GARDENA

Konta noteikumi un nosacījumi

Noteikumu un nosacījumi par konta izveidi produktu reģistrācijai (pēdējo reizi atjaunināts: 09.01.2024.)

1. Vispārīgā informācija

Šie uzņēmuma GARDENA Manufacturing GmbH (Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Vācija) (turpmāk tekstā: “GARDENA”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”) izvirzītie nosacījumi un noteikumi (versijā, kāda bija spēkā līguma slēgšanas brīdī) attiecas uz personīgā klienta konta izveidi un produktu reģistrāciju (turpmāk tekstā “GNN”).

GARDENA ir uzņēmuma Husqvarna AB (publ.) filiāle. Klienta konta un tajā ietverto pakalpojumu mērķi ir ļaut jums (i) izveidot kontu, (ii) reģistrēt produktus un saņemt pārskatus par reģistrētajiem produktiem un (iii) piekļūt saturam un pakalpojumiem saistībā ar produktu reģistrāciju, sīkāk aprakstīts 2. nodaļā.

Lietošanas noteikumi un nosacījumi, kas neatbilst šiem GNN vai papildina tos, nav spēkā.

2. Pamatprasības klienta konta izveidei

Klienta konta izveide un lietošana ir bezmaksas. Jums nav obligāti jāizveido klienta konts, taču tas būs jāizveido, ja vēlēsities reģistrēt produktu un izmantot tālāk aprakstīto saturu un pakalpojumus.

Lai izveidotu kontu, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Klienta konts galvenokārt sniedz jums iespēju izmantot zemāk minētās funkcijas.

Profila iestatījumi (konta informācija, paroles iestatījumi, informatīvo izdevumu pārvaldība, konta dzēšana)

Produktu reģistrēšana.

Reģistrētie produkti (iespēja apskatīt produktus, kas garantijas perioda laikā reģistrēti, izmantojot klienta kontu).

Veidojot klienta kontu, jūs piekrītat, ka tiek izveidots personisks konts. Šo klienta kontu pārvaldīs Husqvarna AB (publ.). Veidojot klienta kontu, jums ir jāizvēlas lietotājvārds (e-pasta adrese) un parole. Lietotājvārds un parole nedrīkst būt kaitnieciski, ļaunprātīgi, rasi vai etnisko piederību aizskaroši, seksuāla rakstura, apmelojoši, intelektuālās tiesības vai personu konfidencialitātes tiesības aizskaroši.

Veidojot klienta kontu, jums būs jānorāda jūsu e-pasta adrese, vārds, uzvārds, izcelsmes valsts un parole. Veidojot kontu, jūs apņematies sniegt tikai patiesu (t.i., arī aktuālu) informāciju. Pēc reģistrācijas informācijas iesniegšanas e-pastā saņemsit apstiprinājuma ziņojumu ar apstiprinājuma saiti. Lai pabeigtu reģistrāciju, jums ir jānoklikšķina uz šīs apstiprinājuma saites. Pēc reģistrēšanās jums tiks nodrošināts klienta konts un pieteikšanās informācija. Tad būsit tiesīgs lietot savu klienta kontu atbilstoši šiem GNN.

Jūsu konts ir personisks, un jūs nedrīkstat to nodot trešajām pusēm vai atļaut trešajām pusēm to lietot. Jūs uzņematies atbildību par savas pieteikšanās informācijas aizsardzību no neautorizētas piekļuves. Drošības apsvērumu dēļ parole ir regulāri jāmaina. Ja jums ir pamats uzskatīt, ka trešās puses ir ieguvušas piekļuvi jūsu lietotāja kontam, jums par to nekavējoties ir jāinformē mūs. Mums ir tiesības, bet ne pienākums, bloķēt piekļuvi jūsu lietotāja kontam, ja mums ir pamats uzskatīt, ka trešās puses ir ieguvušas neautorizētu piekļuvi jūsu lietotāja kontam.

Ja neesat pieteicies savā lietotāja kontā vairākus mēnešus pēc kārtas, mēs esam tiesīgi nosūtīt jums e-pasta paziņojumu un informēt par to, ka, ja vēlaties paturēt savu klienta kontu, jums ir jāpiesakās savā klienta kontā norādītajā laika periodā pēc e-pasta paziņojuma saņemšanas. Ja norādītajā laika posmā nepieteiksities savā klienta kontā, mēs deaktivizēsim vai dzēsīsim jūsu kontu un pa e-pastu informēsim jūs par to un ar to saistīto saistību izbeigšanu saskaņā ar šiem GNN.

