Zmluvné podmienky na vytvorenie a používanie zákazníckeho účtu na registráciu výrobku

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Zmluvné podmienky na vytvorenie a používanie zákazníckeho účtu na registráciu výrobku (ďalej tiež len „SPG“) stanovené spoločnosťou GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Nemecko (ďalej tiež len „Zákaznícky účet“ a „GARDENA“), platia v ich príslušnom znení účinnom v okamihu uzatvorenia zmluvy so zákazníkom o vytvorení a používaní osobného zákazníckeho účtu na registráciu výrobku.

Spoločnosť GARDENA je jednou zo spoločností Husqvarna Group.

Účelom Zákazníckeho účtu a súvisiacich služieb poskytovaných jeho prostredníctvom je umožniť registráciu výrobkov spoločnosti GARDENA a získať prehľad o týchto registrovaných výrobkoch aj súvisiacich službách.

Tieto SPG platia bez akýchkoľvek výhrad, podmienok, zmien alebo doplnkov zo strany užívateľov Zákazníckeho účtu (zákazníkov).

2. Základné požiadavky, vytvorenie Zákazníckeho účtu

Vytvorenie a používanie Zákazníckeho účtu je zdarma. Vytvorenie Zákazníckeho účtu nie je povinné, ak si však zákazník bude chcieť zaregistrovať výrobok, musí si Zákaznícky účet vytvoriť.

Zákaznícky účet si môže vytvoriť len zákazník - spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou a má najmenej 18 rokov.

So Zákazníckym účtom môže zákazník využívať tiež služby, ktoré sú platené. Na tieto platené služby sa pritom môžu vzťahovať príslušné zmluvné podmienky takejto platenej služby aj spracúvania a ochrany osobných údajov zákazníka. Zákazník o nich bude vyrozumený samostatne v čase, kedy sa k takej platenej službe prihlási.

Pri vytvorení Zákazníckeho účtu zákazník súhlasí s tým, že bude vytvorený jeho osobný Zákaznícky účet. Tento Zákaznícky účet spravuje spoločnosť GARDENA. Pri vytváraní Zákazníckeho účtu si zákazník musí zvoliť užívateľské meno (ktorým je jeho e-mailová adresa) a jedinečné heslo v rozsahu najmenej osem číslic, písmen alebo znakov štandardnej počítačovej klávesnice. Užívateľské meno ani heslo pritom nesmie byť: škodlivé, hanlivé, rasovo alebo etnicky urážlivé, sexuálne explicitné či ohováračské, porušujúce akékoľvek právo duševného vlastníctva alebo narušujúce práva na ochranu osobných údajov alebo na súkromie.

Vytvorením svojho Zákazníckeho účtu zákazník zároveň potvrdzuje, že v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad alebo podmienok súhlasí s týmito SPG.

Pri vytváraní Zákazníckeho účtu bude zákazník požiadaný o jeho e-mailovú adresu, meno a priezvisko, štát pobytu a heslo. Pri vytváraní Zákazníckeho účtu sa zákazník zároveň zaväzuje, že uvedie iba pravdivé a aktuálne informácie. Po odoslaní týchto registračných údajov obdrží zákazník e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie. Na dokončenie registrácie musí zákazník kliknúť na tento odkaz.

Akonáhle sa zákazník zaregistruje, bude mu otvorený jeho osobný Zákaznícky účet s jeho vlastnými prihlasovacími údajmi (užívateľské meno a heslo). Potom bude zákazník oprávnený používať svoj Zákaznícky účet spôsobom a v rozsahu, vyplývajúcim z týchto SPG.

Zákaznícky účet je osobný a zákazník ho nesmie previesť na žiadnu tretiu osobu (osoby) ani umožniť žiadnej tretej osobe jeho použitie. Zákazník zodpovedá za ochranu svojich prihlasovacích údajov pred prístupom neoprávnených osôb. Z bezpečnostných dôvodov je žiaduce zvolené heslo pravidelne meniť. Ak má zákazník dôvod domnievať sa, že nejaká tretia osoba (osoby) získala prístup k jeho Zákazníckemu účtu, musí o tom spoločnosť GARDENA okamžite informovať, a to buď telefonicky na telefónnom čísle: 0800 154 044, alebo e-mailom na e-mailovej adrese: info@sk.husqvarna.com. Spoločnosť GARDENA má právo (ale nie povinnosť) zablokovať prístup k Zákazníckemu účtu, ak má dôvod sa domnievať, že tretia osoba (osoby) k nemu získala neoprávnený prístup.

Pre prípad, že zákazník sa po dlhšiu dobu (tzn. spravidla po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov) do svojho Zákazníckeho účtu neprihlásil, vyhradzuje si spoločnosť GARDENA právo zaslať mu e-mail s oznámením o tejto skutočnosti a s informáciou, že ak si chce svoj Zákaznícky účet zachovať, je potrebné, aby sa do neho prihlásil, a to v lehote stanovenej v uvedenom e-maile. Ak sa zákazník do svojho Zákazníckeho účtu v stanovenej lehote neprihlási, bude jeho Zákaznícky účet deaktivovaný alebo odstránený. Aj o tom bude zákazník informovaný e-mailom.

