GARDENA

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for oprettelse og brug af en kundekonto til registrering af et produkt (senest opdateret: 10.01.2024)

1. Generelt 

Disse brugsbetingelser fastsat af GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Tyskland (herefter benævnt "GARDENA", "vi", "os" eller "vores") gælder i deres respektive version, der er gyldig på tidspunktet for indgåelse af kontrakten om oprettelse og brug af en personlig kundekonto på www.gardena.com/dk til produktregistrering (herefter benævnt "Betingelser").

GARDENA er en datterselskab af Husqvarna AB (publ.). Formålet med kundekontoen og de medfølgende tjenester er at give dig mulighed for at registrere dine produkter og få et overblik over disse registrerede produkter, som nærmere beskrevet i afsnit 2.

Vilkår og betingelser for brugere, der afviger fra eller supplerer disse Betingelser, gælder ikke. 

2. Grundlæggende krav ved oprettelse af en kundekonto 

Det er gratis at oprette og bruge en kundekonto. Du behøver ikke oprette en kundekonto, men du skal oprette en, hvis du ønsker at registrere et produkt og bruge indholdet og tjenesterne beskrevet nedenfor.

Du skal være mindst 18 år gammel for at oprette en konto.

Med en kundekonto har du mulighed for at bruge følgende funktioner især:

a) Profilindstillinger (kontodetaljer, adgangskodeindstillinger, nyhedsbrevsstyring, kontooplysninger)

b) Registrering af produkter

c) Registrerede produkter (se produkter registreret via kundekontoen med garantiperiode)

Ved oprettelse af en kundekonto accepterer du, at der oprettes en personlig konto. Denne kundekonto vil blive administreret af Husqvarna AB (publ.). Når du opretter en kundekonto, skal du vælge et brugernavn (e-mailadresse) og en adgangskode. Dit brugernavn og adgangskode må ikke være fornærmende, racistisk eller etnisk krænkende, seksuelt eksplicit eller æreskrænkende, krænke immaterielle rettigheder eller krænke privatlivets fred.

Ved oprettelse af kundekontoen bliver du bedt om din e-mailadresse, fornavn, efternavn, oprindelsesland og adgangskode. Når du opretter en konto, forpligter du dig til kun at indtaste sande og opdaterede oplysninger. Efter at have indsendt dine registrerings-oplysninger, modtager du en e-mailbekræftelse med et bekræftelseslink. For at fuldføre registreringen skal du klikke på dette bekræftelseslink. Når du er registreret, får du din egen kundekonto med dine egne loginoplysninger. Derefter er du berettiget til at bruge din kundekonto inden for rammerne af disse Betingelser.

Din konto er personlig, og du må ikke overføre din konto til tredjeparter eller tillade tredjeparter at bruge din kundekonto. Det er dit ansvar at beskytte dine loginoplysninger mod uautoriseret adgang. Adgangskoden skal ændres regelmæssigt af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis du har grund til at tro, at tredjeparter har fået adgang til din kundekonto, skal du informere os øjeblikkeligt. Vi har ret, men ikke pligt, til at blokere adgangen til din kundekonto, hvis vi har grund til at tro, at tredjeparter har fået uautoriseret adgang til din kundekonto.

Hvis du ikke har logget ind på din kundekonto i flere måneder i træk, forbeholder vi os retten til at sende dig en e-mailmeddelelse om, at hvis du ønsker at beholde din kundekonto, skal du logge ind på din konto inden for en angivet periode fra du modtager e-mailmeddelelsen. Hvis du ikke logger ind på din kundekonto inden for denne specifikke periode, vil vi deaktivere eller fjerne din kundekonto og informere dig via e-mail om dette og om den resulterende ophævelse af brugsforholdet, der ligger til grund for disse Betingelser.

3. Behandling af personlige oplysninger 

Når du opretter din kundekonto, bliver du bedt om at indsende bestemte oplysninger om dig selv. Læs vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, før du bruger kundekontoen. Vores bekendtgørelse om beskyttelse af personoplysninger kan findes her: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/dk/privacy-notice/ 

4. Licens 

Forudsat at du accepterer og overholder disse vilkår og betingelser for brug, giver GARDENA dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-overførbar og tilbagekaldelig licens (herefter benævnt "Licens") til at bruge kundekontoen og tilhørende tjenester. Licensen gives til privat brug snarere end kommerciel brug. GARDENA giver ikke dig eller andre tilladelse til at kopiere eller ændre nogen af de tjenester, der leveres til dig via kundekontoen. Du eller en tredjepart må ikke udvikle, supplere, dekompilere eller genskabe tjenesterne uden vores samtykke (revers engineering). Elektroniske angreb af enhver art på tjenesterne er forbudt. Dette inkluderer transmission af vira eller spyware. Ethvert forsøg på dette udgør en overtrædelse af GARDENAs rettigheder. Hvis du overtræder disse begrænsninger eller andre begrænsninger nævnt i dette afsnit 4, er GARDENA berettiget til at afslutte brugsforholdet (inklusive licensen) under disse Betingelser på en ekstraordinær basis uden varsel. Du kan også blive retsforfulgt eller ansvarlig for erstatning.

