Henkilö, jolla on multaa käsissään

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Ihmisten ja luonnon tuominen lähemmäs toisiaan

Me kaikki tunnemme seuraukset, joita ilmastonmuutos tuo jokapäiväiseen elämäämme, ja ymmärrämme, että käyttäytymisellämme on vaikutusta ympäristöön. Kestävä kehitys on strategiamme keskiössä yksinkertaisesti siksi, että puutarhanhoidossa on kyse luonnosta. Johtavana puutarhabrändinä velvollisuutemme on toimia tietoisesti ja vastuullisesti. Husqvarna-konserniin kuuluvana yrityksenä GARDENA on mukana konserninlaajuisessa kestävän kehityksen ohjelmassa "Sustainovate", jonka nimitys yhdistää termit ‘sustainability’ ja ‘innovation’. Ohjelman strategisena lähestymistapana on edistää innovaatioita, jotka tuovat ihmiset ja luonnon lähemmäs toisiaan.

SDGs

Yhdenmukaisuus Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa

Sitoumuksemme kautta tuemme useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG), jotka sisältävät 17-kohtaisen suunnitelman äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden torjumiseksi ja planeetan suojelemiseksi vuoteen 2030 mennessä. Näiden maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä ponnisteluja yhteiskunnan kaikilla tasoilla, eikä vähiten liike-elämässä, jolla on ratkaiseva rooli muutosagenttina. Husqvarna Groupin suurin panos tavoitteiden saavuttamiseen on toiminnan negatiivisten vaikutusten vähentäminen, positiivisen muutoksen edistäminen arvoketjussa ja sitoutuminen yhteiskunnan tasolla. 

Sitoutumisemme parempaan tulevaisuuteen

04_01_Globalcompact

YK:n Global Compact -aloite

YK:n Global Compact sitouttaa yrityksiä mukauttamaan toimintansa ja strategiansa ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskeviin periaatteisiin sekä ryhtymään toimiin, jotka edistävät yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten kestävän kehityksen tavoitteita.

04_02_Sciencebasedtargets

Tieteeseen perustuvat tavoitteet

Aloite tukee yrityksiä määrittelemään omat tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteensa Pariisin sopimuksen mukaisesti.

04_03_BusinessA

Business Ambition 1,5 °C

Business Ambition 1,5 °C on YK:n Global Compact -aloite. Aloitteessa kehotetaan yrityksiä tekemään osansa maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen, mikä puolestaan edellyttää tieteeseen perustuvien päästötavoitteiden asettamista.

04_04_CDP

Carbon Disclosure -projekti

CDP on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ylläpitää maailmanlaajuista ilmoitusjärjestelmää, jonka avulla sijoittajat, yritykset, kaupungit, osavaltiot ja alueet voivat hallita ympäristövaikutuksiaan. Järjestelmä on ollut käytössä yli 20 vuotta.

04_05_CLC

Climate Leadership -koalitio

Climate Leadership Coalition on voittoa tavoittelematon yritysten ilmastoverkosto Euroopassa. Jäsenet pyrkivät olemaan oman alansa johtajia ilmastonmuutoksen hillintätavoitteissa. Verkosto tukee jäseniään jakamalla parhaita käytäntöjä, poliittisia lähestymistapoja ja strategioita sekä osallistumalla alueellisen ja maailmanlaajuisen politiikan kehittämiseen.

Sustainovate 2025

Sustainovate – kestävän kehityksen ohjelmamme

Tämä on Sustainovate – suunnitelmamme näyttää toimialallemme suuntaa kohti resursseja säästävää taloutta. Sustainovate-hankkeen kautta haastamme itsemme ja innostamme muita muuttumaan. Olemme edelläkävijöitä tuomaan ratkaisuja, jotka edustavat resurssien tehokkaampaa ja fiksumpaa käyttöä.

Sustainovate tarttuu kolmeen muutosmahdollisuuteen – hiili, kiertotalous ja ihmiset – ja kolmeen vuoteen 2025 ulottuvaan tavoitteeseen, jotka ohjaavat liiketoimintaamme. Ne tarjoavat meille mahdollisuuksia tukea siirtymistä vähähiiliseen energiayhdistelmään, olla edelläkävijöitä tavoissa tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme kiertotalousratkaisujen avulla sekä inspiroida ja sitouttaa yhä useampia ihmisiä monistamaan positiivisia vaikutuksia.

06_01_Carbon

Vähähiilisiin ratkaisuihin siirtyminen

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen toiminnoissamme ja sen ulkopuolella. Haluamme tehdä osuutemme maapallon lämpötilan nousun rajoittamisessa 1,5 celsiusasteeseen Pariisin sopimuksen – ilmastopolitiikan globaalin kehyksen – mukaisesti.

06_02_Circular

Uudelleenajattelu ja -suunnittelu resurssien säästämiseksi

Toteutamme kiertotalouden periaatteita organisaatiossamme käyttämällä materiaaleja uudelleen, vähentämällä jätettä ja lisäämällä tuotteiden ja tuotepakkausten kierrätettävyyttä mahdollistaen samalla veden tehokkaan käytön.

06_03_People

Pysyvän vaikutuksen toimien edistäminen

Lähestymistapamme perustuu asiakkaidemme ja tiimiemme intohimon ja luovuuden esiin tuomiseen. Kasvatamme vaikutustamme inspiroimalla asiakkaitamme tekemään kestävämpiä valintoja ja inspiroimalla miettimään, mitä he itse voivat saada aikaan.