Termeni şi condiţii

Gardena apreciază interesul pe care îl arătaţi companiei şi produselor sale. Vă solicităm şi vă recomandăm ferm să citiţi cu atenţie aceşti Termeni înainte de a utiliza Site-ul. Prin utilizarea Site-ului, sunteţi de acord să vă asumaţi obligaţia de a respecta Termenii.

Generalităţi

Acest site Web şi orice alt subsite al acestuia (împreună denumite „Site-ul”) sunt publicate şi întreţinute de Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH sau de societăţile din cadrul grupului, de filialele ori de sucursalele aferente (împreună denumite GARDENA). Utilizarea Site-ului se supune unui acord legal între dvs. şi GARDENA („Acordul”). Cele ce urmează reprezintă termenii Acordului („Termenii”). Prin utilizarea Site-ului confirmaţi faptul că aţi citit, aţi înţeles şi aţi fost de acord cu Termenii şi cu toate documentele aferente. Este important să îi citiţi cu atenţie. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi cu toate documentele aferente, nu aveţi permisiunea de a utiliza Site-ul.

Licenţa

În baza Termenilor descrişi în acest Acord, GARDENA vă acordă dreptul neexclusiv, netransferabil şi limitat de a accesa, de a utiliza şi de a afişa acest Site şi materialele conţinute de acesta. Sunteţi de acord să nu întrerupeţi sau să nu încercaţi să întrerupeţi în niciun mod funcţionarea Site-ului. HUSQVARNA vă autorizează să vizualizaţi şi să descărcaţi informaţiile („Materialele”) de pe Site numai pentru uzul personal, necomercial, cu excepţia cazului în care se specifică diferit în mod expres în Gardena Social Media Newsroom. Această autorizaţie nu reprezintă un transfer de titlu în ceea ce priveşte Materialele şi copiile Materialelor şi se supune următoarelor restricţii: 1) trebuie să păstraţi, pe toate copiile Materialelor descărcate, toate notificările referitoare la dreptul de autor şi de proprietate incluse în Materiale; 2) se interzice modificarea Materialelor în orice mod, reproducerea sau afişarea publică, executarea, distribuirea, utilizarea în alt mod sau comunicarea acestora în orice scop public sau comercial şi 3) se interzice transferul Materialelor către orice altă persoană, cu excepţia cazului în care respectiva persoană este informată şi este de acord să accepte obligaţiile rezultate în baza acestor Termeni. Sunteţi de acord să respectaţi toate restricţiile suplimentare afişate pe Site, conform actualizării periodice a acestora.

Garanţiile utilizatorului

Declaraţi şi garantaţi că veţi utiliza Site-ul în conformitate cu aceşti Termeni, inclusiv cu legile şi prevederile din acest Acord şi că veţi respecta toate politicile şi regulile existente şi ulterioare ale Site-ului. Sunteţi de acord că nu veţi utiliza Site-ul pentru: (a) a transmite spam sau comunicaţii nesolicitate; (b) a pretinde că sunteţi GARDENA sau o altă persoană ori pentru a permite unei terţe părţi să pretindă că este dvs.; (c) a falsifica anteturi sau pentru a manipula în alt mod identificatorii în vederea ascunderii originii oricărui conţinut transmis prin intermediul Site-ului; (d) a reprezenta în mod fals afilierea dvs. cu o persoană sau cu o entitate; (e) a acţiona într-o manieră care afectează negativ abilitatea altor utilizatori de a utiliza Site-ul; (f) a vă implica în activităţi care ar încălca orice lege aplicabilă, (g) a publica sau a transmite orice materiale care încalcă în orice mod drepturile celorlalte persoane sau care sunt ilegale, abuzive, defăimătoare, vulgare sau în orice mod inacceptabile sau care conţin reclame sau solicitări de produse ori servicii sau (h) a colecta sau stoca date personale despre alţi utilizatori, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizaţi în mod special de respectivii utilizatori.

Confidenţialitatea

Informaţiile referitoare la practicile de confidenţialitate ale GARDENA şi la modul de colectare şi tratare a informaţiilor personale pot fi găsite în cadrul Politicii de confidenţialitate GARDENA. Sunteţi de acord cu utilizarea datelor şi informaţiilor dvs. personale în conformitate cu politica de confidenţialitate GARDENA.

Modificările

GARDENA îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica, adăuga sau elimina orice porţiune a acestui Acord, total sau parţial, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Modificările din acest Acord intră în vigoare în momentul publicării pe Site. Continuarea utilizării Site-ului în urma publicării oricăror modificări aduse acestui Acord va fi considerată ca acceptare a respectivelor modificări.

