Husqvarna Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa
Telefon: (22) 330-96-00
Fax: (22) 330-96-35

E-mail: gardena@husqvarna.com.pl

Serwis Centralny
Telefon: (22) 330 96 30
Fax: (22) 814 36 76


Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w W-wie Wydz. Gospodarczy
KRS 0000247636, NIP 524-25-60-627 Kapitał zakł. 17 584 500 zł