Standardní záruka výrobce

Záruční podmínky

pro výrobky značky GARDENA

1. Tyto Záruční podmínky pro výrobky GARDENA (dále také jen „ZP“) platí pro výrobky zahradní techniky výrobní značky GARDENA: (a) distribuované společností Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, IČO: 27408264, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111206 (dále také jen „Společnost“), a prodávané v České republice smluvními (autorizovanými) prodejci nebo (b) prodávané v České republice smluvními (autorizovanými) obchodními řetězci (dohromady dále také jen „Výrobky“, resp. v jednotném čísle „Výrobek““).

2. Prodejce poskytuje zákazníkovi záruku za jakost Výrobku způsobem, v rozsahu, se záruční dobou, s obsahem a za podmínek, vyplývajících z těchto ZP (dále také jen „Záruka“). (Pojmem „prodejce“ se přitom zde i dále v ZP rozumí jak autorizovaný prodejce, tak i autorizovaný obchodní řetězec.) Tím není dotčena zákonná odpovědnost prodejce za vady Výrobků, vyplývající z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména z občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ
“).

3. Při prodeji Výrobku v obchodě zákazníkovi-spotřebiteli je poskytována Záruka se záruční dobou 24 měsíců.

4. Při prodeji Výrobku zákazníkovi, který je podnikatelem a u něhož je při uzavření Kupní smlouvy z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti (dále také jen „zákazník-podnikatel“), je poskytována Záruka se záruční dobou 12 měsíců.

5. Je-li však u Výrobku uvedena záruční doba poskytnuté Záruky přímo na Výrobku, na jeho obalu, v Návodu k používání Výrobku a/nebo v uveřejněných záručních podmínkách Výrobku daných jeho výrobcem, platí tato uvedená záruční doba a ustanovení obsažená v bodech 3. a 4. ZP se nepoužijí.

5.1. Totéž platí pro záruční dobu ohledně Výrobku, resp. jeho součásti, v případě, kdy je takto uvedena doba, po kterou lze Výrobek, resp. jeho součást (např. baterie, žárovku aj.), použít (expirační doba). (Tím není dotčeno ustanovení § 2165 odst. 2 OZ, které se však týká jen zákazníků-spotřebitelů.)

6. Záruční doba Záruky začíná běžet od převzetí Výrobku zákazníkem.

6.1. Má-li však Výrobek uvést do provozu někdo jiný než prodejce, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení Výrobku do provozu, avšak jen pokud zákazník objednal uvedení Výrobku do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí Výrobku a řádně a včas poskytl k provedení této služby potřebnou součinnost

7. Záruka vyplývající ze ZP platí pouze při prodeji nových Výrobků konečnému zákazníkovi (konečnému kupujícímu.

8. Zákazník-spotřebitel má v rámci této Záruky následující práva:
(a) Právo na bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu.
(b) Právo na výměnu vadné součásti Výrobku, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené a týká-li se vada pouze součásti Výrobku.
(c) Právo na dodání nového Výrobku bez vad (tzn. právo na jeho výměnu), jestliže Výrobek nemá vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, avšak pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a toliko za předpokladu, že vada se netýká jen součásti Výrobku.
(d) Právo odstoupit od Kupní smlouvy, jsou-li splněny všechny předpoklady pro dodání nového Výrobku bez vad, vyplývající z bodu 8. písm. (c) ZP, avšak dodání tohoto nového Výrobku není možné.
(e) V závislosti na povaze vady /viz bod 8. písm. (b) až (d) ZP/ buď právo na výměnu vadné součásti Výrobku, nebo právo na dodání nového Výrobku bez vad, či právo odstoupit od Kupní smlouvy – pokud zákazník-spotřebitel nemůže Výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě anebo pro větší počet vad, z nichž každá brání řádnému užívání Výrobku.
(f) Právo na přiměřenou slevu z ceny Výrobku, a to při splnění předpokladů a podmínek, plynoucích z § 2169 odst. 3 OZ.

