Warunki rozszerzonej gwarancji producenta na wybrane produkty z kategorii pomp

(Data ostatniej aktualizacji: 05.04.2021)


Jako uzupełnienie dwuletniej standardowej gwarancji producenta (zasady standardowej gwarancji producenta) udzielanej przez firmę GARDENA Manufacturing GmbH (zwaną dalej „GARDENA”) Klient może przedłużyć tę standardową gwarancję producenta na wybrane produkty z kategorii pomp o następujących numerach katalogowych o 36 miesięcy, czyli z 2 lat do łącznie 5 lat:
1461, 1468, 1476, 1489, 1492, 1499,
1661, 1665,
1707, 1709, 1717, 1719, 1732, 1734, 1736, 1740, 1742, 1748, 1749, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1771, 1773, 1780, 1783, 1785, 1787, 1795, 1797, 1799,
1802,
9023, 9025, 9030, 9032, 9034, 9036, 9040, 9042, 9044, 9045, 9046, 9048, 9049,
14600, 14602,
19080, 19106.
Ładowarki i akumulatory są wyłączone z tej rozszerzonej gwarancji producenta. Ponadto obowiązują pozostałe wyłączenia określone w punkcie II. 2. poniżej.

Niniejsza rozszerzona gwarancja producenta nie ma oczywiście wpływu na istniejącą ustawową odpowiedzialność gwarancyjną sprzedawcy/dystrybutora.

I. Wymagania dotyczące rozszerzonej gwarancji producenta


Aby przedłużyć gwarancję producenta, należy utworzyć konto Klienta, wchodząc na stronę www.gardena.com/registration, a następnie zarejestrować zakupiony produkt firmy GARDENA w swoim profilu w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Ten trzymiesięczny termin jest liczony od daty na oryginalnym dowodzie zakupu. Dlatego też należy zachować rachunek jako dowód zakupu. Po pomyślnym zarejestrowaniu produktu na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem. Ta wiadomość e-mail będzie również potrzebna jako dowód podczas zgłaszania roszczenia z tytułu gwarancji i konieczne będzie przedstawienie jej wydrukowanej kopii.

II. Dodatkowe warunki/wyłączenia


W odniesieniu do rozszerzonej gwarancji producenta obowiązują następujące warunki dodatkowe:

1. Rozszerzona gwarancja producenta jest ważna tylko pod warunkiem, że wybrane produkty z kategorii pomp były używane wyłącznie do użytku prywatnego, tzn. nie były używane do celów komercyjnych lub związanych z działalnością zawodową, a wada została udowodniona w okresie gwarancyjnym i w tym okresie została zgłoszona reklamacja. Data na oryginalnym dowodzie zakupu ma więc decydujące znaczenie w odniesieniu do ewentualnych roszczeń. Niniejsza rozszerzona gwarancja producenta nie ma zastosowania do produktów nabytych z drugiej ręki.

2. Firma GARDENA gwarantuje Klientowi końcowemu, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Normalne zużycie części i komponentów (takich jak pasy klinowe, wirniki, żarówki, filtry powietrza, części mocujące łopatki, łopatki, turbiny, paski zębate, świece zapłonowe), zmiany wyglądu, części zużywające się i materiały eksploatacyjne są wyłączone z rozszerzonej gwarancji.

3. Usługi w ramach gwarancji są realizowane poprzez dostarczenie w pełni funkcjonalnego produktu zamiennego lub naprawę niesprawnego produktu wysłanego nam nieodpłatnie przez Klienta; zastrzegamy sobie prawo do wyboru jednej z dwóch powyższych opcji. Aby Klient mógł skorzystać z tej usługi, muszą zostać spełnione poniższe warunki:
• Produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem określonym w zaleceniach zamieszczonych w instrukcji obsługi.
• Nabywca ani żadna inna osoba nie podejmowali prób otwarcia ani naprawy produktu.
• Podczas użytkowania produktu używano wyłącznie oryginalnych części zamiennych oraz części zużywających się firmy GARDENA.
• Kopia oryginalnego dowodu zakupu i wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji produktu zostały przesłane.

4. Niniejsza rozszerzona gwarancja producenta jest ograniczona do wymiany lub naprawy produktu zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami. Wymienione produkty lub części stają się naszą własnością. Rozszerzona gwarancja producenta nie uprawnia Klienta do wnoszenia innych roszczeń wobec nas jako producenta, np. o odszkodowanie. W szczególności Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania produktu zastępczego na czas naprawy produktu. Usługi gwarancyjne nie przedłużają ani nie odnawiają okresu gwarancji na produkt.

III. Zakres stosowania rozszerzonej gwarancji producenta


Niniejsza gwarancja dotyczy tylko wybranych produktów z kategorii pomp zakupionych i użytkowanych w następujących krajach:
państwa członkowskie UE / państwa EOG, Wielka Brytania, Albania, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Chiny, Gruzja, Hongkong, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Malta, Mołdawia, Nowa Zelandia, Macedonia Północna, Rosja, Szwajcaria, Serbia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Stany Zjednoczone, Uzbekistan.
Firma GARDENA nie udziela gwarancji na produkty zakupione lub użytkowane w innych krajach. Firma GARDENA będzie zwolniona z obowiązku gwarancyjnego w przypadku, gdy wypełnienie go spowodowałoby naruszenie krajowych lub międzynarodowych przepisów dotyczących handlu zagranicznego, embarg i/lub innych sankcji.

IV. Zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji


Zgłoszenia należy dokonać kontaktując się z:
Gardena Servis – Husqvarna manufacturing CZ
Jesenická 146
Vrbno pod Pradědem
Czech Republic
Email: serwis@gardena.pl
Tel : (22) 336 78 90 - jest to połączenie na numer w Polsce z obsługą w języku polskim.
Godziny pracy serwisu:
Sezon wysoki: 1.marca - 30.września
Pn-Pt 8:00-12:00 oraz 12:30 - 17:00
Sezon niski: 1.października - 28.lutego
Pn-Pt 8:00-12:00 oraz 12:30 - 15:00

V. Prawo właściwe

Rozszerzona gwarancja producenta podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ten wybór jurysdykcji nie oznacza, że Klient, jako konsument, jest pozbawiony ochrony przyznanej mu przez przepisy, które zgodnie z prawem państwa, w którym Klient mieszka, nie mogą być wyłączone w drodze umowy.