Условия и предпоставки

Gardena оценява Вашия интерес към компанията и нейните продукти. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете тези Условия на ползване, преди да използвате Сайта. Използвайки Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от Условията.

 

Общи положения

Този сайт и всеки от неговите вторични сайтове (общо наричани „Сайта”) са публикувани и се поддържат от Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH или компаниите от нейната група, нейните дъщерни дружества или клонове (общо наричани GARDENA). Използването от Ваша страна на Сайта следва да се счита за юридически обвързващо споразумение между Вас и GARDENA („Споразумението”). Следват условията на Споразумението („Условията”). Използвайки Сайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и че сте съгласни с Условията и всички свързани документи. Важно е да ги прочетете внимателно. Ако не сте съгласни с Условията и всички свързани документи, Вие нямате право да използвате Сайта.

 

Предоставяне на лиценз

При Условията, уточнени в това Споразумение, GARDENA Ви дава неизключително, непрехвърлимо, ограничено право на достъп, използване и показване на този Сайт и материалите в него. Вие се съгласявате да не прекъсвате и да не се опитвате да прекъсвате работата на Сайта по никакъв начин. GARDENA ви дава право да разглеждате и да изтегляте информацията („Материали”) от Сайта само за лична, нетърговска употреба, освен ако не е изрично упоменато друго в Gardena Social Media Newsroom. Това оторизиране не представлява прехвърляне на право на собственост върху Материалите и копия на Материалите и подлежи на следните ограничения: 1) Вие трябва да съхранявате, във всички изтеглени копия на Материалите, които прехвърляте на Вашия компютър, всеки информационен текст който се отнася до права върху интелектуална собственост и права на собственост, съдържащи се в Материалите; 2) нямате право да променяте Материалите по никакъв начин, нито да ги възпроизвеждате или показвате публично, да ги правите обществено достояние или да ги разпространявате, нито да ги използвате по друг начин или да ги оповестявате за обществена или търговска цел; и 3) не е разрешено да предоставяте Материалите на друго лице, освен ако не го уведомите и не се съгласи да приеме задълженията, възникващи по силата на настоящите Условия. Вие се съгласявате да спазвате всички допълнителни ограничения, посочени в Сайта, който може да бъде актуализиран от време на време.

 

Потребителски гаранции

Вие декларирате и гарантирате, че ще използвате Сайта, спазвайки настоящите Условия, включително законите и клаузите в рамките на това Споразумение, както и че ще спазвате всички съществуващи и бъдещи политики и правила на Сайта. Вие се съгласявате, че няма да използвате Сайта, за да: (a) предавате спам или непоискани съобщения; (б) се представяте за GARDENA или някой друг или разрешавате на трета страна да се представя за Вас; (в) изготвяте заглавия или по друг начин манипулирате идентификатори, за да замаскирате произхода на съдържание, предавано през Сайта; (г) подвеждате по отношение на връзката Ви с дадено физическо или юридическо лице; (д) действате по начин, който се отразява негативно на възможността на другите потребители да използват Сайта; (е) предприемате действия, които нарушават приложим закон, (ж) публикувате или предавате материали, които нарушават по какъвто и да е начин правото на другите или които са незаконни, обидни, клеветнически, вулгарни или по друг начин неприемливи или които съдържат реклама или предлагане по отношение на продукти или услуги, или (з) събирате или съхранявате лични данни за други потребители, освен ако не сте изрично упълномощени от тези потребители.

 

Поверителност

В Правилата за поверителност на GARDENA ще намерите информация във връзка с практиките за поверителност на GARDENA, как събираме и боравим с личните Ви данни и как защитаваме поверителността на данните Ви. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на личните Ви данни в съответствие с Правилата за поверителност на GARDENA.

 

Промени

GARDENA си запазва правото, по собствено усмотрение, да променя, добавя или премахва която и да е част от това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предварително предизвестие. Промените в това Споразумение влизат в сила при публикуването им в Сайта. Ако Вие продължите да използвате сайта след публикуване на някоя промяна в това Споразумение, това ще се счита за приемане на тези промени.

 

Цени на продуктите

Всички цени, представени на нашия уеб сайт включват законния ДДС и са индикативни препоръчителни цени на дребно. Валидни са към момента на публикуването и могат да бъдат променяни без предварително предизвестие.

