Win een GARDENA robotmaaier!

Beantwoord de volgende vragen en maak kans op een GARDENA Sileno City 500 in een Belgisch kleedje!

 1. Wat is de unieke eigenschap van de nieuwe GARDENA Sileno city robotmaaiers (tegenover de andere GARDENA robotmaaiers)?
 2. Welke max. maaioppervlakte kan de Sileno City 500 aan?
 3. Hoeveel correcte antwoorden ontvangen we tussen 14/06/2018 en 15/07/2018? Stuur uw antwoorden naar wedstrijd@gardena.be                                                                         

Algemene voorwaarden

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die GARDENA, met adres te 1180 Ukkel, Egide Van Ophemstraat 111, organiseert

 1. GARDENA organiseert wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via email.
 2. Deze wedstrijd is geldig van 14 juni 2018 (vanaf middernacht) tot en met 15 juli 2018 (middernacht).
 3. GARDENA kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van GARDENA om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.
 4. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld die bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.
 5. GARDENA of Husqvarna personeelsleden mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 6. Minderjarigen mogen aan de wedstrijden niet deelnemen en woonachtig in België.
 7. GARDENA mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen (adres, tel nr.). Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan GARDENA de houder is. De gegevens worden bewaard door GARDENA. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij/ zij door GARDENA in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.
 8. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van de wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.
 9. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.
 10. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 11. Per wedstrijd wordt maximaal één winnaar (per naam + e-mail adres) toegekend.
 12. Tijdens de periode (van 14/06/2018 middernacht t/m 15/07/2018 middernacht) van de wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen (volgens naam + e-mail adres) en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze wedstrijd.
 13. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde waarde. De winnaar wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 14. Indien een prijs verstuurd wordt, is GARDENA niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de transporteur of een vertraging in ontvangst. De winnaar mag de prijs ook afhalen in de kantoren van GARDENA. Dit wordt afgesproken met de winnaar.
 15. De winnaar krijgt persoonlijk bericht dat hij/zij de prijs hebben gewonnen via een brief/ email. Indien een winnaar binnen de maand (uiterlijk 15/08/2018), wordt een andere winnaar gekozen (volgende deelnemer op de lijst). De andere deelnemers (die niet gewonnen hebben) worden niet persoonlijk verwittigd.
 16. De prijs wordt aan de winnaar bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaar. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van GARDENA om.
 17. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer met GARDENA contact opnemen via mail (wedstrijd@gardena.be).
 18. GARDENA behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 19. GARDENA kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
 20. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement en de privacy policy door de deelnemer.