Standardní záruka výrobce

Záruční podmínky

pro výrobky značky GARDENA

1. Tyto Záruční podmínky pro výrobky GARDENA (dále také jen „ZP“) platí pro výrobky zahradní techniky výrobní značky GARDENA: (a) distribuované společností Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, IČO: 27408264, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111206, a prodávané v České republice smluvními (autorizovanými) prodejci nebo (b) prodávané v České republice smluvními (autorizovanými) obchodními řetězci (dohromady dále také jen „Výrobky“, resp. v jednotném čísle „Výrobek“, a „Společnost“).

2. Prodejce poskytuje zákazníkovi záruku za jakost Výrobku způsobem, v rozsahu, se záruční dobou, s obsahem a za podmínek, vyplývajících z těchto ZP (dále také jen „Záruka“). (Pojmem „prodejce“ se přitom zde i dále v ZP rozumí jak autorizovaný prodejce, tak i autorizovaný obchodní řetězec.) Tím není dotčena zákonná odpovědnost prodejce za vady Výrobků, vyplývající z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“).

3. Při prodeji Výrobku v obchodě zákazníkovi-spotřebiteli je poskytována Záruka se záruční dobou 24 měsíců.

4. Při prodeji Výrobku zákazníkovi, který je podnikatelem a u něhož je při uzavření Kupní smlouvy z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti (dále také jen „zákazník-podnikatel“), je poskytována Záruka se záruční dobou 12 měsíců.

5. Je-li však u Výrobku uvedena záruční doba poskytnuté Záruky přímo na Výrobku, na jeho obalu, v Návodu k používání Výrobku a/nebo v uveřejněných záručních podmínkách Výrobku daných jeho výrobcem, platí tato uvedená záruční doba a ustanovení obsažená v bodech 3. a 4. ZP se nepoužijí.

5.1. Totéž platí pro záruční dobu ohledně Výrobku, resp. jeho součásti, v případě, kdy je takto uvedena doba, po kterou lze Výrobek, resp. jeho součást (např. baterie, žárovku aj.), použít (expirační doba). (Tím není dotčeno ustanovení § 2165 odst. 2 OZ, které se však týká jen zákazníků-spotřebitelů.)

6. Záruční doba Záruky začíná běžet od převzetí Výrobku zákazníkem.

6.1. Má-li však Výrobek uvést do provozu někdo jiný než prodejce, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení Výrobku do provozu, avšak jen pokud zákazník objednal uvedení Výrobku do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí Výrobku a řádně a včas poskytl k provedení této služby potřebnou součinnost.

7. Záruka vyplývající ze ZP platí pouze při prodeji nových Výrobků konečnému zákazníkovi (konečnému kupujícímu).

8. Zákazník-spotřebitel má v rámci této Záruky následující práva:
(a) Právo na bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu.
(b) Právo na výměnu vadné součásti Výrobku, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené a týká-li se vada pouze součásti
Výrobku.
(c) Právo na dodání nového Výrobku bez vad (tzn. právo na jeho výměnu), jestliže Výrobek nemá vlastnosti stanovené v § 2161
OZ, avšak pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a toliko za předpokladu, že vada se netýká jen
součásti Výrobku.
(d) Právo odstoupit od Kupní smlouvy, jsou-li splněny všechny předpoklady pro dodání nového Výrobku bez vad, vyplývající
z bodu 8. písm. (c) ZP, avšak dodání tohoto nového Výrobku není možné.
(e) V závislosti na povaze vady /viz bod 8. písm. (b) až (d) ZP/ buď právo na výměnu vadné součásti Výrobku, nebo právo
na dodání nového Výrobku bez vad, či právo odstoupit od Kupní smlouvy – pokud zákazník-spotřebitel nemůže Výrobek
řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě anebo pro větší počet vad, z nichž každá brání řádnému
užívání Výrobku.
(f) Právo na přiměřenou slevu z ceny Výrobku, a to při splnění předpokladů a podmínek, plynoucích z § 2169 odst. 3 OZ.

