Βρείτε εδώ τα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις δηλώσεις  για τα προϊόντα GARDENA.

Συμμόρφωση CE - GARDENA

Το GARDENA smartSystem συμμορφώνεται με τη δήλωση CE. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν για αυτά. Για να διαβάσετε περισσότερα για το συγκεκριμένο ζήτημα, κάντε λήψη του εγγράφου "CE-declaration" (Δήλωση-CE) για κάθε προϊόν GARDENA smartSystem στην ενότητα "Λήψη".

Εάν  χρειάζεστε περαιτέρω δηλώσεις-CE, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής σας.

CE

Τιμές θορύβου και κραδασμών

Βρείτε  παρακάτω μια επισκόπηση των τιμών θορύβου και κραδασμών όλων των προϊόντων GARDENA.

Κανονισμός REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κανονισμός REACH ("Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων") αποτελεί ένα κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χημικές ουσίες, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, με μεταβατικό καθεστώς που εκτείνεται μέχρι το 2018.

Άρθρο 33. Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με ουσίες σε προϊόντα.

Η GARDENA  παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες, οι οποίες επισημαίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, ως ουσίες υποκείμενες σε έγκριση, αναγραφόμενες στο παράρτημα ΧIV του REACH (ο αποκαλούμενος Κατάλογος Υποψηφίων Προϊόντων), για συγκέντρωση σε ποσοστό βάρους πάνω από 0,1% σε σχέση με το βάρος των προϊόντων.    

Reach

Δελτία στοιχείων ασφαλείας

Εδώ θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα δελτία στοιχείων ασφαλείας για προϊόντα GARDENA.

Στα δελτία στοιχείων ασφαλείας

Data sheet ingredients (EC 648/2004; Annex VII D)

To the datasheet ingredients

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων

Τιμές θορύβου και κραδασμών
No Image Available
Κραδασμοί
Κανονισμός REACH της ΕΕ
No Image Available
REACH Δήλωση άρθρου 33
Δήλωση CE
No Image Available
smartSystem - Πύλη 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Δήλωση CE
No Image Available
smartSystem - Έλεγχος νερού
Δήλωση CE
No Image Available
smartSystem - Αισθητήρας
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Irrigation Valve 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V