Uvjeti i odredbe produljenog jamstva proizvođača na robotske kosilice

(Zadnji put ažurirano: 31. 03. 2021) 

 

GARDENA Manufacturing GmbH (u nastavku "GARDENA") pruža osim standardnog dvogodišnjeg jamstva proizvođača (standardna jamstvena pravila proizvođača) na robotske kosilice i produljenje za 12 mjeseci, s 2 godine na ukupno 3 godine.

Ovo produljeno jamstvo proizvođača ne pokriva baterije. Osim toga, primjenjuju se i druge iznimke, kao što je navedeno u točki II. 2. u nastavku.

Uz prava predviđena ovim uvjetima krajnji kupac ima pravo na zakonska prava u slučaju pogrešaka. Ta se prava mogu besplatno primijeniti i nisu ograničena ovim uvjetima.


I. Zahtjevi po produljenom jamstvu proizvođača 

Kako biste produljili jamstvo proizvođača, morate izraditi korisnički račun na web-stranici i zatim registrirati svoj kupljeni proizvod tvrtke GARDENA na svom profilu u roku od tri mjeseca od datuma kupnje. Taj rok od tri mjeseca počinje teći od datuma na originalnom dokazu o kupnji. Račun stoga morate sačuvati kao dokaz. Nakon što uspješno registrirate svoj proizvod, na unesenu adresu e-pošte poslat ćemo vam e-poruku s potvrdom. Ta će vam e-poruka poslužiti i kao dokaz u slučaju potraživanja u sklopu jamstva, a morat ćete predočiti tiskani primjerak.

II. Dodatni uvjeti/iznimke 

Na produljeno jamstvo proizvođača primjenjuju se sljedeći dodatni uvjeti:

1. Produljena jamstvo proizvođača važit će samo ako su se robotske kosilice upotrebljavale za privatnu potrebu, odnosno nisu se upotrebljavale za komercijalne ili profesionalne namjene, a do oštećenja je dokazano došlo tijekom jamstvenog razdoblja te je zahtjev upućen unutar tog jamstvenog razdoblja. Datum na originalnom dokazu o kupnji stoga je ključan za sva potraživanja. Ovo produljeno jamstvo proizvođača nije primjenjiva na polovne proizvode.

2. GARDENA krajnjem kupcu jamči kako je proizvod lišen nedostataka u materijalu i obradi. Produljeno jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje i habanje dijelova i komponenti (klinastog remenja, rotora, žarulja, filtara zraka, dijelova za fiksiranje noževa, noževa, turbina i nazubljenog remenja), vidljive promjene, istrošene i potrošne dijelove.

3. Usluge u sklopu jamstva pružaju se isporukom potpuno funkcionalnog zamjenskog proizvoda ili besplatnim popravkom neispravnog proizvoda koji nam je poslan, s time da zadržavamo pravo odabira jedne od tih opcija. Ova usluga podložna je sljedećim uvjetima:
• Proizvod ste upotrebljavali u predviđenu svrhu, prema preporukama u korisničkom priručniku.
• Kupac ili treća strana nisu pokušali otvoriti niti popraviti proizvod.
• U radu ste upotrebljavali isključivo originalne rezervne dijelove i dijelove podložne trošenju tvrtke GARDENA.
• Predočili ste nam presliku originalnog dokaza o kupnji i e-poruku s potvrdom registracije proizvoda.

4. Produljeno jamstvo proizvođača ograničeno je na zamjenu ili popravak u skladu s navedenim uvjetima. Zamijenjeni proizvodi ili dijelovi postaju naše vlasništvo. Produljeno jamstvo proizvođača ne predstavlja pravo na druga potraživanja od nas kao proizvođača, npr. na ime obeštećenja. Konkretno, nemate pravo na zamjenski proizvod dok je vaš proizvod na popravku. Jamstvenim servisom ne produljuje se jamstvo proizvoda.III. Raspon primjene produljenog jamstva proizvođača 


Ovo se jamstvo primjenjuje samo na robotske kosilice kupljene i rabljene u sljedećim državama:

Države članice EU / države EGP-a, Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Armenija, Australija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Kanada, Kina, Gruzija, Hong Kong, Izrael, Japan, Kazahstan, Kirgistan, Malta, Moldavija, Novi Zeland, Sjeverna Makedonija, Rusija, Švicarska, Srbija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tadžikistan, Turska, Turkmenistan, Ukrajina, Urugvaj, SAD i Uzbekistan.

GARDENA ne daje jamstvo za proizvode koji se kupuju ili upotrebljavaju u drugim državama. Tvrtka GARDENA bit će oslobođena svojih jamstvenih obveza ako bi njihovim ispunjavanjem došlo do kršenja nacionalnih ili međunarodnih propisa o vanjskoj trgovini, embarga i/ili drugih sankcija.

 

IV. Potraživanja u sklopu jamstva

U slučaju potraživanja u sklopu jamstva, pošaljite neispravan proizvod, presliku originalnog dokaza o kupnji i opis kvara na sljedeću adresu servisa; obvezno pokrijte troškove slanja:

GARDENA centralni ovlašteni servis za Hrvatsku:
Međimurka BS d.o.o., Kalnička 67, 40000 Čakovec; Tel: 040/384 660, Fax: 040/384-760, Mob: 098/461 054, servis@medjimurka-bs.hr

GARDENA ovlašteni servisi za Hrvatsku:
• KENCEK d.o.o., Čulinečka cesta 97, 10040 Zagreb, Tel: 01 28 66 977, Fax: 01 29 90 171, kencek@kencek.hr
• GEMMA SERVIS, Ul. Andrije Peruča 38, 51000 Rijeka, Tel: 051/431-638, 051/217-118, gemma-servis@ri.t-com.hr
• PAVLOV ALATI d.o.o., Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 Kaštel Gomilica, Tel: 099/8216724, 021/220022, pavlov.alati@st-t-com.hr

V. Primjenjivi zakon

Za produljenu jamstvo proizvođača nadležno je zakonodavstvo Savezne Republike Njemačke, a u skladu s propisima Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Taj odabir zakonodavstva ne znači kako ste vi kao kupac lišeni zaštite koju vam ti propisi pružaju i koja vam se u okviru zakonodavstva države vašeg prebivališta ne može ugovorno oduzeti.