gardening dreams

Záruka

Záručné podmienky pre výrobky značky GARDENA

(Posledná aktualizácia 31/01/2023)
 
Okrem práv uvedených v týchto podmienkach má konečný zákazník v prípade vád nárok na zákonné práva. Tieto práva možno uplatniť bezplatne a nie sú obmedzené týmito podmienkami.

 

1. Tieto Záručné podmienky pre výrobky GARDENA (ďalej tiež len "ZP") platia pre výrobky záhradnej techniky výrobnej značky GARDENA: (a) distribuované spoločnosťou Husqvarna Česko s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČO: 274 08 264, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, pod sp. zn.: C 111206 (ďalej tiež len "Spoločnosť"), a predávané v Slovenskej republike zmluvnými (autorizovanými) predajcami alebo (b) predávané v Slovenskej republike zmluvnými (autorizovanými) obchodnými reťazcami (dohromady ďalej tiež len "Výrobky", resp. v jednotnom čísle "Výrobok“).

2. Predávajúci poskytuje zákazníkovi záruku za akosť Výrobkov spôsobom, v rozsahu, so záručnou dobou, s obsahom a za podmienok, vyplývajúcich pre zodpovedajúcu záruku z týchto ZP.

3. Pri predaji Výrobku v obchode zákazníkovi – spotrebiteľovi je poskytovaná zákonná záruka podľa zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“). Dĺžka záručnej doby je pritom 24 mesiacov (ďalej len „zákonná záruka“), ak nie je ďalej uvedené inak.

4. Pri predaji Výrobku zákazníkovi – podnikateľovi na základe zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) nie je poskytovaná žiadna záruka a takýto zákazník – podnikateľ má len zákonné práva zo zodpovednosti za vady.

5. Zmluvná záručná doba presahujúca dĺžku zákonnej záručnej doby podľa bodu 3, resp. záruka nad rozsah práv vyplývajúcich zo zákonnej záruky (ďalej aj „záruka nad rámec zákona“) môže byť pri Výrobkoch GARDENA uvedená tiež na Výrobku, obale Výrobku, v Návode na používanie a/alebo v uverejnených záručných podmienkach daných výrobcom príslušného Výrobku.

6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Výrobku zákazníkom.

6.1. Ak má však Výrobok zakúpený zákazníkom – spotrebiteľom uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia Výrobku do prevádzky, avšak len pokiaľ zákazník – spotrebiteľ objedná uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia Výrobku a riadne a včas poskytne k vykonaniu tejto služby potrebnú súčinnosť. (Ustanovenie bodu 6.1. ZP sa netýka záruky nad rámec zákona poskytovanej zákazníkovi – spotrebiteľovi nad rámec záručnej doby v rámci zákonnej záruky.)

7. Záruka vyplývajúca z týchto ZP platí len pri predaji nových Výrobkov konečnému zákazníkovi; záruka sa nevzťahuje na Výrobky predané inému ako prvému kupujúcemu (s výnimkou podľa bodu 20. ZP).

8. Ak sa na Výrobku vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má zákazník – spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.1. Zákazník – spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Výrobku alebo závažnosť vady.

8.2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Výrobok za bezvadný, ak to zákazníkovi – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Výrobok mohol riadne užívať ako Výrobok bez vady, má zákazník – spotrebiteľ právo na výmenu Výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi – spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Výrobok riadne užívať.

8.4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Výrobku.

8.5. Ak Výrobok predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má zákazník – spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu z ceny.

9. V rámci záruky nad rámec zákona má zákazník – spotrebiteľ len právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady Výrobku. Predávajúci však môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Výrobok za bezvadný, ak to zákazníkovi – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

10. Podmienkou pre uplatnenie práva zákazníka zo záruky (zákonnej, aj záruky nad rámec zákona) je, že:

(a) Výrobok bol správne uvedený do prevádzky (t.j. pri Výrobkoch vyžadujúcich inštaláciu bol tiež riadne inštalovaný) spôsobom vyplývajúcim z Návodu na používanie.

(b) Výrobok bol vždy správne používaný a udržovaný v súlade s Návodom na používanie (ak bol zákazníkovi spolu s Výrobkom odovzdaný) a to vrátane správneho a včasného vykonania všetkých revízií, záručných prehliadok a servisných prác v termínoch predpísaných v Návode na používanie (ak boli pre daný Výrobok predpísané).