Drepturile de proprietare intelectuală

Confirmaţi şi sunteţi de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără limitare, drepturile de autor, brevetele, know-how, informaţiile confidenţiale, drepturile asupra bazelor de date şi asupra mărcilor şi desenelor industriale, fie înregistrate, fie neînregistrate) din cadrul Site-ului aparţin exclusiv GARDENA sau licenţiatorilor săi. GARDENA va beneficia de întreaga reputaţie şi de toate drepturile de proprietate intelectuală rezultate din utilizarea respectivelor drepturi de proprietate intelectuală acordate companiei GARDENA. Acest Site, inclusiv toate Materialele, este supus drepturilor de autor şi este protejat de legile şi de prevederile tratatelor internaţionale referitoare la dreptul de autor. La utilizarea acestui Site, inclusiv a tuturor Materialelor, sunteţi de acord să respectaţi toate legile internaţionale referitoare la dreptul de autor şi să preveniţi copierea neautorizată a Materialelor. GARDENA nu vă acordă niciun drept expres sau implicit în baza niciunui patent, proiect, a niciunei mărci, a niciunui drept de autor sau a niciunei legislaţii aferente secretului comercial. Confirmaţi şi sunteţi de acord că nicio prevedere din cadrul acestor Termeni nu vă conferă dreptul de a utiliza mărcile şi numele comerciale, mărcile de servicii, siglele, numele de domenii sau alte caracteristici distincte de marcă ale GARDENA cu excepţia celor expres indicate în Lista mărcilor comerciale GARDENA. Reţineţi că toate informaţiile, sugestiile nesolicitate, ideile sau alte remiteri vor fi considerate ca neconfidenţiale şi nu fac obiectul unor drepturi de proprietate. Prin trimiterea oricăror informaţii sau materiale (cu excepţia utilizării unei Declaraţii de informare referitoare la patente, conform descrierii din Gardena Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas (Politica Gardena privitoare la tratarea ideilor nesolicitate), acordaţi companiei GARDENA o licenţă nelimitată, gratuită, irevocabilă şi internaţional valabilă de a utiliza, reproduce, afişa, executa, modifica, transmite şi distribui respectivele materiale sau informaţii şi, de asemenea, sunteţi de acord că GARDENA este liberă să utilizeze, în orice scop, orice idei, concepte, cunoştinţe specifice sau tehnici trimise companiei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Gardena Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas (Politica Gardena privitoare la tratarea ideilor nesolicitate).

Software-ul

Orice software disponibil pentru descărcare de pe acest site Web („Software-ul”) reprezintă opera protejată a GARDENA şi/sau a furnizorilor săi, fiind supus drepturilor de autor. Utilizarea Software-ului este guvernată de termenii acordului de licenţă pentru utilizatorul final, dacă există, care însoţeşte sau este inclus împreună cu Software-ul („Acord de licenţă”). Dacă în cadrul Acordului de licenţă nu se specifică diferit, Software-ul este pus la dispoziţie pentru descărcare numai pentru utilizarea de către utilizatorii finali. Orice reproducere sau redistribuire a Software-ului neefectuate în conformitate cu Acordul de licenţă pot atrage sancţiuni civile şi penale. FĂRĂ LIMITAREA CELOR DE MAI SUS, SUNT STRICT INTERZISE COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWARE-ULUI PE ORICE ALT SERVER SAU ÎN ORICE ALTĂ LOCAŢIE ÎN VEDEREA CONTINUĂRII REPRODUCERII SAU REDISTRIBUIRII. DACĂ ESTE CAZUL, SOFTWARE-UL ESTE GARANTAT NUMAI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ACORDULUI DE LICENŢĂ. PRIN PREZENTA, CU EXCEPŢIA GARANŢIEI DIN CADRUL ACORDULUI DE LICENŢĂ, GARDENA REFUZĂ TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE REFERITOARE LA SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DISPOZIŢIILOR LEGALE.

Alte site-uri Web

Pentru confortul dvs., este posibil ca Site-ul să includă linkuri către site-uri de pe Internet care sunt deţinute, publicate şi întreţinute de terţe părţi. GARDENA nu se angajează să monitorizeze sau să examineze conţinutul unor astfel de site-uri ale terţelor părţi şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea sau fiabilitatea respectivelor site-uri Web ale terţelor părţi.

Linkurile externe către Site

Toate linkurile către site trebuie aprobate în scris de GARDENA, cu excepţia cazurilor în care GARDENA îşi dă consimţământul când: (i) linkul este numai text şi conţine numai numele „GARDENA” şi nu conţine nicio marcă înregistrată a GARDENA sau a licenţiatorilor săi; (ii) linkul „indică” numai la www.gardena.com şi nu la paginile din interior; (iii) când este activat de un utilizator, linkul afişează pagina respectivă pe întregul ecran, într-o fereastră de browser complet funcţională şi navigabilă şi nu într-un „cadru” de pe site-ul Web către care s-a făcut conexiunea şi (iv) aspectul, poziţia şi alte elemente ale linkului nici nu creează impresia falsă că o anumită entitate, activităţile sau produsele acesteia ar fi asociate sau sponsorizate de GARDENA şi nici nu sunt de aşa natură încât să afecteze negativ sau să diminueze reputaţia asociată numelui şi mărcilor comerciale ale GARDENA sau ale afiliaţilor săi. GARDENA îşi rezervă dreptul exclusiv de a revoca acest consimţământ oricând consideră necesar.

