GARDENA

Ügyfélfiók felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek a GARDENA weboldalon termék regisztrálása céljából ügyfélfiók létrehozására és használatára vonatkozóan (utoljára frissítve: 2024. január 30.)

1. Általános

A GARDENA Manufacturing GmbH (székhely: Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Németország, a továbbiakban: „GARDENA” és a többes szám első személyű alakok) által meghatározott jelen felhasználási feltételeknek a www.gardena.com/hu weboldalon termék regisztrálása céljából személyes ügyfélfiók létrehozására és használatára vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában hatályos változata (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandó.

A GARDENA a Husqvarna AB (publ.) leányvállalata. Az ügyfélfiók és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások célja, hogy Ön regisztrálja termékeit és áttekintést kapjon ezekről a regisztrált termékekről.

A felhasználókra vonatkozó, a jelen ÁSZF-től eltérő vagy azt kiegészítő feltételek nem alkalmazandók.

2. Alapvető követelmények, ügyfélfiók létrehozása

Az ügyfélfiók létrehozása és használata díjmentes. 

Fiókot csak 18. életévüket betöltött személyek hozhatnak létre.

Az ügyfélfiók segítségével különösen a következő funkciók használata lehetséges:

 1. Profilbeállítások (fiókadatok, jelszóbeállítások, hírlevélküldés kezelése, fiók törlése)
 2. Termékek regisztrálása
 3. Regisztrált termékek (az ügyfélfiókon keresztül regisztrált termékek megtekintése a jótállási idővel együtt)

Az ügyfélfiók létrehozásakor tudomásul veszi, hogy személyes fiók jön létre. Ezt az ügyfélfiókot a Husqvarna AB (publ.) vállalat fogja kezelni. Az ügyfélfiókja létrehozásakor felhasználónevet (e-mail-címet) és jelszót kell megadnia. A felhasználónév és a jelszó nem lehet bántalmazó, faji vagy etnikai szempontból sértő, nyíltan szexuális jellegű vagy rágalmazó, továbbá nem sérthet semmilyen szellemitulajdonhoz fűződő jogot vagy a személyes adatok védelméhez fűződő jogot.

Az ügyfélfiók létrehozásakor meg kell adnia az e-mail-címét, vezeték- és utónevét, származási országát és jelszavát. A fiók létrehozásával vállalja, hogy kizárólag valós (és érvényes) adatokat közöl. A regisztrációs adatok beküldése után visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megerősítéshez szükséges hivatkozást. A regisztráció befejezéséhez erre a megerősítő hivatkozásra kell kattintania. A regisztrációját követően létrejön az ügyfélfiókja a hozzá tartozó bejelentkezési adatokkal együtt. Ettől kezdve jogosult használni ügyfélfiókját a jelen ÁSZF szabályai szerint.

Az ügyfélfiók létrehozásakor Ön köteles olyan elérhetőségeket megadni, amelyen keresztül Ön bármikor elérhető (telefonszám/ mobiltelefon-szám és email cím). Köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a foglalásban email címét hibátlanul adja meg, illetve hogy a megadott email postafiókhoz hozzáférjen, valamint annak tartalmát rendszeresen ellenőrizze. Amennyiben a fentieknek nem tesz eleget, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Az Ön fiókja a személyéhez kapcsolódik, nem ruházhatja át harmadik félre, és nem engedélyezheti harmadik fél számára az ügyfélfiókja használatát. Az Ön felelőssége gondoskodni a bejelentkezési adatainak védelméről, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. A jelszót biztonsági okokból rendszeresen meg kell változtatnia. Amennyiben oka van feltételezni, hogy harmadik fél hozzáférést szerzett az ügyfélfiókjához, haladéktalanul értesítenie kell minket. Jogosultak vagyunk de nem kötelességünk felfüggeszteni az ügyfélfiókjához való hozzáférést, amennyiben okunk van azt feltételezni, hogy harmadik fél illetéktelen módon hozzáférést szerzett az ügyfélfiókjához.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy ha már több hónapja nem jelentkezett be az ügyfélfiókjába, értesítő e-mailt küldjünk Önnek, amelyben tájékoztatjuk arról, hogy ha meg kívánja tartani ügyfélfiókját, az értesítő e-mail beérkezésétől számítva adott időn belül be kell jelentkeznie. Amennyiben nem jelentkezik be az ügyfélfiókjába ezen meghatározott időszakon belül, az ügyfélfiókját deaktiváljuk vagy töröljük, és erről, valamint a jelen ÁSZF alapjául szolgáló használati jogviszony ebből eredő megszűnéséről e-mailben értesítjük Önt.

