Standardowe zasady gwarancji producenta

(Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2022)

 

W przypadku wystąpienia wad poza prawami określonymi w niniejszych warunkach klientowi końcowemu przysługują ustawowe prawa. Prawa te mogą przysługiwać bezpłatnie i nie są ograniczone niniejszymi warunkami.

 

 1. Firma GARDENA Manufacturing GmbH (zwana dalej „GARDENA”) udziela na wszystkie nowe oryginalne produkty firmy GARDENA (zwane dalej „produktami”) dwuletniej gwarancji, liczonej od daty pierwszego zakupu produktu u dystrybutora, zgodnie z poniższymi warunkami, pod warunkiem, że produkty były używane wyłącznie do celów prywatnych, tzn. nie były wykorzystywane do celów komercyjnych lub związanych z działalnością zawodową, a wystąpienie usterki zostało udowodnione w okresie gwarancyjnym i w tym okresie zostało zgłoszone roszczenie. Data na oryginalnym dowodzie zakupu (zwanym dalej „gwarancją”) ma więc decydujące znaczenie w przypadku ewentualnych roszczeń. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do produktów nabytych z drugiej ręki.

   

 2. Firma GARDENA zapewnia rozszerzoną gwarancję na produkty wymienione poniżej:

  • Wszystkie nowe narzędzia ogrodnicze z linii combisystem, drobne narzędzia i narzędzia ręczne do cięcia (sekatory, nożyce do gałęzi, nożyce do żywopłotu i nożyce do przycinania brzegów trawnika) sprzedane przez dystrybutora po 01.06.2005 r. jako nowe produkty objęte są 25-letnią gwarancją, liczoną od daty zakupu, pod warunkiem korzystania z nich wyłącznie do użytku prywatnego. Data na oryginalnym dowodzie zakupu ma więc decydujące znaczenie w odniesieniu do ewentualnych roszczeń.

  • W przypadku wybranych artykułów z linii Original GARDENA System, które zostały zakupione jako nowe u dystrybutora po 01.01.2018 i które są odpowiednio oznaczone na opakowaniu, okres gwarancji wynosi pięć lat od daty zakupu, pod warunkiem że były używane wyłącznie do użytku prywatnego, tzn. nie były wykorzystywane do celów komercyjnych lub związanych z działalnością zawodową. Data na oryginalnym dowodzie zakupu ma więc decydujące znaczenie w odniesieniu do ewentualnych roszczeń.

  Rozszerzone gwarancje są wyszczególnione na odpowiednim opakowaniu handlowym, w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej firmy GARDENA. Produkty zakupione z drugiej ręki nie są objęte rozszerzoną gwarancją.


 3. Firma GARDENA gwarantuje klientowi końcowemu, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych zgodnie z poniższymi warunkami. Normalne zużycie części i komponentów (pasy klinowe, wirniki, żarówki, filtry powietrza, części mocujące łopatki, łopatki, turbiny, paski zębate), zmiany wyglądu, części zużywające się i materiały eksploatacyjne są wyłączone z gwarancji.

 4. Usługi w ramach gwarancji są realizowane poprzez dostarczenie w pełni funkcjonalnego produktu zamiennego lub naprawę niesprawnego produktu wysłanego nam nieodpłatnie przez klienta; zastrzegamy sobie prawo do wyboru jednej z dwóch powyższych opcji. Aby Klient mógł skorzystać z tej usługi, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • Produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem określonym w zaleceniach zamieszczonych w instrukcji obsługi.

  • Nabywca ani żadna inna osoba nie podejmowali prób otwarcia ani naprawy produktu.

  • Podczas użytkowania produktu używano wyłącznie oryginalnych części zamiennych oraz części zużywających się firmy GARDENA.

  • Kopia oryginalnego dowodu zakupu została przesłana.

   

 5. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wymiany lub naprawy produktu zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami. Wymienione produkty lub części stają się naszą własnością. Gwarancja producenta nie uprawnia Klienta do wnoszenia innych roszczeń wobec nas jako producenta np. o odszkodowanie. W szczególności Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania produktu zastępczego na czas naprawy produktu. Usługi gwarancyjne nie przedłużają ani nie odnawiają okresu gwarancji na produkt.

   

 6. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktów zakupionych i użytkowanych w następujących krajach:

  państwa członkowskie UE / państwa EOG, Wielka Brytania, Albania, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Chiny, Gruzja, Hongkong, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Malta, Mołdawia, Nowa Zelandia, Macedonia Północna, Rosja, Szwajcaria, Serbia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Stany Zjednoczone, Uzbekistan.

  Firma GARDENA nie udziela gwarancji na produkty zakupione lub użytkowane w innych krajach. Firma GARDENA będzie zwolniona z obowiązku gwarancyjnego w przypadku, gdy wypełnienie go spowodowałoby naruszenie krajowych lub międzynarodowych przepisów dotyczących handlu zagranicznego, embarg i/lub innych sankcji.

   

 7. Gwarancja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ten wybór jurysdykcji nie oznacza, że Klient, jako konsument, jest pozbawiony ochrony przyznanej mu przez przepisy, które zgodnie z prawem państwa, w którym Klient mieszka, nie mogą być wyłączone w drodze umowy.