Denne licens gives for en ubegrænset periode og ophører automatisk ved ophør af brugsforholdet under disse Betingelser, f.eks. i overensstemmelse med afsnit 8 nedenfor. § 69e i UrhG (tysk ophavsretslov) berøres hermed ikke.

5. Din brug af kundekontoen og tjenesterne, tredjeparters rettigheder 

Du må kun bruge kundekontoen og de tjenester og indhold, der leveres til dig inden for rammerne af disse Betingelser. Du accepterer og garanterer, at du ikke vil bruge tjenesterne og deres indhold på en måde, der:
a) er falsk, vildledende, usand eller unøjagtig,
b) fremmer eller opfordrer til ulovlige aktiviteter,
c) er racistisk eller etnisk krænkende og/eller udgør opfordring til had mod en minoritet (f.eks. en national eller etnisk gruppe),
d) er æreskrænkende eller på anden måde seksuelt eksplicit,
e) angriber seksuel orientering eller religion eller er diskriminerende på anden måde,
f) fornærmer eller forfølger enkeltpersoner,
g) er på nogen måde skadelig, krænkende, fornærmende eller ulovlig eller overtræder tredjeparters rettigheder (såsom, men ikke begrænset til, ophavsret og varemærkerettigheder), eller
h) er i strid med tjenesternes formål eller disse Betingelser.

Som bruger er du direkte ansvarlig over for tredjeparter for overtrædelser af rettigheder hos disse tredjeparter, som du er ansvarlig for. I tilfælde af berettigede krav fra tredjeparter mod GARDENA som følge af en sådan overtrædelse, er du forpligtet til at holde GARDENA skadesløs i det omfang, du er ansvarlig for tabet, medmindre du kan bevise, at du ikke er ansvarlig for overtrædelsen, der medførte tabet.  

6. Netværksgebyrer og -adgang 

Du er ansvarlig for at sikre din adgang til det netværk, der kræves for brug af indholdet og tjenesterne tilgængelige via kundekontoen. Generelt vil tredjepartsudbydere, som du bruger til at få adgang til nettet, opkræve yderligere omkostninger, f.eks. for dataoverførsler. Vi betaler ikke disse omkostninger. Derudover er du ansvarlig for at skaffe og opretholde den nyeste hardware eller software, der er nødvendig for at få adgang til og bruge vores tjenester. 

7. Tilgængelighed af kundekonto 

GARDENA bestræber sig på at sikre, at kundens konto kan bruges med så få afbrydelser som muligt. Af tekniske årsager kan du muligvis kun bruge din kundekonto på en begrænset måde eller midlertidigt slet ikke, både hvad angår tid og indhold. Adgangen til kundekontoen kan også påvirkes eller afbrydes af vedligeholdelsesarbejde, opdateringer eller andre fejl (især tekniske problemer, hardwarefejl eller softwarefejl).

Derudover forbeholder vi os ret til at ændre, afbryde eller midlertidigt suspendere levering af kundekontoen når som helst uden forudgående varsel, i det omfang vi er forpligtede til dette ved lov eller ved en afgørelse fra en myndighed, eller hvis dette er nødvendigt for at afværge en trussel mod IT- og databeskyttelsen relevant for kundekontoen. 

8. GARDENAs ansvar 

Hvis GARDENA yder gratis tjenester i overensstemmelse med disse Betingelser, skal GARDENA kun være ansvarlig for forsætlig misligholdelse og grov uagtsomhed. §§ 523 og 524 i den tyske civillov (BGB) finder tilsvarende anvendelse for materielle mangler og mangler ved titel.

Det samme gælder:

GARDENA er ansvarlig for forsætlig misligholdelse og grov uagtsomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i Produkthaftungsgesetz (tysk produktansvar) for kvalificeret (eller simpelthen uagtsom) tab af liv, fysisk skade eller skade på helbred, for bedragerisk skjul af en defekt eller antagelse af en garanti i overensstemmelse med lovgivningen og i det omfang, at anvendelsesområdet for anvendelsen af § 70 i TKG (tysk telekommunikationslov) (ansvar for udbyderen af telekommunikationstjenester tilgængelig for offentligheden) træder i kraft.

GARDENAs ansvar er begrænset til typisk, forudsigelig skade for kun simpel uagtsom overtrædelse af en væsentlig kontraktopligning. Væsentlige kontraktopligninger er de forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for korrekt udførelse af kontrakten, hvorpå den kontraherende part regelmæssigt kan regne med, og hvis overtrædelse truer opnåelsen af kontraktens formål.

I alle andre tilfælde er GARDENAs ansvar udelukket. I det omfang GARDENAs ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for den personlige ansvar for dens personale, medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædere.