3. Personas datu apstrāde

Kad veidosiet savu lietotāja kontu, jums tiks lūgts norādīt noteiktu informāciju par sevi. Pirms sākat lietot tīmekļa vietni, lūdzu, izlasiet mūsu privātuma paziņojumu. Mūsu privātuma paziņojumu var skatīt šeit: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/lv/privacy-notice/

4. Licence

Ja akceptējat un ievērojat šos GNN, GARDENA piešķir jums neekskluzīvu, citiem nepiešķiramu, nenododamu, atsaucamu licenci (tālāk tekstā “Licence”) lietot klienta kontu un saistītos pakalpojumus. Licence tiek piešķirta privātai un nekomerciālai Lietotnes izmantošanai. GARDENA nesniedz jums vai jebkurai citai personai atļauju kopēt vai modificēt jebkurus pakalpojumus, kas jums tiek sniegti, izmantojot klienta kontu. Ne jūs, ne trešās puses nedrīkst izstrādāt, papildināt, dekompilēt vai dekonstruēt pakalpojumus bez mūsu piekrišanas (reversā inženierija). Jebkāda veida elektroniski uzbrukumi pakalpojumiem ir aizliegti. Tas attiecas arī uz vīrusu vai spiegošanas programmatūras pārsūtīšanu. Jebkurš mēģinājums veikt šīs darbības ir GARDENA tiesību pārkāpums. Ja pārkāpjat šos vai citus šajā 4. sadaļā minētos ierobežojumus, uzņēmums GARDENA ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma, pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem, pārtraukt lietošanas saistības (tostarp Licenci) saskaņā ar šiem GNN. Pret jums var tikt uzsākta kriminālvajāšana vai pieprasīta atbildība par nodarītajiem zaudējumiem.

Šī Licence tiek piešķirta uz neierobežotu laiku un automātiski tiek anulēta, pārtraucot lietošanas saistības saskaņā ar šiem GNN (saskaņā ar tālāk 8. sadaļā sniegto informāciju). Šie noteikumi neskar Vācijas autortiesību likuma (UrhG) 69.e paragrāfā noteikto.

5. Klienta konta un pakalpojumu lietošana no jūsu puses; trešo pušu tiesības

Jūs varat izmantot klienta kontu un jums sniegtos pakalpojumus un saturu tikai saskaņā ar šiem GNN. Jūs piekrītat un garantējat, ka nelietosit pakalpojumus un to saturu:

nepatiesā, maldinošā, neatbilstošā vai neprecīzā veidā;

nelegālu darbību sekmēšanai vai veicināšanai;

rasistiski vai etniski motivētai aizskaršanai un/vai kūdīšanai pret minoritātēm (piemēram, nacionālu vai etnisku grupu);

apmelošanai vai seksuāliem mērķiem;

nolūkā aizskart seksuālo orientāciju vai reliģiju vai citā diskriminējošā veidā;

personas apvainošanai vai vajāšanai;

jebkādā citā kaitīgā, ļaunprātīgā, aizvainojošā vai nelikumīgā veidā vai pārkāpjot trešo pušu tiesības (piemēram (un ne tikai), autortiesības un preču zīmes);

citādā veidā, kas ir pretrunā ar pakalpojumu un šo GNN paredzētajiem mērķiem.

Jūs kā lietotājs uzņematies tiešu atbildību pret trešajām pusēm par šo trešo pušu tiesību aizskārumiem, par kuriem esat atbildīgs. Gadījumā, kad šādu pārkāpumu rezultātā trešās puses izvirza pamatotas pretenzijas pret GARDENA, jūsu pienākums ir atlīdzināt GARDENA radītos zaudējumus tādā apmērā, par kādu esat atbildīgs, ja vien nespējat pierādīt, ka neesat atbildīgs par tiesību pārkāpumu, kura rezultātā šie zaudējumi ir nodarīti.