Excluderea garanţiilor implicite

Deşi s-a avut în vedere asigurarea corectitudinii informaţiilor incluse pe Site, precum şi disponibilitatea neîntreruptă a acestui Site, GARDENA nu îşi asumă responsabilitatea pentru aceste aspecte. ESTE POSIBIL CA MATERIALELE SĂ CONŢINĂ INFORMAŢII INEXACTE SAU GREŞELI DE SCRIERE. GARDENA NU GARANTEAZĂ CORECTITUDINEA SAU CARACTERUL COMPLET AL MATERIALELOR SAU FIABILITATEA SFATURILOR, OPINIILOR, DECLARAŢIILOR SAU A ALTOR INFORMAŢII AFIŞATE SAU DISTRIBUITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI. CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ ACCEPTAREA UNOR ASTFEL DE OPINII, SFATURI, DECLARAŢII, MEMORANDUMURI SAU INFORMAŢII SE VA FACE PE PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE. ÎNTREGUL CONŢINUT ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ŞI „CONFORM DISPONIBILITĂŢII”. GARDENA REFUZĂ ÎN MOD EXPRES TOATE DECLARAŢIILE SAU GARANŢIILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE NEÎNCĂLCARE A DISPOZIŢIILOR LEGALE SAU CELE REFERITOARE LA UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SĂU. GARDENA NU GARANTEAZĂ ŞI NU FACE DECLARAŢII REFERITOARE LA SECURITATEA ACESTUI SITE WEB. CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ ORICE INFORMAŢIE TRIMISĂ POATE FI INTERCEPTATĂ. GARDENA NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ SITE-UL WEB SAU SERVERELE PE CARE ESTE PUS LA DISPOZIŢIE ACEST SITE ORI COMUNICAŢIILE ELECTRONICE TRIMISE DE GARDENA NU CONŢIN VIRUŞI SAU ORICE ALTE ELEMENTE DĂUNĂTOARE. TOATE ACESTE DECLARAŢII, GARANŢII ŞI CONDIŢII SUNT EXCLUSE, ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGEA NU INTERZICE EXCLUDEREA LOR. ACEASTĂ EXCLUDERE A GARANŢIILOR IMPLICITE SE VA APLICA ŞI PENTRU ORICE SITE AL TERŢELOR PĂRŢI. Este posibil ca informaţiile publicate pe site-ul Web să conţină referinţe sau trimiteri către produse, servicii etc. GARDENA care nu sunt anunţate sau care nu sunt disponibile în ţara dvs. Acurateţea unor astfel de informaţii nu poate fi garantată, în special din moment ce atare informaţii sunt supuse modificărilor, cerinţelor specifice sau disponibilităţii, iar aceste referinţe nu implică faptul că GARDENA intenţionează să anunţe respectivele produse, servicii etc. în ţara dvs. Pentru detalii complete privitoare la produsele, serviciile etc. disponibile şi pentru comenzi, contactaţi distribuitorul local. GARDENA îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica, adăuga şi/sau retrage orice produs, serviciu etc., în orice moment, fără notificare prealabilă.

Limitarea răspunderii

GARDENA NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE PREJUDICIU DIRECT, INDIRECT, EVENTUAL, CONVENTIONAL, SPECIAL SAU SUBSECVENT (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDEREA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI, A CONTRACTELOR, A VENITULUI, A DATELOR, A INFORMAŢIILOR SAU PENTRU ÎNTRERUPEREA AFACERII) REZULTATE ÎN URMA ORI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI AFERENT SAU ÎN URMA ORI ÎN LEGĂTURĂ CU ACEŞTI TERMENI, CHIAR DACĂ GARDENA A FOST NOTIFICATĂ DESPRE POSIBILITATEA RESPECTIVELOR DAUNE. ÎN PLUS FAŢĂ DE TERMENII DESCRIŞI ÎN PREZENTA, GARDENA NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIO GREŞEALĂ, IMPRECIZIE, OMISIUNE SAU ALTE DEFECTE, PENTRU CARACTERUL INOPORTUN SAU PENTRU LIPSA AUTENTICITĂŢII ORICĂROR INFORMAŢII DIN CADRUL ACESTUI SITE. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA APLICA ŞI PENTRU ORICE SITE AL TERŢELOR PĂRŢI.

Declaraţie referitoare la jurisdicţie

Acest site este controlat, operat şi administrat de GARDENA prin intermediul birourilor sale din Suedia. GARDENA nu face nicio declaraţie referitoare la faptul că materialele din cadrul acestui Site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizarea în alte locaţii din afara Suediei. Este interzisă accesarea Site-ului din teritorii în care conţinutul acestuia este ilegal. Dacă accesaţi acest Site din locaţii din afara Suediei, sunteţi responsabil pentru respectarea tuturor legilor locale. Legile Regatului Suediei guvernează acest Acord, fără a da efect conflictului prevederilor legale. Tribunalul districtual din Stockholm va deţine jurisdicţie exclusivă în primă instanţă, referitor la orice dispută apărută în cadrul acestui Acord.

Ultima actualizare a avut loc la 09/03/11.