Тук ще намерите стандартизацията, разпоредбите и декларациите за продуктите GARDENA.

CE съответствие GARDENA

smartSystem на GARDENA има CE декларация за съответствие. Това гарантира, че продуктите отговарят на изискванията на директивите, които се отнасят до тях. За да прочетете повече, изтеглете документа "CE декларация" за всеки продукт GARDENA smartSystem в "Изтегляния".

Ако имате нужда от допълнителни CE декларации, моля, обърнете се към Вашия местен контакт.

CE

Акустика и вибрации

Моля, намерете по-долу преглед на стойностите за акустика и вибрации за всички продукти GARDENA.

Регламент REACH на Европейския съюз

REACH ("Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали") е регулаторна рамка за химичните вещества на Европейския съюз, която влиза в сила на 1 юни 2007 г., с поетапни срокове до 2018 г.

Член 33. Предоставяне на информация относно вещества в артикулите.

GARDENA предоставя следната информация относно вещества, идентифицирани от Европейската агенция по химикалите като вещества-кандидати за анекс XIV по регламента REACH (т. нар. Списък с вещества-кандидати), при концентрация над 0,1% от теглото в артикулите.    

Reach

Информационни листове за безопасност

Тук можете да намерите всички налични информационни листове за безопасност за продукти на GARDENA.

Към информационните листове за безопасност

Data sheet ingredients (EC 648/2004; Annex VII D)

To the datasheet ingredients

От тук можете да изтеглите файловете

Акустика и вибрации
No Image Available
Вибрация
Регламент REACH на ЕС
No Image Available
Декларация по член 33 от регламента REACH
Декларация на СЕ
No Image Available
smartSystem – Gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Декларация на СЕ
No Image Available
smartSystem – Water Control
Декларация на СЕ
No Image Available
smartSystem – Sensor
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V