6. Piekļuve tīklam un maksa par to

Jūs esat atbildīgs par piekļuves tīklam nodrošināšanu, kas nepieciešams, lai izmantotu ar klienta konta starpniecību pieejamo saturu un pakalpojumus. Parasti trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina jūsu piekļuvi tīklam, pieprasa papildu maksu, piemēram, par datu pārraidi. Mēs nesedzam šādas izmaksas. Turklāt jūs uzņematies atbildību par to, lai iegūtu un uzturētu jaunāko aparatūru un programmatūru, kas nepieciešama, lai piekļūtu mūsu pakalpojumiem un tos lietotu.

7. Klienta konta pieejamība

GARDENA dara visu iespējamo, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāk pārtraukumu klienta konta darbībā. Iespējams, tehnisku iemeslu dēļ savu klienta kontu uz laiku varēsit lietot tikai ierobežoti (tas attiecas gan uz laiku, gan saturu) vai nevarēsit to lietot vispār. Nav garantijas, ka piekļuvi klienta kontam neietekmēs vai nepārtrauks uzturēšanas darbi, atjauninājumi vai citas kļūmes (jo īpaši tehniskas problēmas vai aparatūras vai programmatūras kļūdas).

Turklāt mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī mainīt, pārtraukt vai īslaicīgi atlikt klienta konta nodrošinājumu, iepriekš par to neziņojot, tādā apmērā, kādā to pieprasa likums vai varas iestāžu lēmums, vai, ja tas nepieciešams, lai novērstu IT un datu drošības apdraudējumu saistībā ar klienta kontu.

8. GARDENA saistības

Ja GARDENA saskaņā ar šiem GNN piedāvā bezmaksas pakalpojumus, GARDENA uzņemas atbildību tikai par tīšu pārkāpumu un rupju nolaidību. 

Spēkā ir arī tālāk minētais.

GARDENA uzņemas atbildību par tīšu pārkāpumu un rupju nolaidību saskaņā ar LR likumdošanu.

GARDENA atbildība ir ierobežota un attiecas vienīgi uz tipisku, paredzamu kaitējumu, kas radies pamata līgumsaistību neizpildes rezultātā nolaidības dēļ. Pamata līgumsaistības ir saistības, kuru izpilde ir būtiski nozīmīga līguma pienācīgai izpildei, uz kurām līgumslēdzējas puses regulāri paļaujas un kuru neievērošana apdraud līgumā noteiktā mērķa izpildi.

GARDENA neuzņemas atbildību par jebkurām citām situācijām. Tādā pašā mērā ir izslēgta un ierobežota arī GARDENA personāla, darbinieku, pārstāvju un to aizstājēju atbildība.

9. Lietošanas saistību izbeigšana

Jūs jebkurā brīdī varat lūgt GARDENA izdzēst jūsu klienta kontu un pārtraukt ar tā starpniecību pieejamā satura un pakalpojumu lietošanu. Dzēšanas funkcija ir pieejama pēc pieteikšanās jūsu klienta kontā. Dzēšot klienta kontu, lietošanas saistības starp jums un GARDENA saskaņā ar šiem GNN tiek izbeigtas.

GARDENA var izbeigt lietošanas saistības saskaņā ar šiem GNN ar četru (4) nedēļu paziņošanas termiņu. Turklāt GARDENA ir tiesīgs saskaņā ar likumu prasībām pamatota iemesla dēļ izbeigt šajos GNN atrunāto līgumu un tādējādi izbeigt jūsu klienta kontu un piekļuvi ar tā starpniecību pieejamajam saturam un pakalpojumiem, ja jūs smagi pārkāpjat šos GNN vai ja pastāv cits nopietns iemesls, kura dēļ, ņemot vērā visas konkrētā gadījuma īpatnības un izvērtējot abu pušu intereses, uzņēmumam GARDENA turpināt līguma saistības būtu nesaprātīgi. Lai paziņojumi par saistību izbeigšanu būtu spēkā, uzņēmumam GARDENA tie ir jāsniedz rakstiski.

GARDENA ir tiesīgs arī tūlītēji uz laiku pārtraukt piekļuvi jūsu klienta kontam, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka jūs pārkāpjat jebkādas šo GNN prasības.

Klienta konta dzēšana un ar to saistītā šajos GNN atrunāto lietošanas saistību izbeigšana neietekmē reģistrēto izstrādājumu garantijas periodu.

