att ändra, avbryta eller tillfälligt avbryta tillhandahållandet av kundkontot när som helst utan föregående meddelande i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag eller genom ett myndighetsbeslut, eller om detta är nödvändigt för att avvärja ett hot mot IT- och datasäkerheten som är relevant för kundkontot.

 

8. GARDENAs ansvar

Om GARDENA

Tillhandahåller kostnadsfria tjänster i enlighet med dessa allmänna villkor ska GARDENA endast hållas ansvarigt för avsiktlig försummelse och grov vårdslöshet. Avsnitten 523, 524 i den tyska civillagen (BGB) gäller följaktligen för materiella fel och defekter i äganderätten.

Följande gäller också:

GARDENA ansvarar för avsiktlig försummelse och grov vårdslöshet i enlighet med bestämmelserna i Produkthaftungsgesetz (den tyska produktansvarslagen) för klandervärd (eller helt enkelt vårdslös) förlust av liv, fysisk skada eller hälsoskada, för bedrägligt döljande av en defekt eller antagande av en garanti i enlighet med lagstadgade bestämmelser, och i den utsträckning som tillämpningsområdet för avsnitt 70 i TKG (tyska telekommunikationslagen) (leverantörens ansvar) av telekommunikationstjänster som är tillgängliga för allmänheten) träder i kraft.

GARDENAs ansvar är begränsat till typiska, förutsebara skador för endast vårdslöst brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse. Väsentliga avtalsförpliktelser är de skyldigheter vars fullgörande är avgörande för ett korrekt fullgörande av avtalet, som avtalsparten regelmässigt kan åberopa och vars åsidosättande äventyrar uppnåendet av avtalets syfte.

I alla andra fall är GARDENA inte befriat från ansvar. I den mån GARDENAs ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även det personliga ansvaret för dess personal, arbetstagare, anställda, representanter och ställföreträdare.

 

9. Uppsägning av användarförhållandet

Du kan när som helst låta GARDENA radera ditt kundkonto och sluta använda innehåll och tjänster som är tillgängliga via det. Använd borttagningsfunktionen som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot. . Vid radering av kundkontot avslutas användarförhållandet mellan dig och Gardena som ligger till grund för dessa allmänna villkor.

GARDENA kan säga upp användarförhållandet som ligger till grund för dessa allmänna villkor med en uppsägningstid på fyra (4) veckor. Dessutom förbehåller sig GARDENA rätten att, i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna, säga upp avtalet som är föremål för dessa allmänna villkor utan föregående meddelande, och därmed avsluta ditt kundkonto och tillgång till innehållet och tjänsterna som är tillgängliga via det, om du allvarligt bryter mot dessa allmänna villkor eller om andra extraordinära omständigheter inträffar som, med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet och en avvägning mellan båda parters intressen, gör det orimligt för GARDENA att fortsätta avtalsförhållandet. Uppsägningar utfärdade av GARDENA måste vara skriftliga för att anses giltiga.

GARDENA har vidare rätt att tillfälligt stänga av åtkomsten till ditt kundkonto med omedelbar verkan om det finns anledning att tro att du bryter mot några väsentliga bestämmelser i dessa allmänna villkor.

Garantiperioden för registrerade produkter påverkas inte av radering av kundkontot och den resulterande uppsägningen av användningsförhållandet som ligger till grund för dessa GTC.

 

10. Ändringar av innehåll och tjänster som är tillgängliga via kundkontot

GARDENA förnyar sig ständigt för att ge sina användare bästa möjliga upplevelse. Dessutom kan typen och omfattningen av tjänster som erbjuds separat av GARDENA, som kan hanteras eller ses med hjälp av kundkontot, ändras från tid till annan. GARDENA förbehåller sig därför rätten att uppdatera eller ändra innehåll och tjänster som är tillgängliga via kundkontot, förutsatt att sådan uppdatering eller ändring (i) är nödvändig för att GARDENA ska kunna uppfylla obligatoriska lagkrav eller för att följa ett bindande beslut från en domstol eller behörig myndighet; (ii) är nödvändig för att visa ändringar av separat erbjudna tjänster; iii) endast en anpassning till respektive beprövad eller gällande teknisk standard, eller (iv) inte går utöver vad som är brukligt i handeln och är rimligt för dig i jämförbara fall, dvs. inte sviker dina legitima förväntningar på att fortsätta använda tillgängligt materiellt innehåll eller tjänster. Exempel på ändringar av typ eller funktioner kan vara buggfixar, säkerhetsuppdateringar och förbättrad funktionalitet.

 

11. Ändringar av GTC

GARDENA förbehåller sig rätten att föreslå ändringar i dessa allmänna villkor. GARDENA kommer att erbjuda dig ändringar i användarvillkoren inom rimlig tid skriftligen under inloggningsprocessen för kundkontot. Med förbehåll för bestämmelsen i följande mening måste du aktivt godkänna vår föreslagna ändring. I händelse av (i) mindre ändringar av GTC som inte påverkar materiella bestämmelser, och (ii) ändringar som krävs på grund av en lagändring, ett slutligt domstolsbeslut eller ett bindande beslut från en behörig myndighet, kommer ditt samtycke att anses ha givits om GARDENA inte meddelas skriftligen om ditt avslag på ändringarna före det föreslagna datumet för deras ikraftträdande. Om du inte samtycker till de mindre ändringar som vi föreslår, kan du meddela GARDENA om ditt avslag på ändringarna fram till det föreslagna datumet för deras ikraftträdande. I händelse av avslag eller brist på samtycke vid väsentliga ändringar, eller avslag vid mindre ändringar, kommer användningsförhållandet som ligger till grund för dessa GTC att fortsätta att gälla för den befintliga GTC. När GARDENA meddelar dig kommer GARDENA att informera dig om kravet på samtycke eller om din rätt att avvisa och betydelsen av brist på samtycke eller att tidsfristen för avslag löper ut.

 

12. Tillämplig lag

Dessa GTC omfattas av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för internationell privaträtt och FN: s konvention om avtal om internationella köp av varor av den 11 april 1980 (CISG). Detta val av jurisdiktion innebär inte att du som konsument berövas det skydd som du ges genom de bestämmelser som enligt lagen i det land där du har hemvist inte kan avtalas bort.

 

13. Klausul om uppdelning

Om enskilda bestämmelser i dessa GTC är eller blir ogiltiga eller ogiltiga helt eller delvis, kommer detta inte att påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Lagstadgad lag (§ 306.2 i den tyska civillagen (BGB)) ersätter alla bestämmelser som inte ingår eller är ogiltiga. I alla andra avseenden ska parterna ersätta den ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen med en giltig bestämmelse som kommer så nära det ekonomiska syftet med den ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen som möjligt, såvida inte en kompletterande tolkning av avtalet har företräde eller är möjlig.

 

14. Lösning av konsumenttvister

Vi informerar dig härmed om att vi inte deltar i och inte är skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden av en konsument skiljedomsadministratör.

 

15. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om innehållet eller tjänsterna som är tillgängliga via ditt kundkonto, vänligen kontakta: service@gardena.se

Senast uppdaterad: 10.01.2024