Zde naleznete normy, předpisy a prohlášení pro produkty GARDENA.

Označení CE produktů GARDENA

Produkty se systémem GARDENA smartSystem mají prohlášení o shodě ES. To zajišťuje, že produkty splňují požadavky směrnic, které se na ně vztahují. Více informací naleznete v dokumentu „Prohlášení o shodě ES“ pro každý produkt systému GARDENA smartSystem v části „Ke stažení“.

Pokud potřebujete další prohlášení o shodě ES, požádejte o něj místního zástupce.

CE

Akustika a vibrace

Níže naleznete přehled hodnot hluku a vibrací všech produktů GARDENA.

Nařízení REACH Evropské unie

REACH („Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o registraci, evaluaci, autorizaci a omezování chemických látek“) je předpisový rámec Evropské unie pro nakládání s chemickými látkami, který vstoupil v platnost 1. července 2007, s postupnými lhůtami do roku 2018.

Článek 33. Sdílení informací o látkách ve výrobcích.

Společnost GARDENA poskytuje následující informace o látkách, které Evropská agentura pro chemické látky určila jako kandidáty do přílohy XIV směrnice REACH (tzv. Kandidátský seznam), s koncentrací vyšší než 0,1 hm. % ve výrobcích.    

Reach

Bezpečnostní listy

Zde naleznete všechny dostupné bezpečnostní listy pro produkty GARDENA.

Přejít na bezpečnostní listy

Zde můžete stáhnout soubory

Akustika a vibrace
Vibrace
Nařízení EU REACH
Prohlášení podle REACH, článek 33
CE-prohlášení
smart System - Domácí vodní automat
CE declaration
smart system - Zásuvka pro dálkové ovládání