Warunki rozszerzonej gwarancji producenta na produkty zasilane akumulatorami 18 V POWER FOR ALL

(Data ostatniej aktualizacji: 04.05.2021)

 

Jako uzupełnienie dwuletniej standardowej gwarancji producenta (zasady standardowej gwarancji producenta) udzielanej przez firmę GARDENA Manufacturing GmbH (zwaną dalej „GARDENA”) Klient może przedłużyć tę standardową gwarancję producenta na wybrane produkty zasilane akumulatorami 18 V POWER FOR ALL o 12 miesięcy, czyli z 2 lat do łącznie 3 lat.

Ładowarki i akumulatory nie są objęte rozszerzeniem gwarancji producenta. Ponadto obowiązują pozostałe wyłączenia określone w punkcie II. 2. poniżej. akumulatory

Niniejsza rozszerzona gwarancja producenta nie ma wpływu na istniejącą ustawową odpowiedzialność gwarancyjną sprzedawcy/dystrybutora.

 

 1. Wymagania dotyczące rozszerzonej gwarancji producenta

  Aby przedłużyć gwarancję producenta, należy utworzyć konto klienta, wchodząc na stronę www.gardena.com/registration, a następnie zarejestrować zakupiony produkt firmy GARDENA w swoim profilu w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Ten trzymiesięczny termin jest liczony od daty na oryginalnym dowodzie zakupu. Dlatego też należy zachować rachunek jako dowód zakupu. Po pomyślnym zarejestrowaniu produktu na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem. Ta wiadomość e-mail będzie również potrzebna jako dowód podczas zgłaszania roszczenia z tytułu gwarancji.

   

 2. Dodatkowe warunki/wyłączenia

  W odniesieniu do rozszerzonej gwarancji producenta obowiązują następujące warunki dodatkowe:

  Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktów zasilanych akumulatorami 18 V POWER FOR ALL zakupionych i użytkowanych w następujących krajach:

  Państwa członkowskie UE/państwa EOG, Wielka Brytania, Albania, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Chiny, Gruzja, Hongkong, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Malta, Mołdawia, Nowa Zelandia, Macedonia Północna, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Stany Zjednoczone, Uzbekistan.

  Firma GARDENA nie udziela gwarancji na produkty zakupione lub użytkowane w innych krajach. Firma GARDENA będzie zwolniona z obowiązku gwarancyjnego w przypadku, gdy wypełnienie go spowodowałoby naruszenie krajowych lub międzynarodowych przepisów dotyczących handlu zagranicznego, embarg i/lub innych sankcji.

   

 3. Zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji

  Zgłoszenia należy dokonać kontaktując się z:

  Gardena Servis – Husqvarna manufacturing CZ
  Jesenická 146
  Vrbno pod Pradědem
  Czech Republic
  Email: serwis@gardena.pl

  Tel : (22) 336 78 90 - jest to połączenie na numer w Polsce z obsługą w języku polskim.

  Godziny pracy serwisu:

  Sezon wysoki: 1.marca - 30.września
  Pn-Pt 8:00-12:00 oraz 12:30 - 17:00

  Sezon niski: 1.października - 28.lutego
  Pn-Pt 8:00-12:00 oraz 12:30 - 15:00

   

 4. Prawo właściwe
 1. Rozszerzona gwarancja producenta jest ważna tylko pod warunkiem, że produkty zasilane akumulatorami 18 V POWER FOR ALL były używane wyłącznie do użytku prywatnego, tzn. nie były używane do celów komercyjnych lub związanych z działalnością zawodową, a wada została udowodniona w okresie gwarancyjnym i w tym okresie została zgłoszona reklamacja. Data na oryginalnym dowodzie zakupu ma więc decydujące znaczenie w odniesieniu do ewentualnych roszczeń. Niniejsza rozszerzona gwarancja producenta nie ma zastosowania do produktów nabytych z drugiej ręki.

   

 2. Firma GARDENA gwarantuje Klientowi końcowemu, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Normalne zużycie części i komponentów (takich jak pasy klinowe, wirniki, żarówki, filtry powietrza, części mocujące łopatki, łopatki, turbiny, paski zębate), zmiany wyglądu, części zużywające się i materiały eksploatacyjne są wyłączone z rozszerzonej gwarancji.

   

 3. Usługi w ramach gwarancji są realizowane poprzez dostarczenie w pełni funkcjonalnego produktu zamiennego lub naprawę niesprawnego produktu wysłanego nam nieodpłatnie przez klienta; zastrzegamy sobie prawo do wyboru jednej z dwóch powyższych opcji. Aby klient mógł skorzystać z tej usługi, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • Produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem określonym w zaleceniach zamieszczonych w instrukcji obsługi.

  • Nabywca ani żadna inna osoba nie podejmowali prób otwarcia ani naprawy produktu.

  • Podczas użytkowania produktu używano wyłącznie oryginalnych części zamiennych oraz części zużywających się firmy GARDENA.

  • Kopia oryginalnego dowodu zakupu i wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji produktu zostały przesłane.

 4. Niniejsza rozszerzona gwarancja producenta jest ograniczona do wymiany lub naprawy produktu zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami. Wymienione produkty lub części stają się naszą własnością. Rozszerzona gwarancja producenta nie uprawnia klienta do wnoszenia innych roszczeń wobec nas jako producenta, np. o odszkodowanie. W szczególności klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania produktu zastępczego na czas naprawy produktu. Usługi gwarancyjne nie przedłużają ani nie odnawiają okresu gwarancji na produkt.

   

  1. Zakres stosowania rozszerzonej gwarancji producenta

Rozszerzona gwarancja producenta podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ten wybór jurysdykcji nie oznacza, że klient, jako konsument, jest pozbawiony ochrony przyznanej mu przez przepisy, które zgodnie z prawem państwa, w którym klient mieszka, nie mogą być wyłączone w drodze umowy.