Tingimused
Gardena tänab Teid, et Te meie ettevõtte ja toodete vastu huvi tunnete. Me nõuame ning soovitame tungivalt, et Te loete nimetatud Tingimusi hoolikalt enne Saidi kasutamist. Saidi kasutamise läbi nõustute Te järgima nimetatud Tingimusi
.

Üldist
Käesolevat veebilehte ja selle alamlehekülgi (koos: „Sait“) avaldab ja haldab Husqvarna AB (avalik)/GARDENA GmbH või selle grupi ettevõtted, tütarettevõtted või filiaalid (koos: GARDENA). Teiepoolseks Saidi kasutamise tingimuseks on seaduslikult kohustav leping Teie ja GARDENA vahel („Leping“). Lepingu tingimused on järgmised („Tingimused“). Kasutades Saiti, kinnitate, et Te olete lugenud kasutustingimusi ja kõiki nendega seonduvaid dokumente, neist aru saanud ning nõustute nendega. On oluline, et Te loete tingimusi hoolikalt. Kui Te ei nõustu nimetatud tingimuste ja kõigi nendega seonduvate dokumentidega, ei ole Teil luba Saiti kasutada.

Litsents
Käesolevas Lepingus määratletud Tingimustel annab GARDENA Teile mittevälistava, mitte-ülekantava, piiratud õigustega ligipääsu nimetatud Saidi ja seal sisalduvate materjalide kasutamiseks ja kuvamiseks. Te nõustute mitte katkestama või mitte püüdma katkestada Saidi tegevust mitte ühelgi moel. GARDENA annab Teile loa vaadata ja alla laadida teavet („Materjalid“) Saidilt ainult isiklikuks, mitte äriliseks tegevuseks, välja arvatud juhul, kui seda on selgelt väljendatud Gardena sotsiaalmeedia uudistetoas. Käesolev luba ei hõlma õigust Materjalidele ja Materjalide koopiatele ning allub järgmistele piirangutele: 1) Te peate säilitama Materjalide autoriõiguse ja muud omandust määratlevad märkused kõikide allalaaditud Materjalide koopiatel; 2) Teil ei ole luba Materjale muuta, neid reprodutseerida ega avalikult näidata, ette kanda ega levitada ega muul viisil kasutada ega neid edastada ühelgi avalikul ega ärilisel eesmärgil; ja 3) Te ei tohi Materjale edastada ühelegi isikule, välja arvatud juhul, kui Te olete neid sellest teavitanud ning nad nõustuvad kinni pidama kohustustest, mis tekivad seoses käesolevate tingimustega. Te nõustute kinni pidama kõikidest lisapiirangustest, mis on väljas aeg-ajalt ajakohastataval Saidil.

Kasutajagarantiid
Te kinnitate ja garanteerite, et Te kasutate kõnealust Saiti kooskõlas käesolevate Tingimustega, kaasa arvatud seadused ja sätted, mis tulenevad käesolevast Lepingust, ning peate kinni kõikidest olemasolevatest ja tulevastest Saidi poliitikatest ja reeglitest. Te nõustute, et Te ei kasuta Saiti järgmistel eesmärkidel: (a) rämpsposti ja pealesunnitud teabevahetuse edastamine; (b) esinemine GARDENA või kellegi muuna või lubamine kolmandal osapoolel esineda Teiena; (c) päiste võltsimine või muul viisil identifikaatorite manipuleerimine Saidi kaudu edastatava teabe päritolu peitmiseks; (d) oma isiku või asutusega seotuse vääresitamine; (e) tegutsemine viisil, mis mõjutab negatiivselt muude kasutajate võimet Saiti kasutada; (f) tegevuste korraldamine, mis rikuksid kohalduvat seadusandlust, (g) selliste materjalide edastamine või postitamine, mis rikuvad suuremal või väiksemal määral ükskõik millisel moel muude kasutajate õigusi või mis on seadusega vastuolus, kuritarvitavad, teotavad, vulgaarsed või muul viisil vastuvõetamatud või mis sisaldavad toodete või teenuste reklaami või turundust; või (h) teiste kasutajate isikuandmete kogumine või säilitamine, välja arvatud juhul, kui nimetatud kasutajad on selleks selge nõusoleku andnud.