8.1. Jestliže se s Výrobkem zacházelo vždy odborně a podle Návodu k používání, přičemž nedošlo k pokusu o jeho opravu ani k jeho opravě kýmkoli jiným než smluvním (autorizovaným) servisním střediskem Společnosti (dále také jen „Servisní středisko“), je zákazník-spotřebitel při výskytu odstranitelné vady, za kterou prodejce odpovídá ve smyslu ZP, oprávněn volit mezi uplatněním práva na bezplatné odstranění takové vady Výrobku a výměnou vadného Výrobku za náhradní funkční Výrobek, avšak pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. (Aktuální seznam Servisních středisek je k dispozici u prodejců, u Společnosti a na webových stránkách Společnosti www.gardena.cz nebo ho lze získat na zákaznické Zelené lince Společnosti 800 100 425 či na e-mailové adrese Společnosti: servis@gardena.cz.)

8.2. U Výrobku prodaného za nižší cenu má zákazník-spotřebitel místo práva na dodání nového Výrobku bez vad (tzn. práva na jeho výměnu) pouze právo na přiměřenou slevu z ceny Výrobku.

8.3. Zákazník-spotřebitel nemůže požadovat dodání nového Výrobku bez vad ani odstoupit od Kupní smlouvy, nesplňuje-li vadný Výrobek všechny předpoklady vyplývající z § 2110 OZ.

9. Zákazník-podnikatel má v rámci Záruky na základě ZP pouze právo na bezplatné odstranění vady a právo na výměnu vadné součásti Výrobku (není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené a týká-li se vada pouze součásti Výrobku), popřípadě – šlo-li by o vadu neodstranitelnou – právo na přiměřenou slevu z ceny Výrobku.

10. Podmínkou pro uplatnění každého práva zákazníka ze Záruky přitom je, že:
(a) Výrobek byl řádně uveden do provozu (tzn. že u Výrobků vyžadujících instalaci byl také řádně instalován) způsobem
vyplývajícím z Návodu k používání předaném zákazníkovi.
(b) Výrobek byl vždy řádně užíván i udržován v souladu s Návodem k používání předaném zákazníkovi, a to včetně řádného
a včasného provedení všech revizí, záručních prohlídek a servisních úkonů v předepsaných termínech, uvedených
v Návodu k používání předaném zákazníkovi nebo o nichž byl zákazník jinak informován.
(c) Do Výrobku nebylo neoprávněně nebo neodborně zasahováno. Takovým neoprávněným nebo neodborným zásahem
se přitom rozumí – nevylučují-li to kogentní ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České
republiky – i provedení jakékoli opravy, úpravy či jiného zásahu do Výrobku kýmkoli jiným než Servisním střediskem,
Společností anebo výrobcem Výrobku.
(d) Zákazník před převzetím Výrobku při koupi nevěděl, že Výrobek má vadu, a zákazník vadu sám nezpůsobil.
(e) Nejde o vadu Výrobku prodaného za nižší cenu, pro kterou byla tato nižší cena ujednána.
(f) Vadu po přechodu nebezpečí škody na Výrobku na zákazníka nezpůsobila vnější událost, ledaže by vadu způsobil
sám prodejce.

10.1. Podmínkou pro uplatnění každého práva zákazníka ze Záruky přesahující odpovědnost prodejce za vady stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky je také řádné a včasné absolvování všech revizí, záručních prohlídek a servisních úkonů v předepsaných termínech, uvedených v Návodu k používání předaném zákazníkovi, v Servisním středisku. (Záznamy o všech provedených záručních opravách Výrobku musí být zapsány do Záručního listu, je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván.) Vynecháním kterékoli předepsané revize, záruční prohlídky nebo servisního úkonu, opožděným absolvováním kterékoli předepsané revize, záruční prohlídky či servisního úkonu anebo provedením kterékoli revize, záruční prohlídky, servisního úkonu, opravy anebo úpravy Výrobku jinde než v Servisním středisku poskytnutá Záruka, včetně veškerých uplatněných i neuplatněných práv z ní, zaniká.

