GARDENA

Záručné podmienky pre výrobky značky GARDENA

Zmluvné podmienky používania pre vytvorenie a používanie zákazníckeho účtu pre online obchod GARDENA a na registráciu produktu (posledná aktualizácia: [20.06.2023]

1. Všeobecné 

Tieto zmluvné podmienky používania stanovené spoločnosťou GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Nemecko (ďalej len „GARDENA“, „my“, „nás“ alebo „náš“), sa uplatňujú v príslušnej verzii platnej v čase uzatvorenia zmluvy o vytvorení a používaní osobného zákazníckeho účtu pre online obchod GARDENA (ďalej len „online obchod“), ktorý je dostupný na adrese www.gardena.com, a registrácii produktu (ďalej len „zmluvné podmienky Gardena (ZPG)“).  

Spoločnosť GARDENA je dcérska spoločnosť spoločnosti Husqvarna AB (publ.). Účelom zákazníckeho účtu a služieb, ktoré sa s ním poskytujú, je umožniť vám (i) zadávať objednávky prostredníctvom online obchodu, (ii) zaregistrovať vaše produkty a mať prehľad o týchto zaregistrovaných produktoch a (iii) mať prístup k obsahu a službám súvisiacim s objednávkou v online obchode a registráciou produktu, ako je podrobne opísané v časti 2.  

Zmluvné podmienky používateľov, ktoré sa líšia od týchto ZPG alebo ich dopĺňajú, sa neuplatňujú. 

2. Základné požiadavky pri vytváraní zákazníckeho účtu 

Vytvorenie a používanie zákazníckeho účtu je bezplatné. Nie ste povinní vytvoriť si zákaznícky účet, ale ak chcete zaregistrovať produkt a používať obsah a služby popísané nižšie, bude jeho vytvorenie potrebné. Objednávky je možné zadávať v online obchode aj bez vytvorenia zákazníckeho účtu. Na zadávanie objednávok prostredníctvom online obchodu sa vzťahujú doplňujúce podmienky. Pri zadávaní objednávky budete o týchto podmienkach informovaní samostatne. 

Na to, aby ste si mohli vytvoriť zákaznícky účet, musíte mať aspoň 18 rokov. 

So zákazníckym účtom môžete využívať najmä nasledujúce funkcie: 

 1. Nastavenia profilu (údaje účtu, nastavenia hesla, správa informačného letáka, odstránenie účtu) 

 1. História objednávok (prehľad objednávok s podrobnosťami o objednávke a sledovaním stavu) 

 1. Adresár (možnosť upraviť zadané dodacie adresy) 

 1. Spôsoby platby (možnosť upraviť vybrané spôsoby platby) 

 1. Registrácia produktov 

 1. Zaregistrované produkty (zobrazenie produktov zaregistrovaných cez zákaznícky účet so záručnou lehotou) 

Vytvorením zákazníckeho účtu vyjadrujete súhlas s vytvorením osobného účtu. Tento zákaznícky účet bude spravovať spoločnosť Husqvarna AB (publ.). Pri vytváraní zákazníckeho účtu je potrebné uviesť meno používateľa (e-mailovú adresu) a heslo. Vaše meno používateľa a heslo nesmú byť vulgárne, rasovo alebo etnicky urážlivé, sexuálne explicitné alebo hanlivé, nesmú porušovať práva duševného vlastníctva alebo zasahovať do osobných práv na súkromie.  

Pri vytváraní zákazníckeho účtu budete vyzvaní na uvedenie e-mailovej adresy, krstného mena a priezviska, krajiny pôvodu a hesla. Pri vytváraní účtu sa zaväzujete uviesť výlučne pravdivé (t. j. aj aktuálne) informácie. Po odoslaní vašich registračných údajov dostanete potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie. Kliknutím na tento odkaz sa registrácia dokončí. Po zaregistrovaní vám bude pridelený vlastný zákaznícky účet s vlastnými prihlasovacími údajmi. Následne budete oprávnení používať svoj zákaznícky účet v rozsahu týchto ZPG. 

Váš účet je osobný a svoj účet nesmiete previesť na žiadnu tretiu stranu, ani umožniť tretej strane používať ho. Ste zodpovední za ochranu svojich prihlasovacích údajov pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Heslo si musíte z bezpečnostných dôvodov pravidelne meniť. Ak máte dôvod domnievať sa, že k vášmu používateľskému účtu získala prístup tretia strana, musíte nás o tom okamžite informovať. Máme právo, nie však povinnosť, zablokovať prístup k vášmu používateľskému účtu, ak máme dôvod domnievať sa, že k vášmu používateľskému účtu získala nezákonný prístup tretia strana. 