9. Ophør af brugsforhold 

Du kan når som helst bede GARDENA om at slette din kundekonto og stoppe brugen af indhold og tjenester, der er tilgængelige via den. Sletningsfunktionen er tilgængelig efter login på din kundekonto. Ved sletning af kundekontoen afsluttes brugsforholdet mellem dig og GARDENA, der ligger til grund for disse Betingelser.

GARDENA kan afslutte brugsforholdet i henhold til disse Betingelser med en varsel på fire (4) uger. Derudover forbeholder GARDENA sig ret til i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser at afslutte kontrakten, som er genstand for disse Betingelser, uden varsel af væsentlige årsager og dermed afslutte din kundekonto og adgang til indhold og tjenester tilgængelige via den, hvis du alvorligt overtræder disse Betingelser, eller hvis der opstår andre ekstraordinære omstændigheder, som, med hensyntagen til alle omstændigheder i den enkelte sag og afvejning af begge parters interesser, gør det urimeligt for GARDENA at fortsætte den kontraktlige forbindelse. Opsigelsesmeddelelser fra GARDENA skal være skriftlige for at blive betragtet som gyldige.

GARDENA har også ret til midlertidigt at suspendere adgangen til din kundekonto med øjeblikkelig virkning, hvis der er grund til at tro, at du overtræder væsentlige bestemmelser i disse Betingelser.

Garantiperioden for registrerede produkter påvirkes ikke af sletning af kundekontoen og den resulterende afslutning af brugsforholdet, der ligger til grund for disse Betingelser.

10. Ændringer af indhold og tjenester, der er tilgængelige via kundekontoen 

GARDENA fornyr sig løbende for at give sine brugere den bedst mulige oplevelse. GARDENA forbeholder sig derfor retten til at opdatere eller ændre indholdet og tjenesterne, der er tilgængelige via kundekontoen, forudsat at en sådan opdatering eller ændring (i) er nødvendig for, at GARDENA kan overholde obligatoriske lovmæssige krav eller opfylde en bindende ordre fra en domstol eller kompetent myndighed; (ii) blot indebærer en tilpasning til de respektive bekræftede eller nuværende teknologiske standarder; eller (iii) ikke går ud over, hvad der er sædvanligt i branchen og er rimeligt for dig i sammenlignelige tilfælde, dvs. ikke skuffer din legitime forventning om at fortsætte med at bruge tilgængeligt materielt indhold eller tjenester. Eksempler på ændringer af type eller funktioner kan omfatte fejlrettelser, sikkerhedsrettelser og forbedret funktionalitet.

11. Ændringer af vilkår og betingelser 

GARDENA forbeholder sig ret til at foreslå ændringer til disse vilkår og betingelser. GARDENA tilbyder dig ændringer til disse vilkår og betingelser i god tid, mindst 30 dage før den foreslåede dato for, hvornår ændringerne træder i kraft. Med forbehold af bestemmelsen i følgende sætning skal du aktivt acceptere vores foreslåede ændring. I tilfælde af (i) mindre ændringer af disse vilkår og betingelser, som ikke påvirker væsentlige bestemmelser, og (ii) ændringer, der er nødvendige på grund af en ændring af loven, en endelig retsafgørelse eller en bindende kendelse fra en kompetent myndighed, anses dit samtykke for at være givet, hvis GARDENA ikke skriftligt underrettes om din afvisning af ændringerne inden den foreslåede dato for deres ikrafttræden. Hvis du ikke er enig i de mindre ændringer, vi har foreslået, kan du underrette GARDENA om din afvisning af ændringerne indtil den foreslåede dato for deres ikrafttræden. I tilfælde af afvisning eller manglende samtykke i tilfælde af væsentlige ændringer eller afvisning i tilfælde af mindre ændringer vil det forhold, der ligger til grund for disse vilkår og betingelser, fortsat gælde for de eksisterende vilkår og betingelser. Når du giver dig besked, vil GARDENA informere dig om kravet om samtykke eller om din ret til afvisning og betydningen af manglende samtykke eller om udløb af perioden for afvisning.  

12. Gældende lov 

Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af den internationale privatret og FN's konvention om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (CISG). Dette valg af jurisdiktion betyder ikke, at du som forbruger er frataget den beskyttelse, du har fået i henhold til de bestemmelser, som i henhold til lovgivningen i det land, hvor du har sædvanligt opholdssted, ikke kan fraviges ved aftale.  

13. Forbeholdsklausul 

Såfremt de enkelte bestemmelser i disse vilkår og betingelser helt eller delvis er ugyldige eller ugyldige, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Lovbestemt lov (§306(2) i den tyske civillov (BGB)) træder i stedet for eventuelle bestemmelser, der ikke er medtaget eller er ugyldige. I alle andre henseender skal parterne erstatte den ugyldige eller ugyldige bestemmelse med en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse eller den ugyldige bestemmelse, medmindre en supplerende fortolkning af kontrakten har forrang eller er mulig. 

14. Kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål om indholdet eller tjenesterne, der er tilgængelige via din kundekonto, bedes du kontakte: service@gardena.com  

Senest opdateret: 10.01.2024