Ženska uporablja stenski nosilec za cev za zalivanje vrta

Splošni pogoji poslovanja

GARDENA – SPLOŠNI POGOJI POGODBE

1. Veljavnost

1.1 Ti splošni pogoji pogodbe (v nadaljevanju »splošni pogoji«) družbe Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, 4020 Linz, Avstrija, (v nadaljevanju »prodajalec«) veljajo za kupce s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljevanju »kupec«), in ki pri prodajalcu kupijo izdelke znamke »Gardena« (v nadaljevanju »blago«). Vse dobave blaga so zagotovljene izključno na podlagi teh splošnih pogojev.

1.2 Če ni drugače dogovorjeno, so ti splošni pogoji sestavni del vsake prodajne pogodbe in to v različici kot velja v trenutku, ko kupec odda naročilo in je objavljena na (www.gardena.com). Če pa je med prodajalcem in kupcem sklenjen poseben pisni dogovor o prodaji blaga, določila takega posebnega dogovora prevladajo nad temi splošnimi pogoji.

1.3 Za pogodbena razmerja med kupcem in prodajalcem veljajo izključno ti splošni pogoji. Morebitni splošni pogoji kupca ne veljajo, razen če se prodajalec s tako uporabo izrecno pisno strinja.

1.4 Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te splošne pogoje. Takšna sprememba pa ne vpliva na pogodbe med prodajalcem in kupcem, ki so bile sklenjene pred objavo spremenjenih pogojev.


2. Sklenitev pogodbe

2.1 Informacije v brošurah, ilustracijah, cenikih ipd. niso zavezujoče, enako velja za podatke o teži, dimenzijah in zmogljivosti blaga, razen če je izrecno pisno navedeno drugače.

2.2 Kupec lahko naroča blago preko vseh prodajnih kanalov, ki jih nudi prodajalec. Na podlagi kupčevega naročila se med kupcem in prodajalcem sklene prodajna pogodba za tisto blago, ki ga prodajalec kupcu dobavi na podlagi posameznega kupčevega naročila. Če prodajalec morebiti ne dobavi vsega blaga, ki ga je kupec naročil ali ne dobavi blaga v celotni naročeni količini, mora kupec manjkajoče blago oz. količino ponovno naročiti, če ga želi kupiti. Glede nedobavljenega blaga oz. količin prodajna pogodba ni sklenjena.


3. Cene in stroški dostave

3.1 Prodajalec prodaja blago po ceni, navedeni v ceniku, veljavnem na dan oddaje naročila. Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, razen če ni drugače navedeno.

3.2 Pri vrednosti naročila vsaj 400,00 EUR (neto) se dostava izvede v skladu s CIP (INCOTERMS 2020) na dogovorjeni kraj v Republiki Sloveniji. Če je vrednost naročila nižja od 400,00 EUR (neto), bo prodajalec na računu posebej zaračunal strošek dostave v pavšalnem znesku 7,00 EUR (brez DDV).

Prodajalec ima pravico zaračunati dodatnih 7,00 EUR (brez DDV) za vsak predmet naročila, ki odstopa od količin enote pakiranja, navedenih v veljavnem prodajnem katalogu ali ceniku. Primer: če je naročeno blago naprodaj v enotah pakiranja po 10 kosov, kupec pa naroči 5 kosov, lahko prodajalec zaračuna dodatnih 7,00 EUR (brez DDV skupaj za celotno naročeno količino.


4. Plačilo in zamuda

4.1 Če ni drugače dogovorjeno v pisnem dogovoru iz točke 1.2 teh splošnih pogojev, je rok plačila 30 (trideset) dni po prejemu računa. Plačila se štejejo za izvedena v trenutku nakazila na bančni račun prodajalca.

4.2 V primeru zamude pri plačilu mora kupec plačati zamudne obresti od prvega dne, ko pride v zamudo po zakonsko predpisani obrestni meri. Prodajalec ima pravico kupcu zaračunati vse stroške postopka izterjave, vendar v vsakem primeru 40 EUR.

4.3 Kupec nima pravice do pobota svojih odprtih nasprotnih terjatev s terjatvami prodajalca - razen terjatev, ki so pravno povezane z obveznostmi kupca (sorodne terjatve), in o katerih je odločilo sodišče ali jih je prodajalec pripoznal.


5. Prehod nevarnosti in dobavni roki

5.1 Nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga preide na kupca ob izročitvi blaga prevozniku, tudi če so opravljene delne dobave. Če izročitev blaga prevozniku zamuja zaradi razlogov na strani kupca, preide nevarnost na kupca takoj, ko je kupcu podano obvestilo o pripravljenosti za odpremo.

5.2 Dobavni roki so zavezujoči le, če jih prodajalec izrecno pisno potrdi. V primeru prekoračitve dobavnega roka bo prodajalec kupca obvestil takoj, ko bo izvedel, da bo dobavni rok prekoračen, predvsem kadar gre za razloge na strani njegovega poddobavitelja, proizvajalca ipd..

5.3 V primeru višje sile, zlasti stavke, zapore, pomanjkanja surovin, motenj v proizvodnji ali transportu, vojne in pandemije ter kakršnih koli ukrepov organov oblasti, se dobavni rok sorazmerno podaljša. V primeru takšnih nepredvidenih dogodkov lahko tako prodajalec kot kupec odstopita od pogodbe v celoti ali delno, če dogodki bistveno otežijo izpolnitev ali se bistveno spremeni vsebina izpolnitve. Odstop od pogodbe mora biti pisen.


