Zásady ochrany osobných údajov

Gardena si cení Váš záujem o spoločnosť a jej výrobky. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov predtým, ako použijete tieto internetové stránky a akékoľvek ich podstránky (spolu ako „Stránky“).

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov špecifikujú druh informácií, ktoré Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH alebo spoločnosti patriace do jej skupiny, jej dcérske spoločnosti alebo organizačné zložky a pobočky (spolu nazývané GARDENA), alebo tretie strany v mene GARDENA zhromažďujú z týchto Stránok, ako aj opatrenia prijaté na ochranu Vašich osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov, nemôžete Stránky používať. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa z času na čas môžu meniť, preto ich prosím pravidelne kontrolujte.

Všeobecné

Vezmite prosím na vedomie, že na to, aby ste sa mohli využívať niektoré funkcie a zúčastňovať sa niektorých aktivít, a na to, aby ste získali prístup k niektorým našim produktom a službám, bude nevyhnutné na určitých lokalitách Stránok poskytnúť údaje, pomocou ktorých Vás bude možné identifikovať, napríklad Vašu e-mailovú adresu, meno, poštovú adresu, telefónne číslo („Osobné údaje“). Preto musíte úplne porozumieť a jednoznačne súhlasiť so získavaním, používaním a prenosom takýchto Osobných údajov podľa podmienok uvedených v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

Získavanie a používanie Osobných údajov a iných informácií o používateľovi

Údaje, ktoré odošlete GARDENA, sú chránené švédskymi a európskymi právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Osobné údaje zaznamenáva a spravuje GARDENA a používa ich za účelom evidencie pri používaní jej výrobkov a/alebo poskytovaní on-line služieb. Ak nám poskytnete ďalšie Osobné údaje za účelom prijímania informácií od nás – napríklad brožúr, katalógov –, tieto údaje zhromaždíme a uložíme. Tieto údaje nám umožňujú vyhovieť Vašim žiadostiam o poskytnutie informácie. Údaje budú uložené v primerane bezpečnom a chránenom prostredí dovtedy, kým GARDENA bude predpokladať, že tieto údaje zlepšia komunikáciu s Vami. Ak si budete želať odstránenie niektorých alebo všetkých Vašich údajov z nášho registra, kontaktujte spoločnosť Husqvarna Česko s.r.o., Türkova 2319/5b, Praha 4, e-mail: marketing@sk.husqvarna.com. GARDENA si môže od Vás vyžiadať dodatočné nepovinné údaje za účelom zlepšenia poznatkov o svojich zákazníkoch, na účely priameho marketingu alebo pozývania do súťaží. Na takéto požiadavky o poskytnutie dodatočných údajov nemusíte reagovať. GARDENA taktiež zhromažďuje informácie o používaní svojich Stránok, ktoré nemajú povahu osobných údajov. Tieto informácie sa získavajú na súhrnnej báze a sú používané len na interné účely ako pomôcka pri zlepšovaní Vašich on-line prístupov a na uľahčenie Vašej návštevy Stránok. GARDENA môže priradiť tieto informácie k Osobným údajom používateľa, aby určila, ktorí používatelia si pozerajú konkrétne materiály, čo nám pomáha vylepšovať Stránky. GARDENA vedome nezhromažďuje žiadne Osobné údaje od detí do 18 rokov a internetové stránky nie sú určené pre takéto osoby. Odporúčame rodičom a opatrovateľom, aby sa aktívne zaujímali o aktivity a záujmy detí na Internete.

Prenos Osobných údajov

GARDENA nebude prenášať (inak ako na účely smerovania) Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom Stránok žiadnej tretej strane, pokiaľ (a) na to neposkytnete súhlas; (b) to nebude vyžadovať zákon alebo súdne rozhodnutie; (c) to nebude potrebné na ochranu a obranu práv alebo majetku GARDENA; (d) to nebude potrebné na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov Stránok; (e) nepôjde o osoby alebo spoločnosti, s ktorými má GARDENA zmluvy na výkon interných činností na Stránke alebo našich obchodných aktivít ; alebo (f) nebudeme v rozumnej miere presvedčení, že sú predmetom zákona, záväzného predpisu alebo zmluvy, ktorý/á dodržuje princípy riadnej manipulácie a adekvátnej úrovne ochrany Osobných údajov. GARDENA si vyhradzuje právo kontaktovať príslušné úrady podľa svojho uváženia v prípade ak zistí aktivity, ktoré môžu byť nezákonné alebo ak môžu porušovať podmienky používania stanovené GARDENA.

Súbory cookie

Stránky môžu používať technológiu nazývanú „súbory cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré vo Vašom počítači ukladá internetová stránka, ktorú navštívite. Používajú sa ako pomôcka na zabezpečenie lepšej funkčnosti Stránok a na analýzu používania Stránok. Existujú dva druhy súborov cookie: Jeden druh sa používa na „zapamätanie“ informácií, napríklad Vášho užívateľského mena a hesla a ukladá sa do Vášho počítača, pokiaľ sa nerozhodnete „odhlásiť sa“ z predmetnej, Vami vybranej služby. Ak nepoužívate funkciu „Nepožadovať v budúcnosti moje užívateľské meno a heslo“, takéto súbory cookie sa nikdy nebudú ukladať do Vášho počítača.

Druhým typom sú takzvané súbory session cookie. Používajú sa napríklad na sledovanie toho, aký jazyk ste si zvolili na internetovej stránke. Počas Vašej návštevy stránky sa takéto súbory cookie dočasne ukladajú do pamäte Vášho počítača. Súbor session cookie sa vo Vašom počítači neukladá na dlhý čas a zvyčajne sa vymaže, keď zatvoríte internetový prehliadač. GARDENA dúfa, že používaním takýchto súborov cookie sa lepšie zameria na prínos relevantných informácií našim návštevníkom.

Ak si neželáte akceptovať pravidlá GARDENA pre používanie súborov cookie, väčšina prehliadačov umožňuje upraviť nastavenie prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie. Tým sa však môže obmedziť funkčnosť Stránok a Váš úžitok z nich. Viac o používaných súboroch cookies na týchto stránkach nájdete tu.

Kvalita

GARDENA sa bude usilovať o to, aby zabezpečila, že Vaše Osobné údaje sú presné, úplné a aktuálne. Ste však povinný poskytnúť iba Osobné údaje, ktoré sú presné, úplné a aktuálne v čase ich získavania. Ak nás neskôr upozorníte, že nami uchovávané Osobné údaje nie sú presné, úplné a aktuálne, po Vašom písomnom upozornení prijmeme vhodné kroky na opravu Osobných údajov.

Bezpečnosť

Hoci GARDENA nemôže zaručiť, že k neoprávnenému prístupu nikdy nedôjde, môže Vás ubezpečiť, že GARDENA sa veľmi dobre stará o bezpečnosť Vašich Osobných údajov a usiluje sa o zabránenie neoprávneného prístupu k nim pomocou primerane vhodných technológií a interných postupov.

Iné internetové stránky

Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. GARDENA nevykonáva kontrolu a nie je zodpovedná za obsah alebo ochranu osobných údajov na internetových stránkach tretích strán, ktoré môžu byť prepojené so Stránkami. Takéto internetové stránky môžu do Vášho počítača umiestňovať vlastné súbory cookie a/alebo používať rôzne spôsoby získavania osobných údajov a manipulácie s nimi. Odporúčame Vám oboznámiť sa s pravidlami ochrany osobných údajov na takýchto internetových stránkach tretích strán skôr, ako ich použijete.

Zmeny

GARDENA si vyhradzuje právo výhradne podľa vlastného uváženia zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť týchto Pravidiel ochrany osobných údajov vcelku alebo sčasti, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po uverejnení na Stránkach. Vaše následné používanie Stránok po uverejnení akejkoľvek zmeny týchto Pravidiel ochrany osobných údajov bude považované za prijatie týchto zmien.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 09/03/11.