Privaatsus

Teavet GARDENA privaatsustavade kohta ja selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kogume ja käsitleme ning kuidas teie privaatsust kaitseme, leiate GARDENA privaatsusteatisest. Selle veebisaidi kasutamisel nõustute teie isikuandmete kasutamisega vastavalt GARDENA privaatsusteatise tingimustele.


Muutused
GARDENA jätab endale õiguse ainuüksi oma äranägemisel muuta, kohandada, lisada või kõrvaldada ükskõik millist käesoleva Lepingu osa täielikult või osaliselt igal ajal, ilma ette teatamata. Käesoleva Lepingu muutused jõustuvad Lepingu Saidile postitamise hetkel. Kui Te jätkate Saidi kasutamist pärast Lepingu muutuste postitamist Saidile, loetakse seda märgiks, et Te olete nimetatud muutustega nõus.

Intellektuaalse omandi õigused
Te tunnistate ning nõustute, et kõik Saidil oleva intellektuaalse omandi õigused (kaasa arvatud, kuid mitte ainult autoriõigus, patendid, oskusteave, konfidentsiaalne teave, andmebaasi õigused ja kaubamärgi ja disaini õigused, kas registreeritud või mitte) kuuluvad GARDENA’le või selle litsentsiaatidele. Kogu maineväärtus ja intellektuaalse omandi õigused, mis tekivad läbi GARDENA’le kuuluvate intellektuaalse omandi õiguste kasutamise, kuuluvad GARDENA’le. Sait koos kõigi Materjalidega on autoriõigusega kaitstud ning seda kaitsevad ülemaailmsed autoriõiguse seadused ja kokkulepped. Te nõustute Saidi ja selle Materjalide kasutamise ajal kinni pidama kõikidest ülemaailmsetest autoriõiguse seadustest ning takistama Materjalide volitamata kopeerimist. GARDENA ei anna Teile ühtegi selgesõnalist ega kaudset õigust ühegi patendi, disaini, kaubamärgi, autoriõiguse ega ametisaladuse seadusandluse alusel. Te tunnistate ja nõustute, et Te ei kasuta ja miski käesolevates tingimustes ei anna Teile õigust kasutada GARDENA kaubamärke, ärinimesid, teenindusmärke, logosid, domeeninimesid ega muid eriomaseid kaubamärgi funktsioone peale nende, mis on selgelt väljendatud GARDENA Kaubamärginimekirjas. Palun arvestage, et kõik teave, omaalgatuslikud ettepanekud, ideed või muud saadetised klassifitseeritakse mittekonfidentsiaalseteks ning seega autoriõiguse alla mittekuuluvateks. Saates ükskõik millist teavet või materjali, välja arvatud patendi teabedeklaratsiooni (Patent Information Declaration), nagu kirjeldatud GARDENA tegevuspõhimõtetes omaalgatuslike ideede käitlemise kohta, tagate GARDENA’le piiramatu, kasutustasuvaba, tühistamatu ja ülemaailmse litsentsi kasutada, reprodutseerida, esitleda, ette kanda, muuta, edastada ja levitada nimetatud materjale või teavet, samuti nõustute, et GARDENA’l on voli kasutada kõiki ideid, kontseptsioone, oskusteavet või meetodeid, mida Te meile ükskõik millisel eesmärgil saadate. Lisateabe saamiseks palun vaadake Gardena tegevuspõhimõtted omaalgatuslike ideede käitlemise kohta.

