GARDENA

Podmínky a pravidla

Podmínky používání pro vytvoření a používání zákaznického účtu na adrese www.gardena.com

(poslední aktualizace: 01.06.2022)

 

1. Obecné informace

Tyto podmínky používání stanovené společností GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Německo (dále jen "GARDENA", "my", "nás" nebo "naše") platí v příslušném znění platném v době uzavření smlouvy o vytvoření a používání osobního zákaznického účtu na www.gardena.com (dále jen "VOP").

GARDENA je dceřinou společností společnosti Husqvarna AB (publ.). Účelem zákaznického účtu a služeb s ním poskytovaných je umožnit vám využívat funkce zákaznického účtu a zejména (i) zadávat objednávky prostřednictvím internetového obchodu společnosti GARDENA na adrese www.gardena.com (dále jen "internetový obchod"), (ii) registrovat vaše výrobky a získat přehled o těchto registrovaných výrobcích a (iii) přistupovat k obsahu a službám souvisejícím s objednávkou v internetovém obchodě a registrací výrobků, jak je podrobně popsáno v části 2.

Podmínky uživatelů, které se odchylují od těchto VOP nebo je doplňují, se nepoužijí.

 

2. Základní požadavky, vytvoření zákaznického účtu

Vytvoření a používání zákaznického účtu je zdarma. Zákaznický účet si nemusíte vytvářet, nicméně budete si jej muset vytvořit, pokud si budete chtít zaregistrovat produkt a využívat funkce zákaznického účtu, zejména obsah a služby popsané níže. Objednávky lze v internetovém obchodě zadávat i bez vytvoření zákaznického účtu. Na zadávání objednávek prostřednictvím internetového obchodu a využívání dalších služeb poskytovaných společností GARDENA se vztahují doplňkové podmínky. O těchto podmínkách budete informováni zvlášť.

Pro vytvoření účtu musíte být starší 18 let.

Se zákaznickým účtem máte možnost využívat zejména následující funkce:

  a) Nastavení profilu (údaje o účtu, nastavení hesla, odstranění účtu).

  b) Historie objednávek (přehled objednávek s podrobnostmi o objednávkách a sledování stavu)

  c) Adresář (možnost upravovat zadané dodací adresy)

  d) Platební metody (možnost upravovat vybrané platební metody).

  e) Registrace produktů

  f) Registrované produkty (zobrazení produktů registrovaných prostřednictvím zákaznického účtu s uvedením záruční doby)

Při vytváření zákaznického účtu souhlasíte s tím, že bude vytvořen osobní účet. Tento zákaznický účet bude spravovat společnost Husqvarna AB (publ.). Při vytváření zákaznického účtu si musíte zvolit uživatelské jméno (e-mailovou adresu) a heslo. Vaše uživatelské jméno a heslo nesmí být urážlivé, rasově nebo etnicky urážlivé, sexuálně explicitní nebo hanlivé, nesmí porušovat práva duševního vlastnictví nebo porušovat práva na soukromí.

Při vytváření zákaznického účtu budete požádáni o zadání e-mailové adresy, jména a příjmení, země původu a hesla. Při vytváření účtu se zavazujete, že nezadáte nic jiného než údaje, které jsou pravdivé (tj. a aktuální). Po zadání registračních údajů obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem. Pro dokončení registrace je třeba na tento potvrzovací odkaz kliknout. Po registraci vám bude poskytnut vlastní zákaznický účet s vlastními přihlašovacími údaji. Poté budete oprávněni používat svůj zákaznický účet v rámci těchto VOP.

Váš účet je osobní a nesmíte jej převést na třetí osoby ani umožnit třetím osobám používat váš zákaznický účet. Je vaší odpovědností chránit své přihlašovací údaje před přístupem neoprávněných osob. Heslo je třeba z bezpečnostních důvodů pravidelně měnit. Pokud máte důvod se domnívat, že třetí osoby získaly přístup k vašemu zákaznickému účtu, musíte nás o tom neprodleně informovat. Máme právo, nikoli však povinnost, zablokovat přístup k vašemu zákaznickému účtu, pokud máme důvod se domnívat, že třetí osoby získaly neoprávněný přístup k vašemu zákaznickému účtu.