10. Ar klienta konta starpniecību pieejamā satura un pakalpojumu izmaiņas

GARDENA nepārtraukti cenšas uzlabot un pilnveidot mūsu produktus un pakalpojumus, piedāvājot jums iespējami labāko lietošanas pieredzi. Tādēļ GARDENA ir tiesīgs atjaunināt vai mainīt ar klienta konta starpniecību pieejamo saturu un pakalpojumus ar nosacījumu, ka šādas izmaiņas: (i) ir nepieciešamas, lai GARDENA varētu nodrošināt obligātu likumīgu prasību vai tiesas vai citas pilnvarotas iestādes saistoša rīkojuma izpildi; (ii) tiek veiktas, pielāgojoties pārbaudītiem vai aktuāliem tehnoloģiskajiem standartiem vai (iii) nepārsniedz apjomu, kāds ir ierasts nozarē un ir saprātīgs attiecībā pret jums, proti, izmaiņas netraucē jums turpināt izmantot pieejamo saturu un pakalpojumus. Tipu un funkciju izmaiņu piemēri var būt kļūdu labojumi, drošības ielāpi un funkcionalitātes uzlabojumi.

11. GNN izmaiņas

GARDENA ir tiesīgs piedāvāt jums šo GNN izmaiņas. GARDENA piedāvās jums šo GNN izmaiņas rakstiski un savlaicīgi — vismaz 30 dienas pirms plānotā izmaiņu stāšanās spēkā datuma. Saskaņā ar nākamajā teikumā aprakstīto nosacījumu jums ir aktīvi jāpiekrīt mūsu piedāvātajām izmaiņām. Gadījumos, kad (i) GNN izmaiņas neietekmē būtiskus nosacījumus un (ii) kad izmaiņas ir nepieciešamas likumu izmaiņu, galēja tiesas lēmuma vai saistoša pilnvarotas iestādes rīkojuma dēļ, jūsu piekrišana tiks uzskatīta par sniegtu, ja līdz izmaiņu stāšanās spēkā datumam uzņēmums GARDENA netiks rakstiski informēts, ka jūs nepiekrītat izmaiņām. Ja nepiekrītat mūsu piedāvātām nelielām izmaiņām, varat paziņot GARDENA, ka nepiekrītat izmaiņām, līdz plānotajam izmaiņu stāšanās spēkā datumam. Atteikuma vai nepiekrišanas gadījumā, ja izmaiņas ir būtiskas, vai nelielu izmaiņu atteikuma gadījumā lietošanas saistības saskaņā ar šiem GNN turpinās attiekties uz esošajiem GNN. Ziņojot jums, GARDENA informēs jūs par jūsu piekrišanas un atteikšanās tiesībām, par nepiekrišanas nozīmīgumu un par atteikuma sniegšanas termiņu.

12. Piemērojamie likumi

Šie GNN ir pakļauti LR likumam, izņemot jautājumus, ko regulē starptautiskās privāttiesības, kā arī 1980. gada 11. aprīļa ANO Konvencijai par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem (CISG). Šī jurisdikcijas izvēle nenozīmē, ka jums kā patērētājam tiek atņemta šo noteikumu piešķirtā aizsardzība, no kuras saskaņā ar jūsu mītnes valsts tiesību aktiem nedrīkst atkāpties līgumā.

13. Nodalāmības klauzula

Ja atsevišķas šo GNN prasības pilnībā vai daļēji zaudē spēku, tas neietekmē pārējo prasību spēkā esamību. Jebkādas prasības, kas nav iekļautas vai nav spēkā, aizstāj likumu prasības (Vācijas Civilkodeksa (BGB) 306. sadaļa (2)). Visos citos gadījumos iesaistītās puses aizstāj spēkā neesošās prasības ar spēkā esošām prasībām, kuru ekonomiskais mērķis ir maksimāli tuvs atcelto prasību mērķim, ja vien līguma papildu interpretācijai nav augstāka prioritāte un ja vien tas ir iespējams.

14. Kontaktinformācija

Ja jums rodas jautājumi par saturu un pakalpojumiem, kas pieejami ar klienta konta starpniecību, lūdzu, sazinieties ar mums: help@gardena.lv

Jaunākie grozījumi: 09.01.2024.