6. Stvarne napake, garancija in odgovornost za škodo

6.1 Stvarne napake lahko kupec uveljavlja, če se pokažejo v šestih mesecih po dobavi. V vsakem primeru je pogoj za uveljavljanje zahtevkov iz naslova stvarnih napak takojšen pregled blaga ob dostavi. O ugotovljenih napakah mora kupec prodajalca pisno obvestiti nemudoma, najkasneje pa v roku 5 (petih) dni. Skrite napake mora kupec pisno prijaviti nemudoma, najkasneje pa v roku 3 (treh) dni od odkritja. Če kupec obvestila o napakah ne posreduje ali ga ne posreduje pravočasno, izgubi pravice iz naslova stvarnih napak in povračila škode. Če je obvestilo o napakah pravočasno, bo prodajalec po lastni presoji zamenjal okvarjene dele ali popravil morebitne pomanjkljivosti ali dobavil nadomestni izdelek.

6.2 Za blago v garanciji veljajo garancijski pogoji, navedeni na garancijskem listu, podrobnejša določila pa so navedena v Standardnem pravilniku o garanciji proizvajalca, ki je objavljen na (www.gardena.com).

6.3 Prodajalec odgovarja le za škodo, povzročeno naklepoma ali iz hude malomarnosti (razen za telesne poškodbe). Odškodnina za posredno škodo, vključno s stroški namestitve in odstranitve blaga z napako, in za izgubljeni dobiček je izključena.


7. Pridržek lastninske pravice

7.1 Dokler kupnina ni plačana v celoti, vključno z vsemi dodatnimi stroški, ostane blago izključno v lasti prodajalca. Do takrat predstavlja zaupano blago, ki ga kupec ne sme zastaviti, podariti, (pre)prodati ali posoditi. Kupec nima pravice razpolagati s tem blagom brez predhodnega izrecnega soglasja prodajalca. Kupec nosi vsa tveganja glede blaga, ki mu je zaupano, še posebej tveganje uničenja, izgube in poškodovanja blaga.


8. Omejitve glede izvoza in uporabe določenih izdelkov v ZDA in Kanadi

8.1 Kupec lahko blago prodaja samo strankam, ki imajo sedež v EGP, Švici in Združenem kraljestvu.

8.2 Kupec ima pravico uporabe prodajalčevih registriranih znamk, vključno pri distribuciji blaga, ki je z njimi označeno, le na ozemlju EGP, Švice in Združenega kraljestva.

8.3 "smart izdelki Gardena« niso namenjeni prodaji ali uporabi v ZDA, saj ta skupina izdelkov deluje v radio frekvenčnem območju, ki ga uporablja samo vojska ZDA. »Pametni izdelki Gardena« torej niso certificirani za uporabo v ZDA, jih ni dovoljeno uporabljati v ZDA in jih prodajalec ni odobril za prodajo oziroma uporabo v ZDA.

8.4 "Izdelki za namakanje Gardena« niso namenjeni za prodajo ali uporabo v ZDA in Kanadi, saj so ti izdelki proizvedeni za metrični sistem in zato ne ustrezajo vodnim priključkom v ZDA in Kanadi, ki so proizvedeni za imperialni merski sistem. Pri uporabi v ZDA in Kanadi in priključitvi na tamkajšnje vodovodne priključke obstaja nevarnost uhajanja vode oziroma nevarnost, da funkcije izdelkov niso na voljo ali niso v celoti na voljo. Prodajalec ni odobril "izdelkov za namakanje Gardena" za prodajo oziroma uporabo v ZDA in Kanadi.

8.5 "Električna oprema Gardena«, ki se z napajalnikom poveže prek napajalnega kabla, ni namenjena prodaji ali uporabi v ZDA in Kanadi, ker vtiči električne opreme niso združljivi z lokalnimi vtičnicami. Električne opreme ni mogoče uporabljati v ZDA in Kanadi brez ustreznega adapterja. Prodajalec električne opreme ni odobril za prodajo oziroma uporabo v ZDA in Kanadi in ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, da se električna oprema prodaja oziroma uporablja v ZDA ali Kanadi.


9. Varstvo podatkov

9.1 Prodajalec zbira in hrani tiste podatke o kupcih, ki so potrebni za transakcijo. Pri obdelavi osebnih podatkov kupca ali njegovih zaposlenih prodajalec upošteva zakonska določila, predvsem določila GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) in veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov. Podrobnosti o načinu, obsegu, lokaciji in namenu zbiranja, obdelavi in uporabi potrebnih osebnih podatkov s strani prodajalca ter o pravicah prizadetih so na voljo v izjavi o varstvu podatkov (www.gardena.com).


10. Ostale določbe

10.1 Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, velja slovensko pravo; uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena.

10.2 Za spore v zvezi s pogodbami, sklenjenimi na podlagi teh splošnih pogojev, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Linzu, Avstrija, prodajalec pa lahko sproži pravne postopke zoper kupca tudi pred pristojnim sodiščem v Sloveniji.

10.3 Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani prodajalca (www.gardena.com) in veljajo za vse pogodbe, sklenjene od 1. aprila 2023 dalje.


Linz, 1. april 2023.

Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, 4020 Linz, Austrija