Pokud jste se do svého zákaznického účtu nepřihlásili několik měsíců po sobě, vyhrazujeme si právo zaslat vám e-mailové oznámení, ve kterém vás informujeme, že pokud si přejete svůj zákaznický účet zachovat, musíte se do něj přihlásit ve stanovené lhůtě od obdržení e-mailového oznámení. Pokud se do svého zákaznického účtu v této konkrétní lhůtě nepřihlásíte, deaktivujeme nebo odstraníme váš zákaznický účet a budeme vás o tom a o následném ukončení vztahu užívání, který je základem těchto VOP, informovat e-mailem.

3. Zpracování osobních údajů

Při vytváření zákaznického účtu budete požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě. Před použitím zákaznického účtu si prosím přečtěte naše oznámení o ochraně osobních údajů. Naše oznámení o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/cz/privacy-notice/.

4. Licence

Pokud souhlasíte s těmito VOP a dodržujete je, GARDENA vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci (dále jen "licence") k používání zákaznického účtu a souvisejících služeb. Licence je udělena pro soukromé, nikoliv komerční použití. Společnost GARDENA neuděluje vám ani žádné jiné osobě povolení kopírovat nebo upravovat jakékoli služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím zákaznického účtu. Vy ani třetí osoba nesmíte bez našeho souhlasu služby vyvíjet, doplňovat, dekompilovat nebo zpětně upravovat (reverzní inženýrství). Elektronické útoky jakéhokoli druhu na služby jsou zakázány. To zahrnuje i přenos virů nebo spywaru. Jakýkoli pokus o takový útok představuje porušení práv společnosti GARDENA. Pokud porušíte tato omezení nebo jakákoli jiná omezení uvedená v tomto článku 4, je GARDENA oprávněna mimořádně a bez předchozího upozornění ukončit vztah užívání (včetně licence), který je základem těchto VOP. Můžete být rovněž trestně stíháni nebo odpovědni za škodu.

Tato Licence se uděluje na dobu neurčitou a automaticky končí po ukončení vztahu užívání, který je základem těchto VOP, např. v souladu s níže uvedeným oddílem 8. Ustanovení § 69e UrhG (německý zákon o autorském právu) tím není dotčeno.

5. Vaše používání zákaznického účtu a služeb; práva třetích stran

Zákaznický účet a služby a obsah, který vám byl poskytnut, smíte používat pouze v rozsahu těchto VOP. Souhlasíte a zaručujete, že nebudete používat služby a jejich obsah způsobem, který:

  a) je nepravdivý, zavádějící, nepravdivý nebo nepřesný,

  b) propaguje nebo podporuje nezákonné činnosti,

  c) je rasově nebo etnicky urážlivý a/nebo představuje podněcování proti menšině (např. národnostní nebo etnické skupině),

  d) představuje pomluvu nebo je jinak sexuálně explicitní,

  e) napadá sexuální orientaci nebo náboženství nebo je jakýmkoli jiným způsobem diskriminační,

  f) uráží nebo pronásleduje jednotlivce,

  g) je jakýmkoli způsobem škodlivý, urážlivý, urážlivý nebo nezákonný nebo porušuje práva třetích stran (např. autorská práva a práva k ochranným známkám), nebo

  h) je jinak v rozporu se zamýšleným účelem služeb nebo těchto VOP.

Jako uživatel jste sám přímo odpovědný vůči třetím stranám za porušení práv těchto třetích stran, za které nesete odpovědnost. V případě oprávněných nároků třetích stran vůči společnosti GARDENA v důsledku takového porušení jste povinni nahradit společnosti GARDENA škodu v rozsahu škody, za kterou jste odpovědní, pokud nejste schopni prokázat, že za porušení, které vedlo ke vzniku škody, nejste odpovědní.

