žena koristi zidni kolut za crijevo za svoj vrt

Opći uvjeti ugovora

GARDENA - OPĆI UVJETI UGOVORA

1. Valjanost

1.1 Ovi opći uvjeti ugovora (u daljnjem tekstu "opći uvjeti") Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, 4020 Linz, Austrija, (u daljnjem tekstu "prodavatelj") primjenjuju se na kupce sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji su pravne osobe, samostalni poduzetnici ili fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, odnosno osobe koje se sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske smatraju trgovcima (u daljnjem tekstu "kupac"), a koji od prodavatelja kupuju proizvode marke "Gardena" (u daljnjem tekstu "roba"). Sve isporuke robe zajamčene su isključivo na temelju ovih općih uvjeta.

1.2 Osim ako nije drugačije dogovoreno, ovi opći uvjeti sastavni su dio svakog kupoprodajnog ugovora u verziji koja je na snazi u trenutku kada kupac preda narudžbu i objavljena je na (www.gardena.com). Međutim, ako je između prodavatelja i kupca sklopljen poseban pisani ugovor o kupoprodaji robe, odredbe takvog posebnog ugovora imaju prednost u odnosu na ove Opće uvjete.

1.3 Ovi opći uvjeti odnose se isključivo na ugovorni odnos između kupca i prodavatelja. Opći uvjeti kupca ne vrijede, osim ako se prodavatelj izričito pisanim putem složi s takvim korištenjem.

1.4 Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Takva promjena ne utječe na ugovore između prodavatelja i kupca koji su sklopljeni prije objave izmijenjenih uvjeta.


2. Sklapanje ugovora

2.1 Informacije u brošurama, ilustracijama, cjenicima itd. nisu obvezujuće, a isto vrijedi i za podatke o težini, dimenzijama i nosivosti robe, osim ako nije izričito drugačije navedeno u pisanom obliku.

2.2 Kupac može naručiti robu putem svih prodajnih kanala koje prodavatelj nudi. Na temelju narudžbe kupca sklapa se kupoprodajni ugovor između kupca i prodavatelja za robu koju prodavatelj isporučuje kupcu na temelju pojedinačne narudžbe kupca. Ukoliko prodavatelj ne isporuči svu naručenu robu od strane kupca ili ne isporuči robu u cjelokupnoj naručenoj količini, kupac je dužan za neisporučenu robu ili količinu ponovno izvršiti narudžbu. Što se tiče neisporučene robe ili količine, smatra se da za isto kupoprodajni ugovor nije niti zaključen.


3. Cijene i troškovi dostave

3.1 Prodavatelj prodaje robu po cijeni navedenoj u cjeniku važećem na dan narudžbe. Cijene ne uključuju porez na dodanu vrijednost, osim ako nije drugačije navedeno.

3.2 Za vrijednost narudžbe od najmanje 400,00 EUR (neto), dostava se vrši u skladu sa CIP (INCOTERMS 2020) na dogovoreno mjesto u Republici Hrvatskoj. Ukoliko je vrijednost narudžbe manja od 400,00 EUR (neto), prodavatelj će na računu posebno zaračunati trošak dostave u paušalnom iznosu od 7,00 EUR (bez PDV-a).

Prodavatelj ima pravo naplatiti dodatnih 7,00 EUR (bez PDV-a) za svaku stavku narudžbe koja odstupa od količina pakirne jedinice navedene u važećem prodajnom katalogu ili cjeniku. Primjer: ako se naručena roba prodaje u pakiranju od 10 komada, a kupac naruči 5 komada, prodavatelj može zaračunati dodatnih 7,00 EUR (bez PDV-a) za cijelu naručenu količinu.


4. Plaćanje i odgoda

4.1 Ukoliko pisanim ugovorom iz točke 1.2 ovih općih uvjeta nije drugačije dogovoreno, rok plaćanja je 30 (trideset) dana od dana primitka računa. Uplate se smatraju izvršenima u trenutku uplate na žiro račun prodavatelja.

4.2 U slučaju kašnjenja s plaćanjem, kupac je dužan platiti zateznu kamatu od prvog dana zakašnjenja po zakonskom propisanoj kamatnoj stopi. Prodavatelj ima pravo od kupca naplatiti sve troškove postupka naplate potraživanja, pri čemu u svakom slučaju prodavatelj ima pravo na posebnu dodatnu naknadu u iznosu od najviše 40 EUR.

4.3 Kupac nema pravo svoja otvorena potraživanja prema prodavatelju prebijati s tražbinama prodavatelja prema kupcu, osim tražbina koje su povezane s obvezama kupca (povezana potraživanja) o kojima je sud odlučio ili ih je prodavatelj priznao.


5. Prijelaz rizika i datumi isporuke

5.1 Rizik od slučajnog uništenja ili oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku predaje robe prijevozniku, čak i ako se radi o djelomičnim isporukama. Ako predaja i/ili isporuka robe prijevozniku kasni zbog razloga na strani kupca, rizik prelazi na kupca u trenutku kada je kupac obaviješten o spremnosti robe za otpremu.

5.2 Datumi isporuke su obvezujući samo ako ih prodavatelj izričito u pisanoj formi potvrdi. U slučaju prekoračenja roka isporuke, prodavatelj će obavijestiti kupca čim sazna da će doći do prekoračenja roka isporuke, posebno kada se radi o razlozima na strani njegovog poddobavljača, proizvođača i sl.

5.3 U slučaju više sile, posebno štrajkova, zatvaranja, nestašica sirovina, prekida u proizvodnji ili transportu, rata i pandemija, kao i svih mjera koje su poduzele vlasti, rok isporuke će se razmjerno produžiti. U slučaju takvih nepredviđenih događaja, i prodavatelj i kupac mogu odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično, ako događaji bitno otežavaju ispunjenje ili se bitno mijenja sadržaj ispunjenja. Odustajanje od ugovora mora biti u pisanom obliku.