(c) Do Výrobku nebolo neoprávnene alebo neodborne zasahované (neoprávneným alebo neodborným zásahom sa pritom rozumie – ak to nevylučujú kogentné ustanovenia platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky – aj vykonanie akejkoľvek opravy, úpravy či iného zásahu do Výrobku kýmkoľvek iným než Autorizovaným servisným strediskom Spoločnosti /ďalej len ako „ASS“/, Spoločnosťou alebo výrobcom Výrobku. Aktuálny zoznam ASS je možné získať na bezplatnom telefónnom čísle 0800 154 044 alebo e-mailovej adrese: servis@sk.husqvarna.com).

(d) Nejde o vadu Výrobku predaného za nižšiu cenu, pre ktorú bola táto nižšia cena dohodnutá.

(e) Vadu po prechode nebezpečenstva škody na Výrobku na zákazníka nespôsobila vonkajšia udalosť, ibaže by vadu spôsobil sám predávajúci.

(f) Zákazník pred prevzatím Výrobku pri jeho kúpe nevedel, že Výrobok má vadu a sám ju nespôsobil.

10.1. Podmienkou pre uplatnenie akéhokoľvek práva zákazníka zo záruky nad rámec zákona je tiež správne a včasné absolvovanie všetkých revízií, záručných prehliadok a servisných prác v predpísaných termínoch, uvedených v Návode na používanie, v ktoromkoľvek ASS (ak boli pre daný Výrobok predpísané). Záznamy o všetkých vykonaných záručných opravách, týkajúcich sa výrobkov, musia byť zapísané v Záručnom liste (ak bol zákazníkovi spolu s Výrobkom odovzdaný predávajúcim potvrdený Záručný list) resp. v inom dokumente preukazujúcom ich riadne absolvovanie, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie od zákazníka. Vynechaním ktorejkoľvek predpísanej revízie, záručnej prehliadky alebo servisnej práce, oneskoreným absolvovaním ktorejkoľvek predpísanej revízie, záručnej prehliadky, či servisnej práce alebo vykonaním ktorejkoľvek revízie, záručnej prehliadky, servisnej práce, opravy alebo úpravy Výrobku inde než v ASS záruka nad rámec zákona na Výrobok, vrátane všetkých uplatnených i neuplatnených práv z tejto záruky, zaniká.

10.2. Pri uplatnení každého práva zo záruky je zákazník povinný preukázať existenciu záruky, a to spravidla predložením originálu dokladu o kúpe Výrobku, Záručného listu na origináli formulára vydaného Spoločnosťou (pokiaľ bol tento zákazníkovi pri predaji Výrobku odovzdaný), ako i zodpovedajúcich dokladov o absolvovaní predpísaných revízií, záručných prehliadok a servisných prác i o všetkých ostatných doterajších opravách a úpravách Výrobku (ak boli pre daný Výrobok predpísané). Všetky tieto doklady musia byť čitateľné, správne a úplne vyplnené. Neúplne vyplnené alebo neoprávnene pozmenené doklady nebudú brané do úvahy. (Pri uplatňovaní práv zo záruky nad rámec zákona nie je možné hore uvedené písomné doklady nahradiť iným spôsobom preukazovania spomenutých skutočností). V rámci zákonnej zodpovednosti predávajúceho za vady Výrobku vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka môže zákazník – spotrebiteľ preukázať existenciu zákonnej záruky aj iným preukázateľným a nepochybným spôsobom – viď ustanovenie § 620 ods. 4, posledná veta, Občianskeho zákonníka).

10.3. Podmienkou pre uplatnenie práva zákazníka zo záruky nad rámec zákona je tiež registrácia zakúpeného Výrobku na webových stránkach https://www.gardena.com/sk/podpora/registration-warranty/ (v sekcii Servis a podpora, časť Registrácia výrobku/záruka) spôsobom aktuálne stanoveným Spoločnosťou a za použitia elektronického formulára obsiahnutého na uvedených webových stránkach, a to najneskôr do 3 mesiacov od zakúpenia Výrobku.

11. Právo na bezplatné odstránenie vady Výrobku (ako i právo na výmenu vadnej súčasti Výrobku) musí zákazník uplatniť buď u predávajúceho, kde Výrobok kúpil alebo v ktoromkoľvek ASS (práva zákazníka – spotrebiteľa vyplývajúce z ustanovenia § 625 Občianskeho zákonníka tým nie sú dotknuté).