10.2. Při uplatnění každého práva ze Záruky musí zákazník prokázat existenci této Záruky, a to zpravidla předložením originálu dokladu o koupi Výrobku, Záručního listu na originálu formuláře vydaného Společností (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván), jakož i odpovídajících dokladů o absolvovaných předepsaných revizích, záručních prohlídkách a servisních úkonech i o všech ostatních dosavadních opravách a úpravách Výrobku. Veškeré tyto doklady musí být čitelně, správně a úplně vyplněny. K neúplně vyplněným nebo neoprávněně pozměněným dokladům nebude brán zřetel. (Při uplatňování práv ze Záruky přesahující odpovědnost prodejce za vady, stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, nelze shora uvedené písemné doklady nahradit jiným způsobem prokazování zmíněných skutečností. V rámci zákonné odpovědnosti prodejce za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, může zákazník-spotřebitel prokazovat existenci zákonné záruky i jiným prokazatelným a nepochybným způsobem – viz body 2., druhá věta, a 23. ZP a § 2166 odst. 3 OZ.)

11. Právo na bezplatné odstranění vady (jakož i právo na výměnu vadné součásti Výrobku) musí zákazník uplatnit buď u prodejce, kde Výrobek koupil, nebo v Servisním středisku. (Práva zákazníka-spotřebitele vyplývající z § 2172 OZ tím nejsou dotčena.)

11.1. Uplatní-li zákazník právo na bezplatné odstranění vady nebo právo na výměnu vadné součásti Výrobku u tohoto prodejce, uvedený prodejce – pokud není Servisním střediskem a zároveň nejde o případ zmíněný v bodu 16.1. ZP či o zjevně neoprávněnou reklamaci – přepraví (zašle) reklamovaný Výrobek k posouzení reklamace a k provedení záruční opravy, resp. výměny vadné součásti Výrobku, centrálnímu Servisnímu středisku.

12. Všechna ostatní práva ze Záruky musí zákazník uplatnit u prodejce, kde Výrobek koupil.

13. Každé právo ze Záruky musí zákazník zvolit a uplatnit u prodejce (příp. – tam, kde to kogentní ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky nebo ZP připouštějí – v Servisním středisku) bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do konce příslušné záruční doby (resp. lhůty pro uplatnění takového práva).

13.1. Provedenou volbu uplatněného práva z odpovědnosti za vady nemůže zákazník bez souhlasu prodejce, resp. – jde-li o právo na odstranění vady nebo na výměnu vadné součásti Výrobku, uplatněné u Servisního střediska – bez souhlasu Servisního střediska, změnit (ledaže by zákazník požadoval odstranění vady, která se ukáže jako neodstranitelná).

13.2. Prodejce, Servisní středisko ani Společnost neodpovídá za poškození, zničení, vady, zhoršení vady nebo jejích projevů ani za jiná znehodnocení Výrobku či kterékoli jeho části ani za jakékoli jiné škody anebo újmy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby, vzniklé v souvislosti s opožděným uplatněním práva z odpovědnosti za vady Výrobku.

13.3. Při uplatnění žádného práva z odpovědnosti za vady, které bylo poskytnuto zákazníkovi nad rámec zákonné odpovědnosti prodejce za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, nedochází ke stavení běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doby.

14. Zákazník je povinen poskytnout prodejci, resp. Servisnímu středisku, neprodleně veškerou součinnost potřebnou k ověření existence reklamované vady (včetně odpovídajícího vyzkoušení nebo demontáže Výrobku) a k jejímu odstranění. Proto je třeba předat Výrobek k provedení záruční opravy včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

14.1. Jestliže zákazník přepravuje nebo zasílá reklamovaný Výrobek spolu s odpovídající dokumentací prodejci, resp. Servisnímu středisku, děje se tato přeprava či zaslání Výrobku i jeho přeprava anebo zaslání nazpět zákazníkovi (obojí včetně odpovídající dokumentace) na nebezpečí zákazníka.

14.2. Případná náhrada nezbytných nákladů takové přepravy nebo zaslání, které vzniknou zákazníkovi, je závislá na tom, zda na Výrobku bude zjištěna reklamovaná vada, za kterou prodejce odpovídá. (Zmíněné náklady přitom musí být v každém případě nutné, skutečné, prokazatelné a vynaložené pouze v nezbytné výši.)

15. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti prodejce za vady, prodejce (resp. v příslušných případech Servisní středisko) mu písemně potvrdí, jaké právo a kdy takto uplatnil.