 

Право на интелектуална собственост

Вие признавате и се съгласявате, че всички права върху интелектуална собственост (включително, но не само, право на интелектуална собственост, патенти, ноу-хау, поверителна информация, права върху бази данни и права върху търговски марки и дизайн, независимо дали са регистрирани или не) в Сайта са притежание на GARDENA или съответните лицензополучатели. Всички права, произтичащи от Добрата репутация и популярност и правата върху интелектуална собственост, възникващи чрез използването на права върху интелектуална собственост на GARDENA, ще се счита, че принадлежат на GARDENA.

Настоящият сайт, включително всички Материали, са обект на авторско право и са защитени от разпоредбите относно интелектуалната собственост, от международните закони относно интелектуалната собственост и разпоредбите от международните договори. Вие се съгласявате да се съобразявате с всички международни закони за авторското право когато използвате Сайта, включително всички Материали и че ще предотвратявате всякакво неразрешено копиране на Материалите. GARDENA не Ви предоставя изрично или косвено каквото и да е право съгласно закона върху патенти, дизайни, търговски марки, интелектуалната собственост или търговска тайна.

Вие сте запознат и се съгласявате, че няма да използвате и че нищо в тези Условия не Ви дава право да използвате търговски марки, фирмени наименования, знаци идентифициращи услуги, логота, имена на домейни на GARDENA или други отличителни характеристики на фирмата, с изключение на изрично упоменатото в Списъка с търговски марки на GARDENA.

Моля, обърнете внимание, че всяка информация, предложения, които не са поискани, идеи и други допринасяния ще се считат за неповерителни и че не Ви принадлежат. Изпращайки такъв вид информация или материал, по какъвто и да е друг начин освен в случая при Декларация за информация за патент, както е описано в Политиката GARDENA относно разглеждането на непоискани идеи, Вие давате на GARDENA неограничен, освободен от възнаграждение, неотменим и световен лиценз да използва, възпроизвежда, показва, изпълнява, променя, предава и разпространява тези материали или информация и освен това се съгласявате, че GARDENA е свободна да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, които ни изпращате, с каквато и да е цел. За повече информация, моля, вижте Политиката на GARDENA относно разглеждането на непоискани идеи.

 

Софтуер

Всякакъв софтуер, който е достъпен за изтегляне от Сайта („Софтуер”) е защитен от законите за интелектуална собственост и принадлежи на GARDENA и/или нейните доставчици.

Използването на Софтуера се регулира от условията на лицензионния договор с крайния потребител, ако има такъв, който придружава или е включен към Софтуера („Лицензионен договор”). Освен ако не е предвидено друго, съгласно Лицензионния договор, Софтуерът се предлага за изтегляне единствено за използване от крайни потребители. Всякакво възпроизвеждане или последващо разпространение на Софтуера, което не е в съответствие с Лицензионния договор, може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции.

 

БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ПРЕДХОДНОТО, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕРА НА КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ СЪРВЪР ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО.

 

ГАРАНЦИЯТА НА СОФТУЕРА, В СЛУЧАЙ ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ТАКАВА, Е ВАЛИДНА ЕДИНСТВЕНО СПОРЕД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗИОННИЯ ДОГОВОР. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ПРЕДОСТАВЕНИ В ЛИЦЕНЗИОННИЯ ДОГОВОР, С НАСТОЯЩОТО, GARDENA НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДО СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.

 

Други сайтове

За ваше удобство Сайтът може да включва линкове към сайтове в Интернет, които са притежавани, разпространявани и поддържани от трети лица. GARDENA не поема задължение да следи или преглежда Съдържанието на сайтове от трети лица, нито носи отговорност за точността или надеждността на подобни сайтове на трети лица.