Ak sa do svojho používateľského účtu neprihlásite v priebehu niekoľkých za sebou nasledujúcich mesiacov, vyhradzujeme si právo poslať vám e-mailové upozornenie a informovať vás, že ak si chcete svoj zákaznícky účet ponechať, budete sa musieť doňho prihlásiť v určitej lehote od prijatia tohto e-mailového upozornenia. Ak sa do svojho zákazníckeho účtu v tejto konkrétnej lehote neprihlásite, váš zákaznícky účet deaktivujeme alebo odstránime a budeme vás o tom a o následnom ukončení používateľského vzťahu na základe týchto ZPG informovať e-mailom. 

3. Spracovanie osobných údajov 

Pri vytváraní zákazníckeho účtu budete vyzvaní na uvedenie určitých informácií o sebe. Predtým používaním zákazníckeho účtu si prečítajte naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/uk/privacy-notice/ 

4. Licencia 

Ak s týmito ZPG súhlasíte a dodržiavate ich, spoločnosť GARDENA vám udeľuje nevýhradnú, neprevoditeľnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu (ďalej len „licencia“) na používanie zákazníckeho účtu a súvisiacich služieb. Licencia sa udeľuje na súkromné, a nie na komerčné účely. Spoločnosť GARDENA neudeľuje vám ani žiadnej inej osobe povolenie kopírovať alebo upravovať akékoľvek služby, ktoré sa vám poskytujú prostredníctvom zákazníckeho účtu. Vy ani tretia strana nie ste oprávnení služby rozvíjať, dopĺňať, dekompilovať, ani v súvislosti s nimi používať postupy reverzného inžinierstva bez nášho súhlasu (reverzné inžinierstvo). Elektronické útoky akéhokoľvek druhu sú na služby zakázané. Týka sa to aj prenosu vírusov alebo spywaru. Akýkoľvek takýto pokus predstavuje porušenie práv spoločnosti GARDENA. Ak porušíte tieto obmedzenia alebo akékoľvek iné obmedzenia uvedené v tejto časti 4, spoločnosť GARDENA má nárok na mimoriadne ukončenie používateľského vzťahu (vrátane licencie) na základe týchto ZPG bez predošlého oznámenia. Môžete byť tiež stíhaní alebo niesť zodpovednosť za škody.  

Táto licencia sa udeľuje na neobmedzené obdobie a automaticky sa skončí po ukončení používateľského vzťahu na základe týchto ZPG, napr. v súlade s nižšie uvedenou časťou 8. § 69e UrhG (nemeckého zákona o autorskom práve) zostane v tomto prípade nedotknutý. 

5. Používanie zákazníckeho účtu a služieb, práva tretích strán 

Môžete používať len zákaznícky účet a služby, ako aj obsah, ktoré sa vám poskytujú v rozsahu týchto ZPG. Súhlasíte s tým, a zaručujete, že dané služby a ich obsah nebudete používať spôsobom, ktorý: 

 1. je nesprávny, zavádzajúci, nepravdivý alebo nepresný, 

 1. propaguje alebo podporuje nelegálnu činnosť, 

 1. je rasovo alebo etnicky urážlivý a/alebo predstavuje agitáciu proti menšine (napríklad voči určitej národnosti alebo etnickej skupine), 

 1. predstavuje urážku na cti alebo je inak sexuálne explicitný, 

 1. napáda sexuálnu orientáciu alebo náboženstvo alebo diskriminuje iným spôsobom, 

 1. uráža alebo utláča jednotlivcov, 

 1. je akýmkoľvek spôsobom škodlivý, hanlivý, urážlivý alebo nezákonný, prípadne porušuje práva tretích strán (okrem iného napríklad autorské práva a ochranné známky), alebo 

 1. je inak v rozpore s plánovaným účelom služieb alebo týchto ZPG. 

Ako používateľ nesiete priamu zodpovednosť voči tretím stranám za prípadné porušenie práv týchto tretích strán, za ktoré ste zodpovední. V prípadne opodstatnených nárokov tretích strán voči spoločnosti GARDENA v dôsledku takéhoto porušenia ste povinní zbaviť spoločnosť GARDENA zodpovednosti v rozsahu škody, za ktorú budete zodpovední, ak nebudete vedieť dokázať, že nie ste zodpovední za porušenie, ktoré viedlo k škode.  

