Záruční podmínky

Záruční podmínky

Pro Výrobky Husqvarna Construction Products, McCulloch a Gardena

 

1.        Tyto Záruční podmínky (dále také jen „ZP“) platí pro výrobky lesní a zahradní techniky značky McCulloch a Gardena (pro výrobky lesní a zahradní techniky značky Gardena však jen ve znění Dodatku ZP pro výrobky značky GARDENA), výrobky stavební techniky značky Husqvarna Construction Products a výrobky lesní, zahradní a stavební techniky dalších značek (s výjimkou výrobků lesní a zahradní technicky značky Husqvarna, pro které platí samostatné Záruční podmínky pro Produkty HUSQVARNA), distribuované v České republice společností Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, IČO: 27408264, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111206 (dohromady dále také jen „Výrobky“ /resp. v jednotném čísle „Výrobek“/ a „Společnost“).

 

2.         Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku za jakost Výrobku způsobem,           v rozsahu, se záruční dobou, s obsahem a za podmínek, vyplývajících z těchto ZP (dále také jen „Záruka“). Tím není dotčena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady Výrobků, vyplývající z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“).

 

3.         Při prodeji Výrobku v obchodě zákazníkovi-spotřebiteli je poskytována Záruka se záruční dobou 24 měsíců.

 

4.         Při prodeji Výrobku zákazníkovi, který je podnikatelem a u něhož je při uzavření Kupní smlouvy z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti (dále také jen „zákazník-podnikatel“), je poskytována Záruka  se záruční dobou 12 měsíců.

 

5.         Záruční doba Záruky začíná běžet od převzetí Výrobku zákazníkem.

 

5.1.     Má-li však Výrobek uvést do provozu někdo jiný než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení Výrobku do provozu, avšak jen pokud zákazník objednal uvedení Výrobku do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí Výrobku a řádně a včas poskytl k provedení této služby potřebnou součinnost.

 

6.         Záruka vyplývající ze ZP platí pouze při prodeji nových Výrobků konečnému zákazníkovi.

 

7.         Zákazník-spotřebitel má v rámci této Záruky následující práva:

(a) Právo na bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

(b) Právo na výměnu vadné součásti Výrobku, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené a týká-li se vada pouze součásti Výrobku.

(c) Právo na dodání nového Výrobku bez vad (tzn. právo na jeho výměnu), jestliže Výrobek nemá vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, avšak pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a toliko za předpokladu, že vada se netýká jen součásti Výrobku.

(d) Právo odstoupit od Kupní smlouvy, jsou-li splněny všechny předpoklady pro dodání nového Výrobku bez vad, vyplývající z bodu 7. písm. (c) ZP, avšak dodání tohoto nového Výrobku není možné.

(e) V závislosti na povaze vady /viz bod 7. písm. (b) až (d) ZP/ buď právo na výměnu vadné součásti Výrobku, nebo právo na dodání nového Výrobku bez vad, či právo odstoupit od Kupní smlouvy – pokud zákazník-spotřebitel nemůže Výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě anebo pro větší počet vad, z nichž každá brání řádnému užívání Výrobku.

(f) Právo na přiměřenou slevu z ceny Výrobku, a to při splnění předpokladů a podmínek, plynoucích z § 2169 odst. 3 OZ.

 

7.1.     U Výrobku prodaného za nižší cenu má zákazník-spotřebitel místo práva na dodání nového Výrobku bez vad (tzn. práva na jeho výměnu) pouze právo na přiměřenou slevu z ceny Výrobku.

 

7.2.     Zákazník-spotřebitel nemůže požadovat dodání nového Výrobku bez vad ani odstoupit od Kupní smlouvy, nesplňuje-li vadný Výrobek všechny předpoklady vyplývající z § 2110 OZ.

 

8.         Zákazník-podnikatel má v rámci Záruky na základě ZP pouze právo na bezplatné odstranění vady, popřípadě – šlo-li by o vadu neodstranitelnou – právo na přiměřenou slevu z ceny Výrobku.

 

9.         Podmínkou pro uplatnění každého práva zákazníka ze Záruky přitom je, že:

            (a) Výrobek byl řádně uveden do provozu (tzn. že u Výrobků vyžadujících instalaci byl také řádně instalován) způsobem vyplývajícím z Návodu k používání.

            (b) Výrobek byl vždy řádně užíván i udržován v souladu s Návodem k používání, a to včetně řádného a včasného provedení všech revizí, záručních prohlídek a servisních úkonů v předepsaných termínech, uvedených v Návodu k používání.

