Podmienky predĺženej záruky na vybrané čerpadlá

(Posledná aktualizácia: 06/05/2021)


Okrem dvojročnej štandardnej záruky výrobcu (podľa štandardnej záručnej politiky výrobcu) poskytnutej spoločnosťou GARDENA Manufacturing GmbH (ďalej len "GARDENA") si môžete túto štandardnú záruku výrobcu predĺžiť pri vybraných typoch čerpadiel uvedených nižšie o 36 mesiacov, teda z 2 rokov na celkom 5 rokov:

1461, 1468, 1476, 1489, 1492, 1499, 1661, 1665,
1707, 1709, 1717, 1719, 1732, 1734, 1736, 1740, 1742, 1748, 1749, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1771, 1773, 1780, 1783, 1785, 1787, 1795, 1797, 1799, 1802, 9023, 9025, 9030, 9032, 9034, 9036, 9040, 9042, 9044, 9045, 9046, 9048, 9049, 14600, 14602, 19080, 19106

Akumulátorvy a nabíjačky sú z tejto predĺženej záruky výrobcu vylúčené. Okrem toho môže dôjsť k ďalším vylúčeniam, ako je uvedené nižšie v kapitole II. 2.

Okrem práv uvedených v týchto zmluvných podmienkach má koncový zákazník v prípade vád zákonné práva. Tieto práva je možné uplatniť bezplatne a nie sú týmito zmluvnými podmienkami obmedzené.I. Požiadavky na predĺženú záruku výrobcu


Ak chcete rozšíriť záruku výrobcu, musíte si vytvoriť zákaznícky účet na adrese www.gardena.com/registration a potom do troch mesiacov od dátumu nákupu zaregistrovať zakúpený výrobok GARDENA na svojom profile. Táto trojmesačná lehota začína plynúť dátumom na originálnom doklade o nákupe. Doklad si preto musíte uschovať ako dôkaz. Akonáhle úspešne zaregistrujete svoj výrobok, bude vám na zadanú e-mailovú adresu zaslaný potvrdzovací e-mail. Tento e-mail bude tiež potrebný ako dôkaz v prípade reklamácie v rámci záruky a budete musieť predložiť vytlačenú kópiu.


II. Dodatočné podmienky/vylúčenie  

Na predĺženú záruku výrobcu sa vzťahujú nasledujúce dodatočné podmienky:

1. Predĺžená záruka výrobcu platí, iba v prípade, že vybrané typy čerpadiel boli použité iba pre súkromné použitie, t.j. neboli použité komerčne alebo profesionálne a je dokázané, že k vade došlo počas záručnej doby a reklamácie je v tejto záručnej dobe tiež uplatnená. U všetkých reklamácií je preto rozhodujúci dátum na originálnom doklade o nákupe. Táto rozšírená záruka výrobcu sa nevzťahuje na výrobky zakúpené z druhej ruky.

2. GARDENA zaručuje koncovému zákazníkovi, že výrobok neobsahuje chyby materiálu ani spracovania. Normálne opotrebenie dielov a súčastí (ako sú klinové remene, obežné kolesá, žiarovky, vzduchové filtre, upevňovacie diely nožov, nože, turbíny, ozubené remene, zapaľovacie sviečky), vizuálne zmeny, diely podliehajúce opotrebovaniu a spotrebný materiál sú z predĺženej záruky vylúčené.

3. Služby v rámci záruky sú poskytované dodaním plne funkčného náhradného výrobku alebo opravou chybného výrobku, ktorý nám bol zaslaný bezplatne; vyhradzujeme si právo voľby medzi týmito možnosťami. Táto služba podlieha splneniu nasledujúcich podmienok:
• Výrobok bol používaný na určený účel podľa odporúčania v návode na obsluhu
• Ani kupujúci ani tretia strana sa nepokúsili výrobok otvoriť alebo opraviť.
• Na prevádzku boli použité iba originálne náhradné diely GARDENA a diely podliehajúce opotrebovaniu.
• Bola odoslaná kópia originálneho dokladu o nákupe a e-mailu s potvrdením o registrácii výrobku.

4. Táto rozšírená záruka výrobcu je obmedzená na výmenu alebo opravu v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Vymenené výrobky alebo diely sa stávajú naším majetkom. Rozšírená záruka výrobcu nezakladá nárok na ďalšie nároky voči nám ako výrobcovi, napríklad za škody. Najmä nemáte nárok na obdržanie náhradného výrobku počas jeho opravy. Záručné služby nepredlžujú ani neobnovujú záručnú dobu výrobku.III. Rozsah použitia predĺženej záruky výrobcu


Táto záruka sa vzťahuje iba na čerpadlá zakúpené a používané v nasledujúcich krajinách:

členské štáty EÚ/štáty EEA, Spojené kráľovstvo, Albánsko, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Kanada, Čína, Gruzínsko, Hong Kong, Izrael, Japonsko, Kazachstan, Kirgizsko, Malta, Moldavsko, Nový Zéland, Severné Macedónsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Južná Afrika, Severná Kórea, Tadžikistan, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uruguaj, USA, Uzbekistan.


GARDENA neposkytuje záruku na výrobky zakúpené alebo používané v iných krajinách. Spoločnosť GARDENA bude oslobodená od svojej záručnej povinnosti, ak by splnenie záruky porušila národné alebo medzinárodné zákony o zahraničnom obchode alebo embargá a/alebo iné sankcie.


IV Reklamácie v rámci záruky 

Pri reklamácii v rámci záruky zašlite chybný výrobok, kópiu originálneho dokladu o nákupe a popis závady na nižšie uvedenú servisnú adresu; náklady na poštovné idú na vašu ťarchu: [Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., Gardena servisné centrum, Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem, bezplatná telefónna linka: 0800 154 044].


V. Aplikovateľné právo 

Predĺžená záruka výrobcu sa riadi právom Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Táto voľba jurisdikcie neznamená, že ste ako spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú vám poskytujú ustanovenia, od ktorých sa podľa práva štátu, v ktorom máte zvyčajné bydlisko, nemožno dohodou odchýliť.