16. Prodejce (resp. – jde-li o některé z práv uvedených v bodu 11. ZP, které zákazník uplatnil u Servisního střediska, nebo zaslal-li prodejce reklamovaný Výrobek centrálnímu Servisnímu středisku k posouzení reklamace a provedení záruční opravy podle bodu 11.1. ZP – příslušné Servisní středisko) posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy reklamované vady rozhodne o způsobu vyřízení reklamace.

16.1. Prodejce i Servisní středisko přitom vždy může místo záruční opravy reklamované vady (vad) Výrobku vyměnit vadný Výrobek za jiný takový, bezvadný Výrobek.

17. Po provedení záruční opravy Výrobku je Servisní středisko povinno vyznačit uskutečněnou záruční opravu v Záručním listu (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván) a vydat zákazníkovi čitelnou a úplně vyplněnou kopii opravenky, ve které bude jednoznačně popsána reklamovaná i opravená vada, doba uplatnění práva na odstranění vady i doba provedení záruční opravy a vypsány veškeré, při záruční opravě použité náhradní díly, včetně jejich objednacích čísel.

17.1. Zákazník předkládá Záruční list (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván) i všechny kopie opravenek při dalších reklamacích Výrobku (body 10.1. a 10.2. ZP).

18. Zákazník nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při bezplatném odstraňování vady nebo při výměně vadné součásti Výrobku vyjmuty z Výrobku a vyměněny.

19. Prodejce, Servisní středisko i Společnost jsou oprávněni požadovat po zákazníkovi náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo nedůvodném uplatnění práv z odpovědnosti za vady či při prodlení zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti podle bodu 14. ZP (včetně nákladů spojených s případnou přepravou anebo zasíláním Výrobku, s ověřováním existence reklamované vady atd.).

20. Poskytovaná Záruka se nevztahuje na:
(a) Opotřebení způsobené užíváním Výrobku (zejména opotřebení žacího nože, svorníku nože, strunové hlavy, žacích
nástrojů, řezných částí akumulátorových řetězových pil apod.) nebo poškození Výrobku (včetně poškození způsobeného:
při nesprávném uvedení Výrobku do provozu, při neodborné instalaci Výrobku, při úpravě Výrobku či při užívání
anebo údržbě Výrobku v rozporu s Návodem k používání předaným zákazníkovi, vynecháním nebo opožděným
provedením předepsané revize, záruční prohlídky či servisního úkonu, v důsledku neodborné anebo chybné
demontáže, seřízení nebo montáže, při užívání či údržbě Výrobku v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy, s příslušnými technickými anebo jinými normami nebo – není-li stanoveno jinak – s obvyklým způsobem
užívání či údržby Výrobku apod.), mechanická poškození Výrobku, další poškození Výrobku vzniklá používáním
v nepřiměřených anebo nevhodných podmínkách (chemických nebo mechanických) a poškození Výrobku
způsobená vyšší mocí či přírodními živly.
(b) Výrobky nebo součásti Výrobků, jejichž doba expirace či životnost je kratší než záruční doba poskytnuté Záruky, a to
po uplynutí této doby jejich expirace anebo životnosti.
(c) Výrobek, který byl upraven zákazníkem nebo třetí osobou (nátěr, ohnutí, zkrácení atd.).
(d) Vady Výrobku v případě, kdy zákazník neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace.
(e) Poškození Výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných
vnějších jevů (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo
cizích předmětů do Výrobku aj.).
(f) Mechanické poškození Výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným
poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části Výrobku aj.).
(g) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým
elektromagnetickým polem apod.
(h) Nedostatky jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou Výrobku), včetně parametrů neuvedených
výrobcem v technické dokumentaci Výrobku.
(i) Poškození, úpravu nebo jiný zásah do Výrobku, provedený k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou
(včetně poškození plomb, pečetí, šroubů, nýtů aj.).
(j) Výrobek použitý k závodním, soutěžním nebo jiným extrémním účelům nad rámec jeho obvyklého užívání či zatížení.
(k) Náhradní díly a součástky, použité při jakékoli opravě nebo úpravě Výrobku, které nebyly schváleny výrobcem Výrobku.