            (c)Do Výrobku nebylo neoprávněně nebo neodborně zasahováno. (Takovým neoprávněným nebo neodborným zásahem se přitom rozumí – nevylučují-li to kogentní ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky – i provedení jakékoli opravy, úpravy či jiného zásahu do Výrobku kýmkoli jiným než Autorizovaným servisním střediskem Společnosti /dále také jen „ASS“/, Společností anebo výrobcem Výrobku. Aktuální seznam ASS je k dispozici u prodávajícího, u Společnosti a na webových stránkách Společnosti: www.mcculloch.com/cz pro Výrobky značky McCulloch, www.husqvarna.com/cz/construction pro Výrobky značky Husqvarna Construction Products.)

            (d) Zákazník před převzetím Výrobku při koupi nevěděl, že Výrobek má vadu, a zákazník vadu sám nezpůsobil.

            (e) Nejde o vadu Výrobku prodaného za nižší cenu, pro kterou byla tato nižší cena ujednána.

            (f) Vadu po přechodu nebezpečí škody na Výrobku na zákazníka nezpůsobila vnější událost, ledaže by vadu způsobil sám prodávající.

 

9.1.     Podmínkou pro uplatnění každého práva zákazníka ze Záruky přesahující odpovědnost prodávajícího za vady stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky je také  řádné a včasné absolvování všech revizí, záručních prohlídek a servisních úkonů v předepsaných termínech uvedených v Návodu k používání v nejbližším ASS. (Záznamy o všech provedených záručních opravách Výrobku musí být zapsány do Záručního listu, je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván.) Vynecháním kterékoli předepsané revize, záruční prohlídky nebo servisního úkonu, opožděným absolvováním kterékoli předepsané revize, záruční prohlídky či servisního úkonu anebo provedením kterékoli revize, záruční prohlídky, servisního úkonu, opravy anebo úpravy Výrobku jinde než v ASS poskytnutá Záruka, včetně veškerých uplatněných i neuplatněných práv z ní, zaniká.

 

9.2.     Při uplatnění každého práva ze Záruky musí zákazník prokázat existenci této Záruky, a to zpravidla předložením originálu dokladu o koupi Výrobku, Záručního listu na originálu formuláře vydaného Společností (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván), jakož i odpovídajících dokladů o absolvovaných předepsaných revizích, záručních prohlídkách a servisních úkonech i o všech ostatních dosavadních opravách a úpravách Výrobku. Veškeré tyto doklady musí být čitelně, správně a úplně vyplněny. K neúplně vyplněným nebo neoprávněně pozměněným dokladům nebude brán zřetel. (Při uplatňování práv ze Záruky přesahující odpovědnost prodávajícího za vady, stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, nelze shora uvedené písemné doklady nahradit jiným způsobem prokazování zmíněných skutečností.        V rámci zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, může zákazník-spotřebitel prokazovat existenci zákonné záruky i jiným prokazatelným a nepochybným způsobem – viz body 2., druhá věta, a 19. ZP a         § 2166 odst. 3 OZ.)

 

10.      Právo na bezplatné odstranění vady (jakož i právo na výměnu vadné součásti Výrobku) musí zákazník uplatnit buď u prodávajícího, kde Výrobek koupil, nebo v nejbližším ASS. (Práva zákazníka-spotřebitele vyplývající z § 2172 OZ tím nejsou dotčena.)

 

11.      Všechna ostatní práva ze Záruky musí zákazník uplatnit u prodávajícího, kde Výrobek koupil.

 

12.      Každé právo ze Záruky musí zákazník zvolit a uplatnit u prodávajícího (resp. – tam, kde to kogentní ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky nebo ZP připouštějí – v příslušném ASS) bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do konce příslušné záruční doby.

 

12.1.   Provedenou volbu uplatněného práva z odpovědnosti za vady nemůže zákazník bez souhlasu prodávajícího změnit (ledaže by zákazník požadoval odstranění vady, která se ukáže jako neodstranitelná).

 

12.2.   Prodávající neodpovídá za poškození, zničení, vady, zhoršení vady nebo jejích projevů ani za jiná znehodnocení Výrobku či kterékoli jeho části ani za jakékoli jiné škody anebo újmy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby, vzniklé v souvislosti s opožděným uplatněním práva z odpovědnosti za vady Výrobku.

 

12.3.   Při uplatnění žádného práva z odpovědnosti za vady, které bylo poskytnuto zákazníkovi nad rámec zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, nedochází ke stavení běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doby.