6. Sieťové poplatky a prístup 

Ste zodpovední za zabezpečenie vášho prístupu do siete potrebnej na používanie obsahu a služieb dostupných prostredníctvom zákazníckeho účtu. Poskytovatelia služieb v pozícii tretích strán, ktorých používate na prístup do siete, si budú vo všeobecnosti účtovať dodatočné náklady, napr. na prenosy údajov. Úhrada týchto nákladov nie je našou zodpovednosťou. Okrem toho ste zodpovední za zaobstaranie a údržbu najnovšieho hardvéru alebo softvéru potrebného na prístup k našim službám a ich používanie. 

7. Dostupnosť zákazníckeho účtu 

Spoločnosť GARDENA sa usiluje zabezpečiť čo najplynulejšie používanie zákazníckeho účtu bez prerušení. Z technických dôvodov sa môže stať, že svoj zákaznícky účet budete môcť používať len obmedzene alebo ho nebudete môcť používať vôbec, z hľadiska času a obsahu. Prístup k zákazníckemu účtu tiež môže byť ovplyvnený alebo prerušený v dôsledku údržby, aktualizácií alebo iných chýb (najmä technických problémov, porúch hardvéru alebo chýb softvéru). 

Okrem toho si vyhradzujeme právo na zmenu, prerušenie alebo dočasné pozastavenie poskytovania zákazníckeho účtu kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia, pokiaľ tak musíme urobiť zo zákona alebo na základe rozhodnutia úradu, alebo ak je to potrebné na odvrátenie ohrozenia bezpečnosti IT a údajov relevantnej pre zákaznícky účet.  

8. Zodpovednosť spoločnosti GARDENA 

Ak spoločnosť GARDENA poskytuje bezplatné služby v súlade s týmito ZPG, spoločnosť GARDENA bude zodpovedať len za úmyselné pochybenie a hrubú nedbanlivosť. Na podstatné a právne nedostatky sa náležite vzťahujú paragrafy 523, 524 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB). 

Rovnako platí nasledovné:  

Spoločnosť GARDENA je zodpovedná za úmyselné pochybenie a hrubú nedbanlivosť v súlade s ustanoveniami nemeckého zákona o zodpovednosti za produkty (Produkthaftungsgesetz) za zavinené (alebo jednoducho nedbanlivé) straty na životoch, zranenia a poškodenie zdravia, podvodné zatajenie poruchy alebo prevzatie záruky v súlade so zákonnými predpismi a v rozsahu uplatniteľnosti paragrafu 70 nemeckého zákona o telekomunikáciách (TKG) (zodpovednosť poskytovateľa telekomunikačných služieb dostupných verejnosti).  

Zodpovednosť spoločnosti GARDENA sa obmedzuje na typické, predvídateľné poškodenie v dôsledku prostého porušenia základnej zmluvnej povinnosti v dôsledku nedbanlivosti. Základné zmluvné povinnosti sú také povinnosti, ktorých uskutočnenie je dôležité z hľadiska správneho plnenia zmluvy, na ktorého dodržiavanie sa môže zmluvný partner nepretržite spoliehať a ktorého porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy. 

V akýchkoľvek iných prípadoch je spoločnosť GARDENA zbavená zodpovednosti. Pokiaľ je zodpovednosť spoločnosti GARDENA vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť jej zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a nepriamych zástupcov. 

9. Ukončenie používateľského vzťahu 

Spoločnosť GARDENA môžete kedykoľvek požiadať o odstránenie svojho zákazníckeho účtu a prestať používať obsah a služby, ktoré sú prostredníctvom neho k dispozícii. Funkcia odstránenia je dostupná po prihlásení do vášho zákazníckeho účtu. Po odstránení zákazníckeho účtu sa používateľský vzťah medzi vami a spoločnosťou GARDENA na základe týchto ZPG ukončí.  

Spoločnosť GARDENA môže ukončiť používateľský vzťah na základe týchto ZPG s výpovednou lehotou štyri (4) týždne. Okrem toho si spoločnosť GARDENA vyhradzuje právo v súlade so zákonnými ustanoveniami ukončiť zmluvu, ktorá je predmetom týchto ZPG z opodstatneného dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia, a tým ukončiť váš zákaznícky účet a prístup k obsahu a službám, ktoré sú prostredníctvom neho k dispozícii, ak vážne porušíte tieto ZPG alebo ak sa vyskytnú iné výnimočné okolnosti, na základe ktorých by vzhľadom na všetky okolnosti jednotlivého prípadu a po zvážení záujmu oboch zmluvných strán bolo pre spoločnosť GARDENA nevhodné v zmluvnom vzťahu pokračovať. Oznámenia o vypovedaní spoločnosťou GARDENA musia byť v písomnej forme, aby sa mohli považovať za platné. 