Tarkvara
Kogu tarkvara, mida Te saate Saidilt alla laadida („Tarkvara“), on kaetud autoriõigusega ning kuulub GARDENA’le ja/või selle tarnijatele. Tarkvara kasutamist reguleerivad lõpptarbija litsentsilepingu tingimused, kui kohaldub; nimetatud tingimused võivad olla Tarkvaraga kaasas või kuuluda selle koostisse („Litsentsileping“). Kui Litsentsilepingus ei ole teisiti sätestatud, on Tarkvara saadaval allalaadimiseks ja kasutamiseks ainult lõpptarbijatele. Kõik Tarkvara reproduktsioonid või taaslevitamised, mis ei ole kooskõlas Litsentsilepinguga, võivad kaasa tuua tsiviil- ja kriminaalkaristusi. ILMA EELNEVAT PIIRAMATA, ON TARKVARA KOPEERIMINE VÕI REPRODUTSEERIMINE MUUSSE SERVERISSE VÕI ASUPAIKA TULEVIKUS REPRODUTSEERIMISEKS VÕI TAASLEVITAMISEKS SELGELT VÄLJENDATULT KEELATUD. TARKVARALE ON ANTUD GARANTII, KUI ÜLDSE, AINULT VASTAVALT LITSENTSILEPINGU TINGIMUSTELE. VÄLJA ARVATUD LITSENTSILEPINGUS ANTUD GARANTIID, ÜTLEB HUSQVARNA LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST SEOSES TARKVARAGA, KAASA ARVATUD KÕIK KAUDSELT ESITATUD GARANTIID JA TINGIMUSED TURUSTATAVUSE, ERIOMASEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, KUULUVUSE JA MITTERIKUMISE KOHTA.

Muud veebilehed
Teie mugavuse huvides võib Saidil leiduda linke veebilehtedele, mida omavad, annavad välja ja haldavad kolmandad osapooled. GARDENA ei võta endale kohustust jälgida ega läbi vaadata niisuguste kolmandate osapoolte veebilehtede sisu, samuti ei vastuta GARDENA ühegi sellise kolmanda osapoole veebilehe tõepärasuse ega usaldatavuse eest.

Välised lingid Saidile
Kõik lingid Saidile peavad olema GARDENA poolt kirjalikult heaks kiidetud, välja arvatud sellised lingid, millega GARDENA, on nõus ja : (i) link on ainult teksti sisaldav link, mille sisuks on nimetus „GARDENA“ ja mis ei sisalda ühtegi GARDENA ega selle litsentsiomaniku registreeritud kaubamärki; (ii) link „viitab“ ainult lehele www.gardena.com ja mitte ühelegi alanevale lehele; (iii) link, kui kasutaja selle aktiveerib, kuvab lehe täisekraanil täielikult käsitletavas ja navigeeritavas lehitsejaaknas ja mitte „raamis“ lingitud veebilehel; ja (iv) lingi väljanägemine, asetus ja muud lingi aspektid ei loo vale muljet sellest, et objekt või selle tegevused või tooted on ühenduses või spondeeritud GARDENA poolt ega ole sellised, mis kahjustaks või vähendaks GARDENA või sellega seotud Sidusettevõtete nime ja kaubamärkide maineväärtust. GARDENA jätab endale õiguse kasutamise nõusolek igal ajal oma äranägemisel tagasi võtta.