 

13.      Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. ASS, neprodleně veškerou součinnost potřebnou k ověření existence reklamované vady (včetně odpovídajícího vyzkoušení nebo demontáže Výrobku) a k jejímu odstranění. Proto je třeba předat Výrobek k provedení záruční opravy včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

 

13.1.   Jestliže zákazník přepravuje nebo zasílá reklamovaný Výrobek prodávajícímu, resp. ASS, děje se tato přeprava či zaslání Výrobku i jeho přeprava anebo zaslání nazpět zákazníkovi na nebezpečí zákazníka.

 

13.2.   Případná náhrada nezbytných nákladů takové přepravy nebo zaslání, které vzniknou zákazníkovi, je závislá na tom, zda na Výrobku bude zjištěna reklamovaná vada, za kterou prodávající odpovídá. (Zmíněné náklady přitom musí být v každém případě nutné, skutečné, prokazatelné a vynaložené pouze v nezbytné výši.)

 

14.      Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti prodávajícího za vady, prodávající (resp. v příslušných případech ASS) mu písemně potvrdí, jaké právo a kdy takto uplatnil.

 

14.1.   Prodávající (resp. – jde-li o některé z práv uvedených v bodu 10. ZP, které bylo uplatněno u ASS – Autorizované servisní středisko) posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy reklamované vady rozhodne o způsobu vyřízení reklamace.

 

14.2.   Po provedení záruční opravy Výrobku je prodávající, resp. ASS, povinen vyznačit uskutečněnou záruční opravu v Záručním listu (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván) a vydat zákazníkovi čitelnou a úplně vyplněnou kopii opravenky, ve které bude jednoznačně popsána reklamovaná i opravená vada, doba uplatnění práva na odstranění vady i doba provedení záruční opravy a vypsány veškeré, při záruční opravě použité náhradní díly, včetně jejich objednacích čísel.

 

14.3.   Zákazník předkládá Záruční list (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván) i všechny kopie opravenek při dalších reklamacích Výrobku (body 9.1. a 9.2. ZP).

 

15.      Zákazník nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční opravě nebo při výměně vadné součásti Výrobku vyjmuty z Výrobku a vyměněny.

 

16.      Prodávající, ASS i Společnost jsou oprávněni požadovat po zákazníkovi náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo nedůvodném uplatnění práv z odpovědnosti za vady či při prodlení zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti podle bodu 13. ZP (včetně nákladů spojených s případnou přepravou anebo zasíláním Výrobku, s ověřováním existence reklamované vady atd.).

 

17.      Poskytovaná Záruka se nevztahuje na:

            (a)   Opotřebení způsobené užíváním Výrobku (zejména opotřebení žacího nože, svorníku nože, zapalovací svíčky, vložky vzduchového filtru motoru, startovací šňůry, klínového řemenu pohonu, strunové hlavy, žacích nástrojů, řezných částí benzínových a elektrických řetězových pil, odstředivé spojky apod.) nebo        poškození Výrobku (včetně poškození způsobeného: při nesprávném uvedení Výrobku do provozu, při neodborné instalaci Výrobku, při úpravě Výrobku nebo při užívání či údržbě Výrobku v rozporu s  Návodem k používání, vynecháním anebo opožděným provedením předepsané revize, záruční prohlídky nebo servisního úkonu, v důsledku neodborné či chybné demontáže, seřízení anebo montáže, při užívání nebo údržbě Výrobku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami anebo – není-li stanoveno jinak – s obvyklým způsobem užívání nebo údržby Výrobku apod.).

            (b)   Vady Výrobku v případě, kdy zákazník neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k okolnosti, že předepsaný Záruční list nebyl vystaven, či v předepsaných rubrikách vyplněn a potvrzen Autorizovaným prodejcem výrobků lesní, zahradní anebo stavební techniky příslušné značky, uvedeným v době vystavení Záručního listu v seznamu Autorizovaných prodejců na odpovídajících internetových stránkách Společnosti, vyjmenovaných v bodu 9. ZP /aktuální seznam těchto Autorizovaných prodejců je k dispozici také na infolince Společnosti: 800 100 425, nebo na e-mailové adrese: infolinka@cz.husqvarna.com/, či vzhledem k rozporu mezi údaji v Záručním listu a na Výrobku, anebo vzhledem      k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v Záručním listu, k  chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu Výrobku atd.).

            (c)   Poškození Výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo cizích předmětů do Výrobku aj.).

            (d)   Mechanické poškození Výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části Výrobku aj.).

            (e)   Poškození způsobené použitím nevhodné náplně (včetně nevhodného nebo znečištěného paliva či maziva) anebo nevhodnými provozními podmínkami.

            (f)    Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod.

            (g)   Úkony potřebné v rámci údržby, čištění, revize, seřízení nebo kontroly parametrů Výrobku (ledaže by v Záručním listu, v ZP nebo v  Návodu k používání bylo výslovně uvedeno jinak).