8.1. Jestliže se s Výrobkem zacházelo vždy odborně a podle Návodu k používání, přičemž nedošlo k  pokusu o jeho opravu (úpravu) ani k  jeho opravě (úpravě) kýmkoli jiným než oprávněným smluvním (autorizovaným) servisním střediskem Společnosti (dále také jen „Servisní středisko“), je zákazník-spotřebitel při výskytu odstranitelné vady, za kterou prodejce odpovídá ve smyslu ZP, oprávněn volit mezi uplatněním práva na bezplatné odstranění takové vady Výrobku a výměnou vadného Výrobku za náhradní funkční Výrobek, avšak pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. (Aktuální seznam Servisních středisek je k dispozici na webových stránkách Společnosti: www.gardena.cz, nebo ho lze získat na telefonním čísle Zelené linky Společnosti: 800 100 425, či na e-mailové adrese Společnosti: servis@gardena.cz.)

8.2. U Výrobku prodaného za nižší cenu má zákazník-spotřebitel místo práva na dodání nového Výrobku bez vad (tzn. práva na jeho výměnu) pouze právo na přiměřenou slevu z ceny Výrobku.

8.3. Zákazník-spotřebitel nemůže požadovat dodání nového Výrobku bez vad ani odstoupit od Kupní smlouvy, nesplňuje-li vadný Výrobek všechny předpoklady vyplývající z § 2110 OZ.

9. Zákazník-podnikatel má v rámci Záruky na základě ZP pouze právo na bezplatné odstranění vady a právo na výměnu vadné součásti Výrobku (není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené a týká-li se vada pouze součásti Výrobku), popřípadě – šlo-li by o vadu neodstranitelnou – právo na přiměřenou slevu z ceny Výrobku.

10. Podmínkou pro uplatnění každého práva zákazníka ze Záruky přitom je, že:
(a) Výrobek byl řádně uveden do provozu (tzn. že u Výrobků vyžadujících instalaci byl také řádně instalován) způsobem vyplývajícím z Návodu k používání předaném zákazníkovi.
(b) Výrobek byl vždy řádně užíván i udržován v souladu s Návodem k používání předaném zákazníkovi.
(c) Do Výrobku nebylo neoprávněně nebo neodborně zasahováno. Takovým neoprávněným nebo neodborným zásahem se přitom rozumí – nevylučují-li to kogentní ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky – i provedení jakékoli opravy, úpravy či jiného zásahu do Výrobku kýmkoli jiným než Servisním střediskem oprávněným k takové opravě, úpravě anebo jinému zásahu.
(d) Zákazník před převzetím Výrobku při koupi nevěděl, že Výrobek má vadu, a zákazník vadu sám nezpůsobil.
(e) Nejde o vadu Výrobku prodaného za nižší cenu, pro kterou byla tato nižší cena ujednána.
(f) Vadu po přechodu nebezpečí škody na Výrobku na zákazníka nezpůsobila vnější událost, ledaže by vadu způsobil sám prodejce.

10.1. Podmínkou pro uplatnění každého práva zákazníka ze Záruky přesahující odpovědnost prodejce za vady stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky je také provedení všech oprav a úprav Výrobku v Servisním středisku. Provedením jakékoli opravy anebo úpravy Výrobku jinde než v Servisním středisku poskytnutá Záruka, včetně veškerých uplatněných i neuplatněných práv z ní, zaniká.

10.2. Při uplatnění každého práva ze Záruky musí zákazník prokázat existenci této Záruky, a to zpravidla předložením originálu dokladu o koupi Výrobku, Záručního listu na originálu formuláře vydaného Společností (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván), jakož i odpovídajících dokladů o absolvovaní všech dosavadních oprav a úprav Výrobku v Servisním středisku. Veškeré tyto doklady musí být čitelně, správně a úplně vyplněny. K neúplně vyplněným nebo neoprávněně pozměněným dokladům nebude brán zřetel. (Při uplatňování práv ze Záruky přesahující odpovědnost prodejce za vady, stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, nelze shora uvedené písemné doklady nahradit jiným způsobem prokazování zmíněných skutečností. V rámci zákonné odpovědnosti prodejce za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, může zákazník-spotřebitel prokazovat existenci této zákonné odpovědnosti za vady nebo zákonné záruky i jiným prokazatelným a nepochybným způsobem – viz body 2., druhá věta, a 23. ZP a § 2166 odst. 3 OZ.)

11. Zákazník uplatňuje právo na bezplatné odstranění vady ze Záruky a právo na výměnu vadné součásti Výrobku ze Záruky v Servisním středisku, popřípadě u prodejce, kde Výrobek koupil.)