3. A személyes adatok kezelése

Az ügyfélfiók létrehozásakor bizonyos személyes adatok megadására kérjük. Az ügyfélfiók használatának megkezdése előtt, kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat. Adatvédelmi nyilatkozatunk a következő címen érhető el: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/uk/privacy-notice/

4. Felhasználási jog

A jelen ÁSZF elfogadása és teljesítése esetén a GARDENA nem kizárólagos, nem engedményezhető, nem átruházható, visszavonható felhasználási jogot (a továbbiakban: „Felhasználási jog”) biztosít Önnek az ügyfélfiók használatára és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére. A Felhasználási jogot személyes célra biztosítjuk, nem kereskedelmi használatra. A GARDENA sem Önnek, sem más személynek nem engedélyezi az Önnek az ügyfélfiókon keresztül nyújtott szolgáltatások lemásolását vagy módosítását. A hozzájárulásunk nélkül sem Ön, sem harmadik személy nem fejlesztheti tovább, nem egészítheti ki és nem fordíthatja vagy fejtheti vissza a szolgáltatásokat vagy azok programkódjait. Tilos bármilyen formában elektronikus támadást intézni a szolgáltatások ellen. Ez a vírusok vagy kémprogramok továbbítását is magában foglalja. Az erre irányuló próbálkozások a GARDENA-val szembeni jogsértésének minősülnek. Ha Ön megszegi ezeket a korlátozásokat vagy bármely egyéb, a jelen 4. fejezetben foglalt korlátozást, akkor a GARDENA jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni a jelen ÁSZF alapjául szolgáló használati jogviszonyt (beleértve a Felhasználási jogot is). Emellett büntetőeljárás megindítását is kezdeményezhetik Önnel szemben, illetve az okozott károkért való felelősségre vonásra is sor kerülhet.

A jelen Felhasználási jogot korlátlan időtartamra biztosítjuk, és az automatikusan megszűnik a jelen ÁSZF alapját képező használati jogviszony például az alábbi 8. fejezet szerinti megszűnésével. Ez nem érinti a német szerzői jogi törvény (UrhG) 69e. szakaszát.

5. Az ügyfélfiók használata és a szolgáltatások igénybevétele; harmadik személyek jogai

Kizárólag a jelen ÁSZF szerint használhatja az ügyfélfiókot, és veheti igénybe az Önnek nyújtott szolgáltatásokat és tartalmakat. Ön vállalja és szavatolja, hogy a szolgáltatásokat és azok tartalmát nem veszi igénybe olyan módon, amely:

 1. hamis, félrevezető, valótlan vagy nem helyénvaló,
 2. jogellenes tevékenységekre irányul, ilyet valósít meg, támogat vagy ösztönöz,
 3. faji vagy etnikai szempontból sértő, illetve egy kisebbség (például nemzeti vagy etnikai csoport) elleni izgatásnak minősül,
 4. becsületsértő, illetve nyíltan szexuális jellegű,
 5. szexuális irányultság vagy vallás elleni támadásnak minősül, vagy bármely más módon diszkriminatív,
 6. emberi méltóság megsértésére vagy bármely személy üldözésére irányul,
 7. bármilyen módon káros, bántalmazó, sértő vagy jogellenes, vagy sérti bármely harmadik fél jogait (többek között, de nem kizárólagosan a szerzői jogot és védjegyjogokat), vagy
 8. egyéb módon ellentétes a szolgáltatások rendeltetésével vagy a jelen ÁSZF-fel.

Felhasználóként Ön közvetlen felelősséggel tartozik harmadik felekkel szemben e harmadik felek jogainak az Ön felelősségi körében elkövetett megsértéséért. Amennyiben egy ilyen jogsértés eredményeként bizonyos külső felek megalapozott követelést nyújtanak be a GARDENA gazdasági társasággal szemben, Ön köteles olyan mértékben kártalanítani a GARDENA vállalatot az ilyen veszteségért, amilyen mértékben azért Ön felelős, kivéve abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy nem Ön a felelős a veszteséget eredményező jogsértésért.

6. Hálózati díjak és hozzáférés

Az Ön feladata és felelőssége, hogy biztosítsa az ügyfélfiókon keresztül elérhető tartalom és szolgáltatások használatához szükséges hálózati hozzáférést. Általánosságban elmondható, hogy az Ön által a hálózathoz való hozzáféréshez igénybe vett harmadik fél szolgáltatók kiegészítő költségeket számíthatnak fel, például az adatátvitelért. Ezeket a költségeket nem térítjük meg. Emellett az Ön felelőssége a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és azok igénybevételéhez szükséges legújabb hardverek és szoftverek beszerzése és fenntartása.