            (h)   Nedostatky jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou Výrobku), včetně parametrů neuvedených výrobcem v technické dokumentaci Výrobku.

            (i)    Poškození, úpravu nebo jiný zásah do Výrobku, provedený k  tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou (včetně poškození plomb, pečetí, šroubů, nýtů aj.).

            (j)    Výrobek použitý k závodním, soutěžním nebo jiným extrémním účelům nad rámec jeho obvyklého užívání či zatížení.

            (k)   Náhradní díly a součástky, použité při jakékoli opravě nebo úpravě Výrobku, které nebyly schváleny výrobcem Výrobku.

 

18.      Práva zákazníka z odpovědnosti prodávajícího za vady Výrobku nepřecházejí (s výjimkami vyplývajícími z  kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky) na dalšího nabyvatele Výrobku, ledaže by mezi Společností, prodávajícím, zákazníkem a dalším nabyvatelem Výrobku bylo v jednotlivém konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

 

19.      Těmito ZP ani poskytnutím Záruky, která z nich vyplývá, nejsou dotčena práva zákazníka plynoucí z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky, která se vážou ke koupi Výrobku.

20.      Zákazníci-spotřebitelé mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z Kupních smluv o prodeji Výrobků v obchodě, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS.

 

20.1.   Definice  pojmu  „spotřebitel“  je  přitom  obsažena  v  ustanovení  § 2 odst. 1 písm. a) ZOS.

 

20.2.   Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se Výrobků je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

21.      ZP a Záruka, která z nich vyplývá, se řídí – není-li v příslušné Kupní smlouvě, uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem ohledně Výrobku, v Záručním listu nebo v ZP stanoveno jinak – platným právním řádem České republiky.

 

22.      ZP a Záruka, která z nich vyplývá, nahrazují (s výjimkami plynoucími pro zákazníky-spotřebitele z kogentních ustanovení § 2165 odst. 2 OZ) veškerá případná prohlášení výrobce Výrobku nebo součásti (součástky) Výrobku či kohokoli dalšího o odpovědnosti za vady Výrobku anebo jeho části, resp. o záruce, obsažená na Výrobku, na jeho obalu, v Návodu k používání nebo v jakékoli jiné dokumentaci apod., jakkoli poskytnuté zákazníkovi v souvislosti s Výrobkem, nebo jakkoli uveřejněné, či v reklamě.

 

22.1. Tím není dotčena případná záruka výrobce, pokud je v českém jazyce uvedena na obalu Výrobku nebo v Návodu k používání či v jiné písemnosti, jež je k Výrobku připojena, ani práva zákazníků, která z ní vyplývají.

 

(01.01.2018)

 

 

Dodatek Záručních podmínek pro výrobky značky GARDENA:

 

(1)       Tyto Záruční podmínky (nadále také jen „ZP“) platí i pro výrobky značky GARDENA, dodané Společností na trh v České republice nebo prodané zákazníkům v  České republice v  některém za smluvních obchodních řetězců (dále také jen „VÝROBKY“ resp. v  jednotném čísle „VÝROBEK“), a to se změnami a doplňky, obsaženými v tomto Dodatku ZP.

 

(2)       Je-li v ZP zmiňován Záruční list, platí toto ustanovení pro VÝROBKY jen tehdy, byl-li při prodeji VÝROBKU předán zákazníkovi spolu s  VÝROBKEM také prodejcem potvrzený Záruční list.

 

(3)       Při prodeji VÝROBKŮ je zákazníkům poskytována Záruka za jakost se záruční dobou: (a) při prodeji VÝROBKU v obchodě zákazníkovi-spotřebiteli v délce 24 měsíců, (b) při prodeji konečnému zákazníkovi, který je podnikatelem a u něhož je při uzavření Kupní smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, v délce 12 měsíců – není-li v souladu s bodem (4) tohoto Dodatku ZP stanoveno v konkrétním případě jinak.

 

(4)       Záruční doba poskytnuté Záruky může být u VÝROBKŮ uvedena i na VÝROBKU, na jeho obalu, v  Návodu k používání a/nebo v uveřejněných záručních podmínkách daných výrobcem příslušného VÝROBKU.

 

(5)       Pokud je v ZP zmiňován Návod k používání, platí části příslušných ustanovení ZP obsahující tento pojem jen tehdy, byl-li při prodeji VÝROBKU předán zákazníkovi spolu s VÝROBKEM takový Návod k používání (popř. Návod k obsluze apod.).