11.1. Tímto Servisním střediskem je aktuálně pouze: Gardena servisní centrum, provozované společností Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., se sídlem Jesenická 146/28, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 18953557 (dále také jen „Gardena servisní centrum").

11.2. Uplatnit právo ze Záruky v Gardena servisním centru může zákazník buď e-mailem na e-mailové adrese Společnosti: servis@gardena.cz, nebo – jde-li o naléhavý případ – telefonicky na bezplatném telefonním čísle Zelené linky Společnosti: 800 100 425. Telefonickou reklamaci přitom musí zákazník vždy neprodleně písemně potvrdit e-mailem na shora uvedenou e-mailovou adresu Společnosti.

11.3. Po tomto uplatnění uvedeného práva dá Gardena servisní centrum zákazníkovi pokyny: (a) k zaslání (popř. jinému způsobu doručení) Výrobku, který je předmětem reklamace, do Gardena servisního centra, nebo (b) k provedení prohlídky reklamovaného Výrobku a k záruční opravě v místě, kde se zmíněný Výrobek nachází. (Uvedené pokyny, resp. některý nebo některé z nich, přitom mohou být obsaženy také na webových stránkách Společnosti www.gardena.cz, a to v rubrice Servis a podpora).

11.4. Postup zákazníka podle těchto pokynů je podmínkou pro provedení záruční opravy i pro realizaci jakéhokoli jiného práva zákazníka, vyplývajícího ze ZP a z jimi poskytnuté Záruky.

11.5. Spolu s Výrobkem zákazník předloží také doklady plynoucí z bodu 10.2. ZP.

11.6. Uplatní-li zákazník právo na bezplatné odstranění vady nebo právo na výměnu vadné součásti Výrobku u prodejce, kde Výrobek koupil, tento prodejce – nejde-li o zjevně neoprávněnou reklamaci – přepraví (zašle) reklamovaný Výrobek k posouzení reklamace a k provedení záruční opravy, resp. výměny vadné součásti Výrobku, do Gardena servisního centra.

12. Všechna ostatní práva ze Záruky zákazník uplatňuje u prodejce, kde Výrobek koupil.

13. Každé právo ze Záruky musí zákazník zvolit a uplatnit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do konce příslušné záruční doby (resp. lhůty pro uplatnění takového práva).

13.1. PProvedenou volbu uplatněného práva z odpovědnosti za vady nemůže zákazník bez souhlasu uvedeného prodejce, resp. – jde-li o právo na odstranění vady nebo na výměnu vadné součásti Výrobku, uplatněné u Gardena servisního centra – bez souhlasu Gardena servisního centra, změnit (ledaže by zákazník požadoval odstranění vady, která se ukáže jako neodstranitelná).

13.2. Gardena servisní centrum, prodejce ani Společnost neodpovídá za poškození, zničení, vady, zhoršení vady nebo jejích projevů ani za jiná znehodnocení Výrobku či kterékoli jeho části ani za jakékoli jiné škody anebo újmy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby, vzniklé v souvislosti s opožděným uplatněním práva z odpovědnosti za vady Výrobku.

13.3. Při uplatnění žádného práva z odpovědnosti za vady, které bylo poskytnuto zákazníkovi nad rámec zákonné odpovědnosti prodejce za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, nedochází ke stavení běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doby.

14. Zákazník je povinen poskytnout Gardena servisnímu centru, resp. prodejci, neprodleně veškerou součinnost potřebnou k ověření existence reklamované vady (včetně odpovídajícího vyzkoušení nebo demontáže Výrobku) a k jejímu odstranění. Proto je třeba předat Výrobek k provedení záruční opravy včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

14.1. Jestliže zákazník přepravuje nebo zasílá reklamovaný Výrobek spolu s odpovídající dokumentací Gardena servisnímu centru, resp. prodejci, děje se tato přeprava či zaslání Výrobku i jeho přeprava anebo zaslání nazpět zákazníkovi (obojí včetně odpovídající dokumentace) na nebezpečí zákazníka.

14.2. Případná náhrada nákladů takové přepravy nebo zaslání, které vzniknou zákazníkovi, je závislá na tom, zda na Výrobku bude zjištěna reklamovaná vada, za kterou prodejce odpovídá. (Zmíněné náklady přitom musí být v každém případě nezbytné, skutečné, prokazatelné a vynaložené pouze v nezbytně nutné výši.)

15. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti prodejce za vady, Gardena servisní centrum, resp. v příslušných případech prodejce, mu písemně potvrdí, jaké právo a kdy takto uplatnil.

16. Gardena servisní centrum, popřípadě prodejce (jde-li o právo ze Záruky, vyplývající z bodu 12. ZP), posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy reklamované vady rozhodne o způsobu jejího vyřízení.

16.1. Gardena servisní centrum i prodejce přitom vždy mohou místo záruční opravy reklamované vady (vad) Výrobku vyměnit vadný Výrobek za jiný takový, bezvadný Výrobek.

17. Po provedení záruční opravy Výrobku Gardena servisní centrum vyznačí uskutečněnou záruční opravu v Záručním listu (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván) a vydá zákazníkovi čitelnou a úplně vyplněnou kopii opravenky, ve které bude jednoznačně popsána reklamovaná i opravená vada, doba uplatnění práva na odstranění vady i doba provedení záruční opravy a vypsány veškeré, při záruční opravě použité náhradní díly, včetně jejich objednacích čísel.

17.1. Zákazník předkládá Záruční list (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván) i všechny kopie opravenek při dalších reklamacích Výrobku (bod 10.2. ZP).

18. Zákazník nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při bezplatném odstraňování vady či při výměně vadné součásti Výrobku vyjmuty z Výrobku a vyměněny.

19. Gardena servisní centrum, prodejce i Společnost jsou oprávněni požadovat po zákazníkovi náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo nedůvodném uplatnění práv z odpovědnosti za vady či při prodlení zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti podle bodu 14. ZP (včetně nákladů spojených s případnou přepravou anebo zasíláním Výrobku, s ověřováním existence reklamované vady atd.).

20. Poskytovaná Záruka se nevztahuje na:
(a) Opotřebení způsobené užíváním Výrobku (zejména opotřebení žacího nože, svorníku nože, strunové hlavy, žacích nástrojů apod.) nebo poškození Výrobku (včetně poškození způsobeného: při nesprávném uvedení Výrobku do provozu, při neodborné instalaci Výrobku, při úpravě Výrobku či při užívání anebo údržbě Výrobku v rozporu s Návodem k používání předaným zákazníkovi, vynecháním nebo opožděným provedením předepsané revize, v důsledku neodborné či chybné demontáže, seřízení anebo montáže, při užívání nebo údržbě Výrobku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými normami či – není-li stanoveno jinak – s obvyklým způsobem užívání anebo údržby Výrobku apod.), mechanická poškození Výrobku, jiná poškození Výrobku vzniklá používáním v nepřiměřených nebo nevhodných podmínkách (chemických či mechanických) a poškození Výrobku způsobená vyšší mocí či přírodními živly.
(b) Výrobky nebo součásti Výrobků, jejichž doba expirace či životnost je kratší než záruční doba poskytnuté Záruky, a to po uplynutí této doby jejich expirace anebo životnosti.
(c) Výrobek, který byl upraven zákazníkem nebo třetí osobou (nátěr, ohnutí, zkrácení atd.).
(d) Vady Výrobku v případě, kdy zákazník neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace.
(e) Poškození Výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo cizích předmětů do Výrobku.).
(f) Mechanické poškození Výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části Výrobku aj.).
(g) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod.
(h) Nedostatky jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou Výrobku), včetně parametrů neuvedených výrobcem v technické dokumentaci Výrobku.
(i) Poškození, úpravu nebo jiný zásah do Výrobku, provedený k  tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou (včetně poškození plomb, pečetí, šroubů, nýtů aj.).
(j) Výrobek použitý k závodním, soutěžním nebo jiným extrémním účelům nad rámec jeho obvyklého užívání či zatížení.
(k) Náhradní díly a součástky, použité při jakékoli opravě nebo úpravě Výrobku, které nebyly schváleny výrobcem Výrobku.

