EKO BONUS - Pogoji sodelovanja

Pravila sodelovanja v promocijski akciji in zaključni nagradni igri z naslovom “Eko bonus”

 

Ta pravila urejajo izvedbo promocijske akcije in zaključne nagradne igre z naslovom “Eko bonus”, katere namen je promocija robotskih kosilnic znamke GARDENA, opredeljenih v točki 1 teh pravil, in poteka od 10. aprila 2019 do 23. junija 2019.

Pogoj za sodelovanje je, da udeleženec sprejme ta pravila sodelovanja, kar stori z ustreznim klikom na spletni strani. S tem potrdi, da je s pravili sodelovanja seznanjen, se z njimi v celoti strinja in soglaša, da ga zavezujejo.

 

 1. Promocijska akcija

  Vsak potrošnik, ki v času trajanja promocijske akcije kupi model robotske kosilnice GARDENA, ki je podrobneje opredeljen v naslednjem odstavku, je upravičen do delnega povračila kupnine, poimenovanega “Eko bonus” v znesku 100 EUR (sto evrov), če so izpolnjeni v nadaljevanju navedeni pogoji.

  Modeli robotskih kosilnic, ki so vključeni v promocijsko akcijo, so naslednji:

  •    SILENO city, kataloška številka: 15001-33
  •    SILENO city, kataloška številka: 15002-33
  •    SILENO life, kataloška številka: 15101-33
  •    SILENO life, kataloška številka: 15102-33
  •    SILENO life, kataloška številka: 15103-33
  •    R 70Li, kataloška številka: 4072-72
  •    SILENO, kataloška številka: 4052-72
  •    SILENO+, kataloška številka: 4054-72

   

 2. Pravica do sodelovanja (upravičeni udeleženci)

  V promocijski akciji lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim in dejanskim  prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja promocijske akcije

  1. kupijo katerikoli model robotske kosilnice GARDENA iz točke 1. teh pravil (v nadaljevanju akcijski izdelek) za namene, ki niso povezani z njihovimi poklicnimi ali pridobitnimi dejavnostmi (šteje se, da gre za nakup za namen, povezan s kupčevimi poklicnimi ali pridobitnimi dejavnostmi, kadar kupec registrira več kot dva (2) izdelka) in
  2. kupljeni akcijski izdelek registrirajo preko spletnega obrazca na spletni strani organizatorja na naslovu https://www.gardena.com/ekobonus in posredujejo vse tam zahtevane podatke (model kupljene kosilnice in serijska številka, datum nakupa, ime in kraj trgovca, ime in priimek ter naslov kupčevega stalnega prebivališča ter njegov elektronski naslov ter podatke o transakcijskem računu) ter
  3. organizatorju kot priponko predložijo čitljivo fotografijo (kopijo) računa, ki izkazuje nakup registriranega akcijskega izdelka v času trajanja promocijske akcije pri vključenem trgovcu.

    

  V primeru, da podatki na računu niso čitljivi, registrirani akcijski izdelek ne more sodelovati v promocijski akciji in se registracija šteje za neveljavno ter organizator tak akcijski izdelek izključi iz promocijske akcije. Organizator udeležencev ne poziva k dopolnitvi registracije akcijskega izdelka oz. k ponovni predložitvi nečitljivega računa.

  Vsak akcijski izdelek se lahko registrira samo enkrat in vsak račun za nakup akcijskega izdelka lahko sodeluje samo enkrat. S predložitvijo računa udeleženec organizatorju jamči za verodostojnost računa.

  Ni potrebno, da udeleženec originalni račun pošlje organizatorju po pošti brez njegovega izrecnega poziva v skladu s točko 13.a) teh pravil; kopija v digitalnem formatu zadošča.

  Zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski/zunajzakonski skupnosti, ki je po valjanih predpisih izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) v promocijski akciji ne smejo sodelovati.

   

 3. Trajanje promocijske akcije

  Promocijska akcija traja od srede, 10. aprila 2019, do nedelje, 23. junija 2019, ki je zadnji dan za nakup akcijskega izdelka.  Za dan nakupa šteje dan, naveden na računu vključenega trgovca.

  Registracijo akcijskega izdelka je možno opraviti do 26. junija 2019 in je pravočasna, če je opravljena do 24.00 ure 26. junija 2019.

  Promocijska akcija bo potekala samo do razprodaje zalog. Če želeni akcijski izdelek v času trajanja promocijske akcije ne bo več na voljo, kupec s tem ne bo pridobil pravice do delnega povračila kupnine po poteku promocijske akcije. Tak kupec tudi ne sodeluje v žrebanju za nagrade.