 

(6)       Autorizovanými servisními středisky Společnosti (ASS) pro VÝROBKY jsou smluvní Servisní střediska Společnosti, jejichž aktuální seznam je k dispozici na webových stránkách Společnosti www.gardena.cz nebo ho lze získat na infolince Společnosti: 800 100 425, či na e-mailové adrese: infolinka@cz.husqvarna.com.

 

(7)       Jestliže se s VÝROBKEM zacházelo odborně a podle Návodu k používání, přičemž nedošlo k  pokusu o jeho opravu ani k  jeho opravě kýmkoli jiným než Servisním střediskem Společnosti, je zákazník-spotřebitel při výskytu odstranitelné vady, za kterou prodávající odpovídá ve smyslu ZP (včetně tohoto jejich Dodatku), oprávněn volit mezi uplatněním práva na bezplatné odstranění takové vady VÝROBKU a výměnou vadného VÝROBKU za náhradní funkční VÝROBEK, avšak pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

 

(8)       Pokud jsou v ZP zmiňovány předepsané revize, záruční prohlídky a servisní úkony, platí tato ustanovení pro VÝROBKY jen tehdy, jestliže zmíněné revize, záruční prohlídky nebo servisní úkony byly předepsány v souvislosti s  konkrétním VÝROBKEM a zákazník byl o nich informován.

 

(9)       V bodu 17. ZP, platném pro VÝROBKY, se v pasáži pod písm. (a) označuje dosavadní text jako odstavec A., na jeho závěr se doplňuje: „ , mechanická poškození, další poškození vzniklá používáním v nepřiměřených nebo nevhodných podmínkách (chemických či mechanických) a poškození způsobená vyšší mocí anebo přírodními živly.“, a dále se doplňuje odstavec B. tohoto znění: „B. VÝROBKY, které byly upraveny zákazníkem nebo třetí osobou (nátěr, ohnutí, zkrácení atd.).“.

 

(10)     Doplňuje se bod 17a. ZP, platný pouze pro VÝROBKY, a to v následujícím znění:

„17a.   U VÝROBKŮ (tzn. u výrobků značky GARDENA) se Záruka (včetně jakékoli smluvní záruky) nevztahuje také na:

(A)      Vady, nedostatky nebo jiné projevy, které nastaly či jež se projevily při užívání VÝROBKU k jinému, než běžnému spotřebitelskému účelu užití (tzn. například při užití v  rámci podnikatelské, soutěžní anebo jiné obdobné činnosti) v průběhu záruční doby.

(B)      Vlastnosti nebo projevy VÝROBKU, které budou či by mohly být považovány za vadu anebo nedostatek z hlediska pokroku vědy, techniky nebo poznání, k němuž došlo v průběhu záruční doby.

(C)      Vady těchto součástí (dílů) VÝROBKŮ, podléhajících opotřebení, které nastaly nebo se projevily v průběhu záruční doby:

-    u zahradních nůžek, nůžek na větve, nůžek na živý plot, nůžek na trávu a jakýchkoli jiných nůžek: nože, kovadlina, pružina,

-    u pilek: pilový list,

-    u zahradního nářadí: smetáky, gumové lišty,

-    u VÝROBKŮ s dřevěnou násadou, resp. dřevěnou částí násady: dřevěná část násady.

(D)      Vady VÝROBKŮ, které nastaly nebo se projevily v průběhu záruční doby, jestliže:

-    VÝROBEK byl opravován jinde, než ve smluvním Servisním středisku Společnosti pro výrobky značky GARDENA, či

-    VÝROBEK byl konstrukčně anebo jakkoli jinak upravován, nebo

-    při opravě či úpravě VÝROBKU byl použit jiný než originální náhradní díl (díly) značky GARDENA, anebo

-    VÝROBEK byl užíván s jiným než originálním příslušenstvím značky GARDENA.

(E)      Zahradní hadice, které byly použity:

-    v interiéru, nebo

-    takovým způsobem, že byly vystaveny trvalému tlaku (zejména při neuzavření přívodu vody do hadice v jejím klidovém stavu), či

-    takovým způsobem, že došlo k jejich povrchovému narušení anebo poškození (zejména v důsledku tahání hadice po příliš hrubém nebo tvrdém podkladu), či

-    takovým způsobem, že došlo k jejich násilnému  nalomení anebo zlomení (zejména při nesprávném nebo silovém ohýbání hadice).“

 

(11)     Pokud je v ZP zmiňován Autorizovaný prodejce, míní se tím v souvislosti s VÝROBKY smluvní prodejce Společnosti.

 

(12)     V bodu 20. ZP se na závěr doplňuje: „ , nevyplývá-li z Dodatku ZP pro VÝROBKY jinak.“.

 

(01.01.2018)