7. Az ügyfélfiók rendelkezésre állása

A GARDENA törekszik annak biztosítására, hogy az ügyfélfiók a lehető legkevesebb megszakítással használható legyen. Technikai okokból előfordulhat, hogy Ön idő és tartalom tekintetében is csak korlátozottan vagy átmenetileg egyáltalán nem tudja használni az ügyfélfiókját. Az ügyfélfiókhoz való hozzáférésre továbbá hatással lehet vagy azt megszakíthatja karbantartás, frissítés vagy meghibásodás (különösen műszaki problémák, illetve hardver- vagy szoftverhibák).

Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot, hogy az ügyfélfiók elérését bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, megszakítsuk vagy ideiglenesen felfüggesszük, amennyiben erre jogszabály vagy hatósági határozat kötelez bennünket, vagy ha ez az ügyfélfiókkal kapcsolatos informatikai és adatbiztonságot fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges.

8. A GARDENA felelőssége

Amennyiben a GARDENA a jelen ÁSZF-fel összhangban ingyenes szolgáltatásokat nyújt, a GARDENA kizárólag a szándékos kötelességszegésért és a súlyos gondatlanságért tartozik felelősséggel. Az anyaghibákra és a jogcímbeli hiányosságokra a német polgári törvénykönyv (BGB) 523. és 524. szakasza vonatkozik.

Az alábbiak szintén alkalmazandók:

A GARDENA felelősséggel tartozik a német termékfelelősségi törvény (Produkthaftungsgesetz) szerinti szándékos kötelességszegésért és súlyos gondatlanságért, haláleset, testi sérülés vagy egészségkárosodás felróható (vagy egyszerűen gondatlan) okozásáért, hiba csalárd módon történő elrejtéséért vagy a jogszabályi előírások szerint vállalt jótállásért, amennyiben erre kiterjed a német telekommunikációs törvény (TKG) 70. szakaszának (a nyilvánosan hozzáférhető telekommunikációs szolgáltatások szolgáltatójának felelőssége) hatálya.

A GARDENA felelőssége kizárólag az alapvető szerződéses kötelezettségek gondatlan megsértéséből adódó, jellemző és előrelátható károkra korlátozódik. Az alapvető kötelezettségek azon kötelezettségeket jelentik, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés szerződésszerű teljesítésének szempontjából, valamint amelyek betartására a szerződéses partner rendszeresen hagyatkozhat, illetve amelyek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését.

A GARDENA felelőssége minden egyéb esetben kizárható. Amennyiben a GARDENA felelőssége kizárható vagy korlátozott, ez a korlátozás az alkalmazottai, alvállalkozói, munkavállalói, egyéb közreműködői, képviselői és helyettes ügynökei személyes felelősségére is vonatkozik.

9. A használati jogviszony megszűnése

Ön bármikor kérheti, hogy a GARDENA törölje ügyfélfiókját, és megszüntetheti az azon keresztül elérhető tartalmak és szolgáltatások használatát. A törlés funkció az ügyfélfiókjába történő bejelentkezés után érhető el. Az ügyfélfiók törlésével megszűnik az Ön és a GARDENA közötti, a jelen ÁSZF alapjául szolgáló használati jogviszony.

A GARDENA felmondhatja a jelen ÁSZF alapjául szolgáló használati jogviszonyt 28 (huszonnyolc) napos felmondási idővel. Ezen túlmenően a GARDENA fenntartja a jogot, hogy a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a jelen ÁSZF tárgyát képező szerződést határidő nélkül felmondja, és így az Ön ügyfélfiókját és az azon keresztül elérhető tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést megszüntesse, amennyiben Ön súlyosan megszegi a jelen ÁSZF-et, vagy egyéb olyan rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az egyedi eset összes körülményét figyelembe véve és mindkét fél érdekeit mérlegelve a GARDENA számára észszerűtlenné teszik a szerződéses kapcsolat további fenntartását. A GARDENA általi felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásban történik. A GARDENA által e-mail útján megküldött közlések írásbeli közlésnek minősülnek.

A GARDENA jogosult továbbá azonnali hatállyal ideiglenesen felfüggeszteni az Ön ügyfélfiókjához való hozzáférést, ha okkal feltételezhető, hogy Ön megsérti a jelen ÁSZF bármely lényeges rendelkezését.