 

Линкове към Сайта

Всички линкове към Сайта трябва да бъдат одобрени писмено от GARDENA, освен когато GARDENA дава своето съгласие за линкове. Става въпрос за линкове, където: (i) линкът е само с текст, съдържащ само името "GARDENA", и не съдържа търговски марки GARDENA или на нейните лицензополучатели; (ii) линкът „сочи” само към www.gardena.com, а не към подстраници; (iii) линкът, когато бъде активиран от потребител, показва тази страница на цял екран в напълно работещ и управляем прозорец на браузър, а не в „рамка” на свързания Сайт; и (iv) вида, позицията и други аспекти на линка не могат да създадат погрешно впечатление, че дадено лице или неговите действия или продуктите му са свързани  или спонсорирани от GARDENA, нито да са такива, че да вредят или уронват добрата репутация и популярност свързани с името и търговските марки на GARDENA или нейните дъщерни дружества. GARDENA си запазва правото да отменя това съгласие за поставяне на връзка по всяко време и по собствено усмотрение.

 

Изключение от косвени гаранции

Въпреки че са предприети мерки да се осигури точността на информацията на сайта и неговата непрекъсната достъпност,

 

GARDENA не поема никаква отговорност за това. МАТЕРИАЛИТЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ НЕТОЧНОСТИ И ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ. GARDENA НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА СЪВЕТИ, МНЕНИЯ, ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗВАНА ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАНА ЧРЕЗ САЙТА. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ВСЯКАКВО УПОВАНИЕ НА ТАКОВА МНЕНИЕ, СЪВЕТ, ИЗЯВЛЕНИЕ, БЕЛЕЖКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО „КАКТО Е” И „СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА”. GARDENA ИЗРИЧНО НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО. GARDENA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТАТА НА ТОЗИ САЙТ. ВИЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ, ЧЕ ВСЯКА ИЗПРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА. GARDENA НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ПРАВЯТ ТОЗИ САЙТ ДОСТЪПЕН, ИЛИ ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ, ИЗПРАТЕНИ ОТ GARDENA, СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ЕЛЕМЕНТИ. ВСИЧКИ ПОДОБНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ, ДО СТЕПЕН, В КОЯТО ЗАКОНЪТ ЗАБРАНЯВА ТЯХНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ СЛЕДВА ДА ВАЖИ СЪЩО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

 

Информацията, публикувана на Сайта, може да съдържа препратки или кръстосани препратки към продукти, услуги и т. н. на GARDENA, които не са обявени или достъпни във Вашата страна. Точността на тази информация не може да бъде гарантирана, особено при положение, че тази информация подлежи на промяна, специфични изисквания и/ или достъпност и подобни препратки не предполагат, че GARDENA възнамерява да обявява тези продукти, услуги и др. във Вашата страна. Свържете се с локалния дистрибутор за пълни подробности относно продукти, услуги и др., които могат да бъдат достъпни за Вас, както и за поръчки. GARDENA си запазва правото по своя преценка да променя, изменя, добавя и/или изтегля който и да е продукт, услуга и т. н. по всяко време и без предупреждение.

 

Ограничение на отговорността

ДО КОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО GARDENA НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ЩЕТИ ПОРАДИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЩЕТИ ОТ ДОГОВОРИ, ПРИХОДИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТИТЕ), ПОСЛЕДВАЩИ В РЕЗУЛТАТ НА, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОРАДИ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ДОРИ И АКО GARDENA Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА, ПОСТАВЕНИ В НАСТОЯЩОТО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GARDENA НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕЖДАНА ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ ДЕФЕКТИ ИЛИ НЕНАВРЕМЕННОСТ ИЛИ НЕИСТИННОСТ НА КАКВАТО И ДА БИЛА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТОЗИ САЙТ. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЛЕДВА ДА ВАЖИ СЪЩО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

 

Правна декларация

Този Сайт се контролира, експлоатира и управлява от GARDENA от нейните офиси в Швеция. GARDENA не декларира, че материалите в този Сайт са подходящи или достъпни за използване в други места извън Швеция. Забранява се достъпът до Сайта от държави, където съдържанието на Сайта се счита за незаконно. Ако използвате Сайта от места извън Швеция, вие носите отговорност за спазването на всички местни закони. Законите на Кралство Швеция следва да се прилагат за това Споразумение, без да влизат в сила разпоредбите относно противоречащо законодателство. Първоинстанционният съд в Стокхолм следва да има изключителна компетентност на първа инстанция за всеки спор, възникващ във връзка с това Споразумение.

 

Този документ е актуализиран последно на 08/11/17.