6. Síťové poplatky a přístup

Odpovídáte za zajištění přístupu k síti, který je nutný pro používání obsahu a služeb přístupných prostřednictvím zákaznického účtu. Poskytovatelé služeb třetích stran, které využíváte pro přístup k síti, si zpravidla účtují dodatečné náklady, např. za přenos dat. Tyto náklady nehradíme. Kromě toho jste zodpovědní za pořízení a údržbu nejnovějšího hardwaru nebo softwaru potřebného pro přístup k našim službám a jejich používání.

7. Dostupnost zákaznického účtu

GARDENA se snaží zajistit, aby bylo možné zákaznický účet používat s co nejmenším počtem přerušení. Z technických důvodů může být možné používat zákaznický účet pouze omezeně nebo dočasně vůbec, a to jak z hlediska času, tak obsahu. Přístup k zákaznickému účtu mohou ovlivnit nebo přerušit také údržbové práce, aktualizace nebo jiné závady (zejména technické problémy, hardwarové závady nebo softwarové chyby).

Kromě toho si vyhrazujeme právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit, přerušit nebo dočasně pozastavit poskytování zákaznického účtu, pokud jsme k tomu povinni ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu, nebo pokud je to nezbytné k odvrácení ohrožení bezpečnosti informačních technologií a dat týkajících se zákaznického účtu.

8. Odpovědnost společnosti GARDENA

Pokud GARDENA poskytuje bezplatné služby v souladu s těmito VOP, odpovídá pouze za úmyslné pochybení a hrubou nedbalost. Pro věcné a právní vady platí přiměřeně § 523, 524 německého občanského zákoníku (BGB).

Dále platí následující ustanovení:

V případě úmyslného pochybení a hrubé nedbalosti odpovídá GARDENA v souladu s ustanoveními zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz) za zaviněné (nebo jen nedbalostní) ztráty na životě, tělesná zranění nebo škody na zdraví, za podvodné zatajení vady nebo převzetí záruky v souladu se zákonnými předpisy a v rozsahu působnosti § 70 zákona o telekomunikacích (TKG) (odpovědnost poskytovatele veřejně přístupných telekomunikačních služeb).

Odpovědnost společnosti GARDENA je omezena na typickou, předvídatelnou škodu za pouhé porušení základní smluvní povinnosti z nedbalosti. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové povinnosti, jejichž plnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy, na jejichž dodržování se smluvní partner může pravidelně spoléhat a jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy.

Ve všech ostatních případech je odpovědnost společnosti GARDENA vyloučena. Pokud je odpovědnost společnosti GARDENA vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, pracovníků, pracovníků, zástupců a zástupců.

9. Ukončení užívacího vztahu

Kdykoli můžete nechat společnost GARDENA vymazat váš zákaznický účet a přestat používat obsah a služby, které jsou jeho prostřednictvím dostupné. Použijte k tomu určenou funkci vymazání v zákaznickém účtu. . Vymazáním zákaznického účtu je ukončen vztah používání mezi vámi a společností GARDENA, který je základem těchto VOP.

Společnost GARDENA může ukončit vztah používání, který je základem těchto VOP, s výpovědní lhůtou čtyři (4) týdny. Kromě toho si společnost GARDENA v souladu se zákonnými ustanoveními vyhrazuje právo ukončit smlouvu, která je předmětem těchto VOP, z dobrého důvodu bez výpovědní lhůty, a tedy zrušit váš zákaznický účet a přístup k obsahu a službám, které jsou jeho prostřednictvím dostupné, pokud závažným způsobem porušíte tyto VOP nebo pokud nastanou jiné mimořádné okolnosti, které s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu a při zvážení zájmů obou stran způsobí, že pokračování smluvního vztahu ze strany společnosti GARDENA nebude přiměřené. Aby bylo oznámení o ukončení smlouvy vydané společností GARDENA považováno za platné, musí mít písemnou formu.

GARDENA má dále právo s okamžitou platností dočasně pozastavit přístup k vašemu zákaznickému účtu, pokud existuje důvod se domnívat, že porušujete podstatná ustanovení těchto VOP.