A regisztrált termékek jótállási időtartamát nem érinti az ügyfélfiók törlése és a jelen ÁSZF alapjául szolgáló használati jogviszony ebből fakadó megszűnése.

10. Változások az ügyfélfiókon keresztül elérhető tartalmakban és szolgáltatásokban

A GARDENA folyamatosan fejlesztéseket végez annak érdekében, hogy a felhasználói számára a lehető legjobb felhasználói élményt biztosítsa. A GARDENA ezért fenntartja a jogot az ügyfélfiókon keresztül elérhető tartalmak és szolgáltatások frissítésére vagy módosítására, feltéve, hogy az ilyen frissítés vagy módosítás (i) a GARDENA számára a kötelező jogi követelményeknek való megfeleléshez vagy valamely bíróság vagy illetékes hatóság kötelező érvényű határozatának teljesítéséhez szükséges; (ii) pusztán a mindenkori bevált vagy aktuális technológiai szabványokhoz való alkalmazkodást jelenti; vagy (iii) nem lépi túl a szakmában szokásos mértéket, és hasonló eseteket figyelembe véve az Ön számára észszerű, azaz nem hiúsítja meg az Ön azon jogos elvárását, hogy továbbra is használhassa az elérhető lényeges tartalmakat vagy szolgáltatásokat. A szolgáltatás jellegét vagy funkcióit érintő módosítás például a hibajavítás, a biztonsági javítókészletek alkalmazása és a funkcionalitás fejlesztése.

11. Az ÁSZF módosításai

A GARDENA fenntartja a jogot, hogy módosításokat javasoljon Önnek a jelen ÁSZF vonatkozásában. A GARDENA az ÁSZF tervezett módosításairól megfelelő időben, legalább 30 nappal a módosítások hatálybalépésének tervezett időpontja előtt írásban tájékoztatást küld Önnek. A következő mondatban foglaltakra is figyelemmel, Önnek aktívan bele kell egyeznie a javasolt módosításba. Az ÁSZF (i) olyan kisebb módosításai esetében, amelyek nem érintenek lényeges rendelkezéseket, és (ii) olyan módosítások esetében, amelyeket jogszabályi változás, jogerős bírósági határozat vagy illetékes hatóság kötelező érvényű határozata tesz szükségessé, az Ön hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a GARDENA vállalatot nem értesíti írásban a módosítások elutasításáról azok hatálybalépésének javasolt időpontja előtt. Ha Ön nem ért egyet az általunk javasolt kisebb módosításokkal, akkor a módosítások hatálybalépésének javasolt időpontjáig értesítheti a GARDENA vállalatot a módosítások elutasításáról. Lényeges módosítások kapcsán az elutasítás esetén vagy a hozzájárulás hiánya esetén, kisebb módosítások kapcsán pedig az elutasítás esetén a jelen ÁSZF alapjául szolgáló használati jogviszonyra továbbra is a meglévő ÁSZF-re alkalmazandó. A GARDENA az értesítés során tájékoztatja Önt a hozzájárulásra vonatkozó követelményről vagy az Ön elutasítási jogáról, valamint a hozzájárulás hiányának vagy az elutasítási határidő lejártának jelentőségéről.

 

12. Vonatkozó törvények

A jelen ÁSZF-re a Németországi Szövetségi Köztársaság joga az irányadó, a nemzetközi magánjog és az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kizárásával. Ez a joghatósági kikötés nem jelenti azt, hogy Ön fogyasztóként nem részesülhet abban a védelemben, amelytől az Ön szokásos lakóhelye szerinti állam joga szerint szerződésben nem lehet eltérni.

13. Elválaszthatósági záradék

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben semmisek vagy érvénytelenek vagy azzá válnak, az nem érinti a további rendelkezések érvényességét. A törvényi szabályozás (a német polgári törvénykönyv (BGB) 306. § (2) bekezdése) lép életbe a hiányzó vagy érvénytelen rendelkezések helyett. Minden egyéb tekintetben a felek a semmis vagy érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legközelebb áll a semmis vagy érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához, kivéve, ha a szerződés valamely további értelmezését előnyben részesítik vagy az lehetséges.

14. Elérhetőségek

Amennyiben bármilyen kérdése van az ügyfélfiókján keresztül elérhető tartalommal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, forduljon hozzánk: service@gardena.com

Legutóbbi módosítás dátuma: 2024. január 30.