3. Spracovanie a ochrana osobných údajov zákazníka

Pri vytváraní Zákazníckeho účtu bude zákazník požiadaný o poskytnutie svojich hore uvedených osobných údajov. Poskytnutím týchto svojich osobných údajov zákazník zároveň potvrdzuje, že sa podrobne zoznámil s pravidlami spracúvania a ochrany osobných údajov, obsiahnutými na webových stránkach spoločnosti GARDENA: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/sk/privacy-notice/a že s nimi v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad alebo podmienok súhlasí.

4. Licencia

Za podmienky, že zákazník vytvorí Zákaznícky účet, potvrdí svoj súhlas s týmito SPG a bude tieto SPG plne dodržiavať, spoločnosť GARDENA udeľuje zákazníkovi výhradnú, neprevoditeľnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na použitie jeho Zákazníckeho účtu a ďalších služieb (ďalej len „Licencia“). Licencia sa pritom udeľuje iba osobnému, teda nie komerčnému použitiu.

Spoločnosť GARDENA neudeľuje zákazníkovi ani žiadnej inej osobe povolenie kopírovať alebo upravovať akékoľvek služby, ktoré sú poskytované prostredníctvom Zákazníckeho účtu. Zákazník ani akákoľvek tretia osoba (osoby) nesmie bez súhlasu spoločnosti GARDENA tieto služby vyvíjať, rozširovať, dekompilovať ani spätne analyzovať. Elektronické útoky akéhokoľvek druhu voči týmto poskytovaným službám sú zakázané. To zahŕňa aj prenos vírusov alebo spywaru. Akýkoľvek pokus v tomto smere predstavuje porušenie práv spoločnosti GARDENA. Pokiaľ zákazník poruší alebo umožní porušiť akejkoľvek tretej osobe (osobám) ktorýkoľvek z uvedených zákazov či obmedzení, má spoločnosť GARDENA právo Licenciu udelenú zákazníkovi mimoriadne ukončiť a zrušiť jeho Zákaznícky účet, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto konanie zákazníka navyše môže byť predmetom trestného stíhania. Zákazník zároveň zodpovedá za všetky škody, ktoré v súvislosti s tým spoločnosti GARDENA vzniknú. Licencia sa udeľuje zákazníkovi na neobmedzené časové obdobie a platí (ak nedôjde k jej mimoriadnemu ukončeniu podľa predchádzajúceho odseku týchto SPG ), pokiaľ nebude ukončená v súlade s oddielom 8 SPG.

5. Používanie Zákazníckeho účtu a súvisiacich služieb; práva tretích osôb

Zákaznícky účet a súvisiace služby (vrátane ich obsahu), ktoré sú zákazníkovi poskytované, je zákazník povinný používať v súlade s týmito SPG. Zákazník vytvorením svojho Zákazníckeho účtu zároveň potvrdzuje, že Zákaznícky účet ani súvisiace služby (vrátane ich obsahu) nepoužije, a to ani čiastočne, spôsobom, ktorý:

  1. je nesprávny, zavádzajúci, nepravdivý alebo nepresný,
  2. propaguje alebo podporuje nezákonnú činnosť,
  3. je rasovo či etnicky urážlivý, alebo predstavuje podnecovanie proti menšine (napr. národnej alebo etnickej skupine),
  4. predstavuje urážku na cti či je sexuálne explicitný,
  5. napadá sexuálnu orientáciu alebo náboženstvo alebo akýmkoľvek iným spôsobom diskriminuje,
  6. uráža či perzekvuje jednotlivca,
  7. je akýmkoľvek spôsobom škodlivý, hanlivý, urážlivý alebo nezákonný alebo porušuje práva akejkoľvek tretej osoby (vrátane autorských práv, práv k ochranným známkam a či
  8. je inak v rozpore s určeným účelom Zákazníckeho účtu, súvisiacich služieb alebo týmito SPG .

Zákazník je pritom priamo zodpovedný voči všetkým tretím osobám za prípadné porušenia ich práv. V prípade odôvodnených nárokov tretích osôb voči spoločnosti GARDENA v dôsledku porušenia týchto povinností zákazníka je zákazník povinný spoločnosť GARDENA úplne odškodniť, iba ak by preukázal, že za porušenie povinnosti, ktoré viedlo k takej škode, nezodpovedá.

6. Prístup na internet

Zákazník zodpovedá za zabezpečenie svojho prístupu k internetu, ktorý je nevyhnutný pre používanie Zákazníckeho účtu a súvisiacich služieb. Ak pritom zákazníkovi vzniknú náklady, napríklad za prenos dát a iné, idú plne na ťarchu zákazníka a spoločnosť GARDENA ich (a to ani čiastočne) nehradí. Zákazník tiež zodpovedá za obstaranie, fungovanie, udržiavanie a používanie svojho hardvéru a softvéru, potrebného pre prístup k Zákazníckemu účtu a k súvisiacim službám, vrátane všetkých s tým spojených nákladov, ktoré tiež idú plne na ťarchu zákazníka a nie sú spoločnosťou GARDENA (a to ani čiastočne) hradené.

7. Zodpovednosť spoločnosti GARDENA

Spoločnosť GARDENA sa snaží zabezpečiť, aby Zákaznícky účet bolo možné používať s minimom prerušení. Môže sa však stať, že zákazník z technických dôvodov bude môcť používať svoj Zákaznícky účet len obmedzene alebo ho nebude môcť používať vôbec, a to z časového a/alebo obsahového hľadiska. Zákazník zriadením svojho Zákazníckeho účtu berie na vedomie a súhlasí s tým, že softvér nie je možné vyvíjať takým spôsobom, ktorý by za všetkých možných okolností vylúčil akékoľvek prípadné poruchy. Neexistuje preto žiadna záruka, že prístup zákazníka k jeho Zákazníckemu účtu nebude ovplyvnený alebo prerušený údržbou, aktualizáciami či prípadnými poruchami (najmä technickými problémami alebo chybami internetu, hardvéru či softvéru).

8. Ukončenie Zákazníckeho účtu

Zákazník môže svoj Zákaznícky účet kedykoľvek zrušiť a prestať používať súvisiace služby. Ak tak chce zákazník urobiť, je potrebné, aby kontaktoval e-mailom tím zákazníckych služieb spoločnosti GARDENA na e-mailovej adrese: info@sk.husqvarna.com .Ak zákazník poruší tieto ZP, alebo ak nastanú iné výnimočné, vyššie spomínané okolnosti, má spoločnosť GARDENA právo v súlade s príslušnými ustanoveniami SPG zrušiť Zákaznícky účet zákazníka a ukončiť jeho prístup k súvisiacim službám, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. O zrušení Zákazníckeho účtu a ukončení prístupu k súvisiacim službám bude zákazník informovaný e-mailom.

9. Úpravy SPG

Spoločnosť GARDENA vykonáva neustále inovácie, aby svojim zákazníkom zabezpečila čo najpríjemnejšie využívanie jej služieb. Preto si spoločnosť GARDENA zároveň vyhradzuje právo SPG kedykoľvek aktualizovať, meniť, dopĺňať, nahrádzať alebo rušiť. O každej takejto úprave SPG bude spoločnosť GARDENA zákazníka - pokiaľ možno s dostatočným predstihom - informovať e-mailom. Ak zákazník nevznesie námietky proti úprave SPG do štyroch týždňov od odoslania e-mailového oznámenia, bude sa mať za to, že s úpravou SPG v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad alebo podmienok súhlasí. Ak zákazník vznesie v uvedenej lehote námietky, zmluvný vzťah medzi spoločnosťou GARDENA a zákazníkom, týkajúci sa jeho Zákazníckeho účtu a súvisiacich služieb, bude pokračovať podľa doterajších SPG. Spoločnosť GARDENA si pritom pre prípad vznesenia spomínaných námietok zákazníka vyhradzuje právo Zákaznícky účet zákazníka a poskytovanie súvisiacich služieb ukončiť.

Spoločnosť GARDENA je tiež oprávnená s okamžitou platnosťou pozastaviť prístup zákazníka k jeho Zákazníckemu účtu a poskytovaniu súvisiacich služieb, ak má dôvod sa domnievať, že zákazník porušuje SPG.

Spoločnosť GARDENA si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, prerušiť alebo dočasne alebo trvalo pozastaviť poskytovanie prístupu k Zákazníckemu účtu a súvisiacich služieb zákazníkovi na základe vlastného uváženia, alebo v prípade, keď je tak povinná urobiť podľa zákona alebo na základe úradného rozhodnutia. Zákazník zriadením Zákazníckeho účtu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že spoločnosť GARDENA nenesie v súvislosti s takými zmenami, prerušeniami alebo pozastaveniami žiadnu zodpovednosť voči zákazníkovi ani voči žiadnej tretej osobe.

10. Platné právo

Ak nie je v SPG stanovené inak, riadia sa SPG aj súvisiaci právny vzťah medzi spoločnosťou GARDENA a zákazníkom zákonmi Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou súkromného medzinárodného práva a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980 (CISG).

Táto voľba práva však neznamená, že by zákazník bol zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, od ktorých sa nemožno dojednaním zmluvných strán odchýliť, to znamená najmä kogentných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné.

11. Kontaktné údaje

S akýmikoľvek otázkami ohľadom Zákazníckeho účtu a/alebo súvisiacich služieb sa zákazník môže obrátiť e-mailom na e-mailovú adresu:

info@sk.husqvarna.com