Политика за околната среда

Като част от Husqvarna group във всички производствени обекти на GARDENA защитата на околната среда се взема под сериозно внимание. Ние знаем, че бъдещето на различните предприятия може да бъде подсигурено в дългосрочен план не само от печалбите и растежа, но също и като поемаме социална отговорност. Затова ние отдаваме голямо значение на това нашите предприятия да са безопасни за околната среда. Цялостната и устойчива защита на околната среда означава да изпълняваме правните изисквания, но също и да вземаме предвид отделни мерки за опазване на околната среда в съответните работни процеси и постоянно да подобряваме мерките за защита на околната среда в нашите предприятия на всички нива.

Нашите служители са ключът към работеща управленска система, защитаваща околната среда. Затова те биват активно ангажирани, информирани и обучавани. В своите ежедневни действия и решения ние се стараем да съчетаваме икономическите аспекти със защитата на околната среда винаги когато това е възможно и разумно. Нашата цел е да избягваме всякакви ненужни влияния върху околната среда, като поставяме акцент върху превантивната защита на околната среда.

Нашите насоки

 • Ние използваме ефикасно всички необходими ресурси и се водим от идеята за икономии чрез рециклиране.
 • Емисиите, отпадъците и опасните материали се избягват, където е възможно, или се намаляват.
 • Рисковете и потенциалните опасности периодично се записват, оценяват и – където е възможно – избягват. Плановете за действия при аварии помагат за ограничаване на щетите в случай на авария.
 • Като определяме ключовите данни за околната среда, ние следим основното си влияние върху нея и така поставяме основите на възможността за прозрачни промени.
 • Ние информираме обществеността, администрацията и своите контрагенти относно нашата политика за околната среда. Това управление на отношенията, също и с други компании, спомага за обмяната на опит и идеи.

Мерки, свързани с околната среда

Конкретни мерки за продължително подобряване на защитата на околната среда са, например:

 • Мерки за запазване на енергия, напр. подмяна на разходващи твърде много енергия устройства, използване на енергийно ефикасни компютри и монитори или оптимизирано осветление в производството и администрацията.
 • Намаляване на транспорта и съответно на емисиите на CO2 с няколко мерки, напр. чрез оптимизиране на мястото за зареждане на камионите.
 • Правилно разделяне на отпадъците, дори надминаващо законовите изисквания.
 • Използване на опаковки за многократна употреба и транспорт между предприятията, например използване на дълготрайни пластмасови кутии за транспорт в рамките на предприятията. По този начин се спестяват няколко тона кашони и пластмасови филми.
 • Лаковете, съдържащи разтворители, са заменени с лакове на водна основа във фабриката в Нидершотцинген. Чрез тази мярка ограниченията, зададени от директивата за VOC (Летливи органични вещества), са намалени с приблизително 50%, като така се спестяват 10 тона разтворители годишно.

FSC®

С етикета на FSC за горски продукти Husqvarna group показва своя интерес в устойчивите действия и особено в устойчивото управление на горите, осигуряващо изпълняването на социалните, икономически и екологични нужди на днешните и бъдещите поколения. Продуктите, засегнати в тази група, са дървените дръжки на combisystem и механичните ножици за жив плет Classic от марката GARDENA.

FSC етикетът може да се използва само заедно с валиден сертификат. Затова освен GARDENA Manufacturing GmbH са сертифицирани също и други компании от Husqvarna group. Въвеждането на системата FSC беше също и важна стъпка за изпълняването на философията на Husqvarna и GARDENA по пътя на устойчивото управление.

FSC е съкращение на Forest Stewardship Council (Съвет за надзор на горите). Той е основан като организация с нестопанска цел след глобалната среща за устойчиво развитие в Рио де Жанейро през 1992 г. Освен въвеждането на сертификата на FSC основната задача на организацията FSC е да определя стандарти. Освен това за притежателите на сертификата има дефинирани 10 принципа, например, по следните критерии:

 • Забраняване на преобразуването на гори и всякакви естествени места за живеене
 • Забрана на използването на силно опасни химикали
 • Пазене на правата на местното население и международните служители
 • Спазване на приложимия закон и международните договори

Спазването на гореспоменатите принципи е задължително за включените компании от Husqvarna.

FSC Logo