A forest with single sun rays

Certifikácia FSC®

Environmentálna politika

Keďže sme súčasťou skupiny Husqvarna, ochranu životného prostredia berieme vážne vo všetkých výrobných závodoch GARDENA. Vieme, že budúcnosť rôznych fabrík možno dlhodobo zabezpečiť nielen výnosmi a rastom, ale aj sociálnou zodpovednosťou. Preto kladieme veľký dôraz na environmentálnu bezpečnosť našich výrobných závodov. Integrálna a udržateľná ochrana životného prostredia pre nás znamená samozrejmé plnenie zákonných požiadaviek, ale aj začlenenie environmentálnych aspektov do príslušných prevádzkových procesov a neustále zlepšovanie našich environmentálnych opatrení vo fabrikách na všetkých úrovniach.

Naši zamestnanci sú kľúčovým prvkom fungujúceho systému environmentálneho riadenia. Preto ich aktívne zapájame, informujeme a školíme. Pri každodennej činnosti a rozhodnutiach sa snažíme zladiť environmentálne aspekty s ochranou životného prostredia všade, kde je to možné a primerané. Naším cieľom je vyhnúť sa akémukoľvek zbytočnému vplyvu na životné prostredie, preto sa zameriavame na jeho preventívnu ochranu.

FSC Logo

FSC®

Cez označenie FSC® pre drevené produkty skupina Husqvarna dokazuje svoj záujem o udržateľnú činnosť a zvlášť o udržateľné lesníctvo, ktorým zabezpečuje naplnenie sociálnych, hospodárskych a ekologických potrieb dneška a budúcich generácií. Produktmi v tejto skupine sú drevené násady combisystem a nožnice na živé ploty značky GARDENA.

Označenie FSC® sa môže používať len v rámci platného certifikátu. Preto sú okrem spoločnosti GARDENA Manufacturing GmbH certifikované aj iné predajné spoločnosti skupiny Husqvarna. Realizácia systému FSC® bola ďalším dôležitým krokom pri plnení filozofie spoločnosti Husqvarna a GARDENA na ceste za udržateľným riadením.

FSC® je Forest Stewardship Council, teda Lesná správcovská rada Bola založená ako nezisková organizácia po Samite Zeme o udržateľnom rozvoji v Riu de Janeiro v roku 1992. Okrem zavedenia certifikátu FSC® je hlavnou úlohou organizácie FSC® určovať štandardy. Ďalej bolo pre držiteľov certifikátu definovaných 10 princípov. Týkajú sa napríklad týchto kritérií:

 • Zákaz premeny lesa a premeny akéhokoľvek prírodného životného priestoru
 • Zákaz používania vysokorizikových chemických látok
 • Dbanie na práva pôvodného obyvateľstva a medzinárodných pracovníkov
 • Dodržiavanie platných zákonov a medzinárodných zmlúv

Dodržiavanie spomínaných princípov je pre obchodné spoločnosti Husqvarna samozrejmosťou.

Naše pokyny

 • Potrebné zdroje využívame efektívne a riadime sa princípom recyklačného hospodárstva.
 • Podľa možnosti neprodukujeme emisie, odpad ani nebezpečné materiály alebo ich objem znižujeme.
 • Riziká a potenciálne nebezpečenstvá pravidelne zaznamenávame, vyhodnocujeme a čo možno najviac sa im vyhýbame. Núdzové plány pomáhajú obmedziť škody v prípade mimoriadnej udalosti.
 • Vymedzením kľúčových environmentálnych údajov monitorujeme naše hlavné vplyvy na životné prostredie a kladieme tým základy pre transparentné možnosti zlepšovania.
 • O svojej environmentálnej politike informujeme verejnosť, administratívu a svojich zmluvných partnerov. Toto riadenie vzťahov – aj s inými spoločnosťami – podporuje výmenu skúseností a nápadov.

 

Environmentálne opatrenia

Konkrétnymi opatreniami na neustále zlepšovanie ochrany životného prostredia sú napríklad:

 • Opatrenia zamerané na šetrenie energie, napr. výmena zariadení, ktoré plytvajú energiou, používanie energeticky účinných počítačov a monitorov alebo optimalizovaného osvetlenia vo výrobe a administratíve.
 • Zníženie objemu prepravy a s tým spojených emisií CO2 prostredníctvom rôznych opatrení, napr. pomocou optimalizácie nakladacieho priestoru pre kamióny.
 • Správne triedenie odpadu dokonca presahujúce zákonné požiadavky.
 • Využívanie znova použiteľných balení pri preprave vo fabrikách a medzi fabrikami, napr. používanie plastových debien s dlhou životnosťou pri preprave v rámci fabriky. Takto sa ušetrí niekoľko ton kartónu a plastových fólií.
 • Vo fabrike v Niederstotzingene sme laky s obsahom rozpúšťadiel nahradili lakmi na báze vody. Vďaka tomuto opatreniu sa limity definované smernicou VOC znížili pribl. o 50 %, čím sa ročne šetrí 10 ton rozpúšťadiel.
The GARDENA EcoLine

HZ-823540

GARDENA NatureLine