Tu nájdete normy, predpisy a vyhlásenia pre výrobky GARDENA.

Vyhlásenie o zhode CE GARDENA

Na produkty GARDENA smartSystem je k dispozícii vyhlásenie CE o zhode. Tým sa zaisťuje, aby produkty spĺňali požiadavky smerníc, ktoré sa na ne vzťahujú. Ak si o tom chcete prečítať viac, stiahnite si dokument „Vyhlásenie CE“ pre každý produkt GARDENA smartSystem v časti „Súbory na stiahnutie“.

Ak potrebujete ďalšie vyhlásenia CE, obráťte sa na dodávateľa.

CE

Akustika a vibrácie

Nižšie je uvedený prehľad akustických hodnôt a hodnôt vibrácií všetkých produktov GARDENA.

Nariadenie REACH Európskej únie

REACH („Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií“) je regulačný rámec Európskej únie pre chemické látky, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2007, pričom lehoty postupnej registrácie sú stanovené do roku 2018.

Článok 33. Oznámenie informácií o látkach vo výrobkoch.

Spoločnosť GARDENA uvádza nasledujúce informácie o látkach, ktoré Európska chemická agentúra označuje za kandidátov na zahrnutie do prílohy XIV nariadenia REACH (tzv. kandidátsky zoznam), prítomných vo výrobkoch v hmotnostnej koncentrácii viac ako 0,1 %.    

Reach

Karty bezpečnostných údajov

Tu nájdete všetky dostupné karty bezpečnostných údajov pre produkty GARDENA.

Na karty bezpečnostných údajov

Dátový list - obsiahnuté zložky

K obsiahnutým zložkám v dátovom liste

Tu si môžete stiahnuť súbory

Akustika a vibrácie
No Image Available
Vibrácie
Nariadenie EÚ REACH
No Image Available
Vyhlásenie v súlade s článkom 33 nariadenia REACH
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system – gateway
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system – zavlažovacie počítače
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system - snímač
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system - domáci vodný automat
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system - zásuvka na diaľkové ovládanie
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system - riadenie zavlažovania
Označenie CE
No Image Available
Bluetooth - zavlažovací počítač
Označenie CE
No Image Available
Bluetooth - zavlažovací ventil 9V
Označenie CE
No Image Available
Bluetooth - riadiaca jednotka 9V