   

 4. Vključeni trgovci

  Vsi trgovci, pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji,  ki prodajajo akcijske izdelke na ozemlju Republike Slovenije. Vključeni trgovci prodajajo akcijske izdelke po svojih maloprodajnih cenah, ki jih samostojno določajo.

   

 5. Delno povračilo kupnine

  Organizator izvrši delno povračilo kupnine upravičenemu udeležencu na njegov transakcijski račun pri banki v Republiki Sloveniji  najkasneje v 14-ih dneh od registracije akcijskega izdelka na spletni strani. Šteje se, da je delno povračilo kupnine izvršeno na dan, ko organizator da nalog za plačilo svoji banki. Organizator nosi vse z nakazilom povezane bančne stroške, ki jih zaračuna njegova banka. Morebitne bančne stroške, ki bi jih zaračunala udeležencu udeleženčeva banka za prejem nakazila, nosi udeleženec sam,

  Delno povračilo kupnine se izvrši izključno z nakazilom na bančni račun udeleženca. Organizator ne bo izvršil izplačila niti v gotovini ali z drugimi sredstvi (npr. s čekom ali vrednostnim bonom) niti na bančni račun osebe, ki ni udeleženec. 

  V primeru vračila akcijskega izdelka vključenemu trgovcu po že izvedenem delnem povračilu kupnine, je udeleženec dolžan organizatorju prejeti znesek 100 EUR (sto evrov) vrniti v osmih (8) dneh po njegovem pozivu na organizatorjev bančni račun, naveden v pozivu. Ta določba velja za akcijske izdelke, vrnjene vključenemu trgovcu najkasneje do vključno 22. julija 2019.

   

 6. Davčne obveznosti v zvezi z delnim povračilom kupnine v Republiki Sloveniji

  V skladu z Zakon o dohodnini se za dohodke fizične osebe po tem zakonu ne šteje ugodnost, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga, če je dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.

   

 7. Zaključna nagradna igra

  Vsi registrirani akcijski izdelki, ki izpolnjujejo pogoje za delno povračilo kupnine, sodelujejo v končnem žrebanju, kjer se potegujejo za eno od treh nagrad v nagradnem skladu.

   

 8. Nagradni sklad

  Nagradni sklad obsega tri nagrade, in sicer glavno nagrado ter 2. in 3. nagrado:

  1. Glavna nagrada je povračilo celotne kupnine za akcijski izdelek, zmanjšano za 100 EUR “Eko bonusa”, in povečano za znesek akontacije dohodnine, kar skupaj predstavlja bruto vrednost nagrade (formula za izračun je celotna kupnina za akcijski izdelek – (minus) 100 EUR = osnova pomnoženo z 1,33333 = bruto vrednost nagrade; primer izračuna: če znaša kupnina za akcijski izdelek 1.200 EUR, znaša bruto vrednost nagrade 1.466,66 EUR (1.100 EUR x 1,33333).

    

  2. 2. nagrada: garažna hiška za robotsko kosilnico (odvisno od modela kosilnice, ki je registrirani akcijski izdelek):
   • art. št. 15020-20 v vrednosti (z DDV)182,99 EUR* ali
   • art. št. 4011-20 v vrednosti (z DDV) 203,99 EUR*,

   povečano za znesek akontacije dohodnine (v višini 61,00 EUR pri vrednosti 182,99 EUR oz.68,00 EUR pri vrednosti 203,99 EUR), kar skupaj predstavlja bruto vrednost nagrade (243,99 EUR  oz. 271,99 EUR).

    

  3. 3. nagrada: set za čiščenje in vzdrževanje robotske kosilnice (art. št. 4067-20) v vrednosti (z DDV) 35,59 EUR*.

    

  * Vrednosti 2. in 3. nagrade temeljijo na priporočenih maloprodajnih cenah, ki so nezavezujoče priporočilo proizvajalca oz. organizatorja.

   

 9. Žrebanje in obvestilo nagrajencem ter objava podatkov o nagrajencih

  Žrebanje bo organizator izvedel na elektronski način v četrtek, 4. julija 2019, na svojem sedežu in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Komisija bo izžrebala tri nagrajence, katerih osebni podatki bodo vneseni v zapisnik. Morebitni nadomestni nagrajenci se ne žrebajo.

  Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z obvestilom na elektronski naslov, ki so ga navedli ob registraciji akcijskega izdelka, najkasneje v desetih dneh od datuma žrebanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronskega poštnega naslova udeleženca.

  S sodelovanjem v promocijski akciji in nagradni igri nagrajenec samodejno dovoljuje, da se njegovo ime in priimek brezplačno objavi na spletni strani organizatorja, za kar od organizatorja ne bo zahteval nobenega plačila ali odškodnine.

