Her kan du finde standarder, bestemmelser og erklæringer vedr. GARDENA-produkter.

CE-overensstemmelse GARDENA

GARDENA smartSystem har en CE-overensstemmelseserklæring. Det sikrer, at produktet overholder kravene i det direktiv, der gælder for det. Det kan du læse mere om ved at downloade dokumentet "CE-erklæring" for samtlige GARDENA smartSystem-produkter under "Download".

Hvis du har brug for flere CE-erklæringer, bedes du henvende dig til din lokale kontaktperson.

CE

Akustik og vibrationer

Nedenfor kan du se en oversigt over værdier for akustik og vibrationer for alle GARDENA-produkter.

EU's REACH-forordning

REACH ("Forordning (EF) Nr. 1907/2006 af Europa-Parlamentet og Rådet den 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier") er et kemisk retsgrundlag fra Den Europæisk Union, der trådte i kraft den 1. juni 2007, med gradvise deadlines til 2018.

Artikel 33. Kommunikation af oplysninger om stoffer i artikler.

GARDENA giver følgende oplysninger om stoffer, der er identificeret af Det Europæiske Miljøagentur som kandidater til bilag XIV i REACH (den såkaldte kandidatliste), i en koncentration på over 0,1 vægtprocent i artiklerne.    

Reach

Sikkerhedsdatablade

Her kan du finde elle de tilgængelige sikkerhedsdatablade for GARDENA-produkter.

Til sikkerhedsdatabladene

Databladets ingredienser

Til databladets ingredienser

Her kan du downloade filerne

Akustik og vibrationer
No Image Available
Vibrationer
EU's REACH-forordning
No Image Available
REACH-artikel 33 erklæring
CE-erklæring
No Image Available
smartSystem - Gateway
CE-erklæring
No Image Available
smartSystem - Vandregulering
CE-erklæring
No Image Available
smartSystem - Sensor
CE-erklæring
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE-erklæring
No Image Available
smart System - Power Adapter
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control