A GARDENA sprinkler system in a garden

Bezpečnosť a predpisy

Tu nájdete normy, certifikáty, predpisy a vyhlásenia pre výrobky GARDENA.

Kvalita - životné prostredie - energia

Naše integrované riadenie kvality, životného prostredia a energie je v súlade s aktuálne platnými vydaniami noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
Údržbu a vývoj vykonáva interdisciplinárny tím za účasti vedenia. Náš integrovaný systém riadenia je priebežne optimalizovaný a preverovaný internými auditmi na všetkých miestach.
Na udržanie správnej úrovne našich certifikátov sú požiadavky na normy každoročne kontrolované externými auditmi akreditovanými spoločnosťami.
Pri výbere našich dodávateľov sú všetky aspekty noriem brané do úvahy a podľa toho sú hodnotené v auditoch.

K certifikátom ISO

Prejsť na politiku EHS

Nariadenie REACH Európskej únie

REACH („Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií“) je regulačný rámec Európskej únie pre chemické látky, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2007, pričom lehoty postupnej registrácie sú stanovené do roku 2018.

Článok 33. Oznámenie informácií o látkach vo výrobkoch.

Spoločnosť GARDENA uvádza nasledujúce informácie o látkach, ktoré Európska chemická agentúra označuje za kandidátov na zahrnutie do prílohy XIV nariadenia REACH (tzv. kandidátsky zoznam), prítomných vo výrobkoch v hmotnostnej koncentrácii viac ako 0,1 %.    

K vyhláseniu podľa článku 33 nariadenia REACH navigate_next
A father and his two young daughters gardening together

Nariadenie EU Ecodesign

Vyhlásenie výrobcu týkajúce sa nariadenia o ekodizajne elektrických motorov (EU) 2019/1781.

Prejsť na vyhlásenie

CE logo

Vyhlásenie o zhode CE

Na výrobky GARDENA smartSystem je k dispozícii vyhlásenie CE o zhode. Tým sa zaisťuje, že výrobky spĺňajú požiadavky smerníc, ktoré sa na ne vzťahujú. Ak si o tom chcete prečítať viac, stiahnite si dokument „Vyhlásenie CE“ pre každý výrobok GARDENA smart system v časti „Súbory na stiahnutie“.

Ak potrebujete ďalšie vyhlásenia CE, obráťte sa na dodávateľa.

picture_as_pdf

11501 Rukavice pre záhradné práce a starostlivosť o rastliny

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11502 Rukavice pre záhradné práce a starostlivosť o rastliny

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11510 Rukavice na sadenie a práce s pôdou

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11512 Rukavice na sadenie a práce s pôdou

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11513 Rukavice na sadenie a práce s pôdou

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11520 Rukavice pre prácu s náradím a drevom

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11521 Rukavice pre prácu s náradím a drevom

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11522 Rukavice pre prácu s náradím a drevom

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11530 Rukavice pre starostlivosť o kríky

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11531 Rukavice pre starostlivosť o kríky

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

11541 Rukavice na strihanie a prácu s ružami

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

205, 203, 207, 208 Rukavice pre záhradné práce a práce s pôdou

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

216, 218 Rukavice na starostlivosť o kríky

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

213, 214, 215 Pracovné rukavice

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Bluetooth - riadiaca jednotka 9V

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

9058, 9059 Záhradné čerpadlo Bluetooth

Vyhlásenie CE

picture_as_pdf

9067, 9068 Domáce vodárne Bluetooth

Vyhlásenie CE

picture_as_pdf

smart system - zavlažovací počítač 19031

Vyhlásenie CE

picture_as_pdf

PowerRoll 18640; 18642; 18645; 18647

Vyhlásenie CE

A young woman listening to music in between her indoor plants

Akustika a vibrácie

Tu nájdete súhrn hodnôt vibrácií podľa smernice EÚ "Vibrácie" (2002/44/ES) pre vibrácie prenášané na ruky, ako aj emisie hluku škodlivého pre životné prostredie podľa smernice EÚ "Hluk vo vonkajšom prostredí" (2000/14/ES). Hodnoty nájdete pri výrobku.

folder_zip

Bezpečnostné informácie

Akumulátory Li-Ion

folder_zip

Vyhodnotenie testu líthiových akumulátorov (UN 38.3.5)

Použitie akumulátorov

picture_as_pdf

Vyhodnotenie testu líthiových akumulátorov (UN 38.3.5)

Robotické kosačky