01_windmills-Adobestock
01_Carbon-Badge

Uhlík

02_carbon-target

Náš cieľ na rok 2025

Uvedomujeme si, aké dôležité sú okamžité opatrenia v oblasti klímy, a preto sa v skupine Husqvarna Group snažíme znížiť absolútnu uhlíkovú stopu nášho hodnotového reťazca o 35 %, a to už do roku 2025 v porovnaní s rokom 2015. Tento cieľ je schválený iniciatívou vedecky podložených cieľov a podporuje scenár globálneho otepľovania o 1,5° C.

To znamená:

 • Absolútny cieľ: znížiť naše emisie o 35 % bez ohľadu na rast spoločnosti.

 • Bez kompenzácie emisií uhlíka: Pri podávaní správ o plnení cieľa nezohľadňujeme kompenzáciu emisií uhlíka. Tento cieľ dosiahneme našimi vlastnými aktivitami na zníženie emisií v hodnotovom reťazci.

Spoločnosť Husqvana Group sa tiež zaviazala dosiahnuť nulovú bilanciu emisií najneskôr do roku 2050.

Spravodlivo prispieť k obmedzeniu nárastu globálnej teploty o 1,5° C v súlade s Parížskou dohodou

Zníženie C02 v celom hodnotovom reťazci

Náš cieľ do roku 2025 odráža celkové zníženie emisií CO2 v celom hodnotovom reťazci, od dodávateľov a prevádzok až po dopravu a používanie výrobkov. Preto náš cieľ zahŕňa nielen emisie Scope 1 a Scope 2, ale aj emisie Scope 3, ako je definované v protokole o skleníkových plynoch.

03_scope-infographic-desktop

Vozidlá, stroje, energia používaná v kotloch/peciach
Emisie Scope 1 sú priame emisie pochádzajúce zo zdrojov, ktoré vlastní alebo kontroluje spoločnosť. Meriame emisie z našich vozidiel, strojov a energie používanej v kotloch / peciach.

 

Nakúpená elektrická energia a diaľkové vykurovanie
Emisie Scope 2 sú emisie z výroby nakúpenej elektriny, pary, tepla alebo chladu. Vzhľadom na povahu našich činností sa naše emisie Scope 2 vzťahujú iba na nakúpenú elektrickú energiu a diaľkové vykurovanie.

 

Dodávatelia, doprava a použitie výrobku
Emisie Scope 3 sú emisie, ktoré spoločnosť nekontroluje, ale je za ne nepriamo zodpovedná vo svojom hodnotovom reťazci, ako sú emisie z nakupovaného tovaru a služieb, dopravy, dochádzania zamestnancov atď. Meriame emisie pochádzajúce od našich dodávateľov, dopravy a používania výrobkov.

04_emissions-infographic

Emisie CO2 v hodnotovom reťazci

 

 • Podľa uhlíkovej stopy skupiny má náš najväčší vplyv používanie našich výrobkov.

 • Pri používaní výrobku sa emisie CO2 vypočítavajú počas celej predpokladanej životnosti výrobkov.

 • V prípade dodávateľov sa ich údaje o emisiách Scope 1 a 2 získavajú zo zverejnení dodávateľského reťazca CDP. V prípadoch, keď dodávatelia nenahlasujú svoje emisie CO2 , emisie sa extrapolujú z údajov CDP.

 • V doprave zahŕňame všetku prepravu, za ktorú skupina platí – prostredníctvom ktorej máme najvýznamnejší vplyv CO2 – a pri ktorej máme prístup k údajom. Zahŕňa všetku leteckú a námornú nákladnú dopravu a podiel cestnej a železničnej dopravy.

05_sciencebasedtarget

Náš cieľ je založený na vedeckých poznatkoch

Náš cieľ je potvrdený iniciatívou Science-Based Target (SBTi), kľúčovým štandardom pre podnikový manažment CO2 a je v súlade s ambíciou spoločnosti obmedziť nárast globálnej teploty o 1,5° C.

06_CDP

Zapojenie nášho dodávateľského reťazca

Husqvarna Group bola v roku 2022 CDP opäť ocenená ako "líder v angažovanosti dodávateľov" za naše úsilie zapojiť dodávateľov do našich opatrení v oblasti klímy.

Čo sme doteraz dosiahli

Emisie sa agregujú na úrovni skupiny a pokrok sa každý štvrťrok oznamuje vedeniu skupiny, ako aj externe.

emissions-manufacturing

Naša výkonnosť: Scope 1 a 2

 • Husqvarna Group znížila medzi rokmi 2015 a 2022 emisie CO2 z prevádzky o 75 % napriek zvýšeniu predaja o 49 %.

