Ražotāja standarta garantijas politika

Papildus šajos noteikumos atrunātajām tiesībām galapatērētājs drīkst izmantot likumīgās tiesības defektu gadījumā. Šīs tiesības var izmantot bezmaksas, un šie noteikumi tās neierobežo.

(Pēdējo reizi atjaunota: 22/06/2022)


1. Uzņēmums GARDENA Manufacturing GmbH (turpmāk tekstā “GARDENA”) visiem jaunajiem oriģinālajiem GARDENA produktiem (turpmāk tekstā “produkti”) piešķir divu gadu garantiju. Ja konkrētam izstrādājumam ir ilgāks garantijas periods, to norādīs attiecīga ikona, kas uzdrukāta uz attiecīgā izstrādājuma iepakojuma, un/vai arī tas tiks norādīts izstrādājuma tiešsaistes aprakstā, kas atrodams vietnē www.gardena.com. Garantija ir spēkā, sākot ar datumu, kad veikts sākotnējais pirkums pie izplatītāja, saskaņā ar tālāk izklāstītajiem nosacījumiem, ja produkti ir izmantoti tikai privātai lietošanai, tas ir, nav izmantoti komerciālos vai profesionālos nolūkos, un ja ir pierādāms, ka defekts radies garantijas periodā, kā arī prasība ir pieteikta šajā garantijas periodā (turpmāk tekstā “garantija”). Tādēļ oriģinālā pirkuma apliecinājuma datums ir būtisks attiecībā uz jebkuru prasību. Šī garantija neattiecas uz iegādātajiem lietotajiem produktiem.  


2. GARDENA garantē galalietotājam, ka produktam nav materiālu vai apstrādes defektu atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem. Garantija neattiecas uz daļu un komponentu (piemēram, ķīļsiksnu, lāpstiņratu, spuldžu, gaisa filtru, asmeņu fiksējošo daļu, asmeņu, turbīnu, zobsiksnu, aizdedzes sveču) parasto nolietojumu un nodilumu, vizuālajām izmaiņām, nodilstošajām daļām un ekspluatācijas materiāliem.

3. Garantijas pakalpojumi tiek sniegti, piegādājot pilnībā darboties spējīgu aizstājošo produktu vai bez maksas saremontējot mums atsūtīto bojāto produktu; mēs paturam tiesības izvēlēties starp šīm iespējām. Uz šo pakalpojumu attiecas tālāk norādīto noteikumu izpilde. 

• Produkts ir lietots paredzētajam nolūkam saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem ieteikumiem. 
• Ne lietotājs, ne kāda trešā puse nav mēģinājusi produktu atvērt vai remontēt. 
• Lietošanas laikā ir izmantotas tikai oriģinālās GARDENA rezerves daļas un nodilstošās daļas. 
• Ir iesniegta oriģinālā pirkuma apliecinājuma kopija. 


4. Šī garantija attiecas tikai uz aizstāšanu vai remontu saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem. Aizstātie produkti vai daļas pāriet mūsu īpašumā. Garantija nedod tiesības izvirzīt citas prasības pret mums kā pret ražotāju, piemēram, prasības attiecībā uz bojājumiem. Precīzāk sakot, jums nav tiesību saņemt aizstājošo produktu uz jūsu tehnikas remonta laiku. Garantijas pakalpojumi nepagarina un neatjauno attiecīgā produkta garantijas periodu. 


5. Šī garantija ir spēkā visā pasaulē.

Uzņēmums GARDENA ir atbrīvots no garantijas saistībām, ja garantijas izpilde rada valsts vai starptautiskās tirdzniecības likumdošanas vai embargo un/vai citu sankciju pārkāpumu.  


6. Ja vēlaties pieteikt garantijas prasību, nogādājiet nefunkcionējošo produktu, pirkuma apliecinājuma kopiju un kļūmes aprakstu uz tuvāko Gardena servisa centru.
Informācija par visiem Gardena servisa centriem atrodama šeit: Meklēt servisa centru
 

7. Garantiju regulē Latvijas Republikas tiesību akti, izņemot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (Contracts for the International Sale of Goods — CISG). Šī jurisdikcijas izvēle nenozīmē, ka jums kā patērētājam tiek atņemta šo noteikumu piešķirtā aizsardzība, no kuras saskaņā ar jūsu mītnes valsts tiesību aktiem nedrīkst atkāpties līgumā.