21. Poskytovaná Záruka se nevztahuje také na:
(a) Vady, nedostatky nebo jiné projevy, které nastaly či jež se projevily při užívání Výrobku k jinému, než běžnému
spotřebitelskému účelu užití (tzn. například při užití v rámci podnikatelské, soutěžní anebo jiné obdobné činnosti)
v průběhu záruční doby.
(b) Vlastnosti nebo projevy Výrobku, které budou či by mohly být považovány za vadu anebo nedostatek z hlediska
pokroku vědy, techniky nebo poznání, k němuž došlo v průběhu záruční doby.
(c) Vady těchto součástí (dílů) Výrobků, podléhajících opotřebení, které nastaly nebo se projevily v průběhu záruční doby:
- u zahradních nůžek, nůžek na větve, nůžek na živý plot, nůžek na trávu a jakýchkoli jiných nůžek: nože, kovadlina, pružina,

- u pilek: pilový list,

- u zahradního nářadí: smetáky, gumové lišty,
- u Výrobků s dřevěnou násadou, resp. dřevěnou částí násady: dřevěná část násady.

(d) Vady Výrobků, které nastaly nebo se projevily v průběhu záruční doby, jestliže:

- Výrobek byl opravován jinde, než v Servisním středisku, či

- Výrobek byl konstrukčně anebo jakkoli jinak upravován, nebo

- Při opravě či úpravě Výrobku byl použit jiný než originální náhradní díl (díly) značky GARDENA, anebo

- Výrobek byl užíván s jiným než originálním příslušenstvím značky GARDENA.

(e) Zahradní hadice, které byly použity:

- v interiéru, nebo
- takovým způsobem, že byly vystaveny trvalému tlaku (zejména při neuzavření přívodu vody do hadice v jejím klidovém
stavu), či
- takovým způsobem, že došlo k jejich povrchovému narušení anebo poškození (zejména v důsledku tahání hadice po příliš
hrubém nebo tvrdém podkladu), či
- takovým způsobem, že došlo k jejich násilnému nalomení anebo zlomení (zejména při nesprávném nebo silovém ohýbání
hadice).

22. Práva zákazníka z odpovědnosti prodejce za vady Výrobku nepřecházejí (s výjimkami vyplývajícími z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky) na dalšího nabyvatele Výrobku, ledaže by mezi Společností, prodejcem, zákazníkem a dalším nabyvatelem Výrobku bylo v jednotlivém konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

23. Těmito ZP ani poskytnutím Záruky, která z nich vyplývá, nejsou dotčena práva zákazníka plynoucí z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky, která se vážou ke koupi Výrobku.

24. Zákazníci-spotřebitelé mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z Kupních smluv o prodeji Výrobků v obchodě, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS.

24.1. Definice pojmu „spotřebitel“ je přitom obsažena v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZOS.

24.2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se Výrobků je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

25. ZP a Záruka, která z nich vyplývá, se řídí – není-li v příslušné Kupní smlouvě, uzavřené mezi prodejcem a zákazníkem ohledně Výrobku, v ZP nebo v Záručním listu (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván) stanoveno jinak – platným právním řádem České republiky.

26. ZP a Záruka, která z nich vyplývá, nahrazují (s výjimkami plynoucími pro zákazníky z bodů 5. a 5.1., první věta, ZP a pro zákazníky-spotřebitele také z kogentních ustanovení § 2165 odst. 2 OZ) veškerá případná prohlášení výrobce Výrobku nebo součásti (součástky) Výrobku či kohokoli dalšího o odpovědnosti za vady Výrobku anebo jeho části, resp. o záruce, obsažená na Výrobku, na jeho obalu, v Návodu k používání nebo v jakékoli jiné dokumentaci apod., jakkoli poskytnuté zákazníkovi v souvislosti s Výrobkem, či jakkoli jinak uveřejněná, anebo obsažená v jakékoli reklamě.

26.1. Tím není dotčena případná záruka daná výrobcem, pokud je v českém jazyce uvedena na obalu Výrobku nebo v Návodu k používání předaném zákazníkovi či v jiné písemnosti, jež je k Výrobku připojena, ani práva zákazníka, která z ní vyplývají.

27. Tyto Záruční podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2019 a k tomuto dni ruší a nahrazují všechny dosavadní záruční podmínky týkající se výrobků značky GARDENA, vydané společností Husqvarna Česko s. r. o.(01.01.2019)