6. Materijalni nedostaci, jamstvo i odgovornost za štetu

6.1 Kupac može ostvariti pravo na odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke ako se isti pokažu u roku od šest mjeseci od isporuke. U svakom slučaju, uvjet za ostvarivanje prava na odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke je pregled robe odmah po isporuci. O uočenim greškama kupac je dužan pisanim putem obavijestiti prodavatelja odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana. Skrivene nedostatke kupac je dužan pisano prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otkrivanja. Ako kupac ne dostavi pisanu obavijest o nedostacima ili je ne dostavi na vrijeme, gubi pravo na materijalne nedostatke i naknadu štete. Ako je obavijest o nedostacima pravovremena, prodavatelj će prema vlastitom nahođenju zamijeniti neispravne dijelove ili otkloniti sve nedostatke ili isporučiti zamjenski proizvod.

6.2 Uvjeti jamstva navedeni na jamstvenom listu odnose se na robu pokrivenu jamstvom, a detaljnije odredbe navedene su u Standardnoj politici jamstva proizvođača, koja je objavljena na (www.gardena.com).

6.3 Prodavatelj odgovara samo za štetu prouzročenu namjerno ili krajnjom nepažnjom (osim tjelesnih ozljeda). Naknada za neizravnu štetu, uključujući troškove montaže i uklanjanja neispravne robe te za izmaklu korist je isključena.


7. Pridržavanje vlasništva

7.1 Dok kupoprodajna cijena nije plaćena u cijelosti, uključujući sve dodatne troškove, roba ostaje isključivo vlasništvo prodavatelja. Dakle, sve dok kupoprodajna cijena nije u cijelosti plaćena prodavatelju, roba predstavlja stvar na kojoj prodavatelj ima je zadržano pravo vlasništva, koju kupac ne smije dati u zalog, pokloniti, (pre)prodati ili posuditi. Kupac nema pravo raspolagati tom robom bez prethodne izričite suglasnosti prodavatelja. Kupac snosi sve rizike vezane uz robu koja mu je povjerena, a posebice rizik uništenja, gubitka i oštećenja robe.


8. Ograničenja izvoza i korištenja određenih proizvoda u Sjedinjenim Državama i Kanadi

8.1 Kupac smije prodavati Robu samo kupcima koji se nalaze u EGP-u, Švicarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

8.2 Kupac ima pravo koristiti registrirane zaštitne znakove prodavatelja, uključujući distribuciju robe označene njima, samo na području EGP-a, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

8.3 "Gardena smart proizvodi" nisu namijenjeni za prodaju ili korištenje u Sjedinjenim Državama, jer ova grupa proizvoda radi u radio frekvencijskom rasponu koji koristi samo američka vojska. Stoga "Gardena smart proizvodi" nisu certificirani za upotrebu u Sjedinjenim Državama, nisu ovlašteni za upotrebu u Sjedinjenim Državama i prodavač ih nije odobrio za prodaju ili upotrebu u Sjedinjenim Državama.

8.4 "Proizvodi za navodnjavanje vrta" nisu namijenjeni za prodaju ili upotrebu u SAD-u i Kanadi budući da su ovi proizvodi proizvedeni za metrički sustav i stoga ne odgovaraju američkim i kanadskim priključcima za vodu koji su proizvedeni za imperijalni mjerni sustav. Kada se koristi u SAD-u i Kanadi i spaja na tamošnje vodovodne priključke, postoji rizik od curenja vode ili rizik da funkcije proizvoda budu nedostupne ili ne budu u potpunosti dostupne. Prodavatelj nije odobrio "Gardena proizvode za navodnjavanje" za prodaju ili upotrebu u Sjedinjenim Državama i Kanadi.

8.5 "Gardena električna oprema" koja se spaja na napajanje putem strujnog kabela nije namijenjena za prodaju ili korištenje u SAD-u i Kanadi jer utikači električne opreme nisu kompatibilni s lokalnim utičnicama. Električna oprema ne može se koristiti u SAD-u i Kanadi bez odgovarajućeg adaptera. Prodavatelj nije odobrio prodaju ili korištenje električne opreme u Sjedinjenim Državama i Kanadi i ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da se električna oprema prodaje ili koristi u Sjedinjenim Državama ili Kanadi.


9. Zaštita podataka

9.1 Prodavatelj prikuplja i pohranjuje podatke o kupcima koji su potrebni za transakciju. Pri obradi osobnih podataka kupca ili njegovih zaposlenika, prodavatelj se pridržava zakonskih odredbi, posebice odredbi GDPR (Opće uredbe o zaštiti podataka) i važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka. Pojedinosti o načinu, opsegu, mjestu i svrsi prikupljanja, obrade i korištenja potrebnih osobnih podataka od strane prodavatelja, kao i o pravima oštećenih, dostupni su u izjavi o zaštiti podataka (www.gardena.com).


10. Ostale odredbe

10.1 Na ugovore sklopljene na temelju ovih općih uvjeta primjenjuje se hrvatsko pravo; dok je isključena primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

10.2 Za sporove vezane uz ugovore sklopljene na temelju ovih općih uvjeta nadležan je nadležni sud u Linzu, Austrija, a prodavatelj može protiv kupca pokrenuti sudski postupak i pred nadležnim sudom u Hrvatskoj.

10.3 Ovi opći uvjeti objavljeni su na web stranici prodavatelja (www.gardena.com) i primjenjuju se na sve ugovore sklopljene od 1. travnja 2023. nadalje.


Linz, 1. travnja 2023.

Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, 4020 Linz, Austrija