21. Poskytovaná Záruka se nevztahuje také na:
(a) Vady, nedostatky nebo jiné projevy, které nastaly či jež se projevily při užívání Výrobku k jinému, než běžnému spotřebitelskému účelu užití (tzn. například při užití v rámci nepřetržitého provozu anebo soutěžní nebo jiné obdobné činnosti apod.) v průběhu záruční doby.
(b) Vlastnosti nebo projevy Výrobku, které budou či by mohly být považovány za vadu anebo nedostatek z hlediska pokroku vědy, techniky nebo poznání, k němuž došlo v průběhu záruční doby.
(c) Vady těchto součástí (dílů) Výrobků, podléhajících opotřebení, které nastaly nebo se projevily v průběhu záruční doby:
- u zahradních nůžek, nůžek na větve, nůžek na živý plot, nůžek na trávu a jakýchkoli jiných nůžek: nože, kovadlina, pružina,
- u pilek: pilový list,
- u zahradního nářadí: smetáky, gumové lišty,
- u Výrobků s dřevěnou násadou, resp. dřevěnou částí násady: dřevěná část násady.
(d) Vady Výrobků, které nastaly nebo se projevily v průběhu záruční doby, jestliže:
- Výrobek byl opravován jinde, než v Servisním středisku, či
- Výrobek byl konstrukčně anebo jakkoli jinak upravován, nebo
- Při opravě či úpravě Výrobku byl použit jiný než originální náhradní díl (díly) značky GARDENA, či
- Výrobek byl užíván s jiným než originálním příslušenstvím značky GARDENA.
(e) Zahradní hadice, které byly použity:
- v interiéru, nebo
- takovým způsobem, že byly vystaveny trvalému tlaku (zejména při neuzavření přívodu vody do hadice v jejím klidovém stavu), či 
- takovým způsobem, že došlo k jejich povrchovému narušení anebo poškození (zejména v důsledku tahání hadice po příliš hrubém nebo tvrdém podkladu), či
- takovým způsobem, že došlo k jejich násilnému nalomení anebo zlomení (zejména při nesprávném nebo silovém ohýbání hadice).

22. Práva zákazníka z odpovědnosti prodejce za vady Výrobku nepřecházejí (s výjimkami vyplývajícími z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky) na dalšího nabyvatele Výrobku, ledaže by mezi Společností, prodejcem, zákazníkem a dalším nabyvatelem Výrobku bylo v jednotlivém konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

23. Těmito ZP ani poskytnutím Záruky, která z nich vyplývá, nejsou dotčena práva zákazníka plynoucí z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky (včetně § 2172, první věta, OZ), která se vážou ke koupi Výrobku.

24. Zákazníci-spotřebitelé mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení případných spotřebitelských sporů z Kupních smluv o prodeji Výrobků v obchodě, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS.

24.1. Definice  pojmu  „spotřebitel“  je  přitom  obsažena  v  ustanovení  § 2 odst. 1 písm. a) ZOS.

24.2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se Výrobků je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

25. ZP a Záruka, která z nich vyplývá, se řídí – není-li v příslušné Kupní smlouvě, uzavřené mezi prodejcem a zákazníkem ohledně Výrobku, v ZP nebo v Záručním listu (je-li zákazníkům při prodeji takových Výrobků předáván) stanoveno jinak – platným právním řádem České republiky.

26. ZP a Záruka, která z nich vyplývá, nahrazují (s výjimkami plynoucími pro zákazníky z bodů 5. a 5.1., první věta, ZP a pro zákazníky-spotřebitele také z kogentních ustanovení § 2165 odst. 2 OZ) veškerá případná prohlášení výrobce Výrobku nebo součásti (součástky) Výrobku či kohokoli dalšího o odpovědnosti za vady Výrobku anebo jeho části, resp. o záruce, obsažená na Výrobku, na jeho obalu, v Návodu k používání nebo v jakékoli jiné dokumentaci apod., jakkoli poskytnuté zákazníkovi v souvislosti s Výrobkem, či jakkoli jinak uveřejněná, anebo obsažená v jakékoli reklamě.

26.1. Tím není dotčena případná záruka daná výrobcem, pokud je v českém jazyce uvedena na obalu Výrobku nebo v Návodu k používání předaném zákazníkovi či v jiné písemnosti, jež je k Výrobku připojena, ani práva zákazníka, která z ní vyplývají.

27. Tyto Záruční podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2020 a k tomuto dni ruší a nahrazují všechny dosavadní záruční podmínky týkající se výrobků značky GARDENA, vydané společností Husqvarna Česko s.r.o.(01.01.2020)