Štandardná záruka výrobcu

Okrem práv uvedených v týchto zmluvných podmienkach má koncový zákazník v prípade vád zákonné práva. Tieto práva je možné uplatniť bezplatne a nie sú týmito zmluvnými podmienkami obmedzené.

Posledná aktualizácia: 06/05/2021)


1. Spoločnosť GARDENA Manufacturing GmbH (ďalej len "GARDENA") poskytuje na všetky nové originálne výrobky GARDENA (ďalej len "výrobky") dvojročnú záruku od okamihu pôvodného nákupu u predajcu v súlade s nasledujúcimi podmienkami, ak výrobky boli používané iba pre súkromné použitie, t.j neboli používané ani komerčne ani profesionálne a je dokázané, že k závade došlo v záručnej dobe a reklamácia je tiež v tejto záručnej dobe uplatnená. U všetkých reklamácií je preto zásadné dátum na pôvodnom doklade o nákupe (ďalej len "záruka"). Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky získané z druhej ruky.


2. GARDENA poskytuje predĺženú záruku na nižšie uvedené výrobky:

Všetko nové záhradné náradie combisystem, drobné náradie a ručné strihacie nástroje (záhradné nožnice, pákové nožnice, nožnice na živé ploty a nožnice na trávu) predávané od 1. 6. 2005 ako nový tovar, ktoré majú 25-ročnú záruku od dátumu nákupu za predpokladu, že nástroje boli použité iba pre súkromné použitie. U všetkých reklamácií je preto rozhodujúci dátum na originálnom doklade o nákupe.
• U vybraných výrobkov Original GARDENA system, ktoré boli zakúpené ako nové od predajcu po 1. 1. 2018 a ktoré sú príslušne označené na obale, je záručná doba päť rokov od dátumu nákupu, ak boli výrobky používané výhradne pre súkromné použitie, t.j. neboli použité komerčne ani profesionálne. U všetkých reklamácií je preto rozhodujúci dátum na originálnom doklade o nákupe. Predĺžená záruka je uvedená na príslušnom predajnom obale, v návode na použitie alebo na webových stránkach GARDENA. Na výrobky zakúpené z druhej ruky sa predĺžená záruka nevzťahuje.


3. GARDENA zaručuje koncovému zákazníkovi, že výrobok neobsahuje chyby materiálu alebo spracovanie v súlade s nasledujúcimi podmienkami. Normálne opotrebenie dielov a súčiastok (ako sú klinové remene, obežné kolesá, žiarovky, vzduchové filtre, upevňovacie diely nožov, nože, turbíny, ozubené remene, zapaľovacie sviečky), vizuálne zmeny, diely podliehajúce opotrebovaniu a spotrebný materiál sú zo záruky vylúčené.


4. Služby v rámci záruky sú poskytované dodaním plne funkčného náhradného výrobku alebo opravou chybného výrobku, ktorý nám bol zaslaný bezplatne; vyhradzujeme si právo voľby medzi týmito možnosťami. Táto služba podlieha splneniu nasledujúcich podmienok:
• Výrobok bol používaný na určený účel podľa odporúčania v návode na obsluhu.
• Ani kupujúci ani tretia strana sa nepokúsili výrobok otvoriť alebo opraviť.
• Na prevádzku boli použité iba originálne náhradné diely GARDENA a diely podliehajúce opotrebovaniu.
• Bola predložená kópia originálneho dokladu o nákupe.


5. Táto záruka je obmedzená na výmenu alebo opravu v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Vymenené výrobky alebo diely sa stávajú naším majetkom. Záruka nezakladá nárok na ďalšie nároky voči nám ako výrobcovi, napríklad za škody. Najmä nemáte nárok na obdržanie náhradného výrobku počas jeho opravy. Záručné služby nepredlžujú ani neobnovujú záručnú dobu výrobku.


6. Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpené a používané v nasledujúcich krajinách:

členské štáty EÚ / štáty EEA, Spojené kráľovstvo, Albánsko, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna and Hercegovina, Kanada, Čína, Gruzínsko, Hong Kong, Izrael, Japonsko, Kazachstan, Kirgizsko, Malta, Moldavsko, Nový Zéland, Severné Macedónsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Južná Afrika, Severná Kórea, Tadžikistan, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uruguaj, USA, Uzbekistan.

GARDENA neposkytuje záruku na výrobky zakúpené alebo používané v iných krajinách. Spoločnosť GARDENA bude oslobodená od svojej záručnej povinnosti, ak by splnenie záruky viedlo k porušeniu národných alebo medzinárodných zákonov o zahraničnom obchode alebo embárg a/alebo iných sankcií.


7. IPři reklamaci v rámci záruky zašlete vadný produkt, kopii originálního dokladu o nákupu a popis závady na níže uvedenou servisní adresu; náklady na poštovné jdou k vaší tíži: [ Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., Gardena servisní centrum, Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem, bezplatná telefonní linka: 0800 154 044.]


8. Predĺžená záruka výrobcu sa riadi právom Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Táto voľba jurisdikcie neznamená, že ste ako spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú vám poskytujú ustanovenia, od ktorých sa podľa práva štátu, v ktorom máte zvyčajné bydlisko, nemožno dohodou odchýliť.