Spoločnosť GARDENA má ďalej právo dočasne pozastaviť prístup k vášmu zákazníckym účtom s okamžitou účinnosťou, ak existuje dôvod domnievať sa, že porušujete akékoľvek podstatné ustanovenia týchto ZPG. 

Odstránenie zákazníckeho účtu a následné ukončenie používateľského vzťahu na základe týchto ZPG nemá vplyv na záručnú lehotu pre zaregistrované produkty. 

10. Zmeny obsahu a služieb dostupných prostredníctvom zákazníckeho účtu 

Spoločnosť GARDENA neustále prináša inovácie, aby svojim používateľom umožnila čo najlepšie používanie. Spoločnosť GARDENA si preto vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť obsah a služby prístupné prostredníctvom zákazníckeho účtu za predpokladu, že takáto aktualizácia alebo zmena (i) je potrebná na to, aby spoločnosť GARDENA splnila záväzné zákonné požiadavky alebo záväzný príkaz súdu alebo príslušného orgánu, (ii) znamená len prispôsobenie sa príslušným osvedčeným alebo aktuálnym technologickým normám alebo (iii) nepresahuje rámec zvyklostí daného obchodného odvetvia a je pre vás v porovnateľných prípadoch primeraná, t. j. nesklame vaše legitímne očakávanie pokračovania v používaní dostupného vecného obsahu alebo služieb. Medzi príklady takýchto zmien typu alebo funkcií môžu patriť opravy chýb, bezpečnostné opravy a vylepšenie funkcií.  

11. Zmeny ZPG 

Spoločnosť GARDENA si vyhradzuje právo navrhnúť vám zmeny týchto ZPG. Spoločnosť GARDENA vám ponúkne zmeny ZPG písomne v primeranom čase, najmenej 30 dní pred navrhovaným dátumom nadobudnutia účinnosti zmien. S výhradou ustanovenia v nasledujúcej vete musíte s našou navrhovanou zmenou aktívne súhlasiť. V prípade (i) drobných zmien ZPG, ktoré nemajú vplyv na podstatné ustanovenia, a (ii) zmien, ktoré sú potrebné v dôsledku zmeny zákona, konečného súdneho rozsudku alebo záväzného príkazu príslušného orgánu, sa váš súhlas bude považovať za udelený, ak spoločnosti GARDENA písomne neoznámite odmietnutie zmien pred navrhovaným dátumom nadobudnutia ich účinnosti. Ak nebudete s drobnými zmenami, ktoré navrhneme, súhlasiť, môžete odmietnutie zmien oznámiť spoločnosti GARDENA až do navrhovaného dátumu nadobudnutia ich účinnosti. V prípade odmietnutia alebo nesúhlasu v prípade podstatných zmien alebo odmietnutia v prípade drobných zmien sa na používateľský vzťah na základe týchto ZPG bude naďalej vzťahovať existujúce ZPG. Spoločnosť GARDENA vás v oznámení bude informovať o požiadavke na súhlas alebo o vašom práve na odmietnutie a význame nesúhlasu alebo uplynutia lehoty na odmietnutie.  

12. Platná legislatíva 

Tieto ZPG podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou súkromného medzinárodného práva a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru z 11. apríla 1980 (CISG). Tento výber jurisdikcie neznamená, že ste ako spotrebiteľ zbavení ochrany poskytovanej uvedenými ustanoveniami, od ktorých sa podľa právnych predpisov štátu, v ktorom zvyčajne prebývate, nie je možné odchýliť zmluvou.  

13. Oddeliteľnosť 

Ak by jednotlivé ustanovenia týchto ZPG boli úplne alebo čiastočne neplatné alebo sa stali úplne alebo čiastočne neplatnými, neovplyvní to platnosť zvyšných ustanovení. Namiesto ustanovení, ktoré nie sú uvedené alebo budú neplatné, sa bude uplatňovať zákonné právo (paragraf 306 ods. 2 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB)). Vo všetkých ostatných ohľadoch zmluvné strany nahradia neplatné ustanovenie platným ustanovením, ktoré sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatného ustanovenia, pokiaľ nebude mať prednosť alebo nebude možný doplnkový výklad zmluvy. 

14. Kontaktné informácie 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu alebo služieb dostupných prostredníctvom vášho zákazníckeho účtu, kontaktujte nás na adrese: servis@gardena.sk

Posledná úprava: [ [20.06.2023]