A person holding some soil with a seedling

Udržateľnosť a angažovanosť

Naše ekonomické aktivity majú dopad na životné prostredie a klímu. Je dôležité, aby sme si toho boli vedomí a čelili výsledným výzvam. Preto sa musíme neustále učiť a zlepšovať. Ako spoločnosť sa uberáme touto cestou prostredníctvom široko zameraného programu "Sustainovate", ktorého označenie spája pojmy „Udržateľnosť“ a „Inovácia“. Strategickým cieľom tohto programu je podporovať inovácie, ktoré zbližujú ľudí a prírodu.

SDGs

Zosúladenie s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Prostredníctvom našej angažovanosti podporujeme širokú škálu cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs), ktoré ukazujú 17-bodový plán pre ukončenie extrémnej chudoby, boj proti nerovnosti a nespravodlivosti a ochranu planéty do roku 2030. Dosiahnutie týchto globálnych cieľov vyžaduje značné úsilie na všetkých úrovniach spoločnosti, v neposlednom rade v podnikaní, ktoré zohráva kľúčovú úlohu ako hýbateľ zmien. V spoločnosti Husqvarna Group spočíva náš najväčší prínos k dosiahnutiu cieľov v znižovaní negatívnych dopadov prevádzky, prispievaní k pozitívnym zmenám v celom hodnotovom reťazci a zapojení do spoločnosti ako celku.

Náš záväzok pre lepšiu budúcnosť

04_01_Globalcompact

Iniciatíva OSN Global Compact

Iniciatíva OSN Global Compact je výzvou spoločnostiam, aby zladili svoju prevádzku a stratégie s univerzálnymi zásadami v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii a aby prijali také opatrenia, ktoré podporujú spoločenské ciele, ako je napr. trvalo udržateľný rozvoj.

04_02_Sciencebasedtargets

Vedecky podložené ciele

Iniciatíva Science-Based Targets pomáha spoločnostiam stanoviť ciele v súlade s klimatickým prostredím. Dôvodom je poskytnúť spoločnostiam jasne definovanú cestu k zníženiu emisií v súlade so závermi Parížskej dohody.

04_03_BusinessA

Obchodná ambícia - o 1,5° C

Business Ambition 1,5° C je súčasťou iniciatívy OSN Global Compact, ktorá vyzýva spoločnosti, aby sa podieľali na obmedzení nárastu globálnej teploty o 1,5 °C. To od nich následne vyžaduje, aby si stanovili vedecky podložené emisné ciele.

04_04_CDP

Projekt zverejňovania informácií o uhlíku

CDP je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje globálny systém zverejňovania informácií pre investorov, spoločnosti, mestá, štáty a regióny, aby mohli riadiť svoje dopady na životné prostredie. Systém je v prevádzke už viac ako 20 rokov.

04_05_CLC

Koalícia pre vedúce postavenie v oblasti klímy

Climate Leadership Coalition je nezisková sieť podnikov v oblasti klímy v Európe. Členovia sa usilujú o to, aby patrili medzi lídrov vo svojich odboroch, pokiaľ ide o ambície v oblasti zmierňovania zmeny klímy. Podporuje vedúcich predstaviteľov v oblasti klímy zdieľaním osvedčených postupov, politických prístupov a stratégií a účasťou na rozvoji regionálnej a globálnej politiky.

Sustainovate 2025

Sustainovate – náš program udržateľnosti

Sustainovate – to je náš plán, ako viesť náš priemysel pri prechode na inteligentnú ekonomiku s udržateľným využívaním zdrojov. Prostredníctvom Sustainovate vyzývame k transformácii sami seba a inšpirujeme k tomu aj ostatných a sme priekopníkmi riešení pre účinné skokové zmeny a múdrejšie využívanie zdrojov.

Program udržateľnosti zachytáva tri príležitosti na zmenu – uhlík, cirkulárna ekonomika a ľudí – a tri ciele do roku 2025, ktoré určujú spôsob, akým podnikáme. Prinášajú nám príležitosti na podporu prechodu na nízkouhlíkový energetický mix, na priekopníctvo spôsobov, ako poskytovať zákazníkom veľkú hodnotu prostredníctvom riešenia obehového hospodárstva a na inšpiráciu a zapojenie viac ľudí, aby rozšírili naše pozitívne dopady.

06_01_Carbon

Podpora prechodu na nízkouhlíkové riešenia

Znižovanie emisií uhlíka v našich prevádzkach aj mimo nich, poskytovanie nášho spravodlivého podielu na obmedzení nárastu globálnej teploty o 1,5 ° C v súlade s Parížskou dohodou – globálnym rámcom pre politiku v oblasti klímy.

06_03_People

Prehodnotenie a prepracovanie tak, aby zákaznícka skúsenosť efektívne využívala zdroje

Implementovať princípy obehového hospodárstva v našej organizácii opätovným použitím materiálov, znížením odpadu a zvýšením recyklovateľnosti výrobkov a obalov výrobkov a zároveň umožniť efektívne využívanie vody.

06_03_People

Inšpirujte k činom, ktoré majú trvalý význam

Náš prístup je založený na prebúdzaní vášne, elánu a kreativity našich zákazníkov a tímov. Zvyšujeme náš vplyv tým, že inšpirujeme našich zákazníkov, aby sa rozhodli pre najudržateľnejšiu voľbu a podnecujeme ich predstavivosť v oblasti zmeny, ktorú môžu urobiť.