Kaudselt esitatud garantiidest lahtiütlemine
Kuigi käesoleval Saidil esitatud teavbe täpsuse ja püsiva kättesaadavuse tagamiseks on rakendatud hoolt, ei võta GARDENA endale selle eest vastutust. MATERJALIDES VÕIVAD ESINEDA EBATÄPSUSED JA TÜPOGRAAFILISED VEAD. GARDENA EI GARANTEERI MATERJALIDE TÄPSUST EGA TÄIUSLIKKUST EGA NÕUANNETE, ARVAMUSTE, VÄIDETE VÕI MUU KUVATUD VÕI SELLE SAIDI LÄBI EDASTATUD TEABE USALDUSVÄÄRSUST. TE TUNNISTATE, ET IGALE SELLISELE ARVAMUSELE, NÕUANDELE, VÄITELE, MEMORANDUMILE VÕI TEABELE TOETUMINE ON TEIE AINURISKIL. KÕIK SISU ON TAGATUD „NAGU TA HETKEL ON“ JA „NAGU SAADAVAL“. GARDENA ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST LUBADUSTEST JA GARANTIIDEST, NII SELGESÕNALISTEST KUI KA KAUDSETEST, KAASA ARVATUD ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE GARANTIID VÕI GARANTIID SOBIVUSE KOHTA ERIOMASEKS OTSTARBEKS VÕI MITTERIKKUMISE KOHTA, SAMUTI SELLE SAIDI VÕI SISU KÄITAMISE OSAS. GARDENA EI GARANTEERI EGA ANNA LUBADUSI NIMETATUD VEEBISAIDI TURVALISUSE OSAS. TE TUNNISTATE, ET KOGU SAADETAV TEAVE VÕIB OLLA KELLEGI POOLT JÄLGITAV. GARDENA EI GARANTEERI, ET SEE VEEBILEHT EGA SERVERID, MIS MUUDAVAD SELLE SAIDI KÄTTESAADAVAKS, VÕI GARDENA POOLT SAADETUD ELEKTROONILINE KOMMUNIKATSIOON ON VABAD VIIRUSTEST JA MUUDEST KAHJULIKEST ELEMENTIDEST. KÕIK SELLISED LUBADUSED, GARANTIID JA TINGIMUSED ON VÄLISTATUD, VÄLJA ARVATUD ULATUSES, MILLES SEADUS VÄLISTAB NENDE VÄLJAARVAMIST. NIMETATUD KAUDSELT ESITATUD GARANTIIDE VÄLISTAMINE KEHTIB KA IGA KOLMANDA OSAPOOLE SAIDI SUHTES. Veebisaidil avaldatav teave võib sisaldada viiteid või ristviiteid GARDENA toodetele, teenustele jne, mida ei ole Teie riigis välja kuulutatud ja mis ei ole seal saadaval. Sellise teabe täpsust ei saa garanteerida, eriti kuna selline teave muutub, sellele võivad kohalduda erinõuded või kättesaadavus, ning sellised viited ei tähenda, et GARDENA kavatseb niisuguseid tooteid, teenuseid jne Teie maal turule tuua. Võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga, et saada toodete, teenuste jne täielikud üksikasjad, mis võivad olla saadaval Teile ja tellimiseks. GARDENA jätab endale õiguse ainuüksi oma äranägemisel muuta, kohandada, lisada ja/või müügilt kõrvaldada igat toodet igal ajal, ilma ette teatamata.

Vastutuse piiramine
MITTE ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA GARDENA ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, TAGAJÄRGSE, KARISTUSLIKU, ERIOMASE VÕI JUHUSLIKU KAO EEST (KAASA ARVATUD ILMA PIIRANGUTETA KAHJUD, MIS ON TEKKINUD ÄRITEGEVUSE, LEPINGUTE, KASUMI, ANDMETE, TEABE KAOTAMISEST VÕI ÄRITEGEVUSE SEISKUMISEST), MIS TULENEVAD VÕI TEKIVAD SELLE SAIDI VÕI SAIDI SISU VÕI NIMETATUD TINGIMUSTEGA SEOSES KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISVÕIMATUSEST VÕI SELLEGA SEOSES, ISEGI KUI GARDENA’T ON TEAVITATUD NIMETATUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. LISAKS KÄESOLEVAS KEHTESTATUD TINGIMUSTELE EI VASTUTA GARDENA ÜHELGI JUHUL SELLEL SAIDIL SISALDUVA TEABE VIGADE, EBATÄPSUSTE, VÄLJAJÄTETE VÕI MUUDE DEFEKTIDE VÕI AJAKOHATUSE VÕI EBAEHTSUSE EEST. NIMETATUD PIIRATUD VASTUTUS KEHTIB KA IGA KOLMANDA POOLE SAIDI SUHTES.

Jurisdiktsiooniteatis
Kõnealust Saiti juhib, käitab ja haldab GARDENA oma kontoritest Rootsis. GARDENA ei väida, et kõnealusel Saidil olevad materjalid on kohased või kättesaadavad kasutamiseks muudes kohtades väljaspool Rootsit. Saidi kasutamine muudes piirkondades, kus Saidi sisu on ebaseaduslik, on keelatud. Kui Te kasutate Saiti piirkondades väljaspool Rootsit, vastutate kõikide kohalike seaduste järgimise eest. Rootsi Kuningriigi seadused kohalduvad käesolevale Lepingule, ilma selle seadustekonflikti sätteid kohaldamata. Stockholmi piirkonnakohtul on esimese astme jurisdiktsioon kõikide käesolevast Lepingust tõusnud vaidluste lahendamisel.

Käesolevat dokumenti on viimati ajakohastatud 25/05/18.