A GARDENA sprinkler system in a garden

Bezpečnosť a predpisy

Tu nájdete normy, certifikáty, predpisy a vyhlásenia pre výrobky GARDENA.

Kvalita - životné prostredie - energia

Naše integrované riadenie kvality, životného prostredia a energie je v súlade s aktuálne platnými vydaniami noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
Údržbu a vývoj vykonáva interdisciplinárny tím za účasti vedenia. Náš integrovaný systém riadenia je priebežne optimalizovaný a preverovaný internými auditmi na všetkých miestach.
Na udržanie správnej úrovne našich certifikátov sú požiadavky na normy každoročne kontrolované externými auditmi akreditovanými spoločnosťami.
Pri výbere našich dodávateľov sú všetky aspekty noriem brané do úvahy a podľa toho sú hodnotené v auditoch.

K certifikátom ISO

Prejsť na politiku EHS

Nariadenie REACH Európskej únie

REACH („Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií“) je regulačný rámec Európskej únie pre chemické látky, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2007, pričom lehoty postupnej registrácie sú stanovené do roku 2018.

Článok 33. Oznámenie informácií o látkach vo výrobkoch.

Spoločnosť GARDENA uvádza nasledujúce informácie o látkach, ktoré Európska chemická agentúra označuje za kandidátov na zahrnutie do prílohy XIV nariadenia REACH (tzv. kandidátsky zoznam), prítomných vo výrobkoch v hmotnostnej koncentrácii viac ako 0,1 %.    

K vyhláseniu podľa článku 33 nariadenia REACH navigate_next
A father and his two young daughters gardening together

Nariadenie EU Ecodesign

Vyhlásenie výrobcu týkajúce sa nariadenia o ekodizajne elektrických motorov (EU) 2019/1781.

Prejsť na vyhlásenie

CE logo

Vyhlásenie o zhode CE

Na výrobky GARDENA smartSystem je k dispozícii vyhlásenie CE o zhode. Tým sa zaisťuje, že výrobky spĺňajú požiadavky smerníc, ktoré sa na ne vzťahujú. Ak si o tom chcete prečítať viac, stiahnite si dokument „Vyhlásenie CE“ pre každý výrobok GARDENA smart system v časti „Súbory na stiahnutie“.

Ak potrebujete ďalšie vyhlásenia CE, obráťte sa na dodávateľa.

picture_as_pdf

Bluetooth - riadiaca jednotka 9V

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

smart system - Gateway 19005

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre záhradné práce a starostlivosť o rastliny, č. v. 11500

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre záhradné práce a starostlivosť o rastliny, č. v. 11501

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre záhradné práce a starostlivosť o rastliny, č. v. 11502

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice na sadenie a práce s pôdou, č. v. 11510

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice na sadenie a práce s pôdou, č. v. 11512

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice na sadenie a práce s pôdou, č. v. 11513

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre prácu s náradím a drevom, č. v. 11520

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre prácu s náradím a drevom, č. v. 11521

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre prácu s náradím a drevom, č. v. 11522

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre starostlivosť o kríky, č.v. 11530

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre starostlivosť o kríky, č.v. 11531

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice na strihanie a prácu s ružami, č. v. 11540

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice na strihanie a prácu s ružami, č. v. 11541

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice na sadenie, č. v. 201, 202, 203

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre záhradné práce a práce s pôdou, č. v. 205, 206, 207, 208

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice pre prácu s náradím, č. v. 213, 214, 215

CE vyhlásenie

picture_as_pdf

Rukavice na starostlivosť o kríky, č. v. 216, 218

CE vyhlásenie

A young woman listening to music in between her indoor plants

Akustika a vibrácie

Tu nájdete súhrn hodnôt vibrácií podľa smernice EÚ "Vibrácie" (2002/44/ES) pre vibrácie prenášané na ruky, ako aj emisie hluku škodlivého pre životné prostredie podľa smernice EÚ "Hluk vo vonkajšom prostredí" (2000/14/ES). Hodnoty nájdete pri výrobku.

folder_zip

Bezpečnostné informácie

Akumulátory Li-Ion

folder_zip

Vyhodnotenie testu líthiových akumulátorov (UN 38.3.5)

Použitie akumulátorov

folder_zip

Vyhodnotenie testu líthiových akumulátorov (UN 38.3.5)

Robotické kosačky

Zložky karty bezpečnostných údajov