Záruční doba na registrované produkty zůstává smazáním zákaznického účtu a následným ukončením vztahu užívání, který je základem těchto VOP, nedotčena.

10. Změny obsahu a služeb přístupných prostřednictvím zákaznického účtu

GARDENA neustále inovuje, aby svým uživatelům poskytla co nejlepší zážitek. Kromě toho se může čas od času změnit typ a rozsah služeb, které GARDENA nabízí samostatně a které lze spravovat nebo prohlížet prostřednictvím zákaznického účtu. GARDENA si proto vyhrazuje právo aktualizovat nebo měnit obsah a služby přístupné prostřednictvím zákaznického účtu za předpokladu, že taková aktualizace nebo změna (i) je nezbytná pro to, aby společnost GARDENA splnila závazné právní požadavky nebo závazné nařízení soudu nebo příslušného orgánu; (ii) je nezbytná pro zobrazení změn samostatně nabízených služeb; (iii) znamená pouze přizpůsobení příslušným osvědčeným nebo aktuálním technologickým standardům; nebo (iv) nepřekračuje rámec toho, co je v oboru obvyklé a je pro vás ve srovnatelných případech přiměřené, tj. tj. nezklame vaše legitimní očekávání, že budete nadále využívat dostupný materiální obsah nebo služby. Příklady změn typu nebo funkcí mohou zahrnovat opravy chyb, bezpečnostní záplaty a vylepšené funkce.

11. Změny VOP

Společnost GARDENA si vyhrazuje právo navrhnout vám změny těchto VOP. Změny VOP vám společnost GARDENA navrhne v přiměřené lhůtě písemně během procesu přihlášení k zákaznickému účtu. S výhradou ustanovení v následující větě musíte s námi navrhovanou změnou aktivně souhlasit. V případě (i) drobných změn VOP, které nemají vliv na podstatná ustanovení, a (ii) změn, které jsou nutné z důvodu změny právních předpisů, pravomocného rozhodnutí soudu nebo závazného příkazu příslušného orgánu, se váš souhlas považuje za udělený, pokud společnosti GARDENA písemně neoznámíte svůj nesouhlas se změnami před navrhovaným datem jejich účinnosti. Pokud nesouhlasíte s námi navrženými drobnými změnami, můžete společnosti GARDENA oznámit svůj nesouhlas s těmito změnami do navrhovaného data jejich účinnosti. V případě odmítnutí nebo nesouhlasu v případě podstatných změn nebo odmítnutí v případě nepodstatných změn platí i nadále užívací vztahy, které jsou základem těchto VOP, a to podle stávajících VOP. Při oznámení vás společnost GARDENA informuje o požadavku na souhlas nebo o vašem právu na odmítnutí a o významu absence souhlasu nebo uplynutí lhůty pro odmítnutí.

12. Rozhodné právo

Tyto VOP se řídí právem Spolkové republiky Německo, s výjimkou mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (CISG). Tato volba jurisdikce neznamená, že jste jako spotřebitel zbaveni ochrany, kterou vám poskytují ta ustanovení, od nichž se podle práva státu, v němž máte obvyklé bydliště, nelze dohodou odchýlit.

13. Doložka o oddělitelnosti

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byla nebo se stala neplatnými nebo neúčinnými zcela nebo zčásti, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení. Neobsažená nebo neplatná ustanovení nahradí zákonné právo (§ 306 odst. 2 německého občanského zákoníku (BGB)). Ve všech ostatních ohledech strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení platným ustanovením, které se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení, pokud nemá přednost nebo není možný doplňující výklad smlouvy.

14. Řešení spotřebitelských sporů

Tímto Vás informujeme, že se neúčastníme a nejsme povinni účastnit se řízení o řešení spotřebitelských sporů rozhodčím správcem.

15. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu nebo služeb dostupných prostřednictvím vašeho zákaznického účtu, obraťte se prosím na: servis@gardena.cz

Naposledy upraveno: 01.06.2022