Ügyfélfiók termék regisztrálása céljából történő létrehozására és használatára vonatkozó felhasználási feltételek (utoljára módosítva: 2021.03.09.)

1. Általános

A GARDENA Manufacturing GmbH (székhely: Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Németország, a továbbiakban: GARDENA és a többes szám első személyű alakok) által meghatározott jelen felhasználási feltételeknek a személyes ügyfélfiók termék regisztrálása céljából történő létrehozására és használatára vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában hatályos változata (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandó.

A GARDENA a Husqvarna Group leányvállalata. Az ügyfélfiók és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások célja, hogy Ön regisztrálhassa termékeit, és áttekintést kapjon e regisztrált termékekről és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról.

A felhasználókra vonatkozó, a jelen ÁSZF-től eltérő vagy azt kiegészítő feltételek nem alkalmazandók.

2. Alapvető követelmények, ügyfélfiók létrehozása

Az ügyfélfiók létrehozása és használata díjmentes. Nem kötelező ügyfélfiókot létrehozni, termék regisztrálásához viszont szükséges.

Fiók létrehozásához be kell töltenie 18. életévét.

Ügyfélfiókkal díjköteles szolgáltatások is igénybe vehetők. Előfordulhat, hogy e szolgáltatásokra külön felhasználási és adatvédelmi feltételek vonatkoznak. Erről külön értesítjük, amikor bejelentkezik az adott szolgáltatásba.

Az ügyfélfiók létrehozásakor tudomásul veszi, hogy személyes fiók jön létre. Ezt az ügyfélfiókot a Husqvarna Group kezeli. Az ügyfélfiókja létrehozásakor felhasználónevet (e-mail-címet) és jelszót kell megadnia. A felhasználónév és a jelszó nem lehet káros, bántalmazó, faji vagy etnikai szempontból sértő, nyíltan szexuális jellegű vagy rágalmazó, továbbá nem sérthet semmilyen szellemitulajdon-jogot vagy a személyes adatok védelméhez fűződő jogot.

Az ügyfélfiók létrehozásakor arra kérjük, hogy adja meg e-mail-címét, vezeték- és utónevét, származási országát és jelszavát. A fiók létrehozásával vállalja, hogy kizárólag valós (és naprakész) adatokat közöl. A regisztrációs adatok beküldése után visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megerősítéshez szükséges hivatkozást. A regisztráció befejezéséhez erre a megerősítő hivatkozásra kell kattintania. Miután regisztrált, létrejön ügyfélfiókja a hozzá tartozó bejelentkezési adatokkal együtt. Ettől kezdve jogosult használni ügyfélfiókját a jelen ÁSZF hatálya alatt.

Az Ön fiókja személyes, nem ruházhatja át harmadik félre, és nem engedélyezheti harmadik fél számára az ügyfélfiókja használatát. Az Ön felelőssége gondoskodni a bejelentkezési adatai védelméről, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. A jelszót biztonsági okokból rendszeresen meg kell változtatni. Amennyiben oka van feltételezni, hogy harmadik fél hozzáférést szerzett az ügyfélfiókjához, haladéktalanul értesítenie kell minket. Jogunkban áll, azonban nem kötelességünk felfüggeszteni az ügyfélfiókjához való hozzáférést, amennyiben okunk van feltételezni, hogy harmadik fél illetéktelen módon hozzáférést szerzett az ügyfélfiókjához.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy ha már több hónapja nem jelentkezett be az ügyfélfiókjába, értesítő e-mailt küldjünk Önnek, amelyben tájékoztatjuk arról, hogy ha meg kívánja tartani ügyfélfiókját, az értesítő e-mail beérkezésétől számítva adott időn belül be kell jelentkeznie. Ha a megadott időn belül nem jelentkezik be, inaktiváljuk vagy eltávolítjuk az ügyfélfiókját, és e-mailben tájékoztatjuk erről.