12. Všetky ostatné práva zo záruky musí zákazník uplatniť u predávajúceho, kde Výrobok kúpil.

13. Každé právo zo záruky musí zákazník zvoliť a uplatniť bez zbytočného odkladu u predávajúceho (resp. tam, kde to kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo ZP pripúšťajú, v príslušnom ASS) po tom, čo vadu zistil, najneskôr však do konca záručnej doby, inak toto právo zaniká.

13.1. Vykonanú voľbu uplatneného práva zo zodpovednosti za vady nemôže zákazník bez súhlasu predávajúceho meniť (ibaže by zákazník požadoval opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná).

13.2. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie, zničenie, vady, zhoršené vady alebo ich prejavy ani za iné znehodnotenie Výrobku, či ktorejkoľvek jeho časti, ani za akékoľvek iné škody alebo ujmy zákazníka alebo akejkoľvek tretej osoby vzniknuté v súvislosti s oneskoreným uplatnením práva zo zodpovednosti za vady Výrobku.

14. Zákazník je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. ASS, ihneď všetku súčinnosť potrebnú k overeniu existencie reklamovanej vady (vrátane zodpovedajúceho vyskúšania alebo demontáže Výrobku) a na jej odstránenie. Preto je treba odovzdať Výrobok k vykonaniu záručnej opravy, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúce takéto overenie a odstránenie.

14.1. Pokiaľ zákazník prepravuje alebo zasiela reklamovaný Výrobok predávajúcemu, resp. ASS, uskutočňuje sa táto preprava či zaslanie Výrobku aj jeho preprava alebo zaslanie naspäť zákazníkovi na nebezpečenstvo zákazníka.

15. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci (prípadne príslušné ASS) povinný vydať zákazníkovi – spotrebiteľovi potvrdenie. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný zákazníkovi – spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

16. Ak zákazník – spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Pri zamietnutí reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy je predávajúci povinný informovať zákazníka – spotrebiteľa v doklade o vybavení reklamácie, komu môže zaslať výrobok na odborné posúdenie.

16.1. Predávajúci, resp. ASS, je povinný po vykonaní záručnej opravy Výrobku vyznačiť uskutočnenú záručnú opravu v Záručnom liste (ak bol spolu s Výrobkom odovzdaný predávajúcim potvrdený Záručný list) a vydať zákazníkovi čitateľnú a úplne vyplnenú kópiu opravenky, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie od zákazníka, v ktorej bude jednoznačne popísaná reklamovaná a odstránená vada, dátum uplatnenia práva na odstránenie vady i doba vykonania záručnej opravy a vypísané všetky, pri záručnej oprave použité náhradné diely, vrátane ich objednávacích čísel.

16.2. Zákazník je povinný Záručný list (ak bol spolu s Výrobkom odovzdaný predávajúcim potvrdený Záručný list) i všetky tieto opravenky predkladať pri každej ďalšej reklamácii Výrobku (body 10.1. a 10.2. ZP).

17. Plynutie záručnej doby je prerušené iba v rámci zákonnej záruky poskytnutej zákazníkovi – spotrebiteľovi, a to od riadneho uplatnenia práva na odstránenie vady (resp. požiadavky na výmenu vadnej súčasti Výrobku) do dňa, keď je zákazník – spotrebiteľ po skončení záručnej opravy povinný Výrobok prevziať. Podmienkou pre prerušenie plynutia záručnej doby pritom je, že boli splnené všetky podmienky vyplývajúce z bodu 14 ZP.

17.1. Plynutie záručnej doby v rámci záruky nad rámec zákona sa pri uplatnení práva zo záruky nad rámec zákona neprerušuje, nedochádza k zastaveniu behu záručnej doby ani iných súvisiacich dôb a lehôt, a tieto záručné doby sa nijak nepredlžujú, nespočívajú, ani sa inak nemenia. To okrem iného znamená, že pre nový Výrobok dodaný zákazníkovi pri vybavení reklamácie spôsobom podľa bodu 8.1 alebo 8.2 ZP (a obdobne aj pre pre náhradný diel použitý pri odstraňovaní vady záručnou opravou podľa bodu 8 ZP) platí pôvodná záručná doba (vyplývajúca zo záruky nad rámec zákona) a pôvodná lehota na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady zakúpeného Výrobku.

18. Zákazník nemá právo na vydanie súčasti, súčiastky alebo dielov, ktoré boli pri záručnej oprave vybraté z Výrobku a/alebo vymenené.