 • Zníženie emisií sa dosahuje efektívnejšou výrobou, jazdou na elektrických vozidlách a využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

solar-roof

100 % zelená elektrina

Od roku 2021 pochádza 100 % elektrickej energie obstaranej vo všetkých prevádzkach spoločnosti Gardena z obnoviteľných zdrojov. V roku 2023 prešli aj novozískané lokality Orbit na nákup 100% zelenej elektriny.

GA860-0309

Používanie vody zo studne

Od roku 2004 používame studňovú vodu z našej miestnej studne na niekoľko rôznych chladiacich procesov vo výrobnom závode v Niederstotzingene v miestnom uzavretom okruhu. Ročné množstvo použitej studňovej vody je približne 60 000 m³. To nám umožňuje vyhnúť sa používaniu chladiva vo všeobecnosti. Okrem toho sa ročne ušetrí približne 300 000 kWh elektrickej energie v porovnaní s bežným chladiacim strojom, ktorý by bol potrebný bez použitia vody zo studne.
V súčasnosti sa skúma využitie vykurovania budov.

08_03_recoveringheat

Rekuperácia tepla z vlastnej prevádzky

Výrobné závody spoločnosti GARDENA rekuperujú teplo generované z ich vlastných prevádzok. Závody v nemeckom Heuchlingene a Vrbne v Českej republike opätovne využívajú teplo z kompresorov a chladiacich zariadení. Náš závod Třinec v Českej republike má nainštalovaný výmenník tepla spalín, ktorý využíva zvyškovú energiu z pece a privádza ju do aplikácie na odmasťovanie kovov. Tieto iniciatívy prinášajú ročnú úsporu približne 1 800 MWh energie alebo 230 ton emisií CO2 v závislosti od výrobných činností.

co2-emissions-product-use

Náš výkon: Scope 3

 • Riešenie emisií z našich vlastných prevádzok nestačí. Naším hlavným zdrojom emisií je používanie našich výrobkov.

 • Husqvarna Group chce byť lídrom v odvetví nízkouhlíkových riešení, a preto na dosiahnutie tohoto cieľa vyvíja systematickú cestu elektrifikácie. Emisie CO2 z používania výrobkov sa v rokoch 2015 až 2022 znížili o 31 %.

transport-suppliers-infographic
 • Keďže konanie našich dodávateľov je mimo našej priamej kontroly, je to tiež najnáročnejšia časť nášho cieľa na meranie. Od dodávateľov žiadame, aby merali a oznamovali CDP emisie CO2 ; identifikovali opatrenia na zníženie emisií; a stanovili ciele zníženia. Emisie CO2 od dodávateľov sa v rokoch 2015 až 2022 znížili o 34 %.

 • Emisie CO2 z dopravy sa v rokoch 2015 až 2022 znížili o 10 %. Pracujeme na ďalšej optimalizácii našej prepravnej siete, zavádzaní inteligentnejších obalov pre vyššiu efektivitu objemu prepravy a lepšie plánovanie ponuky a dopytu.

Ukončenie používania výrobkov poháňaných fosílnymi palivami

Postupné vyradenie všetkých prístrojov GARDENA na fosílne palivá ako strategické rozhodnutie malo veľký vplyv na naše znižovanie emisií. Tento proces bude úplne dokončený v roku 2023, čo nám umožní plne sa sústrediť na elektrické záhradné náradie.

Prezrite si naše akumulátorové výrobky navigate_next

Čo robíme v ďalších pilieroch nášho programu UDRŽATEĽNOSTI

13_Circular

Prehodnotenie a prepracovanie tak, aby zákaznícka skúsenosť efektívne využívala zdroje

V našej organizácii implementujeme princípy cirkulárnej ekonomiky opätovným použitím materiálov, znížením množstva odpadu a zvýšením recyklovateľnosti výrobkov a ich obalov a zároveň umožňujeme efektívne využívanie vody.

13_People

Inšpirujeme vás k činom, ktoré prinášajú trvalú zmenu

Náš prístup je založený na tom, že prebúdza vášeň, elán a kreativitu našich zákazníkov a tímov. Zvyšujeme náš vplyv tým, že inšpirujeme našich zákazníkov, aby sa rozhodli pre najudržateľnejšiu voľbu a podnecujeme ich predstavivosť, aby videli zmenu, ktorú môžu dosiahnuť.