.3. A személyes adatok kezelése

Az ügyfélfiók létrehozásakor bizonyos személyes adatok megadására kérjük. A webhely használatának megkezdése előtt olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat. Adatvédelmi nyilatkozatunk a következő címen érhető el: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/hu/privacy-notice/

4. Licenc

A jelen felhasználási feltételek elfogadása és teljesítése esetén a GARDENA nem kizárólagos, nem engedményezhető, nem átruházható, visszavonható licencet (a továbbiakban: Licenc) biztosít Önnek az ügyfélfiók használatára és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére. A Licencet személyes célra biztosítjuk, nem kereskedelmi használatra. A GARDENA sem Önnek, sem más személynek nem engedélyezi az Önnek az ügyfélfiókon keresztül nyújtott szolgáltatások lemásolását vagy módosítását. A hozzájárulásunk nélkül sem Ön, sem harmadik személy nem fejlesztheti tovább, nem egészítheti ki és nem fordíthatja vagy fejtheti vissza a szolgáltatásokat. Tilos bármilyen formában elektronikus támadást intézni a szolgáltatások ellen. Ez a vírusok vagy kémprogramok továbbítását is magában foglalja. Az erre irányuló próbálkozások a GARDENA jogainak megsértésének minősülnek. Ha Ön megszegi ezeket a korlátozásokat vagy bármely egyéb, a jelen 3. szakaszban foglalt korlátozást, akkor a GARDENA jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni a Licencet, valamint az Általános szerződési feltételeket. Emellett büntetőeljárás alá is vonhatják Önt, illetve a károsodásokkal kapcsolatos felelősségre vonásra is sor kerülhet.

A jelen Licencet korlátlan időtartamra biztosítjuk. A Licenc a lenti 8. szakasz szerinti megszűnéséig érvényes. Ez nem érinti a német szerzői jogi törvény (UrhG) 69e. szakaszát.

5. Az ügyfélfiók használata és a szolgáltatások igénybevétele; harmadik személyek jogai

Kizárólag a jelen felhasználási feltételek szerint használhatja az ügyfélfiókot, és veheti igénybe az Önnek nyújtott szolgáltatásokat és tartalmakat. Ön vállalja és szavatolja, hogy a szolgáltatásokat és azok tartalmát nem veszi igénybe olyan módon, amely:

  1. hamis, félrevezető, valótlan vagy nem helyénvaló,
  2. jogellenes tevékenységeket támogat vagy ösztönöz,
  3. faji vagy etnikai szempontból sértő, illetve egy kisebbség (például nemzeti vagy etnikai csoport) elleni izgatásnak minősül,
  4. becsületsértő, illetve nyíltan szexuális jellegű,
  5. szexuális irányultság vagy vallás elleni támadásnak minősül, vagy bármely más módon diszkriminatív,
  6. egyén sértésére vagy üldözésére irányul,
  7. bármilyen módon káros, bántalmazó, sértő vagy jogellenes, vagy sérti bármely harmadik fél jogait (többek között, de nem kizárólagosan a szerzői jogot és védjegyjogokat), vagy
  8. egyéb módon ellentétes a szolgáltatások rendeltetésével vagy a jelen felhasználási feltételekkel.

Felhasználóként Ön közvetlen felelősséggel tartozik harmadik felek felé ezen harmadik felek jogainak az Ön felelősségi körében elkövetett megsértéséért. Amennyiben egy ilyen jogsértés eredményeként bizonyos külső felek indokolt követelést nyújtanak be a GARDENA vállalattal szemben, Ön köteles teljes mértékben kártalanítani a GARDENA vállalatot, kivéve abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy nem Ön a felelős a veszteséget eredményező jogsértésért.

6. Hálózati díjak és hozzáférés

Az Ön felelőssége, hogy biztosítsa a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hálózati hozzáférést. Járulékos költségek merülhetnek fel például az adatátvitellel összefüggésben. Ezeket a költségeket nem térítjük meg. Emellett az Ön felelőssége a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és azok igénybevételéhez szükséges legújabb hardverek és szoftverek beszerzése és fenntartása.

7. A GARDENA által vállalt jótállás és felelősség

A GARDENA törekszik annak biztosítására, hogy az ügyfélfiók a lehető legkevesebb megszakítással legyen használható. Technikai okokból előfordulhat, hogy Ön idő és tartalom tekintetében is csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudja használni az ügyfélfiókját. Ön kifejezetten elfogadja, hogy nem lehetséges olyan módon szoftvereket fejleszteni, amely minden lehetséges használati körülmény esetén kizárja a meghibásodásokat. Nem szavatolható, hogy az ügyfélfiókhoz való hozzáférést nem érinti, illetve nem szakítja meg karbantartás, frissítés vagy meghibásodás (különösen műszaki problémák, illetve hardver- vagy szoftverhibák).

Amennyiben a GARDENA a jelen ÁSZF-fel összhangban ingyenes szolgáltatásokat nyújt, a GARDENA kizárólag a szándékos kötelességszegésért és a súlyos gondatlanságért tartozik felelősséggel. Az anyaghibákra és a jogcímbeli hiányosságokra a német polgári törvénykönyv (BGB) 523. és 524. szakasza vonatkozik.

Az alábbiak szintén alkalmazandók:

A GARDENA felelősséggel tartozik a német termékfelelősségi törvény (Produkthaftungsgesetz) szerinti szándékos kötelességszegésért és súlyos gondatlanságért, haláleset, testi sérülés és egészségkárosodás felróható (vagy egyszerűen gondatlan) okozásáért, hiba csalárd módon történő elrejtéséért vagy a jogszabályi előírások szerint vállalt jótállásért, amennyiben erre kiterjed a német telekommunikációs törvény (TKG) 44a. szakaszának (a nyilvánosan hozzáférhető telekommunikációs szolgáltatások szolgáltatójának felelőssége) hatálya.

A GARDENA felelőssége pusztán az alapvető szerződéses kötelezettségek gondatlan megsértéséből adódó, jellemző és előrelátható károkra korlátozódik. Az alapvető kötelezettségek azon kötelezettségeket jelentik, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítésének szempontjából, valamint amelyek betartására a szerződéses partner rendszeresen hagyatkozhat, illetve amelyek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését.

A GARDENA felelőssége minden egyéb esetben kizárható. Amennyiben a GARDENA felelőssége kizárható vagy korlátozott, ez az alkalmazottai, munkásai, munkavállalói, képviselői és helyettes ügynökei személyes felelősségére is vonatkozik.

8. A szolgáltatás megszűnése

Az ügyfélfiókját bármikor törölheti, és felfüggesztheti a szolgáltatás igénybevételét. Ehhez forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz a következő e-mail-címen: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com. Ha Ön súlyosan megsérti a jelen ÁSZF-et, vagy egyéb kivételes körülmények állnak fenn, a GARDENA a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően fenntartja a jogot arra, hogy azonnali hatállyal, megalapozott indokkal felmondja a jelen ÁSZF tárgyát képező szerződést, és ezáltal megszüntesse az Ön ügyfélfiókját és a szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

9. A felhasználási feltételek módosítása és az ügyfélfiók megszűnése

A GARDENA folyamatosan innovációkat dolgoz ki annak érdekében, hogy a felhasználói számára a lehető legjobb felhasználói élményt biztosítsa. A GARDENA következésképpen fenntartja a jogot arra, hogy indoklás nélkül bármikor aktualizálja vagy módosítsa a jelen ÁSZF-et, kivéve abban az esetben, ha ez az Ön mint felhasználó szempontjából nem észszerű. A szolgáltatás jellegét vagy funkcióit érintő módosítás például a hibajavítás, a biztonsági javítókészletek alkalmazása és a funkcionalitás fejlesztése. A GARDENA kellő időben értesíti Önt az ÁSZF aktualizálásáról és módosításáról. Ha az értesítéstől számított négy (4) héten belül nem tiltakozik az új ÁSZF ellen, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadta a módosított Általános szerződési feltételeket. Amennyiben tiltakozik, a felhasználói szerződés a mindenkori felhasználási feltételek szerint marad hatályban. A GARDENA ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy kifogás esetén felmondja a felhasználói szerződést. Az értesítéskor a GARDENA tájékoztatja Önt a tiltakozáshoz való jogáról, valamint a tiltakozáshoz rendelkezésre álló időszakról.

Önnek jogában áll az ügyfélfiókját bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetni.

Jogunkban áll, hogy az ügyfélfiókjához való hozzáférését azonnali hatállyal felfüggesszük, ha okunk van feltételezni, hogy Ön megszegi a jelen felhasználási feltételeket. Ezenkívül fenntartjuk a jogot arra, hogy az ügyfélfiók szolgáltatását bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk, megszakítsuk, illetve ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük saját mérlegelési jogkörünkben vagy abban az esetben, ha erre jogszabály vagy hatósági határozat kötelez minket. Ön elfogadja, hogy az ilyen módosításért, megszakításért vagy felfüggesztésért nem tartozunk felelősséggel sem Ön, sem harmadik fél felé.

10. Vonatkozó törvények

A jelen ÁSZF-re a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó, a nemzetközi magánjog és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április 11-i ENSZ-egyezmény kivételével. Ez a joghatósági kikötés nem jelenti azt, hogy Ön fogyasztóként nem részesülhet abban a védelemben, amelytől az Ön szokásos lakóhelye szerinti állam joga szerint szerződésben nem lehet eltérni.

11. Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése van a Szolgáltatásokat illetően, kérjük, írjon a következő e-mail címre:

vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

Legutóbbi módosítás dátuma: 2021. március 9.