19. Záruka (vrátane záruky nad rámec zákona) sa nevzťahuje na:

(a) (i) Bežné opotrebovanie spôsobené užívaním Výrobku (opotrebovanie kosiaceho noža, zapaľovacích sviečok, vložky vzduchového filtra motora, štartovacej šnúry, klinového remeňa, vyžínacej hlavy, kosiacich nástrojov, rezných častí benzínových a elektrických reťazových píl, odstredivej spojky a pod.) alebo poškodenie Výrobku (vrátane poškodenia spôsobeného pri nesprávnom uvedení Výrobku do prevádzky, pri neodbornej inštalácii Výrobku, pri úprave Výrobku alebo pri používaní či údržbe Výrobku v rozpore s Návodom na použitie, vynechaným alebo oneskoreným vykonaním predpísanej revízie, záručnej prehliadky alebo servisnej práce (ak boli pre daný Výrobok predpísané) v dôsledku neodbornej či chybnej demontáže alebo montáže, pri užívaní alebo údržbe Výrobku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s príslušnými technickými či inými normami alebo ak nie je stanovené inak s obvyklým spôsobom užívania alebo údržby Výrobku atď.), mechanické poškodenie, ďalšie poškodenie vzniknuté používaním v neprimeraných alebo nevhodných podmienkach (chemických či mechanických) a poškodenie spôsobené vyššou mocou alebo prírodnými živlami,

(ii) Výrobky, ktoré boli upravené zákazníkom alebo treťou osobou (náter, ohnutie, skrátenie, atď.);

(b) Vady Výrobku v prípade, keď zákazník nepreukáže oprávnenosť, platnosť alebo včasnosť reklamácie (napr. vzhľadom k okolnosti, že záručný list nebol vystavený alebo v predpísaných rubrikách vyplnený a potvrdený Autorizovaným predajcom, uvedeným v dobe vystavenia Záručného listu v zozname týchto Autorizovaných predajcov na zodpovedajúcich internetových stránkach Spoločnosti viď bod 10 (c). ZP [kompletný zoznam týchto Autorizovaných predajcov je k dispozícii na infolinke Spoločnosti 0800 199 999 alebo na e-mailovej adrese info@sk.husqvarna.com] vzhľadom k rozporu medzi údajmi v Záručnom liste a na Výrobku alebo vzhľadom k chýbajúcim či neoprávnene pozmeneným údajom v Záručnom liste, k chýbajúcemu, nečitateľnému alebo pozmenenému výrobnému číslu Výrobku atď.);

(c) Vady Výrobku, ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti Výrobku;

(d) Poškodenie Výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou, živelnou udalosťou alebo v dôsledku prírodných či iných vonkajších vplyvov (ako je napr. búrka, požiar, výpadky v sieti, teplo, vniknutie kvapaliny, prachu alebo cudzích predmetov do Výrobku atď.);

(e) Mechanické poškodenie Výrobku (napr. pádom, zlomením, nárazom, narazením na prekážku, pretrhnutím alebo iným poškodením prívodného kábla, konektora, či inej časti Výrobku atď.);

(f) Poškodenie spôsobené použitím nevhodnej náplne (vrátane nevhodného alebo znečisteného paliva či maziva) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami;

(g) Poruchy, prejavy a iné nedostatky spôsobené nesprávnym, chybným alebo neaktualizovaným sofvérom, nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým poľom atď.;

(h) Práce potrebné v rámci údržby, čistenia, revízie, nastavenia alebo kontroly parametrov Výrobku (iba ak by v Záručnom liste, v ZP alebo v Návode na používanie – ak boli vydané – bolo výslovne uvedené inak);

(i) Nedostatky akosti alebo úžitkové vlastnosti (ktoré nie sú vadou Výrobku), vrátane parametrov neuvedených výrobcom v technickej dokumentácii Výrobku;

(j) Poškodenie, úpravu alebo iný zásah do Výrobku, vykonaný k tomu neoprávnenou či neautorizovanou osobou (vrátane poškodenia plomb, pečatí, skrutiek, nitov, a iné);

(k) Výrobok použitý na závodné, súťažné alebo iné extrémne účely nad rámec jeho obvyklého užívania či zaťaženia;

(l) Náhradné diely a súčiastky, použité pri akejkoľvek oprave alebo úprave Výrobku, ktoré neboli schválené výrobcom Výrobku;

(m) Spotrebné diely a spotrebný materiál.

19.1. Pri Výrobkoch GARDENA sa záruka (vrátane a záruky nad rámec zákona) nevzťahuje tiež na:

(a) Vady, nedostatky alebo iné prejavy, ktoré nastali, či ktoré sa prejavili pri používaní Výrobku GARDENA na iný ako bežný spotrebiteľský účel použitia (tzn. napríklad pri použití v rámci podnikateľskej, súťažnej alebo inej obdobnej činnosti) v priebehu záručnej doby;

(b) Vlastnosti alebo prejavy Výrobku GARDENA, ktoré budú či by mohli byť považované za vadu alebo nedostatok z hľadiska pokroku vedy, techniky alebo poznania, ku ktorému došlo v priebehu záručnej doby;

(c) Vady týchto súčastí (dielov) Výrobkov GARDENA, podliehajúcich opotrebeniu, ktoré nastali alebo sa prejavili v priebehu záručnej doby:

(i) pri záhradných nožniciach, nožniciach na vetvy, nožniciach na živý plot, nožniciach na trávu a akýchkoľvek iných nožniciach: nože, nákova, pružina;
(ii) pri pílkach: pílový list;
(iii) pri záhradnom náradí: zmetáky, gumové lišty;
(iv) pri Výrobkoch GARDENA s drevenou násadou, resp. drevenou časťou násady: drevená časť násady;

(d) Vady Výrobku GARDENA, ktoré nastali alebo sa prejavili v priebehu záručnej doby, ak:

(i) Výrobok GARDENA bol opravovaný na inom mieste ako v zmluvnom Servisnom stredisku Spoločnosti pre výrobky značky GARDENA, či
(ii) Výrobok GARDENA bol konštrukčne alebo akokoľvek inak upravovaný, alebo
(iii) pri oprave alebo úprave Výrobku GARDENA bol použitý iný ako originálny náhradný diel(y) značky GARDENA, či
(iv) Výrobok GARDENA bol používaný s iným ako originálnym príslušenstvom značky GARDENA.

(e) Záhradné hadice, ktoré boli použité:

(i) v interiéri, alebo
(ii) takým spôsobom, že boli vystavené trvalému tlaku (najmä pri neuzatvorení prívodu vody do hadice v jej kľudovom stave), či
(iii) takým spôsobom, že došlo k ich povrchovému narušeniu alebo poškodeniu (najmä v dôsledku ťahania hadice po príliš hrubom alebo tvrdom podklade), či
(iv) takým spôsobom, že došlo k ich násilnému nalomeniu alebo zlomeniu (najmä pri nesprávnom alebo silovom ohýbaní hadice).

20. Práva zákazníka zo zodpovednosti predávajúceho za vady Výrobku neprechádzajú (s výnimkami vyplývajúcimi z kogentných ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky) na ďalšieho nadobúdateľa Výrobku, ibaže by medzi Spoločnosťou, predávajúcim, zákazníkom a ďalším nadobúdateľom Výrobku bolo v konkrétnom prípade písomne dohodnuté inak.

21. Poskytnutím záruky vyplývajúcej zo ZP nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa ku kúpe Výrobku viažu.

22. Záručný list, ZP a záruka, ktorá z nich vyplýva, sa riadia – ak nie je v príslušnej Kúpnej zmluve, uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom, v Záručnom liste alebo v ZP ustanovené inak – platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

23. Tieto ZP a záruka, ktorá vyplýva z týchto ZP, nahrádzajú (s výnimkou podľa bodu 23.1. ZP) všetky iné prípadné prehlásenia o záruke uvedené na Výrobku, jeho obale, v Návode na používanie, ako aj iné prehlásenia obsiahnuté v dokumentácii odovzdanej zákazníkovi spolu s Výrobkom, uverejnené akýmkoľvek iným spôsobom alebo uvedené v reklame.

23.1. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 5. ZP o dĺžke záručnej doby, ani prípadná záruka výrobcu, pokiaľ je v slovenskom jazyku uvedená na obale Výrobku alebo v Návode na použitie alebo v inom písomnom dokumente, ktorý je k Výrobku pripojený, ani práva zákazníka, ktoré z nej vyplývajú.

24. ZP môžu byť Spoločnosťou kedykoľvek zmenené, doplnené, nahradené alebo zrušené. Každá takáto úprava bude vopred oznámená na webových stránkach www.gardena.sk. Prípadná úprava ZP sa pritom netýka záruky za už predané Výrobky, pre ktoré platia aj ďalej ZP účinné v dobe kúpy Výrobku zákazníkom.

25. Tieto ZP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a nadobúdajú účinnosť 03. 02. 2023.

Servisné adresy 2023

picture_as_pdf

Service Adresses