   

 10. Izplačilo glavne nagrade in izročitev 2. in 3. nagrade

  Organizator promocijske akcije izplača glavno nagrado nagrajencu na njegov transakcijski račun pri banki v Republiki Sloveniji v 30 (tridesetih) dneh po žrebanju.

  2. in 3. nagrado organizator v  enakem roku pošlje nagrajencema po pošti na naslov stalnega prebivališča, ki sta ga navedla ob registraciji akcijskega izdelka. Stroške pošiljanja nagrade nosi organizator.

  Šteje se, da se je nagrajenec pravici do nagrade odpovedal, če poštne pošiljke ne sprejme v skladu s pravili o poštnih storitvah in je le-ta vrnjena organizatorju.

  Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, navedene v teh pravilih. 2. in 3. nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino, nobene nagrade tudi ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

  Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in napak pri dostavi nagrade. Prav tako organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in uporabe nagrade, s čimer se udeleženci s sodelovanjem v promocijski akciji in nagradni igri izrecno strinjajo.

   

 11. Davčne obveznosti v zvezi z nagradami v Republiki Sloveniji

  1. in 2. nagrada sta obdavčeni skladno z Zakonom o dohodnini, ker njuna vrednost presega 42 EUR. Zato se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti nagrade.

  Za obe nagradi je davčna osnova bruto vrednost nagrade:

  • ·v primeru 1. nagrade jo izračuna nagrajenec sam,
  • ·v primeru 2. nagrade znaša 243,99 EUR zaart. št. 15020-20 oz. 271,99 EUR za art. št. 4011-20.

  Nagrajenci so skladno z zakonom sami dolžni vložiti davčno napoved, saj nagrade podeljuje oseba, ki v Sloveniji ni plačnik davka (organizator je pravna oseba, registrirana v Republiki Avstriji).

  Obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov mora nagrajenec kot davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od dneva prejema nagrade. Davčni organ v 15 dneh od vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Zavezanec lahko napoved odda elektronsko preko sistema eDavki ali vloži osebno ali pošlje po pošti na finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

  Davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine, ki jo plača nagrajenec.

  Organizator ne odgovarja za izpolnjevanje davčnih obveznosti nagrajencev.

   

 12. Varstvo osebnih podatkov Organizator bo osebne po

  datke upravičenih udeležencev uporabljal samo za namen izvedbe promocijske akcije in zaključne nagradne igre in v skladu s  pravili skupine Husqvarna Group, ki so objavljena na spletni strani www.gardena.si (Obvestilo o zasebnosti) ter veljavnimi predpisi.

  Organizator podatkov ne bo uporabljal za namene trženja in bo upravičene udeležence kontaktiral le, kolikor je to potrebno za namen promocijske akcije in zaključne nagradne igre. 

 13. Splošne določbe

  1. Organizator si pridržuje pravico, da ne vrne dela kupnine ali ne podeli nagrade, če ugotovi, da upravičeni udeleženec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v promocijski akciji in nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V primeru dvoma lahko organizator zahteva od vsakega udeleženca predložitev originalnega računa za nakup akcijskega izdelka. Pozvani udeleženec je dolžan originalni račun poslati organizatorju priporočeno po pošti v roku 14 dni od dneva poziva. Če računa ne pošlje, izgubi pravico do povračila dela kupnine ali nagrade.

  2. Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil po svoji prosti presoji v primeru utemeljenih razlogov tehnične, komercialne ali pravne narave. Morebitne spremembe bodo javno objavljene na prodajnih mestih vključenih trgovcev in na spletni strani www.gardena.si.

  3. Organizator ne jamči za nemoteno delovanje spletnega sistema za registracijo akcijskih izdelkov in ne prevzema odgovornosti v primeru, da registracija ni bila mogoča.

  4. Za ta pravila velja slovensko pravo. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  5. Za tolmačenje teh pravil je pristojen direktor organizatorja ali od njega imenovana oseba.

  6. Ta pravila bodo objavljena na spletni strani www.gardena.si ves čas trajanja akcije in še najmanj do 30. septembra 2019.

  7. Dokumentacijo v zvezi z delnim vračilom kupnine in podeljenimi nagradami hrani o

   rganizator v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi, ki veljajo zanj. Po preteku roka hrambe bo dokumentacija uničena v skladu s pravili organizatorja.

   

 14. Organizator promocijske akcije in nagradne igre

Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 38, 4010 Linz, Avstrija

 

 